publication . Bachelor thesis . 2020

Intelligent decision support systems in agriculture

Kosjek, Karolina;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Sep 2020
  • Publisher: K. Kosjek
  • Country: Slovenia
Abstract
Digitalizacija celotnega gospodarstva bo v prihodnosti, v namen zadostitve potrebam človeštva in prilagoditve spreminjajočim se razmeram, neizbežna. Skupna kmetijska politika že vrsto let podpira razvoj in uporabo inovacij. Ključni člen v procesu digitalizacije za želeno doseganje napredka je sprejemanje ustreznih odločitev na podlagi zbranih podatkov. Samo sprejemanje odločitev v kmetijstvu ima zaradi svoje dinamike poseben pomen, saj je odvisno od številnih spremenljivk, ki so lahko zaradi vpliva okolja zelo nepredvidljive. Poplavo podatkov, ki jo je povzročila vsestranska uporaba pametnih tehnologij premagujemo z uporabo pametnih sistemov za podporo odločanju, ki nam na podlagi zbranih podatkov, modelov in zahtev, izdelajo priporočila s predlagano rešitvijo oziroma nasvetom. Pri čemer je ključno, da je končna odločitev še vedno v rokah odločevalca, kmeta. V diplomskem delu se v okviru splošne digitalizacije kmetijstva, koncepta kmetijstva 4.0, preciznega kmetijstva in načrtov dosedanje in prihodnje skupne kmetijske politike osredotočamo na sisteme za podporo pri odločanju v kmetijstvu. Predstavljeno je ozadje in delovanje sistemov za podporo pri odločanju na splošno in v kmetijstvu ter pregled nekaterih primerov uporabe na področju sistemov za podporo pri odločanju v kmetijstvu pri prostorskem načrtovanju, namakanju, rabi oziroma bilanci gnojil, sredstev za varstvo rastlin in splošnega upravljanja kmetijskih gospodarstev in ciljev, ki so na podlagi trenutnih potreb uporabnikov zadani za prihodnji razvoj teh orodij. The digitalization of the entire economy will be inevitable in the future, in order to meet the needs of humanity while adapting to constantly evolving conditions. The Common agricultural policy has been supporting the development and application of innovation for many years. Making appropriate decisions based on the data collected is essential in the digitization process. Decision-making in agriculture is of particular importance because of its dynamics, as it depends on a number of variables that can be very unpredictable due to the impact of the environment. To process huge amounts of data produced by versatile use of smart technologies, decision support systems are essential to make recommendations with the proposed solution or advice, based on the collected data, models and requirements. Nevertheless, it is crucial that the final decision is still in the hands of the decision-maker, the farmer. This paper focuses on support systems for decision-making in agriculture within the general digitalization of agriculture, the concept of agriculture 4.0, precision agriculture and the plans of the current and future common agricultural policy. Moreover, the paper presents the background and operation of decision support systems in general and more in particular in agriculture. Finally, it proposes an overview of examples of application in the field of decision support systems in agriculture within spatial planning, irrigation, use and balance of fertilizers, plant protection products, general farm management and planning set for the future development of these tools, based on current user needs.
Subjects
free text keywords: kmetijstvo, digitalizacija, precizno kmetijstvo, kmetijstvo 4.0, kmetijska politika, Evropska unija, sistemi za podporo pri odločanju, agriculture, digitalisation, precision agriculture, Agriculture 4.0, agriculture policy, European union, decision support tools, udc:631.15:338.43.02:004.4'23(043.2)
Related Organizations
Communities
  • Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue