search
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
6,492 Research products, page 1 of 650

 • Rural Digital Europe
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Master thesis
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İlbay, Kazim;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Solanaceae familyasına bağlı domates, patlıcan, patates, biber gibi bazı kültür bitkileri, tarımsal üretimde dünya çapında tartışmasız bir ekonomik öneme sahiptir. Diğer bazı bitkiler yanında bu bitkilerden de konukçu olarak yararlanan domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick), Lepidoptera: Gelechiidae), özellikle açık/örtüaltı domates üretim alanlarında, son yıllardaki en ciddi zararlı tehditi haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında, Nevşehir ili ve ilçelerinde homojen dağıtılmış 33 adet delta tipi yapışkan tuzak kurulmuş ve T. absoluta'ya spesifik feromon içeren dispenserler ile zararlının 2013 yılı Mayıs-Aralık ayları arasındaki popülasyon değişimi izlenmiştir. Bahar ve yaz mevsiminde ayda iki kez, sonbahar döneminde birer aylık peryotlarla yapılan örneklemelerle T. absoluta'nın Nevşehir İli ve yöresindeki popülasyon yoğunluğu ve dalgalanması kaydedilerek incelenmiştir.Çalışmada tüm sezon ortalamasında en yüksek popülasyon düzeyi, sayım başına ortalama 100,5±14,4 bireyle Kozaklı İlçesinde kaydedilmiştir. Bunu sırasıyla Derinkuyu (72,6±11,6) ve Gülşehir (60,8±9,4) İlçeleri izlemiştir. Aylık bazda yapılan popülasyon değişimi değerlendirmelerinde tuzaklarda yakalanan birey sayısının Haziran ve Eylül aylarında hızla yükselişe geçtiği görülmüştür. Bu çerçevede, zararlının Nevşehir ili ve yöresinde yılda minimum iki döl verdiği belirlenmiştir. Çalışmada popülasyon değişimi ilçe bazında da incelenmiş ve gözlenen yüksek veya düşük popülasyon düzeylerinin o bölgelere özgü nedenleri tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Tuta absoluta, popülasyon değişimi, mekânsal dağılım, feromon tuzağı Some culture plants belonging to Solanaceae family, like tomato, eggplant, potato and pepper, have a particular economical importance across the globe, without a doubt. Tomato leafminer (Tuta absoluta (Meyrick), Lepidoptera: Gelechiidae) which utilizes the above plants as host along with several other plants, become the most serious pest threat in recent years, especially in open/protected tomato cultivations. In this thesis study, pest's population was monitored with 33 Delta-type traps with dispensers containing T. absoluta specific pheromone, established across Nevşehir province at certain intervals. Pest's abundance and fluctuations in population were recorded and inspected by periodical samplings, carried out every 15 days in spring and summer and, once a month in autumn periods.The highest population level for the whole season were recorded in Kozaklı disctrict, with an average of 100.5±14.4 individuals per count. This is followed by Derinkuyu (72.6±11.6) and Gülşehir (60.8±9.4) districts. Evaluation of monthly population fluctuation data indicates a rapid increase at June and September. Therefore its concluded that the pest have minimum two generations per year, in Nevşehir province. Population fluctuations were further investigated per disctrict basis, and possible reasons of rises and falls of populations levels in the given disctrict were discussed.Keywords: Tuta absoluta, population fluctuation, spatial distribution, pheromone trap 96

 • Open Access
  Authors: 
  Bragado Pérez, Miguel;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  Country: Spain

  El Trabajo final gestión, coordinación, seguridad e ingeniería de las TIC aplicadas a los centros preuniversitarios, consta de: Un primer bloque, en la realización de un plan de acción con el propósito primero de revisar el estado actual de un centro de enseñanza, identificando la situación idónea y la planificación de los cambios en el centro necesarios para alcanzar dicho estado y determinar acciones futuras en materia de Gestión, Coordinación y Seguridad de las TIC. Realizando la implantación real de procesos de mejora en gestión, coordinación y seguridad de las TIC en el centro mediante mejores prácticas IT (ITIL), de Seguridad informática (LOPD, privacidad, SGSI..) , y privacidad en la red en el centro. Y un segundo bloque en el que se desarrolla un producto tecnológico de Robótica con Arduino con la finalidad de aprendizaje e investigación que pueda servir de línea futuras para desarrollar proyectos tecnológicos de mayor envergadura en este tipo de centros. El treball final gestió, coordinació, seguretat i enginyeria de les TIC aplicades als centres preuniversitaris, consta de: Un primer bloc, en la realització d'un pla d'acció amb el propòsit primer de revisar l'estat actual d'un centre d'ensenyament, identificant la situació idònia i la planificació dels canvis al centre necessaris per aconseguir aquest estat i determinar accions futures en matèria de Gestió, Coordinació i Seguretat de les TIC. Realitzant la implantació real de processos de millora en gestió, coordinació i seguretat de les TIC al centre mitjançant millors pràctiques IT (ITIL), de Seguretat informàtica (LOPD, privadesa, SGSI..) , i privadesa a la xarxa al centre. I un segon bloc en el qual es desenvolupa un producte tecnològic de Robòtica amb Arduino amb la finalitat d'aprenentatge i recerca que pugui servir de línia futures per desenvolupar projectes tecnològics de major envergadura en aquest tipus de centres. The final work management, coordination, security and engineering of ICT applied to pre-university centers, consists of: A first block, in the realization of an action plan with the primary purpose of reviewing the current state of a teaching center, identifying the ideal situation and the planning of the changes in the center necessary to reach this state and determine future actions in the field of ICT Management, Coordination and Security. Realizing the implementation of improvement processes in management, coordination and security of ICT in the center through better IT practices (ITIL), computer security (LOPD, privacy, ISMS ..), and privacy in the network at the center. And a second block in which a technological product of Robotics with Arduino is developed for the purpose of learning and research that can serve as a future line to develop technological projects of greater scope in this type of centers.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bek, Dilan;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Domates ülkemizde en fazla üretimi yapılan sebzelerin başında gelmektedir. Son birkaç yıldır Antalya'da domateste görülen ve ekonomik kayıplara da neden olmaya başlayan Lasioptera sp. hakkında gerek biyolojisine gerekse mücadelesine dair sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu tez kapsamında, zararlının mekaniksel ve ilaçlı mücadelesine dair bilinmezleri bir nebze de olsa aydınlatabilmek adına, tür adı dahi henüz belirlenememiş olan bu zararlıya karşı etkin bir çalışma yürütülmüştür. Bu bağlamda, zararlının mekaniksel mücadelesine esas teşkil edecek olan değişik renkteki (siyah, kırmızı, sarı ve mavi) yapışkan tuzakların, zararlının erginlerini yakalamadaki etkinlikleri araştırılmıştır. Zararlının kimyasal mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ilaç denemelerinde ise, zararlıya etkin olabileceği düşünülen toplam 5 farklı ticari preparat zararlıya karşı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışma kapsamında test edilen 4 farklı renkteki yapışkan tuzaklardan sarı renkli olanların Lasioptera sp. erginlerini yakalamada en etkin olduğunu ve zararlı ile yapılacak entegre mücadele (IPM) kapsamında kullanılabileceklerini göstermiştir. Zira zararlı erginlerinin yumurta bırakmadan önce yapışkan tuzaklar kullanarak yakalanması ilaçlı mücadeleye olan ihtiyacı da azaltabilecektir. Yine bu çalışma kapsamında zararlının doku içerisindeki larvalarını kontrol amacıyla hem arazi hem de laboratuvar koşullarında test edilen 5 farklı aktif maddeli ilaçtan sadece Spinetoram+Sulfoxaflor ve Cyromazine tatmin edici sonuçlar vermiştir. Söz konusu bu iki aktif madde zararlı ile kimyasal mücadelede dönüşümlü olarak tavsiye edilebilir. Tomato is one of the most produced vegetables in our country. There is limited information about both biology and management of Lasioptera sp., which has been observed in tomato greenhouses in Antalya for the last few years and has begun to cause economic losses. Within the scope of this thesis, an effective study was carried out against this pest, the species of which has not been determined yet, in order to enlighten the unknowns relating to mechanical and chemical control of the pest. In this context, efficacy of sticky traps of different colors (black, red, yellow and blue) in capturing adults of the pest was investigated. In insecticide trials aimed at contributing to the chemical control of the pest, a total of 5 different commercial preparations which are considered to be effective to the pest were tested. The results showed that among the 4 different colored-sticky traps tested in the study, yellow ones were the most effective in capturing Lasioptera sp. adults and that they can be used within the scope of an integrated pest management (IPM) against the pest. Because catching the adults of the pest using sticky traps before laying eggs can also reduce the need for chemical control. In addition, from the 5 different active substances which were tested in both field and laboratory in order to control the larvae of the pest in tissue only Spinetoram + Sulfoxaflor and Cyromazine gave satisfactory results. In other words, these two active substances can be recommended alternately in the chemical control with the pest. 46

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Özçira, Neslihan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu çalışmada, buğday rüşeymi ilavesinin tarhana formülasyonu üzerindeki etkisi tarhanaların fizikokimyasal, fonksiyonel, toz ve duyusal özelliklerin belirlenmesiyle incelenmiştir. Bu amaçla, buğday rüşeymi beş farklı oranda (%100+%0 (kontrol), %90+%10, %80+%20, %70+%30 ve %50+50 buğday unu+buğday rüşeymi) tarhana formülasyonuna eklenmiştir. Buğday rüşeymi, buğday unununa yer değiştirme esasına dayalı olarak tarhana formülasyonuna eklenmiş ve rüşeym içeriğindeki artış nem içeriği, L* ve pH değerlerinde, kül, protein, selüloz ve yağ içeriğinde ve köpüklenme kapasitesinde artış ile; a* değerinde, nişasta içeriğinde, su ve yağ tutma kapasitelerinde, ıslanabilirlik süresinde, Carr indeks ve Hausner oranı değerlerinde ise azalış ile sonuçlanmıştır (p<0.05). Tarhana örneklerinin kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde, buğday rüşeymi ilavesiyle üretilen tarhanaların kül, protein ve selüloz içeriği, ikame yüzdesine bağlı olarak sırasıyla %2.64-7.69, %14.10-72.72 ve %14.91-80.12 oranlarında artış olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre kontrol ürününe en çok benzeyen ve panelistler tarafından kabul edilebilir derecede yüksek skor alan tarhana örneği %90 buğday unu+%10 buğday rüşeymi karışımından üretilen tarhana örneği olmuştur.Anahtar Sözcükler: tarhana, buğday rüşeymi, kimyasal bileşim, fonksiyonel özellikler. In this study, the effect of wheat germ supplementation on the tarhana formulation was investigated by determining the physicochemical, functional, powder, and sensory properties. For this purpose, the wheat germ was added to tarhana formulation at five different replacement ratios (%100+%0 (control), %90+%10, %80+%20, %70+%30, and %50+%50 weight wheat flour+weight wheat germ). Replacement of wheat flour with wheat germ resulted in higher moisture content, L*, pH, ash, protein, cellulose, and fat contents and foaming capacity values and lower a*, starch content, water hydration and oil holding capacities, wettability time, Carr index, and Hausner ratio values (p<0.05). Results of the chemical analysis of the tarhana samples revealed that the ash, protein, and cellulose contents of tarhana can be significantly increased around 2.64-7.69%, 14.10-72.72%, and 14.91-80.12%, respectively depending on the replacement percentage (p<0.05). Highly acceptable tarhana sample by the panelists that closely resembled the control was produced from 90% wheat flour+10% wheat germ mixture.Keywords: tarhana; wheat germ; chemical composition; functional properties. 99

 • Open Access English
  Authors: 
  Farré Guarné, Joan;
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Country: Spain

  This work presents an analytical formulation to assess the six-degrees-of-freedom motion-induced error on floating Doppler Wind lidars (FDWL). Error products are the horizontal wind speed bias and apparent turbulence intensity. Departing from a geometrical formulation of the FDWL attitude and of the lidar retrieval algorithm, the rotational and translational motion contributions to the FDWL-measured total error are computed. Central to this process is the interpretation of the velocity-azimuth-display retrieval algorithm in terms of a first-order Fourier series. The obtained 6-DoF formulation is numerically validated by means of a floating-lidar motion simulator and, experimentally, in the framework of the 25-day near off-shore measurement campaign carried out at Pont del Petroli, Barcelona, involving a fixed and a floating ZephIR TM 300 lidar. The proposed formulation proved itself able to estimate the motion-induced FDWL horizontal-wind-speed bias and returned similar percentiles to when comparing the FDWL to the fixed lidar. The estimations of the turbulence intensity increment statistically matched the FDWL measurements under all motional scenarios when clustering the data as a function of the buoy mean tilt and translational velocity. Este trabajo presenta una formulación analítica para evaluar el error inducido por el movimiento de seis grados de libertad en los lidares eólicos Doppler flotantes (FDWL). Los productos del error son el sesgo de la velocidad horizontal del viento y la intensidad de la turbulencia aparente. Partiendo de una formulación geométrica de la actitud del FDWL y del algoritmo de recuperación del lidar, se calculan las contribuciones del movimiento rotacional y traslacional al error total medido por el FDWL. Un aspecto central de este proceso es la interpretación del algoritmo de recuperación de velocidad-azimut-disparo en términos de una serie de Fourier de primer orden. La formulación 6-DoF obtenida se valida numéricamente mediante un simulador de movimiento de un lidar flotante y, experimentalmente, en el marco de la campaña de medición de 25 días cerca de la costa llevada a cabo en Pont del Petroli, Barcelona, con un lidar ZephIR TM 300 fijo y otro flotante. La formulación propuesta demostró ser capaz de estimar el sesgo de la velocidad del viento horizontal inducido por el movimiento del FDWL y devolvió percentiles similares al comparar el FDWL con el lidar fijo. Las estimaciones del incremento de la intensidad de la turbulencia coincidieron estadísticamente con las mediciones del FDWL en todos los escenarios de movimiento al agrupar los datos en función de la inclinación media de la boya y la velocidad de traslación. Aquest treball presenta una formulació analítica per avaluar l'error induït pel moviment de sis graus de llibertat als llidars eòlics Doppler flotants (FDWL). Els productes de l'error són el biaix de la velocitat horitzontal del vent i la intensitat de la turbulència aparent. Partint d'una formulació geomètrica de l'actitud del FDWL i de l'algorisme de recuperació del lidar, es calculen les contribucions del moviment rotacional i translacional a l'error total mesurat pel FDWL. Un aspecte central d'aquest procés és la interpretació de l'algorisme de recuperació de velocitat-azimut-tret en termes d'una sèrie de Fourier de primer ordre. La formulació 6-DoF obtinguda es valida numèricament mitjançant un simulador de moviment d'un lidar flotant i, experimentalment, en el marc de la campanya de mesurament de 25 dies a prop de la costa duta a terme a Pont del Petroli, Barcelona, ??amb un lidar ZephIR TM 300 fix i un altre flotant. La formulació proposada va demostrar ser capaç d'estimar el biaix de la velocitat del vent horitzontal induït pel moviment del FDWL i va tornar percentils similars en comparar el FDWL amb el lidar fix. Les estimacions de l'increment de la intensitat de la turbulència van coincidir estadísticament amb els mesuraments del FDWL a tots els escenaris de moviment en agrupar les dades en funció de la inclinació mitjana de la boia i la velocitat de translació.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Şahin, Tuğçe;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışma, 0900 Ziraat çeşidi kiraz meyvelerinin hasat sonrası görsel ve biyokimyasal kaliteninin arttırılmasında ultraviyole-B ve LED ışığın etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, kiraz meyvelerinin bir grubuna 10, 20 ve 40 dakika süreyle UV-B uygulandıktan sonra ambalajlanmış, diğer grubu ise ambalajlandıktan sonra mavi (M), kırmızı (KR) ve ultraviyole-A (UV-A) LED ışık altında depolanmıştır. Karanlık ortamda depolanan meyveler ise kontrol olarak kullanılmıştır. 4 ± 1°C sıcaklık ve % 85-90 oransal nem şartlarında depolanan kirazlarda deneme başlangıcında ve haftalık aralıkla depodan alınan örneklerde; meyve elastikiyeti (N), suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı (%), titre edilebilir asitlik (%), SÇKM/TEA oranı, Renk ölçümleri (L*, a*, b*, hue (ho) açısı, doygunluk indeksi, ∆E), şeker (fruktoz (%), glikoz (%) ve sakkaroz (%)) analizleri, toplam çözünür fenol miktarı (mg KAE / 100 mL), toplam antosiyanin miktarı (mg/kg TA), ağırlık kaybı (%), sap ağırlığı kaybı (%), yeşil sap oranı (%), enfeksiyon oranı (%) ve şiddeti, görsel kalite ve tat kalitesi ölçüm ve analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kirazlarda meyve elastikiyetinin korunması, SÇKM miktarının arttırılması ve görsel kalitenin bakımından en iyi uygulamanın UVB40 olduğu; SÇKM/TEA oranı, fruktoz ve glikoz miktarı ve toplam çözünür fenol miktarının arttırılması ile antosiyanin miktarı, kırmızı renk ve tat kalitesinin korunması açısından ise en iyi uygulamanın UVB20 olduğu tespit edilmiştir. UVB10 uygulamasının ise enfeksiyon miktarının ve ağırlık kaybının azaltılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, KR uygulamasının titreedilebilir asit miktarının azaltılması, fruktoz, toplam çözünür fenol ve antosiyanin miktarının arttırılmasında kullanılabileceği belirlenmiştir. UV-A LED uygulamasının özellikle ağırlık kaybının azaltılmasında ve meyve sapının yeşil kalmasını sağlamada önemli olduğu; buna karşın UVB40 uygulamasının ise sap kararmasına yol açtığı görülmüştür. Sonuç olarak, 0900 Ziraat çeşidi kiraz meyvelerinin soğukta depolanması süresince biyokimyasal ve görsel kalitesinin korunması için özellikle UVB20 (5,95 kJ/m2s) uygulamasının en iyi ve kullanılabilir bir uygulama olduğu görüşüne varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Depolama, Kalite, Kiraz, LED, UV-B. This study was carried out to determine the effects of ultraviolet-B and LED light on increasing postharvest visual and biochemical quality of 0900 Ziraat cherry fruits. In the study, a group of cherry fruits were packaged after applying UV-B for 10, 20 and 40 minutes and the other group was stored under blue (M), red (KR) and ultraviolet-A (UV-A) LED light after packaging. The fruits stored in the dark conditions were used as control. In cherries that stored in 4 ± 1°C temperature and 85-90% of the moisture conditions, the measurements and analyses which are the fruit elasticity (N), total soluble total solids (TSS, %), titratable acidity (TEA %), TSS / TEA ratio, color measurements (L *, a *, b *, hue (ho) angle, saturation index, ∆E), sugar (fructose (%), glucose (%) and sucrose (%)) analyzes, total soluble phenol content (mg KAE / 100 mL), total anthocyanin content (mg / kg TA), weight loss (% ), stem weight loss (%), green stem rate (%), infection rate (%) and severity, visual quality and taste quality were done at the beginning of the research and weekly intervals in the samples taken from the storage. As a result of the research, it was determined in cherries, that UVB40 is the best practice in terms of preserving fruit elasticity, increasing the amount of TSS, and visual quality while the best application was UVB20 in order to increase the TSS/TEA rate, fructose and clusose content, total soluble phenol content with red color and taste quality. UVB10 was found to be effective in reducing the amount of infection and weight loss. Furthermore, it was determined that the application of KR may be used to reduce the amount of titratable acid, increase the amount of fructose, total soluble phenol and anthocyanin. The application of UV-A LED is particularly important in reducing weight loss and ensuring that the fruit stem remains green; on the other hand, UVB40 application has been shown to lead to darkening of the fruit stem. As a result, it was concluded that the application of UVB20 (5.95 kJ / m2s) is the best and usable application for preserving the biochemical and visual quality of 0900 Ziraat cherry fruits during cold storage.Keywords: Storage, Quality, Cherry, LED, UV-B. 90

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sari, Fatih;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışma 2016 yılında biberde mineral gübre, vermikompost ve deniz yosunu uygulamalarının verim kalite ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada sadece mineral gübre uygulaması kontrol (K) olarak adlandırılmış; mineral gübreye ek olarak, vermikompost uygulaması (300kg/da) (MG+V) olarak, deniz yosunu uygulaması (toplamda 400cc/400lt) (MG+A) olarak, aynı dozlarda hem vermikompost hem de deniz yosunu uygulaması ise (MG+V+A) olarak adlandırılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 yinelemeli olarak planlanmış her konunun her bir tekerrüründe 33 bitki yer almıştır. Denemede bitkide verim, tek meyve ağırlığı, meyve sayısı, meyve boyu, meyve çapı, meyve eti kalınlığı, meyve iç ve dış rengi, pH ve TETA, SÇKM, toplam fenolik bileşik miktarı, indirgen ve toplam şeker miktarı, C vitamini miktarı, ortalama çimlenme zamanı, çimlenme oranı, bin dane ağırlığı, ekimden ilk çiçeklenmeye ve ilk meyve tutumuna kadar geçen gün sayısı, toplam yaprak alanı incelenmiştir. Bitki başına verimin temel mineral gübreye ek üst gübre uygulanan tüm uygulamalarda kontrol uygulamasından yüksek olduğu (K 468,82 g, MG+A 677,78 g, MG+V 637,59 g, MG+V+A 652,52 g), tek meyve ağırlığı (en yüksek değeri MG+V+A 95,40 g, en düşük değeri MG+A 85,01 g), meyve sayısı (en yüksek değeri MG+A 8,00 adet, en düşük değeri MG+V+A 6,73 adet), et kalınlığı (en yüksek değeri MG+V 4,66 mm, en düşük değeri MG+V+A 4,46 mm) ve TETA (en yüksek değeri K % 0,24, en düşük değeri MG+V ve MG+V+A % 0,23) değeri bakımından uygulamalar arasında istatistiksel anlamda önemli farklar olduğu tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Vermikompost, Deniz Yosunu, Biber, Verim, Mineral Gübre. This research was carried out to determine the effects of mineral fertilizers, vermicompost and seaweed extract application to yield, quality and plant development of sweet pepper in open field conditions in 2016. Mineral fertilizer application was considered as control. Application of mineral fertilizers as base dressing and 300 kg/da vermicompost as side dressing (MF+V), mineral fertilizers as base dressing and 400cc/da seaweed extract as side dressing (MF+A), and mineral fertilizers as base dressing and 300kg/da vermicompost + 400cc/da seaweed extract as side dressing (MF+V+A) along with control were studied in a randomized complete block design with three replications. Yield individual, fruit weight, fruit number, fruit length, fruit diameter, fruit flesh thickness, epidermis and flesh colour, pH, titratable acidity, total soluble solids, total phenolics, total and invert sugar content, vitamin C, mean germination time, rate of germination, thousand seed weight, days to first blooming, days to fruit set, total leaf area were determined in theresearch.According to results yield of perpland was higher when vermicompost and seaweed extract were applied as side dressing(C:486,82 g, MF+A:677,78 g, MF+V:637,59 g, MF+V+A:652,52 g).Statistical differences were detected between applications in terms of fruit weight (highest with MF+V+A 95,40 g, lowest with MF+A 85,01 g), fruit number (highest with MF+A 8,00 adet, lowest with MF+V+A 6,73 adet), fruit flesh thickness (highest with MF+V 4,66 mm, lowest with MF+V+A 4,46 mm) and titratable acidity (highest from K % 0,24, lowest from MF+V ve MF+V+A % 0,23).Keywords: Vermicompost, Seaweed, Pepper, Yield, Mineral Fertilizer. 93

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Ferré Galván, Pedro;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Country: Spain

  El treball es fixa en els dispositius IoT, que formen part d'aquesta munió de camps tecnològics incipients. Aquests dispositius acostumen a estar proveït de pocs recursos, poca memòria, processador poc potent, poca amplada de banda, que els fa molt més vulnerables que els dispositius tradicionals d'Internet que hem fet servir fins a l'actualitat doncs aquesta economia de recursos no els permet implementar grans mesures de seguretat com per exemple la criptografia. Intento demostrar la hipòtesi que una de les causes de la seva vulnerabilitat és el poc actualitzat que té el firmware que fan servir. The work focuses on IoT devices, which are part of this multitude of emerging technology fields. These devices are usually low on resources, low memory, low processor, low bandwidth, which makes them much more vulnerable than traditional Internet devices we have used to date because this resource economy does not it allows them to implement large security measures such as cryptography. I try to prove the hypothesis that one of the causes of their vulnerability is how little updated the firmware they use is. El trabajo se fija en los dispositivos Yate, que forman parte de esta muchedumbre de campos tecnológicos incipientes. Estos dispositivos acostumbran a estar proveído de pocos recursos, poca memoria, procesador poco potente, poco ancho de banda, que los hace mucho más vulnerables que los dispositivos tradicionales de Internet que hemos usado hasta la actualidad pues esta economía de recursos no los permite implementar grandes medidas de seguridad como por ejemplo la criptografía. Intento demostrar la hipótesis que una de las causas de su vulnerabilidad es el poco actualizado que tiene el firmware que usan.

 • Open Access
  Authors: 
  Puig i Martín, Jordi;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Country: Spain

  Avaluació i anàlisi de la transformació digital de les empreses càrnies de la Garrotxa, a partir d'entrevistes a responsables de les empreses, i altres agents econòmics i empresarials relacionats. Evaluación y análisis de la transformación digital de las empresas cárnicas de la Garrotxa, a partir de entrevistas a responsables de las empresas, y otros agentes económicos y empresariales relacionados. Evaluation and analysis of the digital transformation of the meat companies of La Garrotxa, based on interviews with heads of companies, and other economic and business related agents.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Acioğlu, Mehtap;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Türkiye'de Rubus ve mavi yemiş virüsleri ile ilgili çalışmalar çok sınırlı sayıda olup son yıllarda başlamıştır. Bu çalışmada, Hatay, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Bursa, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerindeki böğürtlen, ahududu ve mavi yemiş plantasyonlarında bu bitki türlerinde son yıllarda saptanan bazı yeni virüslerin RT-PCR analizleriyle saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Hatay ilinden 38, Bursa'dan 95, Mersin'den 40, Kahramanmaraş' tan 20 Rubus spp. örneği ile Karadeniz bölgesinden 102, Bursa ilinden 20 mavi yemiş (Vaccinium spp.) örneği toplanmış ve strawberry necrotic shock virus (SNSV), raspberry leaf mottle virus (RLMV), blackberry yellow vein-associated virus (BYVaV), blackberry chlorotic ringspot virus (BCRV), blackraspberry necrosis virüs ( BRNV), blueberry shoestring virüs ( BSSV), blueberry fruit drop associated virus (BFDaV) ve blueberry latent virüs (BBLV)'lerin ülkemizdeki durumunu tespit etmek için RT-PCR analizleri ile testlenmiştir. Ayrıca ülkemiz rubus plantasyonlarında varlığı doğrulanmamış olan tomato ringspot virus (ToRSV) de testleme programına alınmıştır. Testlenen örneklerin hiçbirisinde yeni giriş yapan virüsler saptanmazken SNSV, ToRSV ve BYVaV ile ilgili çelişkili bazı sonuçlar elde edilmiştir. Bu virüslerden özellikle BYVaV rubuslarda çok önemli bir hastalık kompleksine neden olduğu için bu virüsün varlığı ve yaygınlığı ile ilgili gelecekte daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir. There are very limited studies on rubus and blueberry viruses in Turkey and some studies were very recently started. The aim of this study is testing blackberries, raspberries and blueberries growing in Hatay, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Bursa, Trabzon, Rize, Artvin and Giresun provinces by RT-PCR analysis for new emerging viruses. For this purpose, 38 Rubus samples from Hatay, 95 from Bursa, 40 from Mersin and 20 from Kahramanmaraş; 102 blueberry samples from Blacksea Region and 20 samples from Bursa were collected and tested for some new emerging viruses. Rubus samples were tested for strawberry necrotic shock virus (SNSV), raspberry leaf mottle virus (RLMV), blackberry yellow vein-associated virus (BYVaV), blackberry chlorotic ringspot virus ( BCRV) , blackraspberry necrosis virüs ( BRNV) whereas blueberry samples were tested for blueberry shoestring virüs ( BSSV), blueberry fruit drop associated virus ( BFDaV) and blueberry latent virüs (BBLV). Beside this, in order to confirm the presence of tomato ringspot virus (ToRSV) in rubus plantation in Turkey , this virus was also involved in this study. Not any new emerging viruses were detected in any samples except there was some suspicious results for SNSV, ToRSV and BYVaV which is one of the virus, causing very important disease complex in Rubus spp. Therefore detailed studies regarding presence and distrubition of these viruses was recommended. 53

search
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
6,492 Research products, page 1 of 650
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İlbay, Kazim;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Solanaceae familyasına bağlı domates, patlıcan, patates, biber gibi bazı kültür bitkileri, tarımsal üretimde dünya çapında tartışmasız bir ekonomik öneme sahiptir. Diğer bazı bitkiler yanında bu bitkilerden de konukçu olarak yararlanan domates güvesi (Tuta absoluta (Meyrick), Lepidoptera: Gelechiidae), özellikle açık/örtüaltı domates üretim alanlarında, son yıllardaki en ciddi zararlı tehditi haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında, Nevşehir ili ve ilçelerinde homojen dağıtılmış 33 adet delta tipi yapışkan tuzak kurulmuş ve T. absoluta'ya spesifik feromon içeren dispenserler ile zararlının 2013 yılı Mayıs-Aralık ayları arasındaki popülasyon değişimi izlenmiştir. Bahar ve yaz mevsiminde ayda iki kez, sonbahar döneminde birer aylık peryotlarla yapılan örneklemelerle T. absoluta'nın Nevşehir İli ve yöresindeki popülasyon yoğunluğu ve dalgalanması kaydedilerek incelenmiştir.Çalışmada tüm sezon ortalamasında en yüksek popülasyon düzeyi, sayım başına ortalama 100,5±14,4 bireyle Kozaklı İlçesinde kaydedilmiştir. Bunu sırasıyla Derinkuyu (72,6±11,6) ve Gülşehir (60,8±9,4) İlçeleri izlemiştir. Aylık bazda yapılan popülasyon değişimi değerlendirmelerinde tuzaklarda yakalanan birey sayısının Haziran ve Eylül aylarında hızla yükselişe geçtiği görülmüştür. Bu çerçevede, zararlının Nevşehir ili ve yöresinde yılda minimum iki döl verdiği belirlenmiştir. Çalışmada popülasyon değişimi ilçe bazında da incelenmiş ve gözlenen yüksek veya düşük popülasyon düzeylerinin o bölgelere özgü nedenleri tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Tuta absoluta, popülasyon değişimi, mekânsal dağılım, feromon tuzağı Some culture plants belonging to Solanaceae family, like tomato, eggplant, potato and pepper, have a particular economical importance across the globe, without a doubt. Tomato leafminer (Tuta absoluta (Meyrick), Lepidoptera: Gelechiidae) which utilizes the above plants as host along with several other plants, become the most serious pest threat in recent years, especially in open/protected tomato cultivations. In this thesis study, pest's population was monitored with 33 Delta-type traps with dispensers containing T. absoluta specific pheromone, established across Nevşehir province at certain intervals. Pest's abundance and fluctuations in population were recorded and inspected by periodical samplings, carried out every 15 days in spring and summer and, once a month in autumn periods.The highest population level for the whole season were recorded in Kozaklı disctrict, with an average of 100.5±14.4 individuals per count. This is followed by Derinkuyu (72.6±11.6) and Gülşehir (60.8±9.4) districts. Evaluation of monthly population fluctuation data indicates a rapid increase at June and September. Therefore its concluded that the pest have minimum two generations per year, in Nevşehir province. Population fluctuations were further investigated per disctrict basis, and possible reasons of rises and falls of populations levels in the given disctrict were discussed.Keywords: Tuta absoluta, population fluctuation, spatial distribution, pheromone trap 96

 • Open Access
  Authors: 
  Bragado Pérez, Miguel;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  Country: Spain

  El Trabajo final gestión, coordinación, seguridad e ingeniería de las TIC aplicadas a los centros preuniversitarios, consta de: Un primer bloque, en la realización de un plan de acción con el propósito primero de revisar el estado actual de un centro de enseñanza, identificando la situación idónea y la planificación de los cambios en el centro necesarios para alcanzar dicho estado y determinar acciones futuras en materia de Gestión, Coordinación y Seguridad de las TIC. Realizando la implantación real de procesos de mejora en gestión, coordinación y seguridad de las TIC en el centro mediante mejores prácticas IT (ITIL), de Seguridad informática (LOPD, privacidad, SGSI..) , y privacidad en la red en el centro. Y un segundo bloque en el que se desarrolla un producto tecnológico de Robótica con Arduino con la finalidad de aprendizaje e investigación que pueda servir de línea futuras para desarrollar proyectos tecnológicos de mayor envergadura en este tipo de centros. El treball final gestió, coordinació, seguretat i enginyeria de les TIC aplicades als centres preuniversitaris, consta de: Un primer bloc, en la realització d'un pla d'acció amb el propòsit primer de revisar l'estat actual d'un centre d'ensenyament, identificant la situació idònia i la planificació dels canvis al centre necessaris per aconseguir aquest estat i determinar accions futures en matèria de Gestió, Coordinació i Seguretat de les TIC. Realitzant la implantació real de processos de millora en gestió, coordinació i seguretat de les TIC al centre mitjançant millors pràctiques IT (ITIL), de Seguretat informàtica (LOPD, privadesa, SGSI..) , i privadesa a la xarxa al centre. I un segon bloc en el qual es desenvolupa un producte tecnològic de Robòtica amb Arduino amb la finalitat d'aprenentatge i recerca que pugui servir de línia futures per desenvolupar projectes tecnològics de major envergadura en aquest tipus de centres. The final work management, coordination, security and engineering of ICT applied to pre-university centers, consists of: A first block, in the realization of an action plan with the primary purpose of reviewing the current state of a teaching center, identifying the ideal situation and the planning of the changes in the center necessary to reach this state and determine future actions in the field of ICT Management, Coordination and Security. Realizing the implementation of improvement processes in management, coordination and security of ICT in the center through better IT practices (ITIL), computer security (LOPD, privacy, ISMS ..), and privacy in the network at the center. And a second block in which a technological product of Robotics with Arduino is developed for the purpose of learning and research that can serve as a future line to develop technological projects of greater scope in this type of centers.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bek, Dilan;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Domates ülkemizde en fazla üretimi yapılan sebzelerin başında gelmektedir. Son birkaç yıldır Antalya'da domateste görülen ve ekonomik kayıplara da neden olmaya başlayan Lasioptera sp. hakkında gerek biyolojisine gerekse mücadelesine dair sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu tez kapsamında, zararlının mekaniksel ve ilaçlı mücadelesine dair bilinmezleri bir nebze de olsa aydınlatabilmek adına, tür adı dahi henüz belirlenememiş olan bu zararlıya karşı etkin bir çalışma yürütülmüştür. Bu bağlamda, zararlının mekaniksel mücadelesine esas teşkil edecek olan değişik renkteki (siyah, kırmızı, sarı ve mavi) yapışkan tuzakların, zararlının erginlerini yakalamadaki etkinlikleri araştırılmıştır. Zararlının kimyasal mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ilaç denemelerinde ise, zararlıya etkin olabileceği düşünülen toplam 5 farklı ticari preparat zararlıya karşı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışma kapsamında test edilen 4 farklı renkteki yapışkan tuzaklardan sarı renkli olanların Lasioptera sp. erginlerini yakalamada en etkin olduğunu ve zararlı ile yapılacak entegre mücadele (IPM) kapsamında kullanılabileceklerini göstermiştir. Zira zararlı erginlerinin yumurta bırakmadan önce yapışkan tuzaklar kullanarak yakalanması ilaçlı mücadeleye olan ihtiyacı da azaltabilecektir. Yine bu çalışma kapsamında zararlının doku içerisindeki larvalarını kontrol amacıyla hem arazi hem de laboratuvar koşullarında test edilen 5 farklı aktif maddeli ilaçtan sadece Spinetoram+Sulfoxaflor ve Cyromazine tatmin edici sonuçlar vermiştir. Söz konusu bu iki aktif madde zararlı ile kimyasal mücadelede dönüşümlü olarak tavsiye edilebilir. Tomato is one of the most produced vegetables in our country. There is limited information about both biology and management of Lasioptera sp., which has been observed in tomato greenhouses in Antalya for the last few years and has begun to cause economic losses. Within the scope of this thesis, an effective study was carried out against this pest, the species of which has not been determined yet, in order to enlighten the unknowns relating to mechanical and chemical control of the pest. In this context, efficacy of sticky traps of different colors (black, red, yellow and blue) in capturing adults of the pest was investigated. In insecticide trials aimed at contributing to the chemical control of the pest, a total of 5 different commercial preparations which are considered to be effective to the pest were tested. The results showed that among the 4 different colored-sticky traps tested in the study, yellow ones were the most effective in capturing Lasioptera sp. adults and that they can be used within the scope of an integrated pest management (IPM) against the pest. Because catching the adults of the pest using sticky traps before laying eggs can also reduce the need for chemical control. In addition, from the 5 different active substances which were tested in both field and laboratory in order to control the larvae of the pest in tissue only Spinetoram + Sulfoxaflor and Cyromazine gave satisfactory results. In other words, these two active substances can be recommended alternately in the chemical control with the pest. 46

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Özçira, Neslihan;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu çalışmada, buğday rüşeymi ilavesinin tarhana formülasyonu üzerindeki etkisi tarhanaların fizikokimyasal, fonksiyonel, toz ve duyusal özelliklerin belirlenmesiyle incelenmiştir. Bu amaçla, buğday rüşeymi beş farklı oranda (%100+%0 (kontrol), %90+%10, %80+%20, %70+%30 ve %50+50 buğday unu+buğday rüşeymi) tarhana formülasyonuna eklenmiştir. Buğday rüşeymi, buğday unununa yer değiştirme esasına dayalı olarak tarhana formülasyonuna eklenmiş ve rüşeym içeriğindeki artış nem içeriği, L* ve pH değerlerinde, kül, protein, selüloz ve yağ içeriğinde ve köpüklenme kapasitesinde artış ile; a* değerinde, nişasta içeriğinde, su ve yağ tutma kapasitelerinde, ıslanabilirlik süresinde, Carr indeks ve Hausner oranı değerlerinde ise azalış ile sonuçlanmıştır (p<0.05). Tarhana örneklerinin kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde, buğday rüşeymi ilavesiyle üretilen tarhanaların kül, protein ve selüloz içeriği, ikame yüzdesine bağlı olarak sırasıyla %2.64-7.69, %14.10-72.72 ve %14.91-80.12 oranlarında artış olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre kontrol ürününe en çok benzeyen ve panelistler tarafından kabul edilebilir derecede yüksek skor alan tarhana örneği %90 buğday unu+%10 buğday rüşeymi karışımından üretilen tarhana örneği olmuştur.Anahtar Sözcükler: tarhana, buğday rüşeymi, kimyasal bileşim, fonksiyonel özellikler. In this study, the effect of wheat germ supplementation on the tarhana formulation was investigated by determining the physicochemical, functional, powder, and sensory properties. For this purpose, the wheat germ was added to tarhana formulation at five different replacement ratios (%100+%0 (control), %90+%10, %80+%20, %70+%30, and %50+%50 weight wheat flour+weight wheat germ). Replacement of wheat flour with wheat germ resulted in higher moisture content, L*, pH, ash, protein, cellulose, and fat contents and foaming capacity values and lower a*, starch content, water hydration and oil holding capacities, wettability time, Carr index, and Hausner ratio values (p<0.05). Results of the chemical analysis of the tarhana samples revealed that the ash, protein, and cellulose contents of tarhana can be significantly increased around 2.64-7.69%, 14.10-72.72%, and 14.91-80.12%, respectively depending on the replacement percentage (p<0.05). Highly acceptable tarhana sample by the panelists that closely resembled the control was produced from 90% wheat flour+10% wheat germ mixture.Keywords: tarhana; wheat germ; chemical composition; functional properties. 99

 • Open Access English
  Authors: 
  Farré Guarné, Joan;
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Country: Spain

  This work presents an analytical formulation to assess the six-degrees-of-freedom motion-induced error on floating Doppler Wind lidars (FDWL). Error products are the horizontal wind speed bias and apparent turbulence intensity. Departing from a geometrical formulation of the FDWL attitude and of the lidar retrieval algorithm, the rotational and translational motion contributions to the FDWL-measured total error are computed. Central to this process is the interpretation of the velocity-azimuth-display retrieval algorithm in terms of a first-order Fourier series. The obtained 6-DoF formulation is numerically validated by means of a floating-lidar motion simulator and, experimentally, in the framework of the 25-day near off-shore measurement campaign carried out at Pont del Petroli, Barcelona, involving a fixed and a floating ZephIR TM 300 lidar. The proposed formulation proved itself able to estimate the motion-induced FDWL horizontal-wind-speed bias and returned similar percentiles to when comparing the FDWL to the fixed lidar. The estimations of the turbulence intensity increment statistically matched the FDWL measurements under all motional scenarios when clustering the data as a function of the buoy mean tilt and translational velocity. Este trabajo presenta una formulación analítica para evaluar el error inducido por el movimiento de seis grados de libertad en los lidares eólicos Doppler flotantes (FDWL). Los productos del error son el sesgo de la velocidad horizontal del viento y la intensidad de la turbulencia aparente. Partiendo de una formulación geométrica de la actitud del FDWL y del algoritmo de recuperación del lidar, se calculan las contribuciones del movimiento rotacional y traslacional al error total medido por el FDWL. Un aspecto central de este proceso es la interpretación del algoritmo de recuperación de velocidad-azimut-disparo en términos de una serie de Fourier de primer orden. La formulación 6-DoF obtenida se valida numéricamente mediante un simulador de movimiento de un lidar flotante y, experimentalmente, en el marco de la campaña de medición de 25 días cerca de la costa llevada a cabo en Pont del Petroli, Barcelona, con un lidar ZephIR TM 300 fijo y otro flotante. La formulación propuesta demostró ser capaz de estimar el sesgo de la velocidad del viento horizontal inducido por el movimiento del FDWL y devolvió percentiles similares al comparar el FDWL con el lidar fijo. Las estimaciones del incremento de la intensidad de la turbulencia coincidieron estadísticamente con las mediciones del FDWL en todos los escenarios de movimiento al agrupar los datos en función de la inclinación media de la boya y la velocidad de traslación. Aquest treball presenta una formulació analítica per avaluar l'error induït pel moviment de sis graus de llibertat als llidars eòlics Doppler flotants (FDWL). Els productes de l'error són el biaix de la velocitat horitzontal del vent i la intensitat de la turbulència aparent. Partint d'una formulació geomètrica de l'actitud del FDWL i de l'algorisme de recuperació del lidar, es calculen les contribucions del moviment rotacional i translacional a l'error total mesurat pel FDWL. Un aspecte central d'aquest procés és la interpretació de l'algorisme de recuperació de velocitat-azimut-tret en termes d'una sèrie de Fourier de primer ordre. La formulació 6-DoF obtinguda es valida numèricament mitjançant un simulador de moviment d'un lidar flotant i, experimentalment, en el marc de la campanya de mesurament de 25 dies a prop de la costa duta a terme a Pont del Petroli, Barcelona, ??amb un lidar ZephIR TM 300 fix i un altre flotant. La formulació proposada va demostrar ser capaç d'estimar el biaix de la velocitat del vent horitzontal induït pel moviment del FDWL i va tornar percentils similars en comparar el FDWL amb el lidar fix. Les estimacions de l'increment de la intensitat de la turbulència van coincidir estadísticament amb els mesuraments del FDWL a tots els escenaris de moviment en agrupar les dades en funció de la inclinació mitjana de la boia i la velocitat de translació.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Şahin, Tuğçe;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışma, 0900 Ziraat çeşidi kiraz meyvelerinin hasat sonrası görsel ve biyokimyasal kaliteninin arttırılmasında ultraviyole-B ve LED ışığın etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, kiraz meyvelerinin bir grubuna 10, 20 ve 40 dakika süreyle UV-B uygulandıktan sonra ambalajlanmış, diğer grubu ise ambalajlandıktan sonra mavi (M), kırmızı (KR) ve ultraviyole-A (UV-A) LED ışık altında depolanmıştır. Karanlık ortamda depolanan meyveler ise kontrol olarak kullanılmıştır. 4 ± 1°C sıcaklık ve % 85-90 oransal nem şartlarında depolanan kirazlarda deneme başlangıcında ve haftalık aralıkla depodan alınan örneklerde; meyve elastikiyeti (N), suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı (%), titre edilebilir asitlik (%), SÇKM/TEA oranı, Renk ölçümleri (L*, a*, b*, hue (ho) açısı, doygunluk indeksi, ∆E), şeker (fruktoz (%), glikoz (%) ve sakkaroz (%)) analizleri, toplam çözünür fenol miktarı (mg KAE / 100 mL), toplam antosiyanin miktarı (mg/kg TA), ağırlık kaybı (%), sap ağırlığı kaybı (%), yeşil sap oranı (%), enfeksiyon oranı (%) ve şiddeti, görsel kalite ve tat kalitesi ölçüm ve analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda; kirazlarda meyve elastikiyetinin korunması, SÇKM miktarının arttırılması ve görsel kalitenin bakımından en iyi uygulamanın UVB40 olduğu; SÇKM/TEA oranı, fruktoz ve glikoz miktarı ve toplam çözünür fenol miktarının arttırılması ile antosiyanin miktarı, kırmızı renk ve tat kalitesinin korunması açısından ise en iyi uygulamanın UVB20 olduğu tespit edilmiştir. UVB10 uygulamasının ise enfeksiyon miktarının ve ağırlık kaybının azaltılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, KR uygulamasının titreedilebilir asit miktarının azaltılması, fruktoz, toplam çözünür fenol ve antosiyanin miktarının arttırılmasında kullanılabileceği belirlenmiştir. UV-A LED uygulamasının özellikle ağırlık kaybının azaltılmasında ve meyve sapının yeşil kalmasını sağlamada önemli olduğu; buna karşın UVB40 uygulamasının ise sap kararmasına yol açtığı görülmüştür. Sonuç olarak, 0900 Ziraat çeşidi kiraz meyvelerinin soğukta depolanması süresince biyokimyasal ve görsel kalitesinin korunması için özellikle UVB20 (5,95 kJ/m2s) uygulamasının en iyi ve kullanılabilir bir uygulama olduğu görüşüne varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Depolama, Kalite, Kiraz, LED, UV-B. This study was carried out to determine the effects of ultraviolet-B and LED light on increasing postharvest visual and biochemical quality of 0900 Ziraat cherry fruits. In the study, a group of cherry fruits were packaged after applying UV-B for 10, 20 and 40 minutes and the other group was stored under blue (M), red (KR) and ultraviolet-A (UV-A) LED light after packaging. The fruits stored in the dark conditions were used as control. In cherries that stored in 4 ± 1°C temperature and 85-90% of the moisture conditions, the measurements and analyses which are the fruit elasticity (N), total soluble total solids (TSS, %), titratable acidity (TEA %), TSS / TEA ratio, color measurements (L *, a *, b *, hue (ho) angle, saturation index, ∆E), sugar (fructose (%), glucose (%) and sucrose (%)) analyzes, total soluble phenol content (mg KAE / 100 mL), total anthocyanin content (mg / kg TA), weight loss (% ), stem weight loss (%), green stem rate (%), infection rate (%) and severity, visual quality and taste quality were done at the beginning of the research and weekly intervals in the samples taken from the storage. As a result of the research, it was determined in cherries, that UVB40 is the best practice in terms of preserving fruit elasticity, increasing the amount of TSS, and visual quality while the best application was UVB20 in order to increase the TSS/TEA rate, fructose and clusose content, total soluble phenol content with red color and taste quality. UVB10 was found to be effective in reducing the amount of infection and weight loss. Furthermore, it was determined that the application of KR may be used to reduce the amount of titratable acid, increase the amount of fructose, total soluble phenol and anthocyanin. The application of UV-A LED is particularly important in reducing weight loss and ensuring that the fruit stem remains green; on the other hand, UVB40 application has been shown to lead to darkening of the fruit stem. As a result, it was concluded that the application of UVB20 (5.95 kJ / m2s) is the best and usable application for preserving the biochemical and visual quality of 0900 Ziraat cherry fruits during cold storage.Keywords: Storage, Quality, Cherry, LED, UV-B. 90

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sari, Fatih;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Bu çalışma 2016 yılında biberde mineral gübre, vermikompost ve deniz yosunu uygulamalarının verim kalite ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada sadece mineral gübre uygulaması kontrol (K) olarak adlandırılmış; mineral gübreye ek olarak, vermikompost uygulaması (300kg/da) (MG+V) olarak, deniz yosunu uygulaması (toplamda 400cc/400lt) (MG+A) olarak, aynı dozlarda hem vermikompost hem de deniz yosunu uygulaması ise (MG+V+A) olarak adlandırılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 yinelemeli olarak planlanmış her konunun her bir tekerrüründe 33 bitki yer almıştır. Denemede bitkide verim, tek meyve ağırlığı, meyve sayısı, meyve boyu, meyve çapı, meyve eti kalınlığı, meyve iç ve dış rengi, pH ve TETA, SÇKM, toplam fenolik bileşik miktarı, indirgen ve toplam şeker miktarı, C vitamini miktarı, ortalama çimlenme zamanı, çimlenme oranı, bin dane ağırlığı, ekimden ilk çiçeklenmeye ve ilk meyve tutumuna kadar geçen gün sayısı, toplam yaprak alanı incelenmiştir. Bitki başına verimin temel mineral gübreye ek üst gübre uygulanan tüm uygulamalarda kontrol uygulamasından yüksek olduğu (K 468,82 g, MG+A 677,78 g, MG+V 637,59 g, MG+V+A 652,52 g), tek meyve ağırlığı (en yüksek değeri MG+V+A 95,40 g, en düşük değeri MG+A 85,01 g), meyve sayısı (en yüksek değeri MG+A 8,00 adet, en düşük değeri MG+V+A 6,73 adet), et kalınlığı (en yüksek değeri MG+V 4,66 mm, en düşük değeri MG+V+A 4,46 mm) ve TETA (en yüksek değeri K % 0,24, en düşük değeri MG+V ve MG+V+A % 0,23) değeri bakımından uygulamalar arasında istatistiksel anlamda önemli farklar olduğu tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Vermikompost, Deniz Yosunu, Biber, Verim, Mineral Gübre. This research was carried out to determine the effects of mineral fertilizers, vermicompost and seaweed extract application to yield, quality and plant development of sweet pepper in open field conditions in 2016. Mineral fertilizer application was considered as control. Application of mineral fertilizers as base dressing and 300 kg/da vermicompost as side dressing (MF+V), mineral fertilizers as base dressing and 400cc/da seaweed extract as side dressing (MF+A), and mineral fertilizers as base dressing and 300kg/da vermicompost + 400cc/da seaweed extract as side dressing (MF+V+A) along with control were studied in a randomized complete block design with three replications. Yield individual, fruit weight, fruit number, fruit length, fruit diameter, fruit flesh thickness, epidermis and flesh colour, pH, titratable acidity, total soluble solids, total phenolics, total and invert sugar content, vitamin C, mean germination time, rate of germination, thousand seed weight, days to first blooming, days to fruit set, total leaf area were determined in theresearch.According to results yield of perpland was higher when vermicompost and seaweed extract were applied as side dressing(C:486,82 g, MF+A:677,78 g, MF+V:637,59 g, MF+V+A:652,52 g).Statistical differences were detected between applications in terms of fruit weight (highest with MF+V+A 95,40 g, lowest with MF+A 85,01 g), fruit number (highest with MF+A 8,00 adet, lowest with MF+V+A 6,73 adet), fruit flesh thickness (highest with MF+V 4,66 mm, lowest with MF+V+A 4,46 mm) and titratable acidity (highest from K % 0,24, lowest from MF+V ve MF+V+A % 0,23).Keywords: Vermicompost, Seaweed, Pepper, Yield, Mineral Fertilizer. 93

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Ferré Galván, Pedro;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Country: Spain

  El treball es fixa en els dispositius IoT, que formen part d'aquesta munió de camps tecnològics incipients. Aquests dispositius acostumen a estar proveït de pocs recursos, poca memòria, processador poc potent, poca amplada de banda, que els fa molt més vulnerables que els dispositius tradicionals d'Internet que hem fet servir fins a l'actualitat doncs aquesta economia de recursos no els permet implementar grans mesures de seguretat com per exemple la criptografia. Intento demostrar la hipòtesi que una de les causes de la seva vulnerabilitat és el poc actualitzat que té el firmware que fan servir. The work focuses on IoT devices, which are part of this multitude of emerging technology fields. These devices are usually low on resources, low memory, low processor, low bandwidth, which makes them much more vulnerable than traditional Internet devices we have used to date because this resource economy does not it allows them to implement large security measures such as cryptography. I try to prove the hypothesis that one of the causes of their vulnerability is how little updated the firmware they use is. El trabajo se fija en los dispositivos Yate, que forman parte de esta muchedumbre de campos tecnológicos incipientes. Estos dispositivos acostumbran a estar proveído de pocos recursos, poca memoria, procesador poco potente, poco ancho de banda, que los hace mucho más vulnerables que los dispositivos tradicionales de Internet que hemos usado hasta la actualidad pues esta economía de recursos no los permite implementar grandes medidas de seguridad como por ejemplo la criptografía. Intento demostrar la hipótesis que una de las causas de su vulnerabilidad es el poco actualizado que tiene el firmware que usan.

 • Open Access
  Authors: 
  Puig i Martín, Jordi;
  Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Country: Spain

  Avaluació i anàlisi de la transformació digital de les empreses càrnies de la Garrotxa, a partir d'entrevistes a responsables de les empreses, i altres agents econòmics i empresarials relacionats. Evaluación y análisis de la transformación digital de las empresas cárnicas de la Garrotxa, a partir de entrevistas a responsables de las empresas, y otros agentes económicos y empresariales relacionados. Evaluation and analysis of the digital transformation of the meat companies of La Garrotxa, based on interviews with heads of companies, and other economic and business related agents.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Acioğlu, Mehtap;
  Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü

  Türkiye'de Rubus ve mavi yemiş virüsleri ile ilgili çalışmalar çok sınırlı sayıda olup son yıllarda başlamıştır. Bu çalışmada, Hatay, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Bursa, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerindeki böğürtlen, ahududu ve mavi yemiş plantasyonlarında bu bitki türlerinde son yıllarda saptanan bazı yeni virüslerin RT-PCR analizleriyle saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Hatay ilinden 38, Bursa'dan 95, Mersin'den 40, Kahramanmaraş' tan 20 Rubus spp. örneği ile Karadeniz bölgesinden 102, Bursa ilinden 20 mavi yemiş (Vaccinium spp.) örneği toplanmış ve strawberry necrotic shock virus (SNSV), raspberry leaf mottle virus (RLMV), blackberry yellow vein-associated virus (BYVaV), blackberry chlorotic ringspot virus (BCRV), blackraspberry necrosis virüs ( BRNV), blueberry shoestring virüs ( BSSV), blueberry fruit drop associated virus (BFDaV) ve blueberry latent virüs (BBLV)'lerin ülkemizdeki durumunu tespit etmek için RT-PCR analizleri ile testlenmiştir. Ayrıca ülkemiz rubus plantasyonlarında varlığı doğrulanmamış olan tomato ringspot virus (ToRSV) de testleme programına alınmıştır. Testlenen örneklerin hiçbirisinde yeni giriş yapan virüsler saptanmazken SNSV, ToRSV ve BYVaV ile ilgili çelişkili bazı sonuçlar elde edilmiştir. Bu virüslerden özellikle BYVaV rubuslarda çok önemli bir hastalık kompleksine neden olduğu için bu virüsün varlığı ve yaygınlığı ile ilgili gelecekte daha detaylı çalışmaların yapılması önerilmektedir. There are very limited studies on rubus and blueberry viruses in Turkey and some studies were very recently started. The aim of this study is testing blackberries, raspberries and blueberries growing in Hatay, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Bursa, Trabzon, Rize, Artvin and Giresun provinces by RT-PCR analysis for new emerging viruses. For this purpose, 38 Rubus samples from Hatay, 95 from Bursa, 40 from Mersin and 20 from Kahramanmaraş; 102 blueberry samples from Blacksea Region and 20 samples from Bursa were collected and tested for some new emerging viruses. Rubus samples were tested for strawberry necrotic shock virus (SNSV), raspberry leaf mottle virus (RLMV), blackberry yellow vein-associated virus (BYVaV), blackberry chlorotic ringspot virus ( BCRV) , blackraspberry necrosis virüs ( BRNV) whereas blueberry samples were tested for blueberry shoestring virüs ( BSSV), blueberry fruit drop associated virus ( BFDaV) and blueberry latent virüs (BBLV). Beside this, in order to confirm the presence of tomato ringspot virus (ToRSV) in rubus plantation in Turkey , this virus was also involved in this study. Not any new emerging viruses were detected in any samples except there was some suspicious results for SNSV, ToRSV and BYVaV which is one of the virus, causing very important disease complex in Rubus spp. Therefore detailed studies regarding presence and distrubition of these viruses was recommended. 53