Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
23,304 Research products

 • Rural Digital Europe
 • Publications
 • Master thesis
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Enes, Bahar;

  Bingöl ili Yamaç Mikrohavzasında yürütülen bu çalışmanın amacı; yaklaşık 7866,4 ha genişliğindeki çalışma alanının havza karakteristikleri ile bazı toprak özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Yamaç Mikrohavzası araştırma alanına ait 1/25,000 ölçekli topoğrafik haritaların sayısallaştırılmasıyla sayısal yükseklik modeli oluşturulmuştur. Bu sayısal yükselti modeli kullanılarak eğim, bakı, yükselti, toprak, erozyon, arazi kabiliyet ve arazi kullanım haritaları oluşturulmuş ve yeniden sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırma işlemi yapılırken ArcGIS 10,1 programı kullanılmıştır. Çalışma alanının daha önceden belirlenen 20 adet toprak profilinden 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm derinliklerinden 80 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan toprak örneklerinin tekstür, pH, elektriksel iletkenlik (EC), % kireç (CaCO3), organik madde, fosfor ve potasyum analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre bu topraklarda drenaj probleminin görülmediği toprakların tuzsuz, bir çoğunun kireçsiz, organik madde miktarının orta düzeyde, pH'nın nötr civarında bir özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Potasyum düzeyinin fazla fosfor düzeyinin ise %60'ının orta ve iyi derecede olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanının jeolojik yapısı metamorfik anakayalardan oluşmaktadır. Anakayalar üzerinde gelişen topraklar derin yapılı, kumlu-balçıklı ve kumlu-killi tekstüre sahiptir. Alan içerisinde mera, tarım arazileri ve ormanlar yer almaktadır. Çalışma alanında ormanlar 5186,6 ha, bozuk orman 1579,06 ha, kumluk alan 534,22 ha, ziraat 319,63 ha, verimli orman 118,35 ha, yerleşim yerleri 90,82 ha ve nehirler 37,72 ha alan kaplamaktadır. Çalışma alanında yer alan köylerde çoğunlukla bahçe bitkileri, yem bitkileri ve serin iklim tahılları yetiştirilir. Çalışma alanının 3939,95 ha alanında şiddetli erozyon görülmektedir. The aim of this study determine to some soil properties of the watershed working area of about 7866.4 hectares in Bingol-Yamac Micro-watersheds. For this aim, Yamaç research watershed with 1 / 25.000 scale digital elevation model was created by the digitization of topographic maps. By using this digital elevation model of slope, aspect, elevation, soil erosion, land capability and land use maps were re-created. For classification of maps was used ArcGIS 10.1 programme. Soil samples were taken from depts of 0-30 cm, 30- 60 cm60-90 cm and 90-120 cm where 8 villages in this area of working and more than pre-determined soil profile. Totally were taken 80 soil samples. We analyzed soil texture, Electrical conductivity (EC), soil pH, CaCO3, soil organic matter, soil available phosphorus and available potassium with this soil. According analyzes of soil have been observed any drainage problem in this area. Results addition, have been observed less lime, middle organic matter, neutral pH level and good available P 60% of soils .The geological structure of the study area is composed of metamorphic bedrock. It made deep soils developed on the bedrock, sandy-loam and a sandy-clay texture. Pastures in the area are situated agricultural land and forests. 5186.6 ha forest in the study area, 1579.06 ha degraded forests, 534.22 ha sandy area, 319.63 ha agricultural, productive forest 118.35 ha, localities 90.82 ha and rivers 37.72 ha covers. In The horticulture plants, forages and grains are mostly grown in the villages of the study area. In the study area, 3939.95 hectares of land have intense erosion problem. 85

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taplamacioğlu, Derya;

  Pestisidler arılar üzerinde sadece öldürücü etki yapmakla kalmayıp, aynı zamanda arıların davranışlarını değiştirici bir etki de gösterirler. Bu etki sonucunda arılar besinlerini, yuvalarını bulamazlar ve hatta sinir sistemini etkilediği için motor hareketlerinde olumsuzluklar ortaya çıkar. Bu çalışmada, Türkiye'nin Antalya ili ve çevresinde sera alanlarında en yaygın olarak kullanılan bazı tarımsal savaş ilaçlarının (abamectin, acetamiprid, deltamethrin, imidacloprid) yedi dozunun bombus arılarının (Bombus terrestris) davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Bombus arılarına ilaçlar yedirildikten sonra arıların bacak, anten ve ağız parçalarının motor hareketlerinin durumu gözlenerek puanlama yapılarak kaydedilmiştir. Kontrol grubu arılara ise %50 şekerli su içeren solüsyonlar kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşaması olan arazi uygulamasında, kraliçe arının da içerisinde bulunduğu kovanlara abamectin, acetamiprid ve deltamethrin etken maddeli pestisitler önerilen dozlarda püskürtme yöntemiyle uygulanmıştır. Kontrol amaçlı yapılan denemelerde ise sadece saf su kullanılmıştır.Denemeler sonucunda kullanılan pestisitlerin B. terrestris'in motor sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkileri gözlenmiştir. Imidacloprid'in en etkili olduğu ve uygulanan 0.10 ml/l dozda tüm bireylerin öldüğü saptanmıştır. Bunu sırasıyla deltamethrin, acetamiprid ve abamectin izlemiştir. Deltamethrin etken maddeli pestisitin 0.10 ml/l uygulama dozunun arıların hemen hemen tüm hareketlerini kısıtladığı, ancak sadece abdomen kısmında bir hareketlilik oluştuğu belirlenmiştir. Acetamiprid etken maddeli pestisitin 0.30 ml/l uygulama dozunun arıların hareketlerini kısıtladığı, ancak hortum ve bacaklarında hareketlilik olduğu saptanmıştır. Abamectin etken maddeli pestisitin 0.25 ml/l uygulama dozunun ise arıların hareketleri üzerinde fazla etkisinin olmadığı sadece abdomen hareketlerinde sapmalar görülmüştür. Arazi çalışmalarında ise abamectin ve deltamethrin etken maddeli ilaçların kovanlardaki arıların %50'sini, acetamiprid etken maddeli pestisitin ise %20'sini öldürdüğü belirlenmiştir. Pesticides have not only lethal effect on bees, but also can change their navigational behaviors. The bumblebees exposed to pesticides may not find their food and hives, and even their motor nervous system can be acutely affected. This study investigated the effects of commonly used pesticides (abamectin, acetamiprid, deltamethrin, imidacloprid) in the greenhouses of Antalya province in Turkey. For this goal, seven doses of each pesticide were tested on motor behaviors of some extremities of the bumblebees. For control, 50% sucrose were used. In the field study, abamectin, acetamiprid and deltamethrin were applied to hives with spray method. Distilled water was used as control group. At the end of the study, the pesticides showed adverse side effect on the B. terrestris motor nerve system. Imidacloprid was the most effective at the recommended dose (0.10 ml/I) and all individual bees were die. Deltamethrin at the 0.10 ml/I dose restricted to all movements except abdomen. Acetamiprid at the 0.30 ml/I dose restricted to all movements except snout and legs. Abamectin at the 0.25 ml/I dose did not effect on movements except little abnormality on abdominal movements. In the field study, abamectin and deltamethrin killed 50% and acetamiprid killed 20% of the bees in the hives. 50

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Doğan, Işin;

  57 ÖZET Değişik Bradvrhizobium japonicum (Soil, So56, 1755, 30131} suşları ile aşılamanın ve mineral azot uygulamasınmın Asgrow 3205 ve Mitchell soya çeşidinde N fiksasyonu ve kuru madde oluşumu üzerine etkisini araştırmak amacıyla laboratuvar koşullarında tesadüf parselleri deneme desenine göre saksı denemesi yapılmıştır. Denemede kullanılan toprak Arık serisine aittir. Toprak örneği yüzey katmandan 0-30 cm derinlikten alınmıştır. Soya ekim sırasında ve hasat sonrasında alman toprak örnekleri üzerinde yapılan analizlerle belirlenen mikrobiyel solunum ( CO2 ), mineral azot (NO3 + NH4), dehidrogenaz enzim aktivitesi verileri ile soyanın değişik aksamlarında (nodul, kök, yeşil aksam) kuru ağırlık verimleri % N içerikleri Bradvirhizobium Japonicum aşılaması ve azot dozları yönlerinden değerlendirilmiştir. Buna göre; azotla gübreleme ve bakteri aşılaması ile soya kurumadde verimlerinde önemli bir artış olmuştur. Ancak bu artış Nı(0.3 g/saksı) azot dozunda en yüksek bulunmuş, N2 (0.6 g/saksı) azot dozunda ise düşük bulunmuştur. Elde edilen verilere göre, Asgrow 3205 soya çeşidi Mitchell çeşidine göre daha verimli olmuştur. B. japonicum aşılaması ile bakteri suşlarınm birbirlerine göre etkinliği istatistiksel olarak farklı olmamıştır. Soyada % N içeriğine etkili kriter olarak azot dozları bulunmuştur. Nodülde ve yeşil aksamda % N içeriği yüksek azot {N2) dozunda, kök aksamda ise azotsuz uygulakmada maxsimum değer elde edilmiştir.58 Toprak analiz sonuçlarına göre ise, CO2 üretimini bakteri aşılama ve gübrelemesinin istatistiksel olarak etkilenmediği anlaşılmıştır. Mineral azot (NO3+NH4) içeriğinde etkili kriter azot dozları olmuş ve yüksek dozda en yüksek değer elde edilmiştir. Ayrıca mineral azotun büyük kısmının nitrat azotundan oluştuğu elde edilen verilerden anlaşılmıştır. Denemede dehidrogenaz enzim aktivitesi için aşılama ve gübreleme işlemlerinin etkisi istatistiksel yönden önemsiz bulunmuştur. 59 SUMMARY This research was carried out in order to determine the effects of N doses and inoculation on Asgrow 3205 and Mitchell soybean variety N-fixation and yield, make a comparison between these two treatments in economical view. A pot experiment was conducted using randomized block design in split plots and 3 replications for each treatment. The soil belongs to the Arık soil series. The soil samples were collected from the surface layer (0-30 cm depth). In the soil samples taken in the time of soybean sowing and after harvest, carbondioxide production, mineral nitrogen (NO3 + NH4), dehydration enzym activity, yield (nodul, root and vegetative part) and the nitrogen percentages of soybean were evaluated by nitrogen dosages and inoculation with Bradyhizobium bacteria. In this evaluation it was observed that soybean dry material was increased significantly by nitrogen dosages and inoculation with Bradyhizobium bacteria. But this increase was found to be the highest with Nl (0.3 g/pot) dose and the lowest with N2 (0.6 g/pot) dose. According to data obtained, Asgrow 3205 variety was found to be more productive than Mitchell. No statistically significant differences have been found among Bradyrhizobium species. Nitrogen dosages affected the nitrogen percentages. The more nitrogen dosages were used, the higher percentage of N content was found in vegetative parts and nodul, but the less in root. According to the soil analysis results, nitrogenous fertilization and inoculation did not affect the carbondioxide production statistically. Mineral nitrogen was increased with nitrogen dosages. Nitrogen of Nitrate was found more than nitrogen of ammonium. The effect of fertilizing and inoculating on Dehydration enzyme activity was not found important from statistical standpoint. 67

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çaliş, Lokman;

  Bu çalışma, Ordu ili Perşembe ilçesinde yetiştirilen Tombul fındık çeşidinde farklı rakım ve yöneylerin verim ve kalite üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla 2008 ve 2009 yıllarında yürütülmüştür.Üç farklı yükseklik seviyesinde (0-250m, 250-500m, 500-750m) ve bu seviyedeki Kuzey ve Güney yöneylerde 3'er fındık bahçesinde yürütülen bu çalışmadan elde edilen bulgular, tesadüf blokları deneme desenine göre iki faktörlü (rakım ve yöney) ve 3 tekerrürlü olarak değerlendirilmiştir.Araştırma sonucunda, farklı rakım ve yöneylerde yetiştirilen Tombul fındık çeşidinin, meyve kalite özellikleri bakımından birbirlerinden farklı olduğu, meyve kalite özelliklerinin rakıma ve yöneye göre değiştiği tespit edilmiştir. Güney yöneyde meyve ağırlığı, iç ağırlığı, iç büyüklüğü, dolgun iç oranı ve randıman oranı daha yüksek olmuştur. Ayrıca kabuk kalınlığı, dolgun iç oranı, buruşuk iç oranı, küflü meyve oranı, boş meyve oranı, randıman oranı ve zuruf boyunun, rakım x yöney interaksiyonları istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Bununla beraber meyve büyüklüğü, meyve çıtlaması, kabukla testa arasındaki boşluk, meyve şekil değeri, gövde kesit alanına düşen verim, bitki başına verim, bitki başına meyve sayısı ve yağ miktarı ise istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak bitki başına verim, çotanaktaki meyve sayısı, bitki başına meyve sayısı, protein miktarı yönünden kuzeylerde, meyve ağırlığı, iç ağırlığı bakımından her üç rakımın güneylerinde daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.Anahtar Sözcükler: Fındık, Tombul, rakım, yöney, verim. This study was carried out to investigate the effects on yield and quality of different altitudes and vectors in Tombul hazelnut cultivar grown in Perşembe district of Ordu province in 2008 and 2009.The study was conducted on the North and South vectors of three different high levels (0-250m, 250-500m, 500-750m). The investigation was carried out in 3 hazelnut orchards for each level. The results of the study were evaluated in a randomized blocks design according to two factors (altitude and vector) with three replications.Nut quality characteristics of Tombul hazelnut cultivar, which is grown in different altitudes and vectors, were different from each other and nut quality characteristics were found to alter according to altitude and vector. Nut weight, kernel weight, kernel size, filled nuts and efficiency ratio were found higher at the South vector. Moreover, altitude x vector interactions of shell thickness, filled nuts, shriveled nuts, moldy nut ratio, blank nuts, efficiency ratio and husk length were found statistically significant. However, nut largeness, cracked nuts, emptiness between kernel and shell, nut shape index, the yield of cross-sectional area of trunk, per plant yield, nut number of per plant and oil content were found statistically insignificant according to vectors and altitudes. As a result, per plant yield, nut number per cluster, nut number per plant, protein content for north vector; nut weight and kernel weight for the south vector is more suitable vector.Key Words: Hazelnut, Tombul, altitude, vector, yield. 79

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sürek, Derya;

  ÖZET Doktora Tezi KURU TARIMDA FARKLI EKİM NÖBETİ UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Derya SÜREK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Yener ATAMAN Bu araştırmada, Orta Anadolu Bölgesinde halen yaygın olarak uygulanan nadas-buğday, baklagil-buğday ve buğday-buğday ekim nöbetlerinde, geleneksel yöntemlere alternatif olarak sıfır toprak işleme yönteminin toprağın bazı fiziksel özellikleri ile verim ve verim bileşenleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme Ankara-Haymana karayolu üzerinde, % 0.5-1 eğimli killi bir toprakta iki yıl süreyle üç yinelemeli olarak kurulmuştur. Her üç ekim nöbetinde de farklı sistemlerin toprağın 0-10, 10-20 ve 20-30 cm derinliğindeki hacim ağırlığı, suya dayanıklı agregat miktarı toplam porozite, havalanma porozitesi, makro ve mikro por yüzdeleri üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Eklemeli infıltrasyon ve infiltrasyon oranı nadas-buğday ve buğday-buğday sisteminde alternatif uygulamalar daha yüksek iken, baklagil-buğday da sonuçlar yıllara göre değişiklik göstermiştir.Farklı sistemler ürün verimleri üzerinde istatistiksel bir farklılık yaratmamıştır. Ancak ekim nöbetleri açısından en yüksek verim nadas- buğday ekim nöbetinden alınmış, bunu sırasıyla baklagil-buğday ve buğday-buğday ekim nöbetleri izlemiştir. Yapılan ekonomik analiz sonucunda her üç ekim nöbeti sisteminde de sıfır toprak işleme yöntemi en ekonomik yöntem olmuştur. Ekim nöbetleri bazında ise buğday-buğday en ekonomik sistem olarak görünmekle birlikte, ileriye yönelik bir takım sıkıntılar (hastalık etmeni, yabancı ot problemi vs.) göz önüne alındığında baklagil-buğday ekim nöbeti en ekonomik ve önerilebilecek bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. 2004, 96 sayfa ANAHTAR KELİMELER :Geleneksel Toprak İşleme, Sıfır Toprak İşleme, Minimum Toprak İşleme, Buğday, Nohut, Ekim Nöbeti, İnfıltrasyon, Agregat Stabilitesi ıı ABSTRACT Ph.D.Thesis COMPARING OF THE EFFICIENCIES OF THE PRACTIS IN VARIOUS DRYLAND CROP ROTATIONS Derya SÜREK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Soil Science Supervisor : Prof. Dr. Yener ATAMAN In this research the effects of no-tillage on some physical properties of soil and yield were examined as an alternative to traditional tillage fallow- wheat, chickpea-wheat and wheat-wheat rotation system in central Anatolia conditions. The study was carried out in a clay soil in Haymana with a slope of 0.5-1 %, for two years with three replications. No differences were found between the conventional and no-tillage system as bulk density, water stable agregates, total porosity, air porosity, macro- micro pore in each three rotation system. Differences were found only infiltration rate and cumulatif infiltration. No-tillage was investigated for two years in terms of some soil physical properties, seed yields and yield compenents and farm economy as compare to conventional tillage systemsin three common dryland cropping systems of fallow-wheat, chickpea-wheat and wheat-wheat. IllTillage induced difference was obtained in wheat-fallow where no-tillage had more infiltration rate and capacity then conventional systems. However there was no conformit in infiltration between the results of tillage systems in chickpea-wheat system. Economic analysis showed that no-tillage was superior to the conventinal systems in all crop rotations. Among the crop rotations continous wheat was the best however, it may have some potantial weed and diseasa problems. Therefor chickpea-wheat was recommendable. 2004, 96 pages Key Words : Conventional Tillage, Zero Tillage, Minimum Tillage, Wheat, Chickpea, Rotation, Infiltration, Agregats Stability IV 112

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çekiç, Serkan;

  Sitona Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae) cinsi üzerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde yürütülmüş olan bu faunistik çalışmada Sitona callosus Gyllenhal, 1834, Sitona concavirostris Hochhuth, 1851, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona cylindricollis (Fåhraeus, 1840), Sitona fairmairei Allard, 1869, Sitona hispidulus (Fabricius, 1777), Sitona humeralis Stephens, 1831, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834, Sitona lateralis Gyllenhal, 1834, Sitona lineatus (Linnaeus, 1758), Sitona longulus Gyllenhal, 1834, Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798), ve Sitona suturalis Stephens, 1831 türleri tespit edilmiştir. Bu türlerden Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 ve Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 Türkiye faunası için yeni kayıttır. İncelenen materyal verilerine göre Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona longulus Gyllenhal, 1834 ve Sitona humeralis Stephens, 1831 en yoğun rastlanan, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 ve Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 ise nadir rastlanılan türlerdir. In this faunistic study conducted in Eastern Anatolia Region of Turkey on the genus Sitona Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae), Sitona callosus Gyllenhal, 1834, Sitona concavirostris Hochhuth, 1851, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona cylindricollis (Fåhraeus, 1840), Sitona fairmairei Allard, 1869, Sitona hispidulus (Fabricius, 1777), Sitona humeralis Stephens, 1831, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834, Sitona lateralis Gyllenhal, 1834, Sitona lineatus (Linnaeus, 1758), Sitona longulus Gyllenhal, 1834, Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798), and Sitona suturalis Stephens, 1831 species were determined. Of these species, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 and Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 are new record for Turkish fauna. According to material examined data, Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona longulus Gyllenhal, 1834 and Sitona humeralis Stephens, 1831 are most common species while Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 and Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 are rare species. 69

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yildirim, Ergül;

  79 SUMMARY This research has been purposed to classify the land belovging to Ahmetli irrigation area according to the 7th approximation system and to make detailed soil survey and to map by considering land classification determined before. The research area covers the land which lies between the road to Seyitoğlu village and Alahı di r river. Sediment originated soils of the research area has been formed over alluvium parent materials accumulated by Gediz River and its branches in the river basin which keeps the region under effect it is possible to watch geological formations pertaining to certain geological periods. Research material has consisted of 35 samples obtained from different horizons or layers of each soil pedon, totally 7, opened at the most representative places of the area in which general characteristics of the research area soils and distinctions in land observations were determined. As a detailed soil survey and soil mapping were proposed at the beginning of the research, for the purpose at classifying the soil families with the 7th approximation system describing pedons in the area, particle size distribution, pH, CaCO, 3 organic-C, organic matter, total N, C/N, exchangeable cations, C.E.C., E.S.P., free Fe 0, field capacity, wilting point, and + + +.+ `++ - a a E.C., Na, K, Ca, Mg, CI. SO,, CCL and HCO` contents in 4 3 3 water extract has been brought out.80 In the light of land observations and data from laboratory analysis, surface horizon (A) was shaped like ochric epipedon. This horizon is hard and non fragmented on summer days. Besides., the soils of which the diagnosis horizon were not able to be determined have been classified in two orders, Entisol and Inceptisol, in three suborders, Fluvent, Psamment and Ochrept, in three great groups, Xerofluvent, Xeropsamment, Xerochrept, in two subgroups, typic and fluventic, in four family; loamy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; loamy over sandy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; mixed, thermic Typic Xeropsamment; loamy, mixed, thermic Fluventic Xerochrept. A great majority of the land located in 1st class lands. The main reasons for the remaining area to be 2nd and 3rd classes, are increase in the texture of sand and sandy loam and increase in the amount of big gravels. 79 SUMMARY This research has been purposed to classify the land belovging to Ahmetli irrigation area according to the 7th approximation system and to make detailed soil survey and to map by considering land classification determined before. The research area covers the land which lies between the road to Seyitoğlu village and Alahı di r river. Sediment originated soils of the research area has been formed over alluvium parent materials accumulated by Gediz River and its branches in the river basin which keeps the region under effect it is possible to watch geological formations pertaining to certain geological periods. Research material has consisted of 35 samples obtained from different horizons or layers of each soil pedon, totally 7, opened at the most representative places of the area in which general characteristics of the research area soils and distinctions in land observations were determined. As a detailed soil survey and soil mapping were proposed at the beginning of the research, for the purpose at classifying the soil families with the 7th approximation system describing pedons in the area, particle size distribution, pH, CaCO, 3 organic-C, organic matter, total N, C/N, exchangeable cations, C.E.C., E.S.P., free Fe 0, field capacity, wilting point, and + + +.+ `++ - a a E.C., Na, K, Ca, Mg, CI. SO,, CCL and HCO` contents in 4 3 3 water extract has been brought out.80 In the light of land observations and data from laboratory analysis, surface horizon (A) was shaped like ochric epipedon. This horizon is hard and non fragmented on summer days. Besides., the soils of which the diagnosis horizon were not able to be determined have been classified in two orders, Entisol and Inceptisol, in three suborders, Fluvent, Psamment and Ochrept, in three great groups, Xerofluvent, Xeropsamment, Xerochrept, in two subgroups, typic and fluventic, in four family; loamy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; loamy over sandy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; mixed, thermic Typic Xeropsamment; loamy, mixed, thermic Fluventic Xerochrept. A great majority of the land located in 1st class lands. The main reasons for the remaining area to be 2nd and 3rd classes, are increase in the texture of sand and sandy loam and increase in the amount of big gravels. 87

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Silva, Daurimar Mendes da;

  Made available in DSpace on 2017-07-21T14:19:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daurimar Mendes da Silva.pdf: 4676770 bytes, checksum: 205397680d88c57f767ce2df43f7b077 (MD5) Previous issue date: 2013-08-26 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior In the future it will be essential to robotics in the agricultural environment, with great opportunity at this time to development new work and research, with the generation of patents, transforming knowledge into commercial products. The current technological advances allow the use of extremely minor processing architectures in relation to personal computers, giving us the ability to build new agricultural equipment using sensors (GPS, ultrasound, multispectral visible, infrared, images); changing paradigms and promoting the work at smaller scales can reach the leaf level through intelligent autonomous robots acting in the desired place, at the appropriate time, and navigating the appropriate path. Thus, the present study aimed to develop an autonomous agricultural robot (Field Robot) called NAVIGO, whose function is to traverse farmland collecting soil samples. To that end, we developed a mobile platform with a robotic arm using embedded computing system based on the Android mobile phone (Smartphone) and IOIO for Android controller. The system as a whole is intended to navigation in the role of information gatherer (soil amples). Results showed stable performance of the prototype allowing its use as a handy tool in performing the sampling of soils for agricultural areas for small and medium businesses. No futuro será indispensável a robótica no ambiente agrícola, sendo grande oportunidade neste momento o desenvolvimento de novos trabalhos e pesquisas, com a geração de patentes, transformando os conhecimentos em produtos comerciais. Os avanços tecnológicos atuais permitem utilizar arquiteturas de processamento extremamente menores em relação aos computadores pessoais, que nos dão condições de construir novos equipamentos agrícolas utilizando sensores (GPS, ultrassom, multiespectral visível, infrared, imagens); modificando paradigmas e promovendo o trabalho em escalas menores podendo chegar ao nível foliar, através de robôs inteligentes autônomos atuando no lugar desejado, no momento apropriado, e navegando no trajeto adequado. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um robô agrícola autônomo (Field Robot), denominado NAVIGO, que tem por função percorrer talhões agricultáveis coletando amostras de solos. Para tanto, foi desenvolvido uma plataforma móvel com um braço robótico utilizando sistema computacional embarcado baseado no telefone móvel Android (Smartphone) e controlador IOIO para Android. O sistema como um todo tem por finalidade a navegação desempenhando a função de coletor de informações (amostras de solos). Os resultados obtidos demonstraram atuação estável do protótipo permitindo o seu uso como ferramenta útil na execução de coletas de amostras de solos para áreas agrícolas de pequeno e médio porte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bragado Pérez, Miguel;

  El Trabajo final gestión, coordinación, seguridad e ingeniería de las TIC aplicadas a los centros preuniversitarios, consta de: Un primer bloque, en la realización de un plan de acción con el propósito primero de revisar el estado actual de un centro de enseñanza, identificando la situación idónea y la planificación de los cambios en el centro necesarios para alcanzar dicho estado y determinar acciones futuras en materia de Gestión, Coordinación y Seguridad de las TIC. Realizando la implantación real de procesos de mejora en gestión, coordinación y seguridad de las TIC en el centro mediante mejores prácticas IT (ITIL), de Seguridad informática (LOPD, privacidad, SGSI..) , y privacidad en la red en el centro. Y un segundo bloque en el que se desarrolla un producto tecnológico de Robótica con Arduino con la finalidad de aprendizaje e investigación que pueda servir de línea futuras para desarrollar proyectos tecnológicos de mayor envergadura en este tipo de centros. El treball final gestió, coordinació, seguretat i enginyeria de les TIC aplicades als centres preuniversitaris, consta de: Un primer bloc, en la realització d'un pla d'acció amb el propòsit primer de revisar l'estat actual d'un centre d'ensenyament, identificant la situació idònia i la planificació dels canvis al centre necessaris per aconseguir aquest estat i determinar accions futures en matèria de Gestió, Coordinació i Seguretat de les TIC. Realitzant la implantació real de processos de millora en gestió, coordinació i seguretat de les TIC al centre mitjançant millors pràctiques IT (ITIL), de Seguretat informàtica (LOPD, privadesa, SGSI..) , i privadesa a la xarxa al centre. I un segon bloc en el qual es desenvolupa un producte tecnològic de Robòtica amb Arduino amb la finalitat d'aprenentatge i recerca que pugui servir de línia futures per desenvolupar projectes tecnològics de major envergadura en aquest tipus de centres. The final work management, coordination, security and engineering of ICT applied to pre-university centers, consists of: A first block, in the realization of an action plan with the primary purpose of reviewing the current state of a teaching center, identifying the ideal situation and the planning of the changes in the center necessary to reach this state and determine future actions in the field of ICT Management, Coordination and Security. Realizing the implementation of improvement processes in management, coordination and security of ICT in the center through better IT practices (ITIL), computer security (LOPD, privacy, ISMS ..), and privacy in the network at the center. And a second block in which a technological product of Robotics with Arduino is developed for the purpose of learning and research that can serve as a future line to develop technological projects of greater scope in this type of centers.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ansar, Bekir;

  Isparta gülü, ülkemize dünyada bilinirlik sağlayan, sosyal ve kültürel yönleri ile turistik ve ekonomik katkılar sunan tarımsal bir üründür. Türkiye ve Bulgaristan, ekonomik getiri için gül üretimi yapan başlıca iki ülkedir. Isparta gülü, yağ üretimi yanında aromaterapi uygulamalarında da kullanılan tedavi edici hoş kokulu bir çiçektir.Eleme, hava akımı ile ayırma ve kurutma sistemlerinin enerji ve maliyet analizinin denemeleri Isparta Merkez Yakaören köyünde kurulu bulunan Gülbirlik'e ait Yakaören Gül Yağı Fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Sistemlere kurulan enerji analizörleri aracılığıyla sistemlerin enerji tüketimleri ölçülüp maliyet hesapları çıkartılmıştır.Eleme denemeleri sonunda % 69.60 ve % 74.99 nemli güller için sırasıyla iş kapasitesi; 371.50 ve 376.82 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 0.57 ve 0.56 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 0.1170 ve 0.1149 TL ton-1 olarak belirlenmiştir.Hava akımı ile ayırma denemeleri sonunda % 69.60 ve % 74.99 nemli güller için % 25 fan açıklık konumunda sırasıyla iş kapasitesi; 253.80 ve 327.21 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 12.05 ve 12.07 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 2.4729 ve 2.4770 TL ton-1 bulunmuştur. % 50 fan açıklık konumunda ise sırasıyla iş kapasitesi; 357.60 ve 340.12 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 10.71 ve 11.29 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 2,1979 ve 2,3169 TL ton-1 bulunmuştur. % 75 fan açıklık konumunda ise sırasıyla iş kapasitesi; 383.91 ve 384.41 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 10.86 ve 10.25 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 2.2287 ve 2.1035 TL ton-1 bulunmuştur. % 100 fan açıklık konumunda ise sırasıyla iş kapasitesi; 419.83 ve 326.09 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 9.72 ve 13.06 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 1.9947 ve 2.6802 TL ton-1 olarak belirlenmiştir.Kurutma sonunda; 45 ve 55 °C sıcaklıklar için sırasıyla iş kapasitesi; 0.32 ve 0.63 kg h-1 olarak bulunmuştur. Aynı sıcaklıklar için özgül enerji tüketimi sırasıyla; 10.46 ve 5.13 kW h kg-1 olarak belirlenirken, spesifik nem çekme oranı ise 45 ve 55 °C sıcaklıklar için sırasıyla 0.401 ve 0.736 kg kWh-1 olarak bulunmuştur. Nem çekme oranı ise 45 ve 55 °C sıcaklıklar için sırasıyla 1.346 ve 2.372 kg h-1 olarak bulunmuştur. Kurutma maliyeti ise her iki kurutma sıcaklığı olan 45 ve 55 °C için sırasıyla; 2.1466 ve 1.0528 TL kg-1 olarak belirlenmiştir. Spesifik enerji tüketimi (SEC); 2.60 ve 1.36 kWh kg-1, spesifik nem çekme oranı (SMER); 0.40 ve 0.74 kg kWh-1, nem çekme oranı; 1.35 ve 2.37 kg h-1 olarak belirlenmiştir. Isparta Rose is an agricultural product that provides world-wide awareness to our country, offering touristic and economic contributions with social and cultural aspects. Turkey and Bulgaria are the two main countries that produce rose for economic return. Isparta rose is a therapeutic fragrant flower used in aromatherapy applications besides oil production.Experiments on energy and cost analysis of screening, separation and drying systems by airflow were carried out at Yakaören Rose Oil Factory of Gülbirlik, established in Isparta Central Yakaören Village. Through the energy analyzers installed in the systems, the energy consumption of the systems was measured.At the end of determined screening trials, work capacity for 69.60 % and 74.99 % moist roses were identified respectively; 371.50 and 376.82 kg h-1, specific energy consumption; 0.57 and 0.56 kWh ton-1 and unit production cost; 0.1170 and 0.1149 TL ton-1.At the end of the airflow separation experiments, the work capacity was found out, for the roses with 69.60 % and 74.99 % moisture content, with 25 % fan clearance, respectively. 253.80 and 327.21 kg h-1, specific energy consumption; 12.05 and 12.07 kWh ton-1 and unit production cost; 2.4729 and 2.4770 TL ton-1. In the case of 50 % fan opening, the work capacity was found out, respectively; 357.60 and 340.12 kg h-1, specific energy consumption; 10.71 and 11.29 kWh ton-1 and unit production cost; 2.1979 and 2.3169 TL ton-1. In the case of 75 % fan opening, the work capacity was found out, respectively; 383.91 and 384.41 kg h-1, specific energy consumption; 10.86 and 10.25 kWh ton-1 and unit production cost; 2.2287 and 2.1035 TL ton-1. In the case of 100 % fan opening, the work capacity was found out, respectively; 419.83 and 326.09 kg h-1, specific energy consumption; 9.72 and 13.06 kWh ton-1 and unit production cost; 1.9947 and 2.6802 TL ton-1.At the end of drying; work capacity for temperatures of 45 and 55 °C was found out, respectively; 0.32 and 0.63 kg h-1. While specific energy consumption for the same temperatures were respectively 10.46 and 5.13 kWh kg-1, specific desorption rates were found as 0.401 and 0.736 kg kWh-1 for temperatures of 45 and 55 °C. The drying cost for both drying temperatures of 45 and 55 °C, was respectively determined as; 2.1466 and 1.0528 TL kg-1. Specific energy consumption (SEC) was identified as 2.60 and 1.36 kWh kg-1, specific drawing ratio (SMER) was identified as 0.40 and 0.74 kg kWh-1, moisture draw ratio was identified as 1.35 and 2.37 kg h-1. 93

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
23,304 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Enes, Bahar;

