publication . Article . 2017

Wpływ ruchu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego w wybranych regionach Polski w latach 2010-2014

K. Pukowiec; Wojciech Kurda;
Open Access Polish
  • Published: 01 Dec 2017
  • Country: Poland
Abstract
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje zmiany w poszczególnych dziedzinach gospodarki światowej, w tym i turystyki. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i zwiększenie liczby połączeń lotniczych mogą spowodować wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego w regionach, w których zlokalizowane są porty lotnicze o międzypaństwowym znaczeniu. Celem artykułu jest stwierdzenie, czy występuje zależność między wielkością ruchu lotniczego a wielkością międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych regionach w Polsce. Określono również, w jakich warunkach oczekuje się występowania pełnej korelacji między przyjętymi wskaźnikami oraz co w przypadku Pol...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: tourism, airports, air traffic, regions in Poland, Geography, Environmental protection, Forestry, Polish, language.human_language, language
Related Organizations
19 references, page 1 of 2

Bieger T., Wittmer A., Air Transport and Tourism. Perspectives and Challenges for Destinations, Airlines and Governments, „Journal of Air Transport Management” 2006, Vol. 12, No. 1.

Davidson L., Ryley T., Tourism Destination Preferences of Low-Cost Airline Users in the East Midlands, „Journal of Transport Geography” 2010, Vol. 18.

Donzelli M., The Effect of Low-Cost Air Transportation on the Local Economy. Evidence from Southern Italy, „Journal of Air Transport Management” 2010, Vol. 16.

Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M., Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, nr 24.

Graham A., Dennis N., The Impact of Low Cost Airline Operations to Malta, „Journal of Air Transport Management” 2010, Vol. 16, Issue 3.

Hawlena J., Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2013, nr 6.

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

Kosmaczewska J., Smoleńska O., Barczak M., Postrzegana jakość usług a zachowania pozakupowe na rynku turystycznym, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, nr 49.

Kurek W. et al., Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.

Mika M., Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki - przykład gmin Beskidu Śląskiego, „Prace Geograficzne” 2013, nr 134.

Niewiadomski K., Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 4 (38).

Olipra Ł., Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 246. [OpenAIRE]

Pijet-Migoń E., Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 84. [OpenAIRE]

Pijet-Migoń E., Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską - implikacje dla turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2014, nr 3 (27). [OpenAIRE]

Rettinger R., Staszak P., Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej, [w:] Rola przedsiębiorczości w edukacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria Przedsiębiorczość - Edukacja, ZPiGP Instytutu Geografii UP, Nowa Era, Kraków-Warszawa 2012, nr 8.

19 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue