The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
26 research outcomes, page 3 of 3
 • publication . Book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Jan Szyszko; Andrzej Grzywacz; Ewa Referowska-Chodak; Kazimierz Szabla; Andrzej Szujecki; Jerzy Śleszyński; Tomasz Żylicz; Bernhard Wolfslehner; Camilla Sandström; Małek Stanisław; ...

  Pocz��tki pa��stwowej administracji i gospodarki le��nej si��gaj�� VIII-IX wieku.<br> Wraz z wyst��puj��c�� w tym czasie wielk�� w��dr��wk�� lud��w nast��pi�� znaczny wyr��b lasu na potrzeby ��wczesnego osadnictwa. Kolejna nadmierna eksploatacja las��w w Europie mia��a ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Józefczuk, Jakub;

  Rekomendujemy tę książkę przede wszystkim przyjaciołom drzew, ale także nauczycielom, edukatorom ekologicznym, przewodnikom krajoznawczym i pasjonatom ochrony zabytków. Objaśniamy w niej, jak działa organizm drzewa i jakie ma ono wymagania wobec otoczenia. Pomagamy pozn...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Michael den Herder;
  Publisher: Zenodo

  Tradycyjne biotopy na terenach wiejskich, takie jak pastwiska leśne, należą do siedlisk o największej bioróżnorodności w północnej Europie. Tereny pastwiskowe mają tendencję do zachowania większej bioróżnorodności w porównaniu z innymi terenami, stąd opracowanie właściw...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna, G��ralczyk; Nowakowska, Justyna Anna; Patynek, Paulina; Stefe��czak, Krzysztof; Oszako, Tomasz; Wykowska, Gra��yna; Burzy��ska, Irena; Pot��ga, Agnieszka; ��epko, Zbigniew; Sadowski, Ryszard F.; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj��<br> ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Łowiec Polski Publishing House;

  Remizy śródpolne to położone na terenach rolniczych zazwyczaj niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą zwierzętom dziko żyjącym korzystne warunki żerowe i osłonowe w czasie rozmnażania oraz w okresach niekorzystnych w...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Hilszczańska Dorota;

  To pierwsze w Polsce kompendium wiedzy na temat trufli, oparte nie tylko na wiadomościach zaczerpniętych z literatury, ale przede wszystkim na badaniach prowadzonych przez Autorkę, profesora Instytutu Badawczego Leśnictwa. Badania te mają w naszym kraju charakter pionie...

  Add to ORCID
26 research outcomes, page 3 of 3