research product . 2013

Nutrient loading of Lake Kankaistenjärvi

Seppälä, Tomi;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Country: Finland
Abstract
This thesis was made to estimate the nutrient loading of Lake Kankaistenjärvi and the impacts of forestry on the quality of the surface waters. Forestry was selected as the main focus of the thesis, because most of the drainage area of the lake is forest and the subject was topical at the time. The thesis was commissioned by the Protective Society of Lake Kankaistenjärvi, founded in June 2012, and the municipalities of Janakkala and Hämeenlinna. The quality of Lake Kankaistenjärvi has been noticed to deteriorate, based on sensory observations, which has led to a concern of the future of the lake and founding of the Protective Society. The aim of the thesis is to be used as a basis for other planned researches of the lake, and give information about the impacts of forestry and the possibilities to reduce the impacts. As a theory basis was used existing information about the nutrient drifting and its impacts, and the impacts of forestry and possibilities to reduce the impacts. Out of the practical methods the most significant was the inquiry, based on which the experiences of the residents and other lake users were found out, and the impacts of the wastewater treatment on scattered set-tlement was estimated. Nutrient loading was also estimated by means of two different loading modeling systems, and water samples. It was found out that of the human activities, Lake Kankaistenjärvi is un-der phosphorus loading from scattered settlement and forestry. More in-formation is needed to estimate the impacts of agriculture and internal loading. Based on the modeling, the nitrogen loading is mostly of natural origin, but also scattered settlement, forestry, and agriculture have an im-pact. As a limiting nutrient the impact of phosphorus is a more significant contributor to the changes in the lake. In order to secure and improve the status of Lake Kankaistenjärvi, special attention must be paid to wastewater treatment in the drainage area. As head waters with a long re-tention time, and because of the wooded drainage area, the lake is also vulnerable to the impacts of forestry, which must be minimized. Tässä työssä arvioidaan Kankaistenjärven ravinnekuormitusta ja metsätalouden vaikutuksia pintavesien laatuun. Kankaistenjärven kuormitustekijöistä pääpaino valittiin metsätaloudelle, koska järven valuma-alueesta suurin osa on metsää ja koska aihe oli ajankohtainen. Työn toimeksiantaja on kesäkuussa 2012 perustettu Kankaistenjärven suojeluyhdistys, sekä Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristötoimet. Kankaistenjärven kunnossa on havaittu aistinvaraisesti heikentymistä, joka on johtanut huoleen järven tulevaisuudesta ja suojeluyhdistyksen perustamiseen. Työn tarkoitus on toimia pohjana muille suunnitteilla oleville kuormitustutkimuksille, sekä antaa tietoa metsätalouden vaikutuksista ja mahdollisuuksista vaikutusten vähentämiseen. Teoriapohjana hyödynnettiin olemassa olevaa tutkimustietoa ravinteiden kulkeutumisesta, vaikutuksista, sekä metsätalouden toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista. Käytännön toimenpiteistä merkittävin oli asukaskysely, jolla kartoitettiin järven asukkaiden ja käyttäjien kokemuksia järven tilasta, sekä arvioitiin haja-asutuksen jätevesihuollon merkitystä kuormituksessa. Kuormitusta arvioitiin myös kahdella eri kuormitusmallilla, sekä otettujen näytteiden avulla. Työssä havaittiin että Kankaistenjärveä kuormittaa ihmistoiminnan osalta haja-asutuksen, sekä metsätalouden fosforipäästöt. Maataloudesta ja sisäisestä kuormituksesta tarvitaan lisää tietoa vaikutusten arvioimiseksi. Typpikuormitus on mallinnuksen mukaan suurimmilta osin luonnollista, mutta myös haja-asutuksella, sekä metsä- ja maataloudella on vaikutusta. Rajoittavana ravinteena fosforin kuormitus on merkittävämpi järven tilan muutoksessa. Kankaistenjärven tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi valuma-alueen jätevesienkäsittelyyn täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Pitkäviipymäisenä latvavesistönä ja metsäisen valuma-alueen vuoksi Kankaistenjärvi on myös herkkä metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksille, jotka pitää pyrkiä minimoimaan.
Subjects
free text keywords: järvet, vesiensuojelu, valuma-alueet, nutrient loading, forestry, water protection, scattered settlement, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Degree programme in Construction Engineering
Communities
  • Rural Digital Europe
Download from
Open Access
Theseus
2013
Providers: Theseus
Any information missing or wrong?Report an Issue