publication . Bachelor thesis . 2018

Veekogude klassifitseerimine satelliidiandmetelt multinomiaalse logistilise mudeliga

Põru, Getter;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Country: Estonia
Abstract
Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige tõenäolisemalt kuulub. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade veekogude kaugseirest ja tutvustatakse peakomponentide analüüsi ning multinomiaalset logistilist mudelit. Töö praktilises osas luuakse maapealsete mõõtmiste põhjal mudel, mida on võimalik rakendada satelliidiandmetele.
Subjects
free text keywords: statistiline analüüs, prognoosmudelid, pinnavesi, kaugseire, predictive models, surface water, remote sensing, statistical analysis, statistiline analüüs, prognoosmudelid, pinnavesi, kaugseire
Related Organizations
Communities
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue