Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Un...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Strategic and methodological challenges of agricultural policy planning in the field of nature conservation in Slovenia

Authors: Šumrada, Tanja;

Strategic and methodological challenges of agricultural policy planning in the field of nature conservation in Slovenia

Abstract

Kmetijstvo sodi med najpomembnejše dejavnike zmanjševanja biotske pestrosti v EU, vendar integracija varstva narave v Skupno kmetijsko politiko ostaja nezadostna. Namen doktorske disertacije je proučiti načrtovanje, učinke in vrednotenje slovenske kmetijske politike na področju ohranjanja narave. Analiza z modeli BRT je pokazala negativno povezavo med diverziteto ptic kmetijske krajine in neposrednimi plačili, okoljski ukrepi pa so imeli v obdobju 2008–2019 na diverziteto ptic šibek relativni vpliv. Diverziteta ptic je bila najvišja v odprti krajini na območjih Natura 2000 z visoko pestrostjo kmetijskih rastlin in nizko obtežbo z živino. Programsko-teoretična analiza slovenske kmetijske politike je pokazala številne vrzeli v opredelitvi intervencijske logike. Manjka predvsem opredelitev ciljev in kazalnikov, ki bi omogočali presojo uspešnosti ukrepanja. Integracija varstva narave je na strateškem nivoju omejena predvsem na prostovoljne ukrepe, strategije za preprečevanje konfliktov med naravovarstvenimi in drugimi cilji kmetijske politike pa večinoma niso opredeljene. Ocenili smo, da je bilo v programskem obdobju 2014–2020 varstvu narave namenjenih okrog 5 % (17,8–19,4 mio EUR) letnega proračuna slovenske kmetijske politike. Disertacijo zaokrožuje analiza možnosti za izboljšanje rezultatske naravnanosti kmetijsko-okoljskih ukrepov, ki je potekala s poskusom diskretne izbire (521 kmetov na območju Haloz in Krasa) ter kvalitativno tematsko analizo intervjujev s kmeti, raziskovalci, odločevalci in kmetijskimi svetovalci. Kmetje so izkazali statistično značilno večje preference do rezultatskih shem kot do shem s predpisanimi praksami ter naklonjenost do individualnega pristopa k svetovanju. Za uspešno uveljavitev rezultatskih shem je nujno izboljšanje podatkovnih podlag, raziskav trajnostnih proizvodnih modelov ter usposobljenosti kadrov v nadzornih in svetovalnih službah. Agriculture is one of the most important factors in reducing biodiversity in the EU. However, the integration of nature conservation into the Common Agricultural Policy remains inadequate. The purpose of the doctoral dissertation is to study the planning, effects and evaluation of the Slovenian agricultural policy in the field of nature conservation. An analysis using BRT models showed a negative link between the diversity of farmland birds and direct payments, while environmental measures had a weak relative influence on bird diversity in the period 2008–2019. Bird diversity was highest in open landscapes on Natura 2000 sites that had a high diversity of agricultural plants and low stocking density. A programme theory analysis of the Slovenian agricultural policy showed numerous gaps in the definition of the intervention logic. Particularly lacking is a definition of objectives and indicators that would enable an assessment of the effectiveness of interventions. At the strategic level, the integration of nature conservation is limited mainly to voluntary measures. Strategies for preventing conflicts between nature conservation and other objectives of agricultural policy are mostly not defined. We estimated that in the 2014–2020 programming period, approximately 5 % (17.8–19.4 million EUR) of the annual budget of the Slovenian agricultural policy was allocated to nature conservation. The dissertation is concluded with an analysis of the possibilities for improving the result-orientation of agri-environmental measures, which was conducted with a discrete choice experiment (521 farmers in the Haloze and Karst area) and a qualitative thematic analysis of interviews with farmers, researchers, decision-makers and agricultural advisers. The farmers showed statistically significant higher preferences for result-based schemes than for schemes with prescribed practices and a preference for an individual approach to knowledge transfer. In order to successfully implement result-based schemes, it is necessary to improve data bases, research into sustainable production models and the training of staff in supervisory and advisory services.

Country
Slovenia
Related Organizations
Keywords

ptice, birds, kmetijstvo, kmetijska politika, Slovenia, agricultural policy, nature conservation, biotska pestrost, Slovenija, varstvo narave, agriculture, biodiversity

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Green
Related to Research communities
Assessing the socio-economic impact of digitalisation in rural areas