Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
57 Research products

 • Rural Digital Europe
 • Publications
 • Bachelor thesis
 • UA

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота на тему: «Формування та розвиток цифрових компетентностей на прикладі АТ «Універсал Банк» (Монобанк)» містить 108 сторінок, 6 таблиць, 9 рисунків,10 додатків.Перелік посилань нараховує 50 найменування. Метою даної роботи є дослідити процес формування та розвитку цифрових компетентностей на прикладі АТ «Універсал Банк» та надати рекомендації щодо удосконалення системи навчання персоналу в рамках розвитку цифрових компетентностей. Об’єктом дослідженняєпроцеси формування та розвитку цифрових компетентностей персоналу. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти формування та розвитку цифрових компетентностей персоналу. База дослідження – АТ «Універсал Банк»(Монобанк). Основний науковий результат роботи: досліджено теоретико-методологічні основи формування та розвитку цифрових компетентностей персоналу; на основі аналізу діяльності АТ «Універсал Банк» визначеноспоживчі уподобання користувачів цифрових банківських послуг - «Monobank|UniversalBank», який складає основу її конкурентної перевагиАТ «Універсал Банк»; визначено методичні засади управління персоналу банку в умовах цифровізації; досліджено методичний інструментарій діагностикицифрових компетентностей в системі оцінки персоналуАТ «Універсал Банк». Результати дослідження можуть бути використані суб’єктами банківської підготовки фахівців в рамках розвитку цифровихкомпетентностей. Thesis on the topic: "Formation and development of digital competencies on the example of JSC" UNIVERSAL BANK "(Monobank)" contains 108 pages, 6 tables, 9 figures, 10 appendices. The list of links includes 50 names. The purpose of this work is to investigate the process of formation and development of digital competencies on the example of JSC "UNIVERSAL BANK" and provide recommendations for improving the system of staff training in the development of digital competencies. The object of research is the processes of formation and development of digital competencies of staff. The subject of research is the theoretical and methodological aspects of the formation and development of digital competencies of staff. The research base is JSC "UNIVERSAL BANK" (Monobank). The main scientific result of the work: the theoretical and methodological bases of formation and development of digital competences of the personnel are investigated; based on the analysis of JSC "Universal Bank" identified consumer preferences of users of digital banking services - "Monobank | Universal Bank", which is the basis of its competitive advantage JSC "UNIVERSAL BANK"; methodical bases of bank personnel management in the conditions of digitalization are determined; the methodical tools of diagnostics of digital competences in the system of personnel evaluation of JSC "UNIVERSAL BANK" are investigated The results of the study can be used by subjects of banking training in the development of digital competencies. Основной научный результат работы: исследованы теоретико-методологические основы формирования и развития цифровых компетенций персонала; на основе анализа деятельности АО «Универсал Банк» определено потребительские предпочтения пользователей цифровых банковских услуг - «Monobank | Universal Bank», который составляет основу ее конкурентного преимущества АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»; определены методические основы управления персонала банка в условиях цифровизации; исследовано методический инструментарий диагностики цифровых компетентностей в системе оценки персонала АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» Результаты исследования могут быть использованы субъектами банковского подготовки специалистов в рамках развития цифровых компетенций.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Метою роботи є теоретичне обґрунтування, вироблення науково-методичних засад і практичних пропозицій, спрямованих на інтенсифікацію міжнародної діяльності України на засадах цифровізації економіки. Об’єктом дослідження є процеси інтенсифікації міжнародної діяльності на засадах цифровізації економіки. Предметом дослідження є наукові засади та практичні рекомендації інтенсифікація міжнародної діяльності України на засадах цифровізації економіки. Для досягнення мети та вирішення основних задач дипломної роботи застосовані різноманітні методи дослідження, зокрема діалектичний метод пізнання, логічний та формально-логічний методи, метод порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу (при дослідженні сутності цифровізації економіка та виявлення її рушійних сил); групування, статистичні, графічного аналізу, (при оцінці показників діяльності підприємства Дія); маркетингові методи: SWOT аналіз і проведення інтерв’ю з працівниками підприємства (при аналізі викликів і можливостей трансферу технологій Дії); системний і комплексний підходи, економіко-статистичні, методи прогнозування (для визначення шляхів удосконалення діяльності цифрових технологій у сфері міжнародної економіки). The purpose of the work is theoretical substantiation, development of scientific and methodological principles and practical proposals aimed at intensifying the international activity of Ukraine on the basis of digitalization of the economy. The object of the study is the process of intensification of international activity based on the digitalization of the economy. The subject of the study is the scientific basis and practical recommendations for the intensification of Ukraine's international activities based on the digitalization of the economy. Various research methods are used in this study, in particular, the dialectical method of cognition, logical and formal-logical methods, the method of comparison, generalization, systematization and synthesis (when studying the essence of digitalization of the economy and identifying its driving forces); grouping, statistical, graphical analysis, (when evaluating the performance indicators of the Diya enterprise); marketing methods: SWOT analysis and conducting interviews with the company's employees (when analyzing the challenges and opportunities of technology transfer of Diya); systemic and complex approaches, economic-statistical, forecasting methods (to determine the ways to improve the activities of digital technologies in the field of international economy).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Актуальність теми. У зимову пору року особливо актуально постає проблема своєчасного прибирання снігу, замети серйозно ускладнюють рух транспорту і пішоходів, з’являється потреба оповіщення віддалених ділянок. Тому тема системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технологій інтернету речей є актуальною. Обґрунтування необхідності проведення дослідження. Існуючі системи визначення рівня снігу не задовольняють всім вимогам через завищену ціну, існуючі датчики можуть мати перешкоди і видавати не зовсім коректні значення, а використання камери допоможе відразу по зображенню визначити наявність такої перешкоди. Об’єктом дослідження є процеси, що визначають глибину снігу.Метою роботи є створення прототипу моделі системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технологій інтернету речей, а саме LoRaWAN та NB-IoT, з використанням камери, навченої розпізнавати кількість снігових опадів за допомогою штучного інтелекту. Наукова новизна роботи полягає в розробці нової моделі системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технологій інтернету речей з застосуванням простої відеокамери. Результатом дипломної роботи є створена дослідна системи моніторингу сніжного покрову на із застосуванням відеокамери. Практичним значенням результату є можливість використання створеного прототипу у моніторингу снігових заметів.Структура та обсяг. Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів та висновків. У першому розділі проаналізовано системи інтернету речей, наведено принцип побудови, переваги та недоліки. Досліджено приклади застосування IoT в різних сферах життя людей, зокрема, в сільському господарстві та промисловості. У другому розділі розглянуто дві технології передачі даних для Інтернету речей: LoRa та NB-IoT. Наведено їх принципи роботи, переваги та недоліки і зроблено порівняльний аналіз розглянутих технологій. У третьому розділі описано існуючі системи визначення рівня снігу, а саме лазерна та ультразвукова. У четвертому розділі запропоновано власну дослідну систему визначення рівня снігу з використанням радіочастотних технологій інтернету речей на основі камери. Описано структури систем, їх складові та принцип роботи, програмне забезпечення та програми штучного інтелекту. У висновках описано аналіз отриманих результатів дипломної роботи. Theme urgency. In the winter season, the problem of timely snow removal is especially relevant, snowdrifts seriously complicate the movement of vehicles and pedestrians, there is a need to warn remote areas. Therefore, the topic of snow cover monitoring system using radio frequency technologies of the Internet of Things is relevant. Justification of the need for research. Existing snow level detection systems do not meet all the requirements due to the inflated price, existing sensors may have interference and give incorrect values, and the use of the camera will help to see immediately from the image whether there are any obstacles. The object of research is systems that measure the depth of snow. The aim of the work is creation of a prototype of a theoretical model of the snow cover monitoring system using radio frequency technologies of the Internet of Things, namely LoRaWAN and NB-IoT, using a camera. The scientific novelty of the work is to develop a new system for monitoring snow cover using radio frequency technologies of the Internet of Things using a simple camera. The result of the thesis is an experimental system of snow cover monitoring based on the camera. The practical significance of the result is the possibility of using the created prototype in the monitoring of snow drifts.Structure and volume. Thesis consists of an introduction, four chapters and conclusions. The first section analyzes the Internet of Things, the principle of construction, advantages and disadvantages. Examples of the use of IoT in various spheres of human life, in particular, in agriculture and industry, have been studied. The second section discusses two data technologies for the Internet of Things: LoRa and NB-IoT. Their principles of work, advantages and disadvantages are given and the comparative analysis of the considered technologies is made. The third section describes the existing snow level detection systems, namely laser and ultrasonic. The fourth section proposes its own research system for determining the level of snow using radio frequency technologies of the Internet of Things based on the camera. The structures of systems, their components and the principle of operation, software and artificial intelligence programs are described. The conclusions describe the analysis of the results of the thesis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота присвячена темі «Використання технології Інтернету речей в керуванні інженерними системами в рамках концепції «Розумний будинок»», а саме її організації віддаленого керування та моніторингу". У сучасному світі зростає популярність Розумних будинків, які забезпечують автоматизацію та оптимізацію різних аспектів життя. Ця робота розглядає важливі аспекти розумного будинку, зокрема його поняття, основні вимоги, обладнання та технічні принципи керування інженерними мережами будинку. Крім того, робота пропонує приклад проєкту "Розумна вентиляція", де детально розглядаються вхідні дані для проєктування, вибір обладнання, технологія та протокол обміну даними, а також процес інсталяції та налаштування системи з організацією віддаленого керування та моніторингу. This thesis is dedicated to the topic of "The use of the Internet of Things technology in the management of engineering systems within the framework of the Smart Home concept, namely its remote control and monitoring". In today's world, Smart Homes are becoming increasingly popular, providing automation and optimisation of various aspects of life. This paper discusses important aspects of a smart home, including its concept, basic requirements, equipment and technical principles of managing the home's engineering networks. In addition, the paper offers a case study of a Smart Ventilation project, which details the design inputs, equipment selection, technology and data exchange protocol, as well as the installation and configuration of the system with remote control and monitoring.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломну роботу розроблено на 55 аркушах, вона містить 29 рисунків, 1 таблицю та 13 бібліографічних найменувань за “Списком використаних джерел”. Також робота включає 1 додаток. Метою даної дипломної роботи є розробка геоінформаційної системи ведення сільського господарства з можливістю використання техніки у вигляді агро-дрона. Для реалізації системи було обрано програмне забезпечення у вигляді веб-додатку, яке є легким та зручним у використанні. The thesis is developed on 55 sheets, it contains 29 figures, 1 table and 13 bibliographic titles on the "List of used sources". The work also includes 1 application. The purpose of this thesis is to develop a geographic information system of agriculture with the possibility of using technology in the form of agro-drone. To implement the system, we chose software in the form of a web application that is easy and convenient to use.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота містить: 57 сторінок, 13 рисунків, та 10 джерел. Метою роботи є аналіз fog-інфраструктури для майбутнього розвитку IОT та підтримуваних ним пристроїв. В даній роботі розглядаються сучасні тенденції телекомунікаційних систем, трафік IoT та подаються рекомендації щодо використання fog-інфраструктури. У дипломній роботі розглянуто тенденції розвитку систем передачі інформації, розвиток технології Інтернету речей та її проблематика. Розглянуто парадигму cloud обчислень та досліджено властивості туманних обчислень. Також проаналізовано еталонну інфраструктуру туманних обчислень та сформовані рекомендації щодо сфер використання даної технології. Thesis contains: 57 pages, 13 figures, and 10 sources. The aim of the work is to analyze the fog infrastructure for the future development of IoT and its supported devices. The purpose of this work is to analyze Fog - infrastructures for IoT traffic. This paper examines current trends in telecommunications systems, IoT traffic and recommendations for the use of fog-infrastructure. Thesis considers the trends in the development of information transmission systems, the development of Internet of Things technology and its issues. The paradigm of cloud computing and the properties of fog computing are considered. The reference infrastructure of nebulous computing is also considered and recommendations on the areas of use of this technology are made.