The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
96 research outcomes, page 4 of 10
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. Omsetningen i jordbruket i Sør-Trøndelag er be...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Widerøe, Halvard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Man kan si med relativ sikkerhet at klimaendringene kommer til å materialisere seg, men ikke i hvilken grad dette vil skje. Befolkningsvekst er et annet fenomen som vil kjennetegne fremtiden og de utfordringene vi står ovenfor. En av konsekvensene av befolkningsvekst er...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk insitutt for vannforskning

  Prosjektleder Sissel Ranneklev Konsentrasjoner av mikroplast i landbruksjord og avrenningsvann fra landbruksarealer i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) ble bestemt. Vann- og jordprøver ble tatt fra arealer hvor korn, gras, grønnsaker og bær dyrkes. I arealene hvor gras og ...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingjær, Even; Narum, Fredrik Roverud;

  Militær Geografi (MilGeo) utfører et vidt spekter av analyser om terrenget, og en stor del av disse analysene baseres på digitale høydemodeller. Dagens modeller fungerer godt til å gi et overordnet bilde av terrenget, men oppløsningen blir for grov til å kunne gi realis...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Espelandsvatnet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er utført for spredt avløp, jordbruk og ba...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Abry, Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Et klima i endring med økt total nedbør og flere intense nedbørshendelser fører til at utfordringene ved håndtering av overvann øker. Tette overflater gir høy overflateavrenning, og store mengder overvann finner veien til ledningsnettet. Ledningsnettet er ikke dimensjo...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ahmed, Aqeel; Strand, Henrik Østmoe; Waal, Kjetil;

  Utviklingen innen fagfeltene Informasjonsteknologi (IT) og Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er stor og med dette åpnes mange muligheter for MilGeo i Hæren. HVS ser muligheten til å automatisere en del av arbeidsprosessene til de som jobber i fagfeltet. Spesifikt e...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nuven, Ole Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 1959 ble Haukåsvatnet i Bergen senket for å vinne jordbruksland. Senkningen førte til stort sett gode jordbruksarealer, men medførte store endringer for vannmiljøet og vegetasjonen i og omkring vannet. Norge har gjennom EØS-avtalen sluttet seg til EUs vanndirektiv, og...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgås Anser brachyrhynchus og hvitkinngås Branta leucopsis i Vesterålen v...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjøberg, Erlend; Bråthen, Yngve; Ågedal, Annike;

  Interessen for geografisk informasjon på internett øker i rask takt. Innen Forsvaret er interessen for deling og analysering av geografisk data over et nettverk også av økende interesse, noe som fremgår av pågående prosjektarbeid. Et prosjekt omhandler blant annet forny...

96 research outcomes, page 4 of 10