  Bingöl ili Yamaç Mikrohavzasında yürütülen bu çalışmanın amacı; yaklaşık 7866,4 ha genişliğindeki çalışma alanının havza karakteristikleri ile bazı toprak özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Yamaç Mikrohavzası araştırma alanına ait 1/25,000 ölçekli topoğrafik haritaların sayısallaştırılmasıyla sayısal yükseklik modeli oluşturulmuştur. Bu sayısal yükselti modeli kullanılarak eğim, bakı, yükselti, toprak, erozyon, arazi kabiliyet ve arazi kullanım haritaları oluşturulmuş ve yeniden sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırma işlemi yapılırken ArcGIS 10,1 programı kullanılmıştır. Çalışma alanının daha önceden belirlenen 20 adet toprak profilinden 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm derinliklerinden 80 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan toprak örneklerinin tekstür, pH, elektriksel iletkenlik (EC), % kireç (CaCO3), organik madde, fosfor ve potasyum analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre bu topraklarda drenaj probleminin görülmediği toprakların tuzsuz, bir çoğunun kireçsiz, organik madde miktarının orta düzeyde, pH'nın nötr civarında bir özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Potasyum düzeyinin fazla fosfor düzeyinin ise %60'ının orta ve iyi derecede olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanının jeolojik yapısı metamorfik anakayalardan oluşmaktadır. Anakayalar üzerinde gelişen topraklar derin yapılı, kumlu-balçıklı ve kumlu-killi tekstüre sahiptir. Alan içerisinde mera, tarım arazileri ve ormanlar yer almaktadır. Çalışma alanında ormanlar 5186,6 ha, bozuk orman 1579,06 ha, kumluk alan 534,22 ha, ziraat 319,63 ha, verimli orman 118,35 ha, yerleşim yerleri 90,82 ha ve nehirler 37,72 ha alan kaplamaktadır. Çalışma alanında yer alan köylerde çoğunlukla bahçe bitkileri, yem bitkileri ve serin iklim tahılları yetiştirilir. Çalışma alanının 3939,95 ha alanında şiddetli erozyon görülmektedir. The aim of this study determine to some soil properties of the watershed working area of about 7866.4 hectares in Bingol-Yamac Micro-watersheds. For this aim, Yamaç research watershed with 1 / 25.000 scale digital elevation model was created by the digitization of topographic maps. By using this digital elevation model of slope, aspect, elevation, soil erosion, land capability and land use maps were re-created. For classification of maps was used ArcGIS 10.1 programme. Soil samples were taken from depts of 0-30 cm, 30- 60 cm60-90 cm and 90-120 cm where 8 villages in this area of working and more than pre-determined soil profile. Totally were taken 80 soil samples. We analyzed soil texture, Electrical conductivity (EC), soil pH, CaCO3, soil organic matter, soil available phosphorus and available potassium with this soil. According analyzes of soil have been observed any drainage problem in this area. Results addition, have been observed less lime, middle organic matter, neutral pH level and good available P 60% of soils .The geological structure of the study area is composed of metamorphic bedrock. It made deep soils developed on the bedrock, sandy-loam and a sandy-clay texture. Pastures in the area are situated agricultural land and forests. 5186.6 ha forest in the study area, 1579.06 ha degraded forests, 534.22 ha sandy area, 319.63 ha agricultural, productive forest 118.35 ha, localities 90.82 ha and rivers 37.72 ha covers. In The horticulture plants, forages and grains are mostly grown in the villages of the study area. In the study area, 3939.95 hectares of land have intense erosion problem. 85

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taplamacioğlu, Derya;

  Pestisidler arılar üzerinde sadece öldürücü etki yapmakla kalmayıp, aynı zamanda arıların davranışlarını değiştirici bir etki de gösterirler. Bu etki sonucunda arılar besinlerini, yuvalarını bulamazlar ve hatta sinir sistemini etkilediği için motor hareketlerinde olumsuzluklar ortaya çıkar. Bu çalışmada, Türkiye'nin Antalya ili ve çevresinde sera alanlarında en yaygın olarak kullanılan bazı tarımsal savaş ilaçlarının (abamectin, acetamiprid, deltamethrin, imidacloprid) yedi dozunun bombus arılarının (Bombus terrestris) davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Bombus arılarına ilaçlar yedirildikten sonra arıların bacak, anten ve ağız parçalarının motor hareketlerinin durumu gözlenerek puanlama yapılarak kaydedilmiştir. Kontrol grubu arılara ise %50 şekerli su içeren solüsyonlar kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşaması olan arazi uygulamasında, kraliçe arının da içerisinde bulunduğu kovanlara abamectin, acetamiprid ve deltamethrin etken maddeli pestisitler önerilen dozlarda püskürtme yöntemiyle uygulanmıştır. Kontrol amaçlı yapılan denemelerde ise sadece saf su kullanılmıştır.Denemeler sonucunda kullanılan pestisitlerin B. terrestris'in motor sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkileri gözlenmiştir. Imidacloprid'in en etkili olduğu ve uygulanan 0.10 ml/l dozda tüm bireylerin öldüğü saptanmıştır. Bunu sırasıyla deltamethrin, acetamiprid ve abamectin izlemiştir. Deltamethrin etken maddeli pestisitin 0.10 ml/l uygulama dozunun arıların hemen hemen tüm hareketlerini kısıtladığı, ancak sadece abdomen kısmında bir hareketlilik oluştuğu belirlenmiştir. Acetamiprid etken maddeli pestisitin 0.30 ml/l uygulama dozunun arıların hareketlerini kısıtladığı, ancak hortum ve bacaklarında hareketlilik olduğu saptanmıştır. Abamectin etken maddeli pestisitin 0.25 ml/l uygulama dozunun ise arıların hareketleri üzerinde fazla etkisinin olmadığı sadece abdomen hareketlerinde sapmalar görülmüştür. Arazi çalışmalarında ise abamectin ve deltamethrin etken maddeli ilaçların kovanlardaki arıların %50'sini, acetamiprid etken maddeli pestisitin ise %20'sini öldürdüğü belirlenmiştir. Pesticides have not only lethal effect on bees, but also can change their navigational behaviors. The bumblebees exposed to pesticides may not find their food and hives, and even their motor nervous system can be acutely affected. This study investigated the effects of commonly used pesticides (abamectin, acetamiprid, deltamethrin, imidacloprid) in the greenhouses of Antalya province in Turkey. For this goal, seven doses of each pesticide were tested on motor behaviors of some extremities of the bumblebees. For control, 50% sucrose were used. In the field study, abamectin, acetamiprid and deltamethrin were applied to hives with spray method. Distilled water was used as control group. At the end of the study, the pesticides showed adverse side effect on the B. terrestris motor nerve system. Imidacloprid was the most effective at the recommended dose (0.10 ml/I) and all individual bees were die. Deltamethrin at the 0.10 ml/I dose restricted to all movements except abdomen. Acetamiprid at the 0.30 ml/I dose restricted to all movements except snout and legs. Abamectin at the 0.25 ml/I dose did not effect on movements except little abnormality on abdominal movements. In the field study, abamectin and deltamethrin killed 50% and acetamiprid killed 20% of the bees in the hives. 50

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Doğan, Işin;

