publication . Report . 2017

Jordundersøkelser langs ny E 18 trasé i Ås og Ski, Retvet - Nygårdskrysset

Haraldsen, Trond; Anda, Torhild; Kværnø, Sigrun;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Apr 2017
  • Publisher: NIBIO
  • Country: Norway
Abstract
I denne rapporten er det lagt fram resultater av jordundersøkelser, som er gjennomført langs veitraseen for E 18 Retvet-Nygårdskrysset, arealer for tilførsel av jord ved jordflytting “Ny Jord” og areal som er regulert som deponiarealer. Jordbruksarealet langs veitraseen består hovedsakelig av leirjordsmonn, som har økende leirinnhold med dybden. Veitraseen går også gjennom skogområder med endemorener (Ås-Ski trinnet) og strandavsetninger med sand som er avsatt over leire. Jordsmonnet i endemorenene og strandavsetningene er variabelt og har vesentlig større variasjon enn det fremkommer på jordsmonnskart. Det er til dels betydelig stein- og blokkinnhold i jordsmon...
Subjects
free text keywords: Jordsmonn, Soil, Jordbruk, Agriculture, VDP::Jordfag: 913, VDP::Soil sciences: 913
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Download from
NIBIO Brage
Report . 2017
Provider: NIBIO Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue