Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2020

Digitalization of local history collections in Latvian libraries

Bērziņa, Anna;
Open Access
Latvian
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
Local history gives the opportunity to learn about our closest ones and the place we have come from. The value and importance of the digital environment is increasingly being highlighted in society, and libraries should adapt to offer users what they need. The remote accessibility of library local history collections needs to be improved. The interviews and content analysis conducted in the study help to find out about the digitalization work of the local history collection in libraries and how the digitalization work could be improved. The aim of the research is to view and evaluate the digitalization work in libraries and to create a model for the digitalization of library local history collections.
Novadpētniecība dod iespēju uzzināt vairāk par sev tuvajiem un vietu, no kurienes esam nākuši. Arvien biežāk sabiedrībā tiek norādīts uz digitālās vides vērtību un nozīmīgumu, līdz ar to bibliotēkām būtu jāpielāgojas, lai lietotājiem varētu piedāvāt vajadzīgo. Ir jāuzlabo bibliotēku novadpētniecības krājuma pieejamība attālināti. Pētījumā veiktās intervijas un kontentanalīze palīdz uzzinātu par veikto novadpētniecības krājuma digitalizācijas darbu bibliotēkās un kā varētu uzlabot digitalizācijas darbu. Pētījuma mērķis ir apskatīt un novērtēt digitalizācijas darbu bibliotēkās un izveidot bibliotēku novadpētniecības krājuma digitalizācijas modeli.
Subjects

Komunikācijas zinātne, Novadpētniecība, Digitalizācija, Publiskās bibliotēkas, Aksioloģija, Informācijas un informācijas pakalpojumu lietojumvērtības teorija

Related Organizations
moresidebar