The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
45 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stornes, Ole Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Finnmark står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede produksjonsinntektene for de vel 300 gårdsbrukene i ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO

  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark. I gjennomsnitt for landet er...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med ca. 130 bruk. I tillegg til hovedpublikasjonen fra regnskapsundersøkelsen, har vi...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker hele landet. Tilstandsregistreringen gjentas hver...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målsetting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan benyttes til å oppdatere tallene i framtida samt ...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger av fosfortilførsler er utført for spredt avlø...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans; Kværnø, Sigrun;
  Publisher: Bioforsk Jord og Miljø

  Det er foretatt en undersøkelse av vannkvaliteten i 14 småbekker med tilførsel til vestre del av Vansjø og Mosseelva. Det ble tatt ut stikkprøver i bekkene rutinemessig hver 14. dag (ca. 22 ganger) samt fem ganger i flomepisoder i perioden oktober 2004 til oktober 2005....

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bardalen, Arne;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten gir en overordnet oversikt over klimarisiko i matproduksjonen med utgangspunkt i tidligere utredninger av klimaendringenes konsekvenser for jordbruket. Globale klimaendringer ventes å føre til høyere gjennomsnittstemperaturer, endringer i nedbørsmengder og for...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten;
  Publisher: NIBIO

  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2017. Arealfordelingen av fa...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rivedal, Synnøve; Aune, Anders;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten gjev ei oversikt over metodikk for rapportering av lystgassutslepp brukt i nokre utvalde land, og ei vurdering av om dette er aktuelt for Norge. Rapporten omhandlar vidare korleis Norge kan gå frå Tier 1 standard utsleppsfaktor til nasjonal utsleppsfaktor Tier...

45 research outcomes, page 1 of 5