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  У дипломній роботі досліджено теоретико-методологічні основи понять конкуренція та конкурентні переваги, систематизовано особливості цифрової економіки, проаналізовано методичні підходи до оцінювання конкурентних переваг країни. Досліджено вплив цифрових технологій на глобальну економіку, здійснено аналіз конкурентоспроможності європейських країн в умовах цифрової економіки, оцінено потенційні конкурентні переваги України з врахуванням цифровізації економіки, визначено перспективи та ризики впровадження цифрової економіки.Також вдосконалено модель оцінювання рівня конкурентоспроможності країни в умовах цифрової економіки. In the thesis, the theoretical and methodological bases of concepts of competition and competitive advantages are investigated, features of digital economy are systematized, methodical approaches to an estimation of competitive advantages of the country are analyzed. The impact of digital technologies on the global economy is studied, the competitiveness of European countries in the digital economy is analyzed, potential competitive advantages of Ukraine are assessed taking into account digitalization of the economy, prospects and risks of digital economy introduction are determined.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Об'єктом дослідження є технології з низьким енергоспоживанням та технологія, що дозволяє збільшити енергоефективність систем. Метою роботи є аналіз систем Інтернету речей з низьким енергоспоживанням, а саме LoRa, NB-IoT, ZigBee, та аналіз методу зменшення енергоспоживання даних систем, що базується на технології Wake-Up Radio. Методом дослідження є теоретичне дослідження відомих систем Інтернет речей з низьким енергоспоживанням, покращення енергоспоживання завдяки технології Wake-Up Radio. Результатом виконання дипломної роботи проаналізовано особливості низького енергоспоживання декількох відомих технологій Інтернету речей, проаналізовано технологію зменшення енергоспоживання Wake-Up Radio. Галузь застосування: телекомунікації, Інтернет речей. The object of study is low-power technologies and technologies that increase the energy efficiency of the system. The purpose of the work is an analytical system of the Internet with low power consumption, namely LoRa, NB-IoT, ZigBee, and analysis of the method of reducing the data system based on Wake-Up Radio technologies The research method is a theoretical study of known systems of Internet of Things with low energy consumption, improvement of energy consumption using Wake-Up Radio technology. As a result of the thesis work, the features of low power consumption of several well-known Internet technologies are analyzed, the technology of reducing power consumption of Wake-Up Radio is analyzed. Field of application: telecommunications, Internet of Things

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота присвячена розробці інструментального засобу для моделювання поширення забруднювачів в атмосфері України з використання програми моделювання та геоінформаційної системи ARCGIS. Розроблена система призначається для використання у відповідних закладах , які займаються моніторингом забруднення повітряного середовища. Записка складається з 5 розділів, 76 сторінок, 27 рисунків, 5 таблиць, 3 додатки та 18 використаних джерел. Diploma work is devoted to the developing of a tool for modeling the distribution of pollutants in the atmosphere of Ukraine using the simulation program and ARCGIS geoinformation system. The developed system is created for usage in the relevant institutions involved in the monitoring of air pollution. The paper consists of 5 sections, 76 pages, 27 pictures, 5 tables, 3 additions and 18 sources. Курсовая работа посвящена разработке инструментального средства для моделирования распространения загрязнителей в атмосфере Украины по использованию программы моделирования и геоинформационной системы ARCGIS. Разработанная система предназначена для использования в заведениях, которые занимаются мониторингом загрязнения воздушной среды.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Розроблено малогабаритну мікропроцесорну систему управління доступом за допомогою спеціальних карток. Пристрій належить до області автоматизованих систем безпеки та контролю доступом до приміщень і націлений на використання в системах безпеки на підприємствах та великих офісах. The small-sized microprocessor based access control system that uses special cards is developed. The device belongs to the class of automated security systems for access control of buildings. It aims to be used for improvement of indoor security systems at enterprises and large offices.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
