The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbaserte tilleggsnæringar og landbruksbasert industri ber...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Prestvik, Anne; Lilleby, Stine;
  Publisher: NIBIO

  Det er økende interesse for biokull i Norge og denne rapporten er basert på intervju med aktører som enten er i gang med eller skal begynne med biokullproduksjon eller produkter med biokull. Rapporten legger fram informantenes beskrivelse av de utfordringene og mulighet...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark. I gjennomsnitt for landet er...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bayr, Ulrike; Strand, Geir-Harald; Dramstad, Wenche;
  Publisher: NIBIO

  «Landbruk over hele landet» er et av fire hovedmål i norsk landbrukspolitikk. Denne rapporten dokumenterer et forsøk på å utvikle en metode for å kvantifisere måloppnåelse på dette området. Forsøket er begrenset til jordbruket, og vi har valgt fire binære indikatorer på...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein;
  Publisher: NIBIO

  AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rindal, Kristian; Lindgaard, Håvard; Geipel, Jakob;
  Publisher: NIBIO

  Høsten 2018 gjennomførte vi ved Senter for presisjonsjordbruk en test av spesialutviklet maskin (Veris MSP3) for «on-the-go» måling av pH, mold (organisk materiale; OM) og elektrisk ledeevne i jordbruksjord. Testen ble gjennomført på oppdrag av Franzefoss Minerals, som ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike;
  Publisher: NIBIO

  Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging....

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; ...
  Publisher: NIBIO

  Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogar...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Pedersen, Christian;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. Dette gjelder buskskvett, gulspurv, sanglerk...

9 research outcomes, page 1 of 1