  57 ÖZET Değişik Bradvrhizobium japonicum (Soil, So56, 1755, 30131} suşları ile aşılamanın ve mineral azot uygulamasınmın Asgrow 3205 ve Mitchell soya çeşidinde N fiksasyonu ve kuru madde oluşumu üzerine etkisini araştırmak amacıyla laboratuvar koşullarında tesadüf parselleri deneme desenine göre saksı denemesi yapılmıştır. Denemede kullanılan toprak Arık serisine aittir. Toprak örneği yüzey katmandan 0-30 cm derinlikten alınmıştır. Soya ekim sırasında ve hasat sonrasında alman toprak örnekleri üzerinde yapılan analizlerle belirlenen mikrobiyel solunum ( CO2 ), mineral azot (NO3 + NH4), dehidrogenaz enzim aktivitesi verileri ile soyanın değişik aksamlarında (nodul, kök, yeşil aksam) kuru ağırlık verimleri % N içerikleri Bradvirhizobium Japonicum aşılaması ve azot dozları yönlerinden değerlendirilmiştir. Buna göre; azotla gübreleme ve bakteri aşılaması ile soya kurumadde verimlerinde önemli bir artış olmuştur. Ancak bu artış Nı(0.3 g/saksı) azot dozunda en yüksek bulunmuş, N2 (0.6 g/saksı) azot dozunda ise düşük bulunmuştur. Elde edilen verilere göre, Asgrow 3205 soya çeşidi Mitchell çeşidine göre daha verimli olmuştur. B. japonicum aşılaması ile bakteri suşlarınm birbirlerine göre etkinliği istatistiksel olarak farklı olmamıştır. Soyada % N içeriğine etkili kriter olarak azot dozları bulunmuştur. Nodülde ve yeşil aksamda % N içeriği yüksek azot {N2) dozunda, kök aksamda ise azotsuz uygulakmada maxsimum değer elde edilmiştir.58 Toprak analiz sonuçlarına göre ise, CO2 üretimini bakteri aşılama ve gübrelemesinin istatistiksel olarak etkilenmediği anlaşılmıştır. Mineral azot (NO3+NH4) içeriğinde etkili kriter azot dozları olmuş ve yüksek dozda en yüksek değer elde edilmiştir. Ayrıca mineral azotun büyük kısmının nitrat azotundan oluştuğu elde edilen verilerden anlaşılmıştır. Denemede dehidrogenaz enzim aktivitesi için aşılama ve gübreleme işlemlerinin etkisi istatistiksel yönden önemsiz bulunmuştur. 59 SUMMARY This research was carried out in order to determine the effects of N doses and inoculation on Asgrow 3205 and Mitchell soybean variety N-fixation and yield, make a comparison between these two treatments in economical view. A pot experiment was conducted using randomized block design in split plots and 3 replications for each treatment. The soil belongs to the Arık soil series. The soil samples were collected from the surface layer (0-30 cm depth). In the soil samples taken in the time of soybean sowing and after harvest, carbondioxide production, mineral nitrogen (NO3 + NH4), dehydration enzym activity, yield (nodul, root and vegetative part) and the nitrogen percentages of soybean were evaluated by nitrogen dosages and inoculation with Bradyhizobium bacteria. In this evaluation it was observed that soybean dry material was increased significantly by nitrogen dosages and inoculation with Bradyhizobium bacteria. But this increase was found to be the highest with Nl (0.3 g/pot) dose and the lowest with N2 (0.6 g/pot) dose. According to data obtained, Asgrow 3205 variety was found to be more productive than Mitchell. No statistically significant differences have been found among Bradyrhizobium species. Nitrogen dosages affected the nitrogen percentages. The more nitrogen dosages were used, the higher percentage of N content was found in vegetative parts and nodul, but the less in root. According to the soil analysis results, nitrogenous fertilization and inoculation did not affect the carbondioxide production statistically. Mineral nitrogen was increased with nitrogen dosages. Nitrogen of Nitrate was found more than nitrogen of ammonium. The effect of fertilizing and inoculating on Dehydration enzyme activity was not found important from statistical standpoint. 67

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çaliş, Lokman;

  Bu çalışma, Ordu ili Perşembe ilçesinde yetiştirilen Tombul fındık çeşidinde farklı rakım ve yöneylerin verim ve kalite üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla 2008 ve 2009 yıllarında yürütülmüştür.Üç farklı yükseklik seviyesinde (0-250m, 250-500m, 500-750m) ve bu seviyedeki Kuzey ve Güney yöneylerde 3'er fındık bahçesinde yürütülen bu çalışmadan elde edilen bulgular, tesadüf blokları deneme desenine göre iki faktörlü (rakım ve yöney) ve 3 tekerrürlü olarak değerlendirilmiştir.Araştırma sonucunda, farklı rakım ve yöneylerde yetiştirilen Tombul fındık çeşidinin, meyve kalite özellikleri bakımından birbirlerinden farklı olduğu, meyve kalite özelliklerinin rakıma ve yöneye göre değiştiği tespit edilmiştir. Güney yöneyde meyve ağırlığı, iç ağırlığı, iç büyüklüğü, dolgun iç oranı ve randıman oranı daha yüksek olmuştur. Ayrıca kabuk kalınlığı, dolgun iç oranı, buruşuk iç oranı, küflü meyve oranı, boş meyve oranı, randıman oranı ve zuruf boyunun, rakım x yöney interaksiyonları istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Bununla beraber meyve büyüklüğü, meyve çıtlaması, kabukla testa arasındaki boşluk, meyve şekil değeri, gövde kesit alanına düşen verim, bitki başına verim, bitki başına meyve sayısı ve yağ miktarı ise istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak bitki başına verim, çotanaktaki meyve sayısı, bitki başına meyve sayısı, protein miktarı yönünden kuzeylerde, meyve ağırlığı, iç ağırlığı bakımından her üç rakımın güneylerinde daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.Anahtar Sözcükler: Fındık, Tombul, rakım, yöney, verim. This study was carried out to investigate the effects on yield and quality of different altitudes and vectors in Tombul hazelnut cultivar grown in Perşembe district of Ordu province in 2008 and 2009.The study was conducted on the North and South vectors of three different high levels (0-250m, 250-500m, 500-750m). The investigation was carried out in 3 hazelnut orchards for each level. The results of the study were evaluated in a randomized blocks design according to two factors (altitude and vector) with three replications.Nut quality characteristics of Tombul hazelnut cultivar, which is grown in different altitudes and vectors, were different from each other and nut quality characteristics were found to alter according to altitude and vector. Nut weight, kernel weight, kernel size, filled nuts and efficiency ratio were found higher at the South vector. Moreover, altitude x vector interactions of shell thickness, filled nuts, shriveled nuts, moldy nut ratio, blank nuts, efficiency ratio and husk length were found statistically significant. However, nut largeness, cracked nuts, emptiness between kernel and shell, nut shape index, the yield of cross-sectional area of trunk, per plant yield, nut number of per plant and oil content were found statistically insignificant according to vectors and altitudes. As a result, per plant yield, nut number per cluster, nut number per plant, protein content for north vector; nut weight and kernel weight for the south vector is more suitable vector.Key Words: Hazelnut, Tombul, altitude, vector, yield. 79

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sürek, Derya;

  ÖZET Doktora Tezi KURU TARIMDA FARKLI EKİM NÖBETİ UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Derya SÜREK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Yener ATAMAN Bu araştırmada, Orta Anadolu Bölgesinde halen yaygın olarak uygulanan nadas-buğday, baklagil-buğday ve buğday-buğday ekim nöbetlerinde, geleneksel yöntemlere alternatif olarak sıfır toprak işleme yönteminin toprağın bazı fiziksel özellikleri ile verim ve verim bileşenleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme Ankara-Haymana karayolu üzerinde, % 0.5-1 eğimli killi bir toprakta iki yıl süreyle üç yinelemeli olarak kurulmuştur. Her üç ekim nöbetinde de farklı sistemlerin toprağın 0-10, 10-20 ve 20-30 cm derinliğindeki hacim ağırlığı, suya dayanıklı agregat miktarı toplam porozite, havalanma porozitesi, makro ve mikro por yüzdeleri üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Eklemeli infıltrasyon ve infiltrasyon oranı nadas-buğday ve buğday-buğday sisteminde alternatif uygulamalar daha yüksek iken, baklagil-buğday da sonuçlar yıllara göre değişiklik göstermiştir.Farklı sistemler ürün verimleri üzerinde istatistiksel bir farklılık yaratmamıştır. Ancak ekim nöbetleri açısından en yüksek verim nadas- buğday ekim nöbetinden alınmış, bunu sırasıyla baklagil-buğday ve buğday-buğday ekim nöbetleri izlemiştir. Yapılan ekonomik analiz sonucunda her üç ekim nöbeti sisteminde de sıfır toprak işleme yöntemi en ekonomik yöntem olmuştur. Ekim nöbetleri bazında ise buğday-buğday en ekonomik sistem olarak görünmekle birlikte, ileriye yönelik bir takım sıkıntılar (hastalık etmeni, yabancı ot problemi vs.) göz önüne alındığında baklagil-buğday ekim nöbeti en ekonomik ve önerilebilecek bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. 2004, 96 sayfa ANAHTAR KELİMELER :Geleneksel Toprak İşleme, Sıfır Toprak İşleme, Minimum Toprak İşleme, Buğday, Nohut, Ekim Nöbeti, İnfıltrasyon, Agregat Stabilitesi ıı ABSTRACT Ph.D.Thesis COMPARING OF THE EFFICIENCIES OF THE PRACTIS IN VARIOUS DRYLAND CROP ROTATIONS Derya SÜREK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Soil Science Supervisor : Prof. Dr. Yener ATAMAN In this research the effects of no-tillage on some physical properties of soil and yield were examined as an alternative to traditional tillage fallow- wheat, chickpea-wheat and wheat-wheat rotation system in central Anatolia conditions. The study was carried out in a clay soil in Haymana with a slope of 0.5-1 %, for two years with three replications. No differences were found between the conventional and no-tillage system as bulk density, water stable agregates, total porosity, air porosity, macro- micro pore in each three rotation system. Differences were found only infiltration rate and cumulatif infiltration. No-tillage was investigated for two years in terms of some soil physical properties, seed yields and yield compenents and farm economy as compare to conventional tillage systemsin three common dryland cropping systems of fallow-wheat, chickpea-wheat and wheat-wheat. IllTillage induced difference was obtained in wheat-fallow where no-tillage had more infiltration rate and capacity then conventional systems. However there was no conformit in infiltration between the results of tillage systems in chickpea-wheat system. Economic analysis showed that no-tillage was superior to the conventinal systems in all crop rotations. Among the crop rotations continous wheat was the best however, it may have some potantial weed and diseasa problems. Therefor chickpea-wheat was recommendable. 2004, 96 pages Key Words : Conventional Tillage, Zero Tillage, Minimum Tillage, Wheat, Chickpea, Rotation, Infiltration, Agregats Stability IV 112

