The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
88 research outcomes, page 1 of 9
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjelmo, Otto;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å beregne verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag fylke. Prosjektet har også hatt som målsetting å se på hvilke datakilder som finnes for driftsøkonomiske beregninger i pelsdyrholdet. Pelsdyrholdet i Sør-...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO

  I dette forprosjektet har kantsoner langs jordbruksvassdrag i Rogaland blitt vurdert. Både kantsoner langs kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster og langs verna vassdrag er vurdert. En spørreundersøkelse blant grunneiere er også gjennomført. Forprosjektet har...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvheim, Endré Werner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dagens landbruk er preget av store og tunge jordbruksmaskiner som i kombinasjon med større mengder regn har ført til flere utfordringer. Et sentralt problem er komprimering av jorda, jordpakking, som blant annet fører til avlingstap og materielle ødeleggelser. Videre me...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haraldsen, Trond; Anda, Torhild; Kværnø, Sigrun;
  Publisher: NIBIO

  I denne rapporten er det lagt fram resultater av jordundersøkelser, som er gjennomført langs veitraseen for E 18 Retvet-Nygårdskrysset, arealer for tilførsel av jord ved jordflytting “Ny Jord” og areal som er regulert som deponiarealer. Jordbruksarealet langs veitraseen...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune;
  Persistent Identifiers

  Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av flybåren laserskanning. Fjernmåling av barmasse -...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere bestandsutviklingen av kongeørna i Norden, presente...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Andersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter registreringer av grågjess (Anser anser) og hvitkinngjes...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krogstad, Tore; Løvstad, Øivind;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institutt for jord- og vannfag

  Fra Institutt for jord- og vannfag. Rapport nr. 6/2002 (l.nr.107) Faggruppe: jordkjemi, vannkjemi. Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune. Geografisk område: Østfold fylke, Norge.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  IngerTherese Øvrum; Siv Merete Kapstad;

  Artikkelen beskriver et nytt undervisningsopplegg der første års barnevernstudenter i løpet av ti uker gjennomfører en barnevernfaglig undersøkelse med utgangspunkt i en fiktiv sak. Studentene veiledes gjennom refleksjon og teori både via digitale læringsressurser og sa...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakkestuen, Vegar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bakkestuen, V. & Venter, Z. 2021. Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land. NINA Rapport 1922. Norsk institutt for naturforskning. Miljøforvaltningen har betydelige kartleggings- og overvåkingsbehov. Dette gjelder særlig for heldekkende overvåk...

  Add to ORCID
88 research outcomes, page 1 of 9