publication . Article . 2016

Institusjonelle bindinger og interessekamp: Norges tilpasning til EU på mat- og landbruksfeltet.

Frode Veggeland;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen analyserer drivkrefter bak tilpasninger til EU. Fokus er pa Norges handelsrelasjoner med EU pa mat- og landbruksfeltet. Dette er felt som delvis omfattes av EOS-avtalen (matvarereguleringer) og delvis er holdt utenfor (landbrukspolitikk). Problemstillingen er: 1) Hvordan har handelsrelasjonene med EU utviklet seg pa mat- og landbruksfeltet siden EOS-avtalen tradte i kraft? 2) Hva kan forklare Norges tilpasninger til EU? Artikkelen viser at Norge har tilpasset seg fullt ut pa omrader som er direkte omfattet av formelle forpliktelser i EOS-avtalen. Norge har ogsa gjennomfort en rekke andre tilpasninger til EU, noe som kan forklares med bade sakskoplinger og okonomiske interesseavveininger, og med (uforpliktende) intensjoner i forholdet mellom EU og Norge om a legge til rette for handelsliberalisering. Artikkelen viser hvordan kombinasjonen av institusjonelle bindinger og okonomiske interesseavveininger har formet Norges tilpasning til EU, ogsa pa omrader som ikke var underlagt EOS-forpliktelsene da avtalen tradte i kraft. Nokkelord: Norge • handel • matvarereguleringer • landbruk • EOS • EU The article analyzes adaptations to the EU. Focus is on Norway’s trade relations with the EU in the fields of food and agriculture. These fields are partially covered by the 1994 EEA Agreement (food regulations) and partly excluded (agricultural policy). The research questions are: 1) How have trade relations with the EU evolved since the EEA Agreement entered into force?; 2) What can explain Norway’s adaptations to the EU? The article shows that Norway has adapted fully on areas covered by formal EEA obligations. However, Norway has gone even further in its adaptations to the EU. These “voluntary” adaptations can partly be explained by an economic logic where issue-linkages and domestic economic interests are at play, and partly by the authorities’ perceived constraints and obligations to cooperate with the EU in trade liberalization. The article shows how a combination of institutional constraints and balancing of economic interests has shaped Norway’s adaptations to the EU, also in areas that were not originally part of the requirements of the EEA Agreement. Keywords: Norway • trade • food regulations • agriculture • EEA • EU Published: June 2016 Citation: Frode Veggeland (2016). «Institusjonelle bindinger og interessekamp: Norges tilpasning til EU pa mat-og landbruksfeltet». Internasjonal Politikk, 74, 2: 1–23. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.459
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Political Science and International Relations, Sociology and Political Science, Norway, trade, food regulations, agriculture, EEA, EU, Norge, handel, matvarereguleringer, landbruk, EØS, Business administration, Economy, Research questions, Political science, lcsh:International relations, lcsh:JZ2-6530
Communities
  • Rural Digital Europe
47 references, page 1 of 4

Borgen, Svein Ole & Frode Veggeland (2002) Matvarereguleringer og handelsrestriksjoner: nasjonale myndigheters ha˚ndtering av offensive og defensive interesser. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 83, Nr. 3, side 207 222.

Claes, Dag Harald & Bent Sofus Tranøy (red.) (1999) Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Oslo: Fagbokforlaget.

Davies, Christina L. (2004) «International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization.» American Political Science Review 98(1): 153 159.

European Commission (2013) Member States endorse EU-US trade and investment negotiations. News Archive, DG Trade. Tilgjengelig pa˚: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id 918

Innst.S.nr.72 (1998 99) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 69/98 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinaere og plantesanitaere forhold). Oslo: Stortinget.

Innst.S.nr.54 (2001 2002) Innstilling fra naeringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer. Oslo: Stortinget.

Innst.S.nr.286 (2002 2003) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til innga˚else av avtale med Det europeiske fellesskap (EF) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19. Oslo: Stortinget.

Innst.290 S (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til innga˚else av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Krasner, Stephen D. (1988) Sovereignty. An Institutional Perspective. Comparative Political Studies 21(1): 66 94.

Landbruksdepartementet (1997) Revisjon av EØS-avtalen, veterinaer sektor. Oslo: Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet (1998) Informasjon om den reviderte EØS-avtalen. Oslo: Landbruksdepartement.

Lie, Amund & Frode Veggeland (2010) Globalisering og matpolitikk. Flerniva˚styring WTO. EU og Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Medin, Hege & Arne Melchior (2013) Økonomiske virkninger av en frihandelsavtale mellom EU og USA. Notat utarbeidet av NUPI for Finansdepartementet. Oslo, 2. oktober 2013. NUPI.

Melchior, Arne & Ulf Sverdrup (red.) (2015) Interessekonflikter i norsk handelspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Meld.St.29 (2014 2015) Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken. Melding til Stortinget. Oslo: Det kongelige Utenriksdepartement.

47 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue