research product . 2013

Development of the seat Holýšov from 19 century to the present

Kastlová, Michaela;
Open Access Czech
  • Published: 21 Oct 2013
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Holýšov od 19. století do současnosti. Teoretická část je zaměřena především na srovnání obce a sídla, malého města, vesnice a venkovského prostoru. Pro seznámení se sídlem Holýšov je uvedena fyzicko-geografická charakteristika a stručná historie. Obsáhlou část práce tvoří analýza dat ze sčítání lidu z let 1921, 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011. Dále je zhodnocena přirozená měna obyvatel na konci 19. století a na počátku 21. století. Také bylo provedeno srovnání ekonomicky aktivních obyvatel podle odvětví ekonomické činnosti na počátku 20. a 21. století. Na závěr práce je zařazena analýza urbanistického vývoje síd...
Subjects
free text keywords: holýšov, historický vývoj, venkov, město, demografie, holysov, historical development, rural area, town, demography
Related Organizations

OBERWANDLING, Alfred a Hans MIRTES. 2013. Nezapomenutelná vlast Sudetenland: historie, kultura, hospodářství, právo, vyhnání (1945/46). České vyd.

V Brně: Guidemedia. ISBN 978-809-0531-031.

Oficiální stránky města Holýšov [online]. 2015 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.mestoholysov.cz/ Okres Domažlice. Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/domazlice1 OUŘEDNÍČEK, Martin. 2000. Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace.

Geografie. Roč. 105, č. 4, s. 361-369.

Statistický lexikon obcí 2013. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2015-02-03].

Dostupné z: http://www.plzen.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/4116-13- n_2013-05 Státní okresní archiv Tachov, Okresní úřad Stříbro, Sčítání lidu 1921 - Holýšov.

Sto let průmyslu v Holýšově. 1997. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa. ISBN 80- 901877-3-0.

ŠEBEK, Stanislav. Povodně 2002: Koleje zůstaly viset ve vzduchu. Domažlický deník [online]. 2012 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/povodne-2002-koleje-zustaly-viset-vevzduchu-20120811.html

Any information missing or wrong?Report an Issue