research product . 2019

Kartoitus kiertotalousasenteista: Mahdollisuuksia kiertotalouden edistämiseen maataloudessa ja ruoantuotannossa

Koivisto, Piia;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2019
Abstract
Kiertotalouden merkitys ja sen arvo ovat kasvamassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja tuoda esiin kiertotalouden huomioinnin tasoa maataloudessa ja ruoantuotannossa. Tutkimuksessa kartoitettiin ajatuksia ja mielipiteitä kiertotalousratkaisuista maaseutuelinkeinojen parissa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta pääpainona tutkia, mitä mieltä he ovat ajankohtaisesta asiasta, kiertotalouden edistämisestä. Kyselyyn saatiin vastauksia yrittäjien lisäksi myös muilta alan asiantuntijoilta. Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Tutkimusaineisto kerättiin sähköpostilla Webropol-ohjelmaa käyttäen. Tutkimuksen tarkoituksen...
Subjects
free text keywords: Elintarviketuotantoprosessit, fi=Luonnonvara- ja ympäristöala|sv=Bioekonomi och Miljöbranschen|en=Natural Resources and Environment|, kiertotalous, maatalous, ruoantuotanto, circular economy, agriculture, food production, Agrologi (AMK)
Communities
Communities with gateway
OpenAIRE Connect image
Other Communities
  • Rural Digital Europe
Download from
Open Access
Theseus
2019
Provider: Theseus
Any information missing or wrong?Report an Issue