Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2021

Dokumentu vadības sistēma kā viens no Latvijas pašvaldību procesu digitalizācijas instrumentiem.

Pureniņa, Inga;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract

The goal of the master’s thesis “Document management system as a tool for digitising local governments in Latvia” is to investigate the factors that contribute to the complete use of document management systems and digitising document management processes in the context of local governments. Chapter one analyses the regulations governing the document management process in Latvia, the spread of digitisation and the prior research into digitisation processes. Chapter two reviews the current situation with the use of document management systems by local governments in Latvia. Chapter three is an analysis of the data obtained as part of the research, including the results of a survey conducted by the author; the chapter also provides a roadmap for enhancing the use of document management systems. The final part of the thesis offers conclusions and recommendations. This thesis comprises 81 pages, 13 figures, and 3 tables.

Maģistra darba “Dokumentu vadības sistēma kā viens no Latvijas pašvaldību procesu digitalizācijas instrumentiem” mērķis ir izpētīt faktorus, kas ietekmē dokumentu vadības sistēmu pilnvērtīgu izmantošanu, lai digitalizētu dokumentu pārvaldības procesus pašvaldībās. Darba pirmajā nodaļā analizēts dokumentu pārvaldības procesu regulējums Latvijā un veiktie pētījumi par digitalizāciju un dokumentu pārvaldību. Otrajā nodaļā analizēta esošā situācija Latvijas pašvaldībās par sistēmu izmantošanu. Trešajā nodaļā analizēti pētījuma ietvaros iegūtie dati – autores izveidotās, realizētās aptaujas rezultāti, izstrādāti praktiski ieteikumi, kā pilnveidot dokumentu vadības sistēmu izmantošanu. Darbs sastāv no 81 lapām, 13 attēliem, 3 tabulām.

Subjects

Vadībzinātne, dokumentu vadības sistēma, digitalizācija, dokumentu pārvaldības procesi, pašvaldība

Related Organizations
Related to Research communities
FORTHEM Alliance
moresidebar