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çekiç, Serkan;

  Sitona Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae) cinsi üzerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde yürütülmüş olan bu faunistik çalışmada Sitona callosus Gyllenhal, 1834, Sitona concavirostris Hochhuth, 1851, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona cylindricollis (Fåhraeus, 1840), Sitona fairmairei Allard, 1869, Sitona hispidulus (Fabricius, 1777), Sitona humeralis Stephens, 1831, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834, Sitona lateralis Gyllenhal, 1834, Sitona lineatus (Linnaeus, 1758), Sitona longulus Gyllenhal, 1834, Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798), ve Sitona suturalis Stephens, 1831 türleri tespit edilmiştir. Bu türlerden Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 ve Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 Türkiye faunası için yeni kayıttır. İncelenen materyal verilerine göre Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona longulus Gyllenhal, 1834 ve Sitona humeralis Stephens, 1831 en yoğun rastlanan, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 ve Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 ise nadir rastlanılan türlerdir. In this faunistic study conducted in Eastern Anatolia Region of Turkey on the genus Sitona Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae), Sitona callosus Gyllenhal, 1834, Sitona concavirostris Hochhuth, 1851, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona cylindricollis (Fåhraeus, 1840), Sitona fairmairei Allard, 1869, Sitona hispidulus (Fabricius, 1777), Sitona humeralis Stephens, 1831, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834, Sitona lateralis Gyllenhal, 1834, Sitona lineatus (Linnaeus, 1758), Sitona longulus Gyllenhal, 1834, Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798), and Sitona suturalis Stephens, 1831 species were determined. Of these species, Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 and Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 are new record for Turkish fauna. According to material examined data, Sitona macularius (Marsham, 1802), Sitona longulus Gyllenhal, 1834 and Sitona humeralis Stephens, 1831 are most common species while Sitona crinitoides Reitter, 1903, Sitona inops Schoenherr, 1832, Sitona languidus Gyllenhal, 1834 and Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 are rare species. 69

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yildirim, Ergül;

  79 SUMMARY This research has been purposed to classify the land belovging to Ahmetli irrigation area according to the 7th approximation system and to make detailed soil survey and to map by considering land classification determined before. The research area covers the land which lies between the road to Seyitoğlu village and Alahı di r river. Sediment originated soils of the research area has been formed over alluvium parent materials accumulated by Gediz River and its branches in the river basin which keeps the region under effect it is possible to watch geological formations pertaining to certain geological periods. Research material has consisted of 35 samples obtained from different horizons or layers of each soil pedon, totally 7, opened at the most representative places of the area in which general characteristics of the research area soils and distinctions in land observations were determined. As a detailed soil survey and soil mapping were proposed at the beginning of the research, for the purpose at classifying the soil families with the 7th approximation system describing pedons in the area, particle size distribution, pH, CaCO, 3 organic-C, organic matter, total N, C/N, exchangeable cations, C.E.C., E.S.P., free Fe 0, field capacity, wilting point, and + + +.+ `++ - a a E.C., Na, K, Ca, Mg, CI. SO,, CCL and HCO` contents in 4 3 3 water extract has been brought out.80 In the light of land observations and data from laboratory analysis, surface horizon (A) was shaped like ochric epipedon. This horizon is hard and non fragmented on summer days. Besides., the soils of which the diagnosis horizon were not able to be determined have been classified in two orders, Entisol and Inceptisol, in three suborders, Fluvent, Psamment and Ochrept, in three great groups, Xerofluvent, Xeropsamment, Xerochrept, in two subgroups, typic and fluventic, in four family; loamy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; loamy over sandy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; mixed, thermic Typic Xeropsamment; loamy, mixed, thermic Fluventic Xerochrept. A great majority of the land located in 1st class lands. The main reasons for the remaining area to be 2nd and 3rd classes, are increase in the texture of sand and sandy loam and increase in the amount of big gravels. 79 SUMMARY This research has been purposed to classify the land belovging to Ahmetli irrigation area according to the 7th approximation system and to make detailed soil survey and to map by considering land classification determined before. The research area covers the land which lies between the road to Seyitoğlu village and Alahı di r river. Sediment originated soils of the research area has been formed over alluvium parent materials accumulated by Gediz River and its branches in the river basin which keeps the region under effect it is possible to watch geological formations pertaining to certain geological periods. Research material has consisted of 35 samples obtained from different horizons or layers of each soil pedon, totally 7, opened at the most representative places of the area in which general characteristics of the research area soils and distinctions in land observations were determined. As a detailed soil survey and soil mapping were proposed at the beginning of the research, for the purpose at classifying the soil families with the 7th approximation system describing pedons in the area, particle size distribution, pH, CaCO, 3 organic-C, organic matter, total N, C/N, exchangeable cations, C.E.C., E.S.P., free Fe 0, field capacity, wilting point, and + + +.+ `++ - a a E.C., Na, K, Ca, Mg, CI. SO,, CCL and HCO` contents in 4 3 3 water extract has been brought out.80 In the light of land observations and data from laboratory analysis, surface horizon (A) was shaped like ochric epipedon. This horizon is hard and non fragmented on summer days. Besides., the soils of which the diagnosis horizon were not able to be determined have been classified in two orders, Entisol and Inceptisol, in three suborders, Fluvent, Psamment and Ochrept, in three great groups, Xerofluvent, Xeropsamment, Xerochrept, in two subgroups, typic and fluventic, in four family; loamy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; loamy over sandy, mixed (calcareous), thermic Typic Xerofluvent; mixed, thermic Typic Xeropsamment; loamy, mixed, thermic Fluventic Xerochrept. A great majority of the land located in 1st class lands. The main reasons for the remaining area to be 2nd and 3rd classes, are increase in the texture of sand and sandy loam and increase in the amount of big gravels. 87

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Silva, Daurimar Mendes da;

  Made available in DSpace on 2017-07-21T14:19:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daurimar Mendes da Silva.pdf: 4676770 bytes, checksum: 205397680d88c57f767ce2df43f7b077 (MD5) Previous issue date: 2013-08-26 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior In the future it will be essential to robotics in the agricultural environment, with great opportunity at this time to development new work and research, with the generation of patents, transforming knowledge into commercial products. The current technological advances allow the use of extremely minor processing architectures in relation to personal computers, giving us the ability to build new agricultural equipment using sensors (GPS, ultrasound, multispectral visible, infrared, images); changing paradigms and promoting the work at smaller scales can reach the leaf level through intelligent autonomous robots acting in the desired place, at the appropriate time, and navigating the appropriate path. Thus, the present study aimed to develop an autonomous agricultural robot (Field Robot) called NAVIGO, whose function is to traverse farmland collecting soil samples. To that end, we developed a mobile platform with a robotic arm using embedded computing system based on the Android mobile phone (Smartphone) and IOIO for Android controller. The system as a whole is intended to navigation in the role of information gatherer (soil amples). Results showed stable performance of the prototype allowing its use as a handy tool in performing the sampling of soils for agricultural areas for small and medium businesses. No futuro será indispensável a robótica no ambiente agrícola, sendo grande oportunidade neste momento o desenvolvimento de novos trabalhos e pesquisas, com a geração de patentes, transformando os conhecimentos em produtos comerciais. Os avanços tecnológicos atuais permitem utilizar arquiteturas de processamento extremamente menores em relação aos computadores pessoais, que nos dão condições de construir novos equipamentos agrícolas utilizando sensores (GPS, ultrassom, multiespectral visível, infrared, imagens); modificando paradigmas e promovendo o trabalho em escalas menores podendo chegar ao nível foliar, através de robôs inteligentes autônomos atuando no lugar desejado, no momento apropriado, e navegando no trajeto adequado. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um robô agrícola autônomo (Field Robot), denominado NAVIGO, que tem por função percorrer talhões agricultáveis coletando amostras de solos. Para tanto, foi desenvolvido uma plataforma móvel com um braço robótico utilizando sistema computacional embarcado baseado no telefone móvel Android (Smartphone) e controlador IOIO para Android. O sistema como um todo tem por finalidade a navegação desempenhando a função de coletor de informações (amostras de solos). Os resultados obtidos demonstraram atuação estável do protótipo permitindo o seu uso como ferramenta útil na execução de coletas de amostras de solos para áreas agrícolas de pequeno e médio porte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bragado Pérez, Miguel;