57 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота на тему: «Формування та розвиток цифрових компетентностей на прикладі АТ «Універсал Банк» (Монобанк)» містить 108 сторінок, 6 таблиць, 9 рисунків,10 додатків.Перелік посилань нараховує 50 найменування. Метою даної роботи є дослідити процес формування та розвитку цифрових компетентностей на прикладі АТ «Універсал Банк» та надати рекомендації щодо удосконалення системи навчання персоналу в рамках розвитку цифрових компетентностей. Об’єктом дослідженняєпроцеси формування та розвитку цифрових компетентностей персоналу. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти формування та розвитку цифрових компетентностей персоналу. База дослідження – АТ «Універсал Банк»(Монобанк). Основний науковий результат роботи: досліджено теоретико-методологічні основи формування та розвитку цифрових компетентностей персоналу; на основі аналізу діяльності АТ «Універсал Банк» визначеноспоживчі уподобання користувачів цифрових банківських послуг - «Monobank|UniversalBank», який складає основу її конкурентної перевагиАТ «Універсал Банк»; визначено методичні засади управління персоналу банку в умовах цифровізації; досліджено методичний інструментарій діагностикицифрових компетентностей в системі оцінки персоналуАТ «Універсал Банк». Результати дослідження можуть бути використані суб’єктами банківської підготовки фахівців в рамках розвитку цифровихкомпетентностей. Thesis on the topic: "Formation and development of digital competencies on the example of JSC" UNIVERSAL BANK "(Monobank)" contains 108 pages, 6 tables, 9 figures, 10 appendices. The list of links includes 50 names. The purpose of this work is to investigate the process of formation and development of digital competencies on the example of JSC "UNIVERSAL BANK" and provide recommendations for improving the system of staff training in the development of digital competencies. The object of research is the processes of formation and development of digital competencies of staff. The subject of research is the theoretical and methodological aspects of the formation and development of digital competencies of staff. The research base is JSC "UNIVERSAL BANK" (Monobank). The main scientific result of the work: the theoretical and methodological bases of formation and development of digital competences of the personnel are investigated; based on the analysis of JSC "Universal Bank" identified consumer preferences of users of digital banking services - "Monobank | Universal Bank", which is the basis of its competitive advantage JSC "UNIVERSAL BANK"; methodical bases of bank personnel management in the conditions of digitalization are determined; the methodical tools of diagnostics of digital competences in the system of personnel evaluation of JSC "UNIVERSAL BANK" are investigated The results of the study can be used by subjects of banking training in the development of digital competencies. Основной научный результат работы: исследованы теоретико-методологические основы формирования и развития цифровых компетенций персонала; на основе анализа деятельности АО «Универсал Банк» определено потребительские предпочтения пользователей цифровых банковских услуг - «Monobank | Universal Bank», который составляет основу ее конкурентного преимущества АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»; определены методические основы управления персонала банка в условиях цифровизации; исследовано методический инструментарий диагностики цифровых компетентностей в системе оценки персонала АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» Результаты исследования могут быть использованы субъектами банковского подготовки специалистов в рамках развития цифровых компетенций.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Метою роботи є теоретичне обґрунтування, вироблення науково-методичних засад і практичних пропозицій, спрямованих на інтенсифікацію міжнародної діяльності України на засадах цифровізації економіки. Об’єктом дослідження є процеси інтенсифікації міжнародної діяльності на засадах цифровізації економіки. Предметом дослідження є наукові засади та практичні рекомендації інтенсифікація міжнародної діяльності України на засадах цифровізації економіки. Для досягнення мети та вирішення основних задач дипломної роботи застосовані різноманітні методи дослідження, зокрема діалектичний метод пізнання, логічний та формально-логічний методи, метод порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу (при дослідженні сутності цифровізації економіка та виявлення її рушійних сил); групування, статистичні, графічного аналізу, (при оцінці показників діяльності підприємства Дія); маркетингові методи: SWOT аналіз і проведення інтерв’ю з працівниками підприємства (при аналізі викликів і можливостей трансферу технологій Дії); системний і комплексний підходи, економіко-статистичні, методи прогнозування (для визначення шляхів удосконалення діяльності цифрових технологій у