publication . Master thesis . 2018

Learning platforms in the context of education digitization in Latvia

Rūdolfa, Arta;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Currently several education system reforms are taking place in Latvia, and one of them, obviously, also affects the digitalisation of education policy. Pedagogical forces, school management and educational content providers are not able to fully use the opportunities of digital learning solutions and hinder the process of digitalisation of education as the rapid nature of technological development is difficult to reconcile with the order of changes in educational system processes. The necessity to evaluate the pedagogical potential of education digitalisation and the possibilities of digital learning content created and adapted in Latvia, which determined the theme of Arta Rūdolfa’s thesis "Learning platforms in the context of education digitization in Latvia". The thesis consists of an introduction, two chapters and a conclusion section. The first chapter is devoted to the analysis of theoretical literature. In the second - the research part, the offer of learning platforms in general education in Latvia is analysed. In the empirical part of the research a practical comparison of these platforms was made by using a quantitative and qualitative research method. 652 teachers from different municipalities were interviewed to identify the teachers' views on the use of learning platforms in pedagogical work and 9 platforms were anlysed according to developed criteria. The thesis contains 11 pictures, 31 tables, in its development 130 literature sources were used and there are 7 annexes. Key words: digital learning tool, education digitalization, learning platform, learning theories in the discourse of digitalization, learning management systems.
Šobrīd, Latvijā notiek vairākas izglītības sistēmas reformas, un viena no tām, nepārprotami, skar arī izglītības digitalizācijas politiku. Pedagoģiskie spēki, skolas vadība un izglītības satura veidotāji nespēj pilnvērtīgi izmantot daudzpusīgo, digitālo mācīšanās risinājumu iespējas un kavē izglītības digitalizācijas procesa norisi, jo tehnoloģiju attīstības straujā daba ir grūti savienojama ar izglītības sistēmas pārmaiņu procesu kārtību. Nepieciešamība izvērtēt izglītības digitalizācijas pedagoģisko potenciālu un Latvijā izveidotā un pielāgotā digitālā mācību satura iespējas noteica Artas Rūdolfas maģistra darba tematu “Mācību platformas izglītības digitalizācijas kontekstā Latvijā”. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, un noslēguma. Pirmajā nodaļa veltīta teorētiskās literatūras analīzei. Otrajā – pētījuma daļā analizēts mācību platformu piedāvājums vispārējā izglītībā Latvijā. Pētījuma empīriskajā daļā, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes, tika veikts praktisks šo platformu salīdzinājums. Tika anketēti 652 dažādu pašvaldību skolotāji, lai uzzinātu pedagogu viedokli par mācību platformu izmantošanu pedagoģiskajā darbā un izvērtētas 9 mācību platformas. Darbā iekļauti 11 attēli, 31 tabula, izmantoti 130 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Atslēgvārdi: digitāls mācību līdzeklis (DML), izglītības digitalizācija, mācību platforma; mācīšanās teorijas digitalizācijas diskursā, mācību vadības sistēmas.
Subjects
free text keywords: Pedagoģija, digitāls mācību līdzeklis (DML), mācīšanās teorijas digitalizācijas diskursā, mācību platforma, izglītības digitalizācija, mācību vadības sistēmas
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue