The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
78 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Plešek, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Práce se zabývá výpočtem eroze a povrchového odtoku v povodí Prušánky metodami USLE2D v prostředí ArcGIS a CN v modelu DESQ. Výsledky jsou použity k návrhu prvků protierozní ochrany. Thesis deals with the calculation of erosion and surface runoff in the watershed Prušán...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Blažek, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu zemědělského podniku Pigmal a.s. Analýza okolí odhaluje příležitosti, ale také hrozby z vnějšího okolí podniku. Analýza vnitřní situace pomáhá určit silné a slabé stránky a také finanční zdraví. Tyto výsledky jsou shrnuty ve S...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Jindrová, Marta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Tato diplomová práce se zabývá marketingovými předpoklady rozvoje ekologické produkce v České republice. Je zaměřena na spotřební chování zákazníků na trhu biopotravin, situaci na trhu biopotravin a také na situaci ekologického zemědělství v ČR. Cílem práce je prozkouma...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Šelinga, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a Z-Wave v programovacom jazyku Python vo framewor...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Korejtko, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a protokolem MQTT. Dále se práce zabývá studiem Petr...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Janšta, Tomáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato diplomová práce je soustředěna na bezdrátový přenos dat dle standardu IEEEŽ 802.15.4 využitím modulárních konstrukčních prvků. Prezentovaná platforma spojuje výhody bezdrátových modulů XBeeŽ a vývojového systému s mikrokontrolérem AVR ATmega128. Základním požadavke...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Jablončík, Lukáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Diplomová práce se zabývá návrhem regulátoru solárního ohřevu bazénu. Základem bylo prostudovat dostupná řešení regulátorů solárního ohřevu bazénu, definovat požadavky, navrhnout koncept a blokové schéma vlastního termostatu. Dále práce přináší popis několika dostupných...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Czech
  Authors:
  Novotný, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země je využíván jako prostředek pro monitorování aktuálního stavu složek životního prostředí. Tato práce se zabývá analýzou hyperspektrálních dat s cílem segmentace korun stromů. Je navržen a popsán algoritmus využívající adaptiv...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Czech
  Authors:
  Libra, Jaroslav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Hlavním úkolem této diplomové práce je navrhnout obvody pro zpětnovazební řízení hlavních pohonů robotu Minidarpa. Práce obsahuje popis řízeného pohonu mobilního robotu a teorii řízení stejnosměrného motoru. Další část práce se zabývá možnostmi návrhu řídícího modulu a ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Luža, Radim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Práce se zabývá návrhem regulátoru síly pro robotické chapadlo Schunk PG70. V první části popisuje vlastnosti, elektrické zapojení, propojení s řídícím systémem a testování chapadla. V druhé části potom práce popisuje návrh a implementaci softwarové regulace síly stisku...

  Add to ORCID
78 research outcomes, page 1 of 8