Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Publication . Master thesis . 2019

Ārvalstu tirgus ienākšanas režīmi.MVU biznesa uzsākšana Indijā

Karakuş, Burak;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2019
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract

The objective of this thesis is to focus on the foreign market entry modes and the factors affecting the choice of a certain entry mode/strategy. Indian agricultural market as an industry and a market is also discussed alongside with Indian business customs as well as cultural issues. The goal of the thesis is to come up with recommendations for the company on which market entry mode strategy to choose that would suit the company’s purposes. Based on the research results, the best market entry mode option for the company is a brownfield investment. These modes are classified in group of hierarchical entry modes.

Darba mērķis ir vērst uzmanību uz ārzemju tirgus ienākšanas veidiem un faktoriem, kas ietekmē konkrēto ienākšanas veidu/stratēģiju izvēli. Indijas lauksaimniecības tirgus kā nozare un tirgus tiek aplūkots kopā ar Indijas uzņēmējdarbības tradīcijām, kā arī kultūras jautājumiem. Darba mērķis ir ieteikt uzņēmumam piemērotu tirgus pieejas stratēģiju, kas atbilstu uzņēmuma mērķiem Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, labākais tirgus ienākšanas veida variants uzņēmumam ir investīcijas apvidū. Šie tirgus ienākšanas veidi tika klasificēti hierarhiskā tirgus ienākšanas veidu grupā.

Subjects

Vadībzinātne, Foreign Market Entry Modes, Joint Venture, Acquisition, India, Agriculture

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar