publication . Article . 2016

Institusjonelle bindinger og interessekamp: Norges tilpasning til EU på mat- og landbruksfeltet

Frode Veggeland;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2016 Journal: Internasjonal Politikk, volume 74, issue 2, pages 1-23 (issn: 1891-1757, Copyright policy)
  • Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen analyserer drivkrefter bak tilpasninger til EU. Fokus er pa Norges handelsrelasjoner med EU pa mat- og landbruksfeltet. Dette er felt som delvis omfattes av EOS-avtalen (matvarereguleringer) og delvis er holdt utenfor (landbrukspolitikk). Problemstillingen er: 1) Hvordan har handelsrelasjonene med EU utviklet seg pa mat- og landbruksfeltet siden EOS-avtalen tradte i kraft? 2) Hva kan forklare Norges tilpasninger til EU? Artikkelen viser at Norge har tilpasset seg fullt ut pa omrader som er direkte omfattet av formelle forpliktelser i EOS-avtalen. Norge har ogsa gjennomfort en rekke andre tilpasninger til EU, noe som kan forklares med bade sakskoplinge...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Norway, trade, food regulations, agriculture, EEA, EU, Norge, handel, matvarereguleringer, landbruk, EØS, lcsh:International relations, lcsh:JZ2-6530, Free trade, Economy, Political science, Business administration, Research questions
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
47 references, page 1 of 4

Borgen, Svein Ole & Frode Veggeland (2002) Matvarereguleringer og handelsrestriksjoner: nasjonale myndigheters ha˚ndtering av offensive og defensive interesser. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 83, Nr. 3, side 207 222.

Claes, Dag Harald & Bent Sofus Tranøy (red.) (1999) Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Oslo: Fagbokforlaget.

Davies, Christina L. (2004) «International Institutions and Issue Linkage: Building Support for Agricultural Trade Liberalization.» American Political Science Review 98(1): 153 159.

European Commission (2013) Member States endorse EU-US trade and investment negotiations. News Archive, DG Trade. Tilgjengelig pa˚: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id 918

Innst.S.nr.72 (1998 99) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 69/98 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinaere og plantesanitaere forhold). Oslo: Stortinget.

Innst.S.nr.54 (2001 2002) Innstilling fra naeringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer. Oslo: Stortinget.

Innst.S.nr.286 (2002 2003) Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til innga˚else av avtale med Det europeiske fellesskap (EF) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19. Oslo: Stortinget.

Innst.290 S (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til innga˚else av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Krasner, Stephen D. (1988) Sovereignty. An Institutional Perspective. Comparative Political Studies 21(1): 66 94.

Landbruksdepartementet (1997) Revisjon av EØS-avtalen, veterinaer sektor. Oslo: Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet (1998) Informasjon om den reviderte EØS-avtalen. Oslo: Landbruksdepartement.

Lie, Amund & Frode Veggeland (2010) Globalisering og matpolitikk. Flerniva˚styring WTO. EU og Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Medin, Hege & Arne Melchior (2013) Økonomiske virkninger av en frihandelsavtale mellom EU og USA. Notat utarbeidet av NUPI for Finansdepartementet. Oslo, 2. oktober 2013. NUPI.

Melchior, Arne & Ulf Sverdrup (red.) (2015) Interessekonflikter i norsk handelspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. [OpenAIRE]

Meld.St.29 (2014 2015) Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken. Melding til Stortinget. Oslo: Det kongelige Utenriksdepartement.

47 references, page 1 of 4
Any information missing or wrong?Report an Issue