Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Bachelor thesis . 2018

ROBOTICS: atzerriko hizkuntza irakasteko metodoa

Bajo Peña, Alazne;
Open Access
Published: 22 Mar 2018
Country: Spain
Abstract

[EUS] Robotics Begoñazpi Ikastolan ingelesez eskaintzen den irakasgai berritzailea da. Irakasgai hau eskola-curriculumaren osagaia da. Ikerketa honen bidez, seigarren mailan erabiltzen duten metodoa deskribatu egin da, irakasgaia atzerriko hizkuntza (ingelesa) irakasteko errekurtso gisa baloratu ahal izateko. Azkenean, Lehen Hezkuntzarako baliagarria eta aproposa dela ondorioztatu egin da. Ikasleak haur aktiboak dira, haien ikaskuntzaren protagonistak bihurtzen dira. Ingelesa komunikazio erreminta gisa erabil-tzeak nabarmen hobetzen du haien ingeleseko hizkuntza-konpetentzia, eta gainerako konpetentziak berdin-berdin eskuratzen dituzte. Robotics metodoak ikasleak etorkizunerako prestatzen ditu, izan ditzaketen arazoei modu autonomoan edo kooperatiboan, aurre egiteko gaitasunak eta trebetasunak eskaintzen dizkie.(Euskara) [ES] Robotics es una asignatura innovadora que se ofrece en inglés en Begoñazpi Ikastola. Esta asignatura es parte del currículo escolar. Mediante esta investigación, se ha descrito el método que utilizan en sexto de primaria, para valorarlo como recurso en la enseñanza de la lengua extranjera (inglés). Finalmente, se ha concluido que es útil y apropiado para utilizar en Educación Primaria. Los alumnos son niños activos, se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Utilizar el inglés como herramienta comunicativa les favorece significativamente la competencia de la lengua inglesa, y las demás competencias se obtienen de la misma forma. El método Robotics prepara a los alumnos para el futuro, con las habilidades y capacidades necesarias para afrontar de forma independiente o cooperativa los problemas que puedan tener. (Castellano) [EN] Robotics is an innovative subject offered in English at Begoñazpi Ikastola. This subject is part of the school curriculum. Through this research, it has been described the method they use in sixth grade, to evaluate it as a resource for the teaching of the foreign language (English). Finally, it has been concluded that it is useful and appropriate to use in Primary Education. Students are active children, they become the leaders of their own learning process. Using English as a tool for communication significantly favours the English language competence, and the other skills are obtained in the same way. The Robotics method prepares students for the future, with the skills and abilities needed to deal independently or cooperatively with any problems they may have. (English)

Subjects

Robotics, ingelesa, berritzailea, komunikazioa, lehen hezkuntza, inglés, Innovadora, comunicación, educación primaria, english, innovative, communication, primary education, Robotics, ingelesa, berritzailea, komunikazioa, lehen hezkuntza, inglés, Innovadora, comunicación, educación primaria, english, innovative, communication, primary education

moresidebar