Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
10 Research products, page 1 of 1

 • Rural Digital Europe
 • Other research products
 • 2019-2023
 • Greek

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The science of remote sensing is undoubtedly an integral part of the evolution of technology using satellite data. It provides inexhaustible capabilities and a variety of applications providing solutions to various problems related to data collection from a distance and also to a large extent. Its applications include the study of land use changes, the mapping of areas, the study of burned areas and the study of meteorological phenomena. With the development of technology, the use of satellite data is now common since the advantages they give are many and at the same time they have the ability to cover many areas without limits or restrictions. They also allow you to monitor the earth's surface to observe various changes. This dissertation discusses, processes and analyzes the use of various vegetation indices using specific satellite data. The satellite data used was drawn from the Landsat 8 satellite, which was launched in February 2013 and was launched in May of the same year. The aim of the study is the bibliographic review of the use of vegetation indices which aim to monitor and study areas of interest by analyzing the final results. Through research, various applications are identified that combine the vegetation indices with the data of Landsat 8. Finally, these applications are commented on and explained, drawing some basic conclusions. Η επιστήμη της Τηλεπισκόπηση: αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της τεχνολογία: με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων. Παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και πληθώρα εφαρμογών παρέχοντας λύσεις για διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από απόσταση και σε μεγάλη έκταση. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η μελέτη αλλαγών χρήσεων γης. η χαρτογράφηση περιοχών, μελέτη καμένων εκτάσεων και μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων. Με την ανάπτυξη της τεχνολογία η χρήση των δορυφορικών δεδομένων είναι πλέον συνηθισμένη αφού τα πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολλά και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα κάλυψης πολλών περιοχών χωρίς όρια και περιορισμούς. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιφάνειας της γης για παρακολούθηση διάφορων μεταβολών. Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματεύεται, επεξεργάζεται και αναλύει την χρήση διάφορων δεικτών βλάστησης με την χρήση δεδομένων συγκεκριμένου δορυφόρου. Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Landsat 8 ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία για παροχή δεδομένων τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Σκοπός της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήση δεικτών βλάστησης οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση και την μελέτη περιοχών ενδιαφέροντος αναλύοντας τα τελικά αποτελέσματα Μέσα από έρευνα εντοπίζονται διάφορες εφαρμογές οι οποίες συνδυάζουν τους δείκτες βλάστησης με τα δεδομένα του Landsat 8. Τέλος γίνεται σχολιασμός των εφαρμογών αυτών αλλά και επεξήγηση τους βγάζοντας κάποια βασικά συμπεράσματα. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  One of the environmental problems that has been occurring at a very high rate in recent decades is the forest fire. Forests are undoubtedly a renewable natural resource, which provides both environmental, economic and also cultural and social development for each place. Forest fire have devastating and unfortunate effects on both vegetation and ecosystems. Dealing with them presupposes the existence of integrated plans and management policies, but also the availability of timely and reliable statistics and information on fire regimes. Valuable help in these actions is the use of new technologies and data sources. Remote Sensing provides a solution to large-scale data collection problems. In more depth, Satellite Remote Sensing together with satellite data provides the possibility of better monitoring and management of the burned areas as well as the degradation of the environment. It is used for prevention, detection and direct mapping, both short- term and long- tern impacts. With the help of satellite data, taking at least two different time images depicting the same area, the appropriate correction can be made, using the appropriate vegetation indicators for each occasion and sorting the image so that it can indicate tot the analysed areas where the mapped surface has undergone changes. The presented diplomatic study refers to forest fire and how they affect the ecosystems, but even to the restoration of vegetation. The research also mentions the detectors contained in each satellite and how the Remote Sensing helps to monitor the vegetation by creating vegetation markers that each has its own role and purpose. It even develops the processing that satellite imagery needs to be classified and how Satellite Remote Sensing can help map forest fires. Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς εμφάνισης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, τα οποία παρέχουν τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, αλλά και πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη για κάθε τόπο. Οι δασικές πυρκαγιές επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στη βλάστηση όσο και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την υπάρξει ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών διαχείρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών και πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πυρκαγιών. Πολύτιμο αρωγό σε αυτές τις ενέργειες αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και πηγών δεδομένων. Η Τηλεπισκόπηση δίνει λύση σε προβλήματα συλλογής δεδομένων με μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση παρέχει μαζί με τα δορυφορικά δεδομένα την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και διαχείρισης των καμένων εκτάσεων καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη, ανίχνευση και άμεση χαρτογράφηση, εκτίμηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα των επιπτώσεων που προκαλεί. Με την βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων, παίρνοντας δύο τουλάχιστον διαφορετικές χρονικά εικόνες που να απεικονίζουν την ίδια περιοχή, μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους για κάθε περίσταση δείκτες βλάστησης και ακολούθως την ταξινόμηση των εικόνων για να μπορεί να υποδείξει στον αναλυτή περιοχές όπου η χαρτογραφούμενη επιφάνεια έχει υποστεί αλλαγές. Στη παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αναφορά στις δασικές πυρκαγιές και πως αυτές επηρεάζουν στην συνέχεια τα οικοσυστήματα, αλλά ακόμα και στην αποκατάσταση της βλάστησης. Στην έρευνα γίνεται αναφορά και για τους ανιχνευτές που περιέχονται μέσα σε κάθε δορυφόρο αλλά και πως η Τηλεπισκόπηση βοηθά στην παρακολούθηση της βλάστησης με τη δημιουργία δεικτών βλάστησης που ο κάθε ένας έχει τον δικό του ρόλο και σκοπό. Αναπτύσσεται ακόμα και η επεξεργασία που χρειάζονται οι δορυφορικές εικόνες με την ταξινόμηση και πως μπορεί να βοηθήσει η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  This paper presents the various imperfections (problems) that can occur on asphalt roads giving a little explanation for each. In addition, research has been done by other scientists in finding problems using different remote sensing techniques that can show the problems and various imperfections of asphalt pavements, mainly comparing their spectral signatures taken by each one separately, but also presenting the method and the instruments used. The research that I did on various roads using remote sensing techniques and mainly a wavelength spectrometer from 350nm to 2500nm is presented. Also presented are the spectral signatures extracted from the measured pavements, as well as the spectral signatures created knowing the percentages of imperfections they contain and the percentage of asphalt. At the same time, is presented on how these percentages can be perceived by three different satellites which are Landsat 8, Spot 7, World View 3 and expressed in square centimeters. My results and the conclusions drawn from the research are presented regarding the differences that asphalts may have, either due to the age difference of construction or due to the different problems that everyone may have, but at the same time their different imperfections. Reference to the spectral signatures created on how they can change the spectral signature of pure asphalt and are explained. This research is needed to get better results. In conclusion, the results showed that there are differences between the spectral signatures of the asphalts that depend on the year of construction but also on the imperfections (problems) that each presented separately. Spectral signatures have shown that not all imperfections can be seen through their reflectivity. Specific imperfections are obvious, and cause changes in the spectral signature of each pavement separately, which can be visible from satellites. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις διάφορες ατέλειες(προβλήματα) που μπορούν να εμφανιστούν στα ασφαλτικά οδοστρώματα δίνοντας μια μικρή επεξήγηση για το καθένα. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε έρευνες που έγιναν από άλλους επιστήμονες στην ανεύρεση των προβλημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης οι οποίες μπορούν να δείξουν τα προβλήματα και τις διάφορες ατέλειες των ασφαλτικών οδοστρωμάτων συγκρίνοντας κυρίως τις φασματικές υπογραφές τους που λήφθηκαν από το καθένα ξεχωριστά, αλλά και παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε από εμένα σε διάφορους δρόμους χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης και κυρίως σπεκτροραδιόμετρο μήκους κύματος από 350nm μέχρι 2500nm. Επίσης παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές που εξάχθηκαν από τα οδοστρώματα που μετρήθηκαν ,καθώς επίσης και οι φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν γνωρίζοντας τα ποσοστά ατελειών που περιέχουν αλλά και το ποσοστό ασφάλτου. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα μικρό κομμάτι για το πώς μπορούν τα συγκεκριμένα ποσοστά να γίνουν αντιληπτά από τρις διαφορετικούς δορυφόρους οι οποίοι είναι οι Landsat 8 , Spot 7 , WorldView 3 και να εκφραστούν σε τετραγωνικά εκατοστά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μου και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μέσα από την έρευνα όσο αφορά τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι άσφαλτοι είτε λόγω διαφοράς ηλικίας κατασκευής είτε λόγω των διάφορων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο καθένας , αλλά ταυτόχρονα και των διαφορετικών ατελειών τους .Γίνεται και αναφορά στις φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν για το πώς μπορούν να μεταβάλουν την φασματική υπογραφή του καθαρού ασφάλτου και επεξηγούνται. Το συγκεκριμένο κομμάτι αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα με σκοπό να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φασματικών υπογραφών των ασφάλτων που εξαρτώνται από το έτος κατασκευής αλλά και από τις ατέλειες(προβλήματα) που παρουσιάζει το καθένα ξεχωριστά. Οι φασματικές υπογραφές έδειξαν ότι δεν μπορούν όλες οι ατέλειες να είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους . Συγκεκριμένες ατέλειες που είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους , προκαλούν αλλαγές στην φασματική υπογραφή κάθε οδοστρώματος ξεχωριστά .Αυτές οι ατέλειες μπορούν να είναι εμφανές και από δορυφόρους. Completed

