The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
61 research outcomes, page 4 of 7
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjessing, Svein-Magne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne studien undersøker hvordan det lokale jordbruket og bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune. Bakgrunnen for studien er de globale klima- og miljøproblemene, og behovet for selvforsyning av mat og matsikkerhet, og en bærekraftig s...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten;
  Publisher: NIBIO

  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2017. Arealfordelingen av fa...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dombu, Siri Voll; Hjelt, Anna Landrø;
  Publisher: NIBIO

  Rogalands bioøkonomistrategi for 2018-2030 har konkrete målsetninger om å øke biomasseproduksjonen, foredlingen fra jordbruket og grønnsaksproduksjonen i fylket. I denne rapporten kartlegges nåsituasjonen av ulike produksjoner. Det er brukt flere eksisterende, åpent til...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ghebrehiwot, Alexander Amanuel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  For å redusere bruken av tyngre kjøretøy i jordbruket, ble det i 2014 utviklet og bygget en landbruksrobot av studenter ved NMBU. Denne roboten bruker forskjellige verktøy for utførelse av oppgaver som i dag blir gjort med traktor. Verktøyene som utvikles til roboten sk...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Kårstad, Signe;
  Publisher: NIBIO

  Det er tidlegare gjennomført verdiskapingsberekningar for landbruket og landbruksbaserte næringar i Rogaland basert på tal frå 2010 og 2014. I denne rapporten vert oppdaterte berekningar med utgangspunkt i data for 2017 presenterte. Formålet med prosjektet er å gi oppda...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Dalselvi i Luster kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er utført for spredt avløp, jordbruk og bakgrunnsav...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holien, Svein Olav; Stornes, Ole Kristian; Ystad, Eystein;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  I 1998 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) en analyse av kostnader i saueholdet i forbindelse med tap til fredet rovvilt. Sommeren 2014 ble NILF bedt av Miljødirektoratet om å foreta en oppdatering av deler av dette tallgrunnlaget, med h...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Torgeir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Nygård, T. 2020. Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS. NINA Rapport 1866 Norsk institutt for naturforskning. En skog som ligger helt inntil kalkbruddet til Brønnøy Kalk AS i Brønnøy kommune ble i juli 2020 undersøkt for eventuell f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stornes, Ole Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Troms står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede produksjonsinntektene for de vel 1 000 gårdsbrukene i T...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mathiesen, Henrik Forsberg;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne hvor mye av landets kartlagte jordbruksareal som ...

61 research outcomes, page 4 of 7