research product . 2015

Development of the seat Chrást from the 19th century to the present

Malafová, Petra;
Open Access Czech
  • Published: 23 Oct 2015
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Chrást od konce 19. století do současnosti. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a procesy související s geografií sídel. Praktická část výzkumu zahrnuje podrobné analýzy změn v počtu a struktuře obyvatel a změn v domovním fondu v letech 1869-2011. Pozornost je věnována také urbanistickému vývoji sídla, který je vyhodnocen na základě porovnání císařského povinného otisku stabilního katastru a pěti ortofotomap. V práci je dále hodnocen hospodářský vývoj obce, v němž se řeší především historie významných průmyslových objektů v obci, rozvoj řemesel a obchodu a občanská vybavenost. Obhájeno The ...
Subjects
free text keywords: chrást, vývoj sídla, venkov, suburbanizace, demografie, development of the seat, rural area, suburbanisation, demography
Related Organizations

Numismatika Zlatá Koruna. © 2013-2014. [online]. [cit. 2016-02-11]. Dostupné z: http://www.zlatakorunacz.cz/eshop/chrast-u-plzne Obec Chrást. 2007. Územní plán Chrást. [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.obecchrast.cz/soubory/up-text.pdf Obec Chrást. 2015. [online]. [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.obecchrast.cz/ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 1896. 10. díl. V Praze: J. Otto. s. 808.

OUŘEDNÍČEK, M. 2000. Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace. Geografie: Sborník České geografické společnosti, 105(4), s. 361-369. ISSN 1212- 0014.

OUŘEDNÍČEK, M. 2002. Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu. In: Sýkora, L. (ed.). Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha. s. 39-54. ISBN 80-901914-9-5.

OUŘEDNÍČEK, M. 2003. Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis, 39(2), s. 235- 253. ISSN 0038-0288.

OUŘEDNÍČEK, M. 2007. Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography, 89B(2), s. 111 - 125. ISSN 0435- 3684.

PERLÍN, R. 1999. Venkov, typologie venkovského prostoru. In: Malý, F. a Viktoriová, B. Česká etnoekologie: etnoekologické semináře v Liběchově. 1. vyd. Praha: Cargo Publishers. s. 87-106. ISBN 9788023849325.

PERLÍN, R. 2002. Nízkopodlažní výstavba v územních plánech obcí v zázemí Prahy. In: Sýkora, L. (ed.). Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha. 141 s. ISBN 80-901914-9-5.

PEŠTA, J. 2000. Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech. Průzkumy památek, 7(1), s. 153-168.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.. 2011. Dlouhodobé zastávkové jízdní řády. [online]. [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: http://jizdnirady.pmdp.cz/LinesList.aspx Postavení venkova v Plzeňském kraji. 2009. Plzeň: Český statistický úřad. 147 s. ISBN 978-80-250-1936-8.

PTÁČEK, P. 1997. Suburbanizační proces v zázemí Prahy v 1. polovině 90. let. Územní plánování a urbanismus, 1-2/1997, s. 13-15.

PUCHER, J. 2002. Suburbanizace příměstskych oblastí a doprava: mezinárodní srovnání. In: Sýkora, L. (ed.). Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha. s. 101-121. ISBN 80-901914-9-5.

Any information missing or wrong?Report an Issue