сфері міжнародної економіки). The purpose of the work is theoretical substantiation, development of scientific and methodological principles and practical proposals aimed at intensifying the international activity of Ukraine on the basis of digitalization of the economy. The object of the study is the process of intensification of international activity based on the digitalization of the economy. The subject of the study is the scientific basis and practical recommendations for the intensification of Ukraine's international activities based on the digitalization of the economy. Various research methods are used in this study, in particular, the dialectical method of cognition, logical and formal-logical methods, the method of comparison, generalization, systematization and synthesis (when studying the essence of digitalization of the economy and identifying its driving forces); grouping, statistical, graphical analysis, (when evaluating the performance indicators of the Diya enterprise); marketing methods: SWOT analysis and conducting interviews with the company's employees (when analyzing the challenges and opportunities of technology transfer of Diya); systemic and complex approaches, economic-statistical, forecasting methods (to determine the ways to improve the activities of digital technologies in the field of international economy).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Актуальність теми. У зимову пору року особливо актуально постає проблема своєчасного прибирання снігу, замети серйозно ускладнюють рух транспорту і пішоходів, з’являється потреба оповіщення віддалених ділянок. Тому тема системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технологій інтернету речей є актуальною. Обґрунтування необхідності проведення дослідження. Існуючі системи визначення рівня снігу не задовольняють всім вимогам через завищену ціну, існуючі датчики можуть мати перешкоди і видавати не зовсім коректні значення, а використання камери допоможе відразу по зображенню визначити наявність такої перешкоди. Об’єктом дослідження є процеси, що визначають глибину снігу.Метою роботи є створення прототипу моделі системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технологій інтернету речей, а саме LoRaWAN та NB-IoT, з використанням камери, навченої розпізнавати кількість снігових опадів за допомогою штучного інтелекту. Наукова новизна роботи полягає в розробці нової моделі системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технологій інтернету речей з застосуванням простої відеокамери. Результатом дипломної роботи є створена дослідна системи моніторингу сніжного покрову на із застосуванням відеокамери. Практичним значенням результату є можливість використання створеного прототипу у моніторингу снігових заметів.Структура та обсяг. Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів та висновків. У першому розділі проаналізовано системи інтернету речей, наведено принцип побудови, переваги та недоліки. Досліджено приклади застосування IoT в різних сферах життя людей, зокрема, в сільському господарстві та промисловості. У другому розділі розглянуто дві технології передачі даних для Інтернету речей: LoRa та NB-IoT. Наведено їх принципи роботи, переваги та недоліки і зроблено порівняльний аналіз розглянутих технологій. У третьому розділі описано існуючі системи визначення рівня снігу, а саме лазерна та ультразвукова. У четвертому розділі запропоновано власну дослідну систему визначення рівня снігу з використанням радіочастотних технологій інтернету речей на основі камери. Описано структури систем, їх складові та принцип роботи, програмне забезпечення та програми штучного інтелекту. У висновках описано аналіз отриманих результатів дипломної роботи. Theme urgency. In the winter season, the problem of timely snow removal is especially relevant, snowdrifts seriously complicate the movement of vehicles and pedestrians, there is a need to warn remote areas. Therefore, the topic of snow cover monitoring system using radio frequency technologies of the Internet of Things is relevant. Justification of the need for research. Existing snow level detection systems do not meet all the requirements due to the inflated price, existing sensors may have interference and give incorrect values, and the use of the camera will help to see immediately from the image whether there are any obstacles. The object of research is systems that measure the depth of snow. The aim of the work is creation of a prototype of a theoretical model of the snow cover monitoring system using radio frequency technologies of the Internet of Things, namely LoRaWAN and NB-IoT, using a camera. The scientific novelty of the work is to develop a new system for monitoring snow cover using radio frequency technologies of the Internet of Things using a simple camera. The result of the thesis is an experimental system of snow cover monitoring based on the camera. The practical significance of the result is the possibility