Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søgnesand, Anne Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Ein oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 201...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hegrenes, Agnar;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  Country: Norway

  Formålet med dette notatet er å sjå på utforminga av det rekneskapsopplegget som Håkon Five utvikla rundt 1910. Bakgrunn for notatet, formål og problemstillingar er nærare omtala i kapittel 1. Håkon Fives argument for å føre rekneskap er omtala i kapittel 1. Five hevda ...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  Country: Norway

  Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 870 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande publikasjonen. Dette notatet inneheld lokale data frå Au...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hegrenes, Agnar;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  Country: Norway

  Dette notatet er ein del av det strategiske programmer Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket – Samanlikning av Noreg og Finland. Programmet er finansiert av Noregs forskingsråd. Formålet med dette notatet er å kvantifisere produktivitetsutviklinga i Noreg på sek...

5 research outcomes, page 1 of 1