The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
33 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Solem, Trygve Westrum;
  Persistent Identifiers

  Oppgaven hadde som mål å teste ut et utvalg enkle konkurranseindekser i ung blandingsskog. Kunnskap om økologisk konkurranse mellom individuelle trær er et nyttig hjelpemiddel blant annet i forbindelse med planlegging og fremskriving av skog. Det ble utført registrering...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark. I gjennomsnitt for landet er...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernandez, Antòn; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Holt Hanssen, Kjersti; ...
  Publisher: NIBIO

  Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen av de eksisterende skogarealene. I denne rapport...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rindal, Kristian; Lindgaard, Håvard; Geipel, Jakob;
  Publisher: NIBIO

  Høsten 2018 gjennomførte vi ved Senter for presisjonsjordbruk en test av spesialutviklet maskin (Veris MSP3) for «on-the-go» måling av pH, mold (organisk materiale; OM) og elektrisk ledeevne i jordbruksjord. Testen ble gjennomført på oppdrag av Franzefoss Minerals, som ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein;
  Publisher: NIBIO

  AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hanssen, Pål;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målet med denne studien var å undersøke mulighetene for å bruke droner som et verktøy for skogtaksering av ungskogbestand. Dette fordi informasjon om skoglige egenskaper i slike bestand er viktige for å vurdere behovet for ungskogspleie. I Ringsaker kommune i Hedmark fy...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Atle, Kalbækken;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Foryngelsesfasen er kanskje det viktigste stadiet etter hogst og krever ofte ulike skjøtselstiltak for at etableringen av ny skog skal gå raskt og bli tilfredsstillende. Planting av furu i Norge har økt mye i omfang de siste årene. Fra 2014 – 2017 økte antall planter fr...

  Add to ORCID
 • Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Skarpaas, O., Often, A. & Gajda, H. 2016. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). - NINA Rapport 1231. 78 s. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mo...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Pedersen, Christian;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. Dette gjelder buskskvett, gulspurv, sanglerk...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Vanebo, Ole Alexander;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Abstract This master thesis looks at how maps and GIS are used against BIM models. The reason why this topic seemed interesting was that author had seen how bad knowledge about maps can make a project delayed and more expensive. Use of maps is not the biggest part of BI...

33 research outcomes, page 1 of 4