research product . 2019

Accessibility of basic services in the Křivoklátsko region

Zajícová, Kristýna;
Open Access Czech
  • Published: 22 Oct 2019
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Cílem bakalářské práce je analyzovat dostupnost základních služeb na území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Křivoklát. Teoretická část práce přináší obecné informace o geografii venkova, geografii služeb a geografii dopravy. Současně jsou zde vymezeny zkoumané základní služby. Praktická část práce se zabývá analýzou dostupnosti základních služeb ve zkoumaném správním obvodu, konkrétně analyzuje přítomnost zařízení základních služeb a jejich časovou a frekvenční dostupnost. Výsledky této analýzy jsou znázorněny formou mapových výstupů vytvořených v softwaru ArcMap. Obhájeno The aim of the bachelor thesis is to analyze the accessibility of basic services...
Subjects
free text keywords: poskytování služeb, venkovská oblast, dostupnost, křivoklátsko, service provision, rural area, accessibility
Related Organizations

ArcČR 500. (2020). ArcData Praha. Dostupné 1. 5. 2020 z: https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500 European Commission. (2010). Struktury systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Dostupné 1. 5. 2020 z: http://www.msmt.cz/file/10185_1_1/download/ Tabulka 1: Výběr klíčových technologií podporujících změnu venkova dle konceptu Venkov 3.0...................................................................................................................... 17 Tabulka 2: Klasifikace vzdělávání CZ-ISCED 2011...................................................... 23 Tabulka 3: Stav obyvatel k 31. 12. v letech 2010-2018 SO POÚ Křivoklát .................. 35

Any information missing or wrong?Report an Issue