research product . 2013

Development of the village Štěnovice from 19 century to the present

Sedláček, Petr;
Open Access Czech
  • Published: 21 Oct 2013
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji vesnice Štěnovice od 19. století do současnosti. Z teoretického hlediska je rozebírán pohled různých autorů na pojmy: venkovský prostor, suburbanizace a obec. Pro lepší pochopení souvislostí je v práci nastíněna fyzickogeografická charakteristika spolu s historií obce. Nejobsáhlejší část práce tvoří podrobná analýza sčítání obyvatel z let 1880, 1910, 2001 a 2011. Kapitola o změnách ve struktuře obyvatelstva se věnuje srovnání hospodářské situace i přirozené měny obyvatel na konci 19. století a na počátku 21. století. Dále jsou Štěnovice porovnávány s nadřazenými celky, tedy s okresem Plzeň-jih a Plzeňským krajem. V ...
Subjects
free text keywords: Štěnovice, demografie, historický vývoj, venkov, demography, historical development, rural area
Related Organizations

3. Geografická poloha a fyzickogeografická charakteristika........................................ 16 5. Analýza sčítání obyvatel z let 1880, 1910, 2001 a 2011 .......................................... 24 5.1. Demografická analýza sídla Štěnovice za rok 1880 .......................................... 24 5.2. Demografická analýza sídla Štěnovice za rok 1910 .......................................... 31 5.3. Demografická analýza sídla Štěnovice za rok 2001 .......................................... 36 5.4. Demografická analýza sídla Štěnovice za rok 2011 .......................................... 40 6. Změny ve struktuře obyvatel Štěnovic ..................................................................... 44 6.1. Srovnání ekonomicky aktivních obyvatel podle ekonomických odvětví na konci 19. století a na začátku 21. století...................................................................... 53 6.2. Srovnání hospodářství Štěnovic na přelomu 19. a 20. století s hospodářstvím na počátku 21. století.............................................................................................. 54 6.3. Srovnání strukturálních charakteristik Štěnovic s nadřazenými celky.............. 56 7. Analýza urbanistického vývoje sídla ........................................................................ 61 Atlas podnebí Česka, 2007. ČHMU. [cit. 2013-11-25].

Český statistický úřad, 2013c. Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2012)[online]. [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0324.xls Český statistický úřad, 2013d. Časové řady [online]. [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/casove_rady Český statistický úřad, 2014a. Historie sčítání [online]. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/historie_scitani Český statistický úřad, 2014b. Registr ekonomických subjektů [online]. 2014 [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu Český statistický úřad, 2014c. Okres Plzeň-jih [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/plzen_jih1 Demografický informační portál, 2014. Pohlaví, věk [online]. [cit. 2014-02-11].

Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_pohlavivek= Marushka: Mapový aplikační server, 2014 [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z: http://vdp.cuzk.cz/marushka/ Metodická podpora regionálního rozvoje, 2014. Vymezení venkova [online].

[cit. 2014-02-18]. Dostupné z: http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/vymezeni.html RŦŢKOVÁ, Jiřina a Josef ŠKRABAL, 2006. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. 1. vyd. Praha: Český statistický úřad, 2 sv. (759, 623 s.). ISBN 80-250- 1311-12. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4128-04 SLEPIČKA, Alois, 1981. Venkov a/nebo město, 1. vyd., nakl. Svoboda, Praha.

ISBN: 25-138-81d.

Any information missing or wrong?Report an Issue