 • Open Access Greek
  Country: Cyprus

  Initially, the author in the dissertation below refers to the field of Topography, which mainly processes the Earth. Topography deals with agriculture, archeology, plot separation, etc. Then, Remote Sensing is a part of Topography and helps with land uses. From the satellites that exist in space, satellite images are taken in very short intervals, in a large area, without human contact and currently present. Also, satellite data take various data on land use, such as the type of vegetation, the color of the vegetation, the burned area and what was burned in case of fire. Note that a satellite image contains errors and must first be processed by radiometric or geometric correction. In addition, from the spectral signatures that a corrected satellite image has for example, of a vegetation area, it can be understood from its levels and values, the areas are not healthy, dead or healthy vegetation. Today, there are several satellites in active state and with very good digital features. Finally, it is mentioned how with the help of Remote Sensing several iterations can be done to measure data Αρχικά, ο συγγραφέας στην πιο κάτω πτυχιακή αναφέρεται στον κλάδο της Τοπογραφίας, η οποία επεξεργάζεται κυρίως την Γη. Η Τοπογραφία ασχολείται με την γεωργία, την αρχαιολογία, την διαχώριση οικοπέδων κτλ. Έπειτα, η Τηλεπισκόπηση είναι ένα μέρος της Τοπογραφίας και βοήθα στις χρήσεις γης. Από τους δορυφόρους που υπάρχουν στο διάστημα, λαμβάνονται δορυφορικές εικόνες σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, σε μεγάλη έκταση, χωρίς ανθρώπινη επαφή και επί παρόντος παρουσία. Επίσης, από τις δορυφορικές λήψης παίρνονται διάφορα δεδομένα για τις χρήσης της γης, όπως για παράδειγμα το είδος της βλάστησης, το χρώμα της βλάστησης, την καμένη έκταση και το τι κάηκε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Να σημειωθεί, πως μια δορυφορική εικόνα περιέχει σφάλματα και πρέπει να επεξεργαστεί πρώτα με ραδιομετρική ή γεωμετρική διόρθωση. Επιπλέον, από τις φασματικές υπογραφές που έχει μια διορθωμένη δορυφορική εικόνα για παράδειγμα, μιας περιοχής βλάστησης, μπορεί να κατανοηθεί από τα επίπεδα της και τις τιμές της, τις περιοχές δεν είναι υγιές, νεκρή ή υγιές η βλάστηση. Σήμερα, υπάρχουν αρκετοί δορυφόροί σε ενεργή κατάσταση και με πολύ καλά ψηφιακά χαρακτηριστικά. Τέλος, αναφέρεται πώς με την βοήθεια της Τηλεπισκόπησης μπορούν να γίνουν αρκετές επανάληψής για την μέτρηση δεδομένων κ.α. Completed