of using the created prototype in the monitoring of snow drifts.Structure and volume. Thesis consists of an introduction, four chapters and conclusions. The first section analyzes the Internet of Things, the principle of construction, advantages and disadvantages. Examples of the use of IoT in various spheres of human life, in particular, in agriculture and industry, have been studied. The second section discusses two data technologies for the Internet of Things: LoRa and NB-IoT. Their principles of work, advantages and disadvantages are given and the comparative analysis of the considered technologies is made. The third section describes the existing snow level detection systems, namely laser and ultrasonic. The fourth section proposes its own research system for determining the level of snow using radio frequency technologies of the Internet of Things based on the camera. The structures of systems, their components and the principle of operation, software and artificial intelligence programs are described. The conclusions describe the analysis of the results of the thesis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота присвячена темі «Використання технології Інтернету речей в керуванні інженерними системами в рамках концепції «Розумний будинок»», а саме її організації віддаленого керування та моніторингу". У сучасному світі зростає популярність Розумних будинків, які забезпечують автоматизацію та оптимізацію різних аспектів життя. Ця робота розглядає важливі аспекти розумного будинку, зокрема його поняття, основні вимоги, обладнання та технічні принципи керування інженерними мережами будинку. Крім того, робота пропонує приклад проєкту "Розумна вентиляція", де детально розглядаються вхідні дані для проєктування, вибір обладнання, технологія та протокол обміну даними, а також процес інсталяції та налаштування системи з організацією віддаленого керування та моніторингу. This thesis is dedicated to the topic of "The use of the Internet of Things technology in the management of engineering systems within the framework of the Smart Home concept, namely its remote control and monitoring". In today's world, Smart Homes are becoming increasingly popular, providing automation and optimisation of various aspects of life. This paper discusses important aspects of a smart home, including its concept, basic requirements, equipment and technical principles of managing the home's engineering networks. In addition, the paper offers a case study of a Smart Ventilation project, which details the design inputs, equipment selection, technology and data exchange protocol, as well as the installation and configuration of the system with remote control and monitoring.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломну роботу розроблено на 55 аркушах, вона містить 29 рисунків, 1 таблицю та 13 бібліографічних найменувань за “Списком використаних джерел”. Також робота включає 1 додаток. Метою даної дипломної роботи є розробка геоінформаційної системи ведення сільського господарства з можливістю використання техніки у вигляді агро-дрона. Для реалізації системи було обрано програмне забезпечення у вигляді веб-додатку, яке є легким та зручним у використанні. The thesis is developed on 55 sheets, it contains 29 figures, 1 table and 13 bibliographic titles on the "List of used sources". The work also includes 1 application. The purpose of this thesis is to develop a geographic information system of agriculture with the possibility of using technology in the form of agro-drone. To implement the system, we chose software in the form of a web application that is easy and convenient to use.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота містить: 57 сторінок, 13 рисунків, та 10 джерел. Метою роботи є аналіз fog-інфраструктури для майбутнього розвитку IОT та підтримуваних ним пристроїв. В даній роботі розглядаються сучасні тенденції телекомунікаційних систем, трафік IoT та подаються рекомендації щодо використання fog-інфраструктури. У дипломній роботі розглянуто тенденції розвитку систем передачі інформації, розвиток технології Інтернету речей та її проблематика. Розглянуто парадигму cloud обчислень та досліджено властивості туманних обчислень. Також проаналізовано еталонну інфраструктуру туманних обчислень та сформовані рекомендації щодо сфер використання даної технології. Thesis contains: 57 pages, 13 figures, and 10 sources. The aim of the work is to analyze the fog infrastructure for the future development of IoT and its supported devices. The purpose of this work is to analyze Fog - infrastructures for IoT traffic. This paper examines current trends in telecommunications systems, IoT traffic and recommendations for the use of fog-infrastructure. Thesis considers the trends in the development of information transmission systems, the development of Internet of Things technology and its issues. The paradigm of cloud computing and the properties of fog computing are considered. The reference infrastructure of nebulous computing is also considered and recommendations on the areas of use of this technology are made.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  У дипломній роботі досліджено теоретико-методологічні основи понять конкуренція та конкурентні переваги, систематизовано особливості цифрової економіки, проаналізовано методичні підходи до оцінювання конкурентних переваг країни. Досліджено вплив цифрових технологій на глобальну економіку, здійснено аналіз конкурентоспроможності європейських країн в умовах цифрової економіки, оцінено потенційні конкурентні переваги України з врахуванням цифровізації економіки, визначено перспективи та ризики впровадження цифрової економіки.Також вдосконалено модель оцінювання рівня конкурентоспроможності країни в умовах цифрової економіки. In the thesis, the theoretical and methodological bases of concepts of competition and competitive advantages are investigated, features of digital economy are systematized, methodical approaches to an estimation of competitive advantages of the country are analyzed. The impact of digital technologies on the global economy is studied, the competitiveness of European countries in the digital economy is analyzed, potential competitive advantages of Ukraine are assessed taking into account digitalization of the economy, prospects and risks of digital economy introduction are determined.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Об'єктом дослідження є технології з низьким енергоспоживанням та технологія, що дозволяє збільшити енергоефективність систем. Метою роботи є аналіз систем Інтернету речей з низьким енергоспоживанням, а саме LoRa, NB-IoT, ZigBee, та аналіз методу зменшення енергоспоживання даних систем, що базується на технології Wake-Up Radio. Методом дослідження є теоретичне дослідження відомих систем Інтернет речей з низьким енергоспоживанням, покращення енергоспоживання завдяки технології Wake-Up Radio. Результатом виконання дипломної роботи проаналізовано особливості низького енергоспоживання декількох відомих технологій Інтернету речей, проаналізовано технологію зменшення енергоспоживання Wake-Up Radio. Галузь застосування: телекомунікації, Інтернет речей. The object of study is low-power technologies and technologies that increase the energy efficiency of the system. The purpose of the work is an analytical system of the Internet with low power consumption, namely LoRa, NB-IoT, ZigBee, and analysis of the method of reducing the data system based on Wake-Up Radio technologies The research method is a theoretical study of known systems of Internet of Things with low energy consumption, improvement of energy consumption using Wake-Up Radio technology. As a result of the thesis work, the features of low power consumption of several well-known Internet technologies are analyzed, the technology of reducing power consumption of Wake-Up Radio is analyzed. Field of application: telecommunications, Internet of Things

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Дипломна робота присвячена розробці інструментального засобу для моделювання поширення забруднювачів в атмосфері України з використання програми моделювання та геоінформаційної системи ARCGIS. Розроблена система призначається для використання у відповідних закладах , які займаються моніторингом забруднення повітряного середовища. Записка складається з 5 розділів, 76 сторінок, 27 рисунків, 5 таблиць, 3 додатки та 18 використаних джерел. Diploma work is devoted to the developing of a tool for modeling the distribution of pollutants in the atmosphere of Ukraine using the simulation program and ARCGIS geoinformation system. The developed system is created for usage in the relevant institutions involved in the monitoring of air pollution. The paper consists of 5 sections, 76 pages, 27 pictures, 5 tables, 3 additions and 18 sources. Курсовая работа посвящена разработке инструментального средства для моделирования распространения загрязнителей в атмосфере Украины по использованию программы моделирования и геоинформационной системы ARCGIS. Разработанная система предназначена для использования в заведениях, которые занимаются мониторингом загрязнения воздушной среды.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Розроблено малогабаритну мікропроцесорну систему управління доступом за допомогою спеціальних карток. Пристрій належить до області автоматизованих систем безпеки та контролю доступом до приміщень і націлений на використання в системах безпеки на підприємствах та великих офісах. The small-sized microprocessor based access control system that uses special cards is developed. The device belongs to the class of automated security systems for access control of buildings. It aims to be used for improvement of indoor security systems at enterprises and large offices.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Electronic Archive o...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/