The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søgnesand, Anne Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I ...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hegrenes, Agnar;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Dette notatet er ein del av det strategiske programmer Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket – Samanlikning av Noreg og Finland. Programmet er finansiert av Noregs forskingsråd. Formålet med dette notatet er å kvantifisere produktivitetsutviklinga i Noreg på sek...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO

  Ein oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 201...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 870 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande publikasjonen. Dette notatet inneheld lokale data frå Au...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hegrenes, Agnar;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Formålet med dette notatet er å sjå på utforminga av det rekneskapsopplegget som Håkon Five utvikla rundt 1910. Bakgrunn for notatet, formål og problemstillingar er nærare omtala i kapittel 1. Håkon Fives argument for å føre rekneskap er omtala i kapittel 1. Five hevda ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Trønnes, Ragnhild Rolfsdatter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Mennesket har hatt ein påverknad på skogen i fleire tusen år, men dei siste hundreåra har denne påverknaden vorte intensivert som ein følgje av eit aukande folketal og teknologisk utvikling. I dag fins det få skogområde som er heilt upåverka av mennesket. Skogbruket er ...

  Add to ORCID
6 research outcomes, page 1 of 1