 • Open Access Greek
  Country: Cyprus

  The topic I chose for my dissertation is the Sentinel-2 satellite image classification for the disaster that occurred on 4/8/20 in the port of Beirut after an explosion. In the dissertation we used the SNAP program, and two Sentinel-2 satellite images. Through the thesis we could elaborate the steps on how to properly perform a supervised classification using the appropriate software. The classification is done to identify the categories of all terrestrial objects where they can consist of lakes, rivers, dams, sea, mountains, land, vegetation and urban areas. The initial classification process was done in the image before the disaster in the port of Beirut, in which the categories of objects were made as follows: soil, sea, vegetation and urban area. The Random Forest Classifier, Maximum Likelihood Classifier and Minimum Distance Classifier were then classified. Based on these results, the best classification was made based on the Random Forest Classifier. We then placed the classes in the second Sentinel 2 image after the disaster occurred and created the disaster class. Finally, we repeated the classification only in the category Random Forest Classifier for the second image which was the best classification before and the classification based on the disaster that has taken place in the port of Beirut came out. Το θέμα που επιλέχτηκε στην πτυχιακή εργασία είναι η ταξινόμηση δορυφορικής εικόνας Sentinel-2 για την καταστροφή που έγινε στις 4/8/20 στο λιμάνι της Βηρυτού μετά από έκρηξη. Στην πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα SNAP και δύο δορυφορικές εικόνες Sentinel-2. Αρχικά γίνεται σύγκριση με βάση της εικόνες που πάρθηκαν πριν και μετά την έκρηξη. Παράλληλα μπορούμε να εφαρμόσουμε τα βήματα επιβλεπόμενης ταξινόμησης χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά. Η αρχική διαδικασία της ταξινόμησης έγινε στην εικόνα πριν την καταστροφή στο λιμάνι της Βηρυτού, στην οποία επιλέγηκαν ως κατηγορίες των αντικείμενων οι εξής: χώμα, θάλασσα, βλάστηση και αστική περιοχή. Στην συνέχεια έγινε ταξινόμηση με βάση τις τεχνικές Random Forest Classifier, Maximum Likelihood Classifier και Minimum Distance Classifier. Βάση των αποτελεσμάτων αυτών, η καλύτερη ταξινόμηση έγινε βάση της Random Forest Classifier. Στην συνέχεια τοποθετήσαμε τις ίδιες κλάσεις στην δεύτερη εικόνα Sentinel 2 μετά που έγινε η καταστροφή και δημιουργήσαμε μια επιπρόσθετη κλάση. Τέλος επαναλάβαμε την ταξινόμηση μόνο στην κατηγόρια τις Random Forest Classifier για την δεύτερη εικόνα η οποία ήταν η καλύτερη ταξινόμηση από πριν και βγήκε η ταξινόμηση βάση της καταστροφής που έχει γίνει στο λιμάνι της Βηρυτού. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The aim of this paper was the observation of asphalt surfaces using Remote Sensing techniques like the spectrometer, and digital images since they provide all the information that is needed to identify the damages that occurred due to time and the vehicle traffic. The main idea was to study various asphalt surfaces with damages caused by different factors (e.g. time, traffic) in the area of Limassol. However, because of the current situation this was not possible. Thus, the thesis was conducted based on previous studies. The previous studies refer to the damages that were caused mainly because of aging so they were divided based on the instruments that were used into the following categories: identification of damages using a spectrometer, identification of damages using a camera, and identification of damages using a spectrometer and a camera. The results showed that there were some differences in the asphalt surfaces that were studied. Specifically, in most of the previous studies errors were occurred because of some values that were removed for a better comparison of the results. Also, information about the asphalt’s aging were extracted based on their spectral signature. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο την παρακολούθηση των επιφανειών της ασφάλτου με τη βοήθεια της Τηλεπισκόπησης όπως το φασματοραδιόμετρο καθώς και τις ψηφιακές εικόνες, αφού πλέον μπορούμε πιο εύκολα να παρακολουθήσουμε τις φθορές της ασφάλτου που προκαλούνται είτε από τη μεγάλη ηλικία τους είτε από τη μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων. Το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης θα αποτελούσαν επτά διαφορετικοί δρόμοι της επαρχίας Λεμεσού με διαφορετικές συνθήκες ο καθένας ( ηλικία, κυκλοφορία). Δυστυχώς όμως λόγω της επικρατούσας κατάστασης αυτό δεν κατέστη εφικτό. Συνεπώς η πτυχιακή εργασία βασίστηκε σε άλλες μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές. Όλες αυτές οι μελέτες αναφέρονται στη γήρανση και στις φθορές γι’αυτό και χωρίστηκαν με βάση τα όργανα που χρησιμοποίησαν για να τις πραγματοποιήσουν με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν ως εξής: εύρεση γήρανσης με φασματόμετρο, εύρεση γήρανσης με κάμερα και εύρεση γήρανσης με φασματόμετρο και κάμερα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις πιο πάνω μελέτες ήταν ότι υπήρξαν κάποιες διαφορές στα ασφαλτικά οδοστρώματα. Πιο συγκεκριμένα διαφάνηκε ότι σε αρκετές μελέτες δεν έλειπαν τα σφάλματα με αποτέλεσμα κάποιες ακραίες τιμές να αφαιρούνται από τη φασματική υπογραφή ώστε να υπάρχει μια καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ακόμη μέσα από τη φασματική υπογραφή παρατηρείται ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της γήρανσης της ασφάλτου σε διάφορους παράγοντες. Completed

