Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2015

Creation of digital collections in Latvian museums

Cimermane, Selga;
Open Access
Published: 01 Jan 2015
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
National Holdings of Museums digitalization in Latvia is relatively new topic, so there is no other researches about it yet. The aim of the research is to analize and find out, which are the main problems of the museum collection digitalization process, what kind of complications make integration of digital objects in the JCNHM and how the process of digitalization works. Theoretical base of the research consists of Collection management triangle linking collection value with accessibility and The four phases of digitization. To reach the aim of the research, content analysis categories and content analysis of interview transcripts were used. The results of this research shows that museums are facing with three main problems which affects collection digitalization progress – large format object scaning, museum staff workload and The JCNHM problematic work.
Nacionālā muzeju krājuma digitalizācija Latvijā ir salīdzinoši jauns temats, tāpēc par to nav vēl veiktu pētījumu. Darba mērķis ir analizēt un uzzināt, kādas ir galvenās problēmas krājuma digitalizēšanas procesā, kādus sarežģījumus rada digitālo objektu integrēšana NMKK, un kāds ir muzeju krājuma digitalizācijas process. Pētījuma teorētisko bāzi veido „Kolekciju pārvaldības trijstūris” un „Digitalizācijas četri posmi”. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika izmantotas kontentanalīzes kategorijas (balstītas uz Digitalizācijas četriem posmiem) un muzeju darbinieku interviju transkriptu kontentanalīze. Pētījuma rezultāti liecina, ka muzeji saskaras ar trīs vērā ņemamām problēmām, kas ietekmē krājuma digitalizācijas gaitu – lielformāta priekšmetu skenēšana, muzeju darbinieku noslogotība un NMKK sistēmas nepilnības.
Subjects

Bibliotēkzinātne, Latvija, muzeji, digitāls objekts, digitālās kolekcijas, Nacionālais muzeju krājums

Related Organizations
moresidebar