  El Trabajo final gestión, coordinación, seguridad e ingeniería de las TIC aplicadas a los centros preuniversitarios, consta de: Un primer bloque, en la realización de un plan de acción con el propósito primero de revisar el estado actual de un centro de enseñanza, identificando la situación idónea y la planificación de los cambios en el centro necesarios para alcanzar dicho estado y determinar acciones futuras en materia de Gestión, Coordinación y Seguridad de las TIC. Realizando la implantación real de procesos de mejora en gestión, coordinación y seguridad de las TIC en el centro mediante mejores prácticas IT (ITIL), de Seguridad informática (LOPD, privacidad, SGSI..) , y privacidad en la red en el centro. Y un segundo bloque en el que se desarrolla un producto tecnológico de Robótica con Arduino con la finalidad de aprendizaje e investigación que pueda servir de línea futuras para desarrollar proyectos tecnológicos de mayor envergadura en este tipo de centros. El treball final gestió, coordinació, seguretat i enginyeria de les TIC aplicades als centres preuniversitaris, consta de: Un primer bloc, en la realització d'un pla d'acció amb el propòsit primer de revisar l'estat actual d'un centre d'ensenyament, identificant la situació idònia i la planificació dels canvis al centre necessaris per aconseguir aquest estat i determinar accions futures en matèria de Gestió, Coordinació i Seguretat de les TIC. Realitzant la implantació real de processos de millora en gestió, coordinació i seguretat de les TIC al centre mitjançant millors pràctiques IT (ITIL), de Seguretat informàtica (LOPD, privadesa, SGSI..) , i privadesa a la xarxa al centre. I un segon bloc en el qual es desenvolupa un producte tecnològic de Robòtica amb Arduino amb la finalitat d'aprenentatge i recerca que pugui servir de línia futures per desenvolupar projectes tecnològics de major envergadura en aquest tipus de centres. The final work management, coordination, security and engineering of ICT applied to pre-university centers, consists of: A first block, in the realization of an action plan with the primary purpose of reviewing the current state of a teaching center, identifying the ideal situation and the planning of the changes in the center necessary to reach this state and determine future actions in the field of ICT Management, Coordination and Security. Realizing the implementation of improvement processes in management, coordination and security of ICT in the center through better IT practices (ITIL), computer security (LOPD, privacy, ISMS ..), and privacy in the network at the center. And a second block in which a technological product of Robotics with Arduino is developed for the purpose of learning and research that can serve as a future line to develop technological projects of greater scope in this type of centers.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ansar, Bekir;

  Isparta gülü, ülkemize dünyada bilinirlik sağlayan, sosyal ve kültürel yönleri ile turistik ve ekonomik katkılar sunan tarımsal bir üründür. Türkiye ve Bulgaristan, ekonomik getiri için gül üretimi yapan başlıca iki ülkedir. Isparta gülü, yağ üretimi yanında aromaterapi uygulamalarında da kullanılan tedavi edici hoş kokulu bir çiçektir.Eleme, hava akımı ile ayırma ve kurutma sistemlerinin enerji ve maliyet analizinin denemeleri Isparta Merkez Yakaören köyünde kurulu bulunan Gülbirlik'e ait Yakaören Gül Yağı Fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Sistemlere kurulan enerji analizörleri aracılığıyla sistemlerin enerji tüketimleri ölçülüp maliyet hesapları çıkartılmıştır.Eleme denemeleri sonunda % 69.60 ve % 74.99 nemli güller için sırasıyla iş kapasitesi; 371.50 ve 376.82 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 0.57 ve 0.56 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 0.1170 ve 0.1149 TL ton-1 olarak belirlenmiştir.Hava akımı ile ayırma denemeleri sonunda % 69.60 ve % 74.99 nemli güller için % 25 fan açıklık konumunda sırasıyla iş kapasitesi; 253.80 ve 327.21 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 12.05 ve 12.07 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 2.4729 ve 2.4770 TL ton-1 bulunmuştur. % 50 fan açıklık konumunda ise sırasıyla iş kapasitesi; 357.60 ve 340.12 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 10.71 ve 11.29 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 2,1979 ve 2,3169 TL ton-1 bulunmuştur. % 75 fan açıklık konumunda ise sırasıyla iş kapasitesi; 383.91 ve 384.41 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 10.86 ve 10.25 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 2.2287 ve 2.1035 TL ton-1 bulunmuştur. % 100 fan açıklık konumunda ise sırasıyla iş kapasitesi; 419.83 ve 326.09 kg h-1, özgül enerji tüketimi; 9.72 ve 13.06 kWh ton-1 ve birim üretim maliyeti; 1.9947 ve 2.6802 TL ton-1 olarak belirlenmiştir.Kurutma sonunda; 45 ve 55 °C sıcaklıklar için sırasıyla iş kapasitesi; 0.32 ve 0.63 kg h-1 olarak bulunmuştur. Aynı sıcaklıklar için özgül enerji tüketimi sırasıyla; 10.46 ve 5.13 kW h kg-1 olarak belirlenirken, spesifik nem çekme oranı ise 45 ve 55 °C sıcaklıklar için sırasıyla 0.401 ve 0.736 kg kWh-1 olarak bulunmuştur. Nem çekme oranı ise 45 ve 55 °C sıcaklıklar için sırasıyla 1.346 ve 2.372 kg h-1 olarak bulunmuştur. Kurutma maliyeti ise her iki kurutma sıcaklığı olan 45 ve 55 °C için sırasıyla; 2.1466 ve 1.0528 TL kg-1 olarak belirlenmiştir. Spesifik enerji tüketimi (SEC); 2.60 ve 1.36 kWh kg-1, spesifik nem çekme oranı (SMER); 0.40 ve 0.74 kg kWh-1, nem çekme oranı; 1.35 ve 2.37 kg h-1 olarak belirlenmiştir. Isparta Rose is an agricultural product that provides world-wide awareness to our country, offering touristic and economic contributions with social and cultural aspects. Turkey and Bulgaria are the two main countries that produce rose for economic return. Isparta rose is a therapeutic fragrant flower used in aromatherapy applications besides oil production.Experiments on energy and cost analysis of screening, separation and drying systems by airflow were carried out at Yakaören Rose Oil Factory of Gülbirlik, established in Isparta Central Yakaören Village. Through the energy analyzers installed in the systems, the energy consumption of the systems was measured.At the end of determined screening trials, work capacity for 69.60 % and 74.99 % moist roses were identified respectively; 371.50 and 376.82 kg h-1, specific energy consumption; 0.57 and 0.56 kWh ton-1 and unit production cost; 0.1170 and 0.1149 TL ton-1.At the end of the airflow separation experiments, the work capacity was found out, for the roses with 69.60 % and 74.99 % moisture content, with 25 % fan clearance, respectively. 253.80 and 327.21 kg h-1, specific energy consumption; 12.05 and 12.07 kWh ton-1 and unit production cost; 2.4729 and 2.4770 TL ton-1. In the case of 50 % fan opening, the work capacity was found out, respectively; 357.60 and 340.12 kg h-1, specific energy consumption; 10.71 and 11.29 kWh ton-1 and unit production cost; 2.1979 and 2.3169 TL ton-1. In the case of 75 % fan opening, the work capacity was found out, respectively; 383.91 and 384.41 kg h-1, specific energy consumption; 10.86 and 10.25 kWh ton-1 and unit production cost; 2.2287 and 2.1035 TL ton-1. In the case of 100 % fan opening, the work capacity was found out, respectively; 419.83 and 326.09 kg h-1, specific energy consumption; 9.72 and 13.06 kWh ton-1 and unit production cost; 1.9947 and 2.6802 TL ton-1.At the end of drying; work capacity for temperatures of 45 and 55 °C was found out, respectively; 0.32 and 0.63 kg h-1. While specific energy consumption for the same temperatures were respectively 10.46 and 5.13 kWh kg-1, specific desorption rates were found as 0.401 and 0.736 kg kWh-1 for temperatures of 45 and 55 °C. The drying cost for both drying temperatures of 45 and 55 °C, was respectively determined as; 2.1466 and 1.0528 TL kg-1. Specific energy consumption (SEC) was identified as 2.60 and 1.36 kWh kg-1, specific drawing ratio (SMER) was identified as 0.40 and 0.74 kg kWh-1, moisture draw ratio was identified as 1.35 and 2.37 kg h-1. 93

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/