The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
61 research outcomes, page 5 of 7
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Bjørkelo, Knut;
  Publisher: NIBIO

  Arealbrukssektoren i klimagassregnskapet omfatter utslipp og opptak knyttet til arealbruk og arealbruksendringer. Kommunene har en viktig rolle i klimaarbeidet, og besitter mange av virkemidlene som må benyttes for å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser i areal...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika;
  Publisher: NIBIO

  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2019. Arealfordelingen av fa...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO

  Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med mer enn 20 % jordbruksareal ble det funnet signi...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trond Meling;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Formålet med denne artikkelen er å diskutere hvordan hellere i Rogaland ble anvendt i førromersk jernalder, og hvilken rolle de har spilt i utnyttelsen av landskapet. Utgangspunktet for diskusjonen er en heller ved navn Helleren, i Jøssingfjord, som ligger helt sørvest ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarbøvik, Eva; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Isdahl, Carina; Martinsen, Sven;
  Publisher: NIBIO

  I 2001‐2006 ble det plantet ut ca. 10.000 trær langs vassdrag i Våler kommune, Østfold. Et areal med ca. 5000 av disse trærne ble registrert i 2017. Omlag 34 % av trærne hadde overlevd; og overlevelse har bl.a. vært betinget av art, alder på treet da det ble plantet, sa...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn;
  Publisher: NIBIO

  Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader for fem klimatiltak. Kostnadsanslagene er usikre, ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fløystad, Kåre Gunnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Studie som ser på kostnader og brukererfaringer hos eiere av biovarmeanlegg tilknyttet landbruket Bioenergi er en viktig energikilde globalt og nasjonalt. Denne oppgaven har som mål å beskrive biovarmeanleggene i norsk landbruk og undersøke hvordan eierne er fornøyd. De...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Sissel; Øygarden, Lillian;
  Publisher: NIBIO

  Denne rapporten er utarbeidet som del av tredningsprosjektet til Bondelaget: Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk» finansiert av Landbruksdirektoratet. Rapporten omhandler klimagasser fra planteproduksjon og gir omtale av nødvendige data for kl...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jærlandskapet er under press fra mange ulike interesser og noen av de tydeligste ‘kampene’ som utkjempes i dette landskapet er knyttet til jordvern, utbygging/infrastruktur-tiltak og etablering av vindkraftanlegg. Hvordan framstilles denne arealkampen i media? Hvilke ak...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokstad, Grete;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

  Antallet aktive bruk i Nord-Norge synker, men størstedelen av jorda holdes i hevd ved at drifta overtas av andre bruk. Men hvilke faktorer er det som avgjør om et areal drives videre eller går helt ut av produksjon?

61 research outcomes, page 5 of 7