publication . Master thesis . 2012

Dagens skogstruktur og tidlegare bruk av skogen i søraustlege delar av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Trønnes, Ragnhild Rolfsdatter;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 18 Jun 2012
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Mennesket har hatt ein påverknad på skogen i fleire tusen år, men dei siste hundreåra har denne påverknaden vorte intensivert som ein følgje av eit aukande folketal og teknologisk utvikling. I dag fins det få skogområde som er heilt upåverka av mennesket. Skogbruket er ei forholdsvis ny type forstyrring, som bryt skogdynamikken på ein annan måte enn naturlege forstyrringar som til dømes brann, vindfellingar og insektåtak, og som medfører ein nedgang i nøkkelhabitat som er viktige for å behalde det biologiske mangfaldet. Hundreår med seterdrift har òg medført ein stor påverknad på skogareala då nyryddingar og ulik beite- og hogstintensitet har endra konkurransehø...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Trillemarka-Rollagsfjell, skogstruktur, boreal, biodiversity, årringer, forestry, Bryoria nadvornikiana, :Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914 [VDP], :Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915 [VDP], Trillemarka-Rollagsfjell, skogstruktur, boreal, biodiversity, årringer, forestry, Bryoria nadvornikiana
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue