Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
95 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Inger Therese Øvrum; Siv Merethe Kapstad;
  Country: Norway

  I denne artikkelen undersøker vi universitetslæreres erfaringer med å utvikle og iverksette et teknologiintensivt prosjekt i UH-sektoren. Det rettes et særlig fokus mot hvilke spenninger, relasjoner og mekanismer aktørene støter på i arbeidet med utvikling og utprøving ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Prestvik, Anne; Lilleby, Stine;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Det er økende interesse for biokull i Norge og denne rapporten er basert på intervju med aktører som enten er i gang med eller skal begynne med biokullproduksjon eller produkter med biokull. Rapporten legger fram informantenes beskrivelse av de utfordringene og mulighet...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med mer enn 20 % jordbruksareal ble det funnet signi...

 • publication . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygaard, Per Holm; Olsen, Siri Lie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Nygaard, P.H. & Olsen, S.L. 2021. Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på global ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjellum, Solrun Figenschau; Kaste, Øyvind; Haande, Sigrid; Sample, James Edward; Enge, Caroline; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Walland, Finn; Øygarden, Lillian; Eggestad, Hans Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder/Hovedforfatter Solrun Figenschau Skjellum Arbeidet har sett på muligheten for å overføre dagens metodikk for «klimagassframskrivninger i jordbrukssektoren» til «avrenning av næringsstoffer til vann fra jordbruksaktivitet og økologisk tilstand i vannforekom...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kylling, Arve; Stebel, Kerstin; Fjæraa, Ann Mari; Schneider, Philipp;
  Publisher: NILU
  Country: Norway

  Rapporten beskriver hvilke muligheter Sentinel-5P kan gi med tanke på å utvikle produkter for årlige nasjonale dekningskart med arealestimater med vekt på klimagassen metan. The report describes the opportunities that Sentinel-5P may provide towards developing products ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark. I gjennomsnitt for landet er...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Christian;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. Dette gjelder buskskvett, gulspurv, sanglerk...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; ...
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen av de eksisterende skogarealene. I denne rapport...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ørjan Olsvik; Urd Lilleng; Bodil Lund;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press
  Country: Norway

  I de senere år har antibiotikaresistente bakterier blitt et økende medisinsk problem. Slike bakterier har smittet medisinske turister, og blitt bragt hjem til Norden. Det er beregnet at det i verden er nærmere 20 millioner pasienter som reiser internasjonalt, og at kost...

  Add to ORCIDorcid
95 research outcomes, page 1 of 10