research product . 2014

Development of village Kšice from 19 century to the present

Trochová, Lucie;
Open Access Czech
  • Published: 10 Nov 2014
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá vývojem vesnice Kšice od 19. století do současnosti. Kšice jsou malou obcí nacházející se v Plzeňském kraji v okrese Tachov, která má zajímavou a bohatou historii. Hlavním cílem této práce je zhodnocení především vývoje jejího obyvatelstva z hlediska počtu a struktury. Vyhodnoceny jsou také změny prostorového rázu dle mapové analýzy a podstatnou roli zastává i geografická charakteristika. Hodnocení změn obyvatelstva bylo uskutečněno na základě analýz jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů mezi léty 1869 - 2011. Sídelní struktura byla zpracována především porovnáváním jednotlivých ortofotomap či historických map. Většina map byla ...
Subjects
free text keywords: vesnice, Kšice, historický vývoj, venkov, demografie, village, historical development, rural area, demography
Related Organizations
29 references, page 1 of 2

Kšice, jakožto malé sídlo nacházející se v oblasti bývalých Sudet, bylo poprvé zmíněno v roce 1369. Obec nevyniká žádnými významnými statky. Jedná se o sídlo typicky venkovského charakteru, kde dochází k postupné modernizaci.

(1) Baše, Miroslav. Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Proměny venkovského osídlení. Český Krumlov: Česká zemědělská univerzita Praha, 2006. ISBN: 80-213- 1539-3.

(2) Baxa, Václav; Novotná, Markéta; Prášil, Petr. Stříbrsko na starých pohlednicích. Hostivice: Mgr. Prášil Petr,2014. str. 215. ISBN: 80-903067-8-0.

(3) Binek, Jan. Venkovský prostor a jeho oživení.Brno: Geogetown,2007. ISBN: 80-251- 19-5.

(4) Binek, Jan. Synergie ve venkovském prostoru: přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. vyd. 1. Brno: GaREP, 2010,str. 118.ISBN 978-809-0430-846.

(5) Bystrický, Vladimír; Rubášová, Kateřina. Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města. Stříbro: Nadace Jakoubka ze Stříbra, 2000. str. 158.

(6) ČHMÚ.Atlas podnebí Česka.Praha: Vydavatelství ČHMÚ,2007.str.255.ISBN: 978-80- 86690-26-1.

(7) Demek, Jaromír.Geomorfologie Českých zemích.Praha: Nakladatelství Československé akademie věd,1965.str.335.

(8) Demek, Jaromír.Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČR,Praha:Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,1987.ISBN: 80-86064-99-9-.

(9) Fialová, Dana; Vágner, Jiří. Druhé bydlení v periferních oblastech.IN: Marie Novotná. Problémy periferních oblastí.Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2005. str.74-80. ISBN: 80-86561-21-6.

(10) Frolec, Václav; Vařeka, Josef.Lidová Architektura.Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury,1983.str.360. ISBN: 04-702-83.

(11) Chalupa, Petr.Geografie obyvatelstva a sídel v přehledu a cvičeních - učební texty pro studenty učitelského studia zeměpisu. Brno: Vydavatelství MU Brno,1992.str.109. ISBN: 80-210-0448-7.

(12) Chalupa, Petr.Základy geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel.Praha:Státní pedagogické nakladatelství,1983. str.159. ISBN: 17-028-83.

(13) Kadeřábková, Jaroslava.Úvod do regionálních a správních věd.Praha: Codex bohemia s.r.o.,1996. str.93 ISBN: 80-85963-18-3.

(14) Křelovcová, Jitka. Z historie obce: Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zpravodaj obce Kšice. 2015, 1/2015.

29 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue