The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernandez, Antòn; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Holt Hanssen, Kjersti; ...
  Publisher: NIBIO

  Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen av de eksisterende skogarealene. I denne rapport...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein;
  Publisher: NIBIO

  AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.

 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bayr, Ulrike; Strand, Geir-Harald; Dramstad, Wenche;
  Publisher: NIBIO

  «Landbruk over hele landet» er et av fire hovedmål i norsk landbrukspolitikk. Denne rapporten dokumenterer et forsøk på å utvikle en metode for å kvantifisere måloppnåelse på dette området. Forsøket er begrenset til jordbruket, og vi har valgt fire binære indikatorer på...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rindal, Kristian; Lindgaard, Håvard; Geipel, Jakob;
  Publisher: NIBIO

  Høsten 2018 gjennomførte vi ved Senter for presisjonsjordbruk en test av spesialutviklet maskin (Veris MSP3) for «on-the-go» måling av pH, mold (organisk materiale; OM) og elektrisk ledeevne i jordbruksjord. Testen ble gjennomført på oppdrag av Franzefoss Minerals, som ...

 • Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Skarpaas, O., Often, A. & Gajda, H. 2016. Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær. Vrifuru (Pinus contorta) og lutzgran (Picea × lutzii). - NINA Rapport 1231. 78 s. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mo...

 • Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Sayfritz, Stephen John; Capjon, Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Prosjektleder Stephen John Sayfritz Hovedmålet med prosjektet har vært å bygge kunnskap om bruk av overvann i digitalisert urbant landbruk. Resultatene og erfaringene fra prosjektet bidrar til å berede grunnen for etablering av et hovedprosjekt for utprøving i større sk...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Næss, Johann K.; Nyrud, Anders Q.; Tellnes, Lars Gunnar;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Klimagassutslipp fra norsk skogbruk har tidligere blitt beregnet av Timmermann og Dibdiakova (2013). Skogindustriens kunder etterspør i økende grad om miljødokumentasjon for produktene de kjøper, for eksempel miljødeklarasjoner (EPDer). Det er derfor viktig at oppdatert...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike;
  Publisher: NIBIO

  Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging....

 • publication . Report . Book . 2009
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar*; Ødegaard, Pål Iver*; Madsen, Jesper; Hansen, Jannik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.-I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. NINA Rapport 452. 39 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av den Svalbard-hekk...

  Add to ORCID
16 research outcomes, page 1 of 2