publication . Master thesis . 2018

Kartlegging, terrenganalysar og simulering av eit trekantforma jordskred på Skredestranda, Nordfjord

Søgnesand, Anne Marte;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 May 2018
  • Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  • Country: Norway
Abstract
Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I Noreg er det venta nedbørsauke på 18 % mot år 2100 på utsleppsscenario RCP8,5. Utsleppscenarioet er utarbeida av FNs klimapanel og betyr at verdas utslepp fortset som i dag. På Skredestranda i Eid kommune har det gått 12 skred dei siste 18 åra. Denne masteroppgåva skal ta føre seg eitt av skreda som stengde vegen under stormen «Hilde» 15. november 2013. Det aktuelle skredet er interessant på grunn...
Subjects
free text keywords: lausmasseskred, trekantforma jordskred, ArcGIS, RAMMS::Debris Flow, nedbør, fjellhammar, flow accumulation
Communities
Rural Digital Europe
Download from
HVL Open
Master thesis . 2018
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue