Publication . Bachelor thesis . 2018

Veekogude klassifitseerimine satelliidiandmetelt multinomiaalse logistilise mudeliga

Põru, Getter;
Open Access
Estonian
Published: 01 Jan 2018
Country: Estonia
Abstract
Bakalaureusetöö eesmärk on luua statistiline mudel, mis satelliitsensori poolt mõõdetavate peegeldumisspektrite põhjal prognoosib iga optiliselt keerulise veekogu satelliitpildi piksli jaoks, millisesse veetüüpi ta kõige tõenäolisemalt kuulub. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade veekogude kaugseirest ja tutvustatakse peakomponentide analüüsi ning multinomiaalset logistilist mudelit. Töö praktilises osas luuakse maapealsete mõõtmiste põhjal mudel, mida on võimalik rakendada satelliidiandmetele.
Subjects

statistiline analüüs, prognoosmudelid, pinnavesi, kaugseire, predictive models, surface water, remote sensing, statistical analysis, statistiline analüüs, prognoosmudelid, pinnavesi, kaugseire

Related Organizations
Related to Research communities
Rural Digital Europe
moresidebar