Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2017

Izglītības procesa digitalizācija Somijas skolās

Kovaļonoks, Kristaps;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2017
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract

In the Bachelor paper „The Digitization of Education in Finnish Schools“ I aim to find out how digitalization is expressed in Finnish elementary and high schools, paying attention to regional differences. To gather the research material, I had created an online survey on Google Forms which was then sent by email to nearly 1000 public schools in Finland. In addition, I also contacted the representatives of the Finnish National Agency for Education, as well as applied for research permits in nine large cities throughout Finland. It is possible to conclude that digitalization opens a wide range of possibilities to improve the learning process. For instance, learning is diversified through digital games, which correlates to the increased motivation of pupils. Moreover, Finnish schools are focused on providing information and communication technology (ICT) skills and knowledge to children from a very young age.

Bakalaura darba „Izglītības procesa digitalizācija Somijas skolās“ mērķis ir noskaidrot, kā izpaužas digitalizācija somu pamatskolās un vidusskolās, īpašu uzmanību pievēršot reģionālām atšķirībām. Pētāmā materiāla savākšanai tika izveidota aptauja ar tiešsaites rīka Google Forms veidlapas atbalstu, ko ar e-pasta palīdzību nosūtīju gandrīz 1000 skolām Somijā. Papildus sazinājos ar pārstāvjiem Somijas Nacionālajā izglītības padomē, kā arī nosūtīju pieteikumus pētniecības atļauju iegūšanai deviņās lielākajās Somijas pilsētās. Veicot pētījumu, ir secināts, ka digitalizācija paver plašas iespējas mācību procesa uzlabošanai. Piemēram, mācību process ir dažādots ar digitālo spēļu palīdzību, kā rezultātā skolēnu motivācija ir augusi. Tai skaitā somu skolas ir vērstas uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmju un zināšanu nodrošināšanu bērniem no agra vecuma.

Subjects

Valodniecība, digitālās spēles, digitalizācija, izglītība, skolotāji, mācību programma

Related Organizations
Related to Research communities
FORTHEM Alliance
moresidebar