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Magkouti Sotiria;
  Country: Greece

  Το Αγιωργίτικο είναι μια πολυδυναμική ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται κατά κόρον στην περιοχή της Νεμέας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης διαφόρων τμημάτων ενός αμπελοτεμαχίου με κριτήριο την κλίση και τον προσανατολισμό στη βιοσύνθεση φαινολικών συστατικών στη ράγα ποικιλίας Αγιωργίτικου (Vitis vinifera, L.). Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν από τους αμπελώνες του Κτήματος Παλυβού, στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Στα αντιπροσωπευτικά δείγματα καταγράφηκαν το βάρος 30 ραγών, το βάρος της σταφυλής καθώς και οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος) των σταφυλών και των ραγών και, έγιναν οι βασικές αναλύσεις οξύτητας και περιεκτικότητας σακχάρων. Έπειτα με τη χρήση φασματοφωτομέτρου και της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), προσδιορίσθηκαν τα φαινολικά συστατικά σε φλοιούς και γίγαρτα, καθώς και η αντιοξειδωτική τους ικανότητα, με τις μεθόδους FRAP και DPPH. Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ των επεμβάσεων καθώς παρατηρήθηκε ότι σε προσανατολισμό Β-Ν, η ανατολική πλευρά ενισχύει σημαντικά τη βιοσύνθεση ανθοκυανών και άλλων φαινολικών ενώσεων, λόγω αυξημένης έκθεσης στον ήλιο. Επίσης, υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ ολικών φαινολικών ενώσεων και αντιοξειδωτικής ικανότητας, που ομοίως αυξάνεται ιδιαίτερα με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Agiorgitiko is a multi-dynamic red variety that is widely cultivated in Nemea. The purpose of the present dissertation is to study the effect of different parts of a vineyard with the criterion of inclination and orientation in the biosynthesis of phenolic components in grape berries of the cultivated variety Agiorgitiko (Vitis vinifera, L.). The samples used were collected from the vineyards of the Palivos Estate, in Ancient Nemea. The weight of 30 grape berries, the weight of the grape as well as the dimensions (length, width) of the clusters and the berries, were recorded in the representative samples and the basic analyzes of acidity and sugar content were performed. Then, using a spectrophotometer and high performance liquid chromatography (HPLC), the phenolic components in skins and seeds, as well as their antioxidant capacity, were determined by FRAP and DPPH methods. The differences between the samples are noteworthy as it was observed that in the N-S orientation, the east side significantly enhances the biosynthesis of anthocyanins and other phenolic compounds, due to increased sun exposure. There is also a direct correlation between total phenolic compounds and antioxidant capacity, which also increases significantly with exposure to sunlight.

Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
10 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The science of remote sensing is undoubtedly an integral part of the evolution of technology using satellite data. It provides inexhaustible capabilities and a variety of applications providing solutions to various problems related to data collection from a distance and also to a large extent. Its applications include the study of land use changes, the mapping of areas, the study of burned areas and the study of meteorological phenomena. With the development of technology, the use of satellite data is now common since the advantages they give are many and at the same time they have the ability to cover many areas without limits or restrictions. They also allow you to monitor the earth's surface to observe various changes. This dissertation discusses, processes and analyzes the use of various vegetation indices using specific satellite data. The satellite data used was drawn from the Landsat 8 satellite, which was launched in February 2013 and was launched in May of the same year. The aim of the study is the bibliographic review of the use of vegetation indices which aim to monitor and study areas of interest by analyzing the final results. Through research, various applications are identified that combine the vegetation indices with the data of Landsat 8. Finally, these applications are commented on and explained, drawing some basic conclusions. Η επιστήμη της Τηλεπισκόπηση: αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της τεχνολογία: με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων. Παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και πληθώρα εφαρμογών παρέχοντας λύσεις για διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από απόσταση και σε μεγάλη έκταση. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η μελέτη αλλαγών χρήσεων γης. η χαρτογράφηση περιοχών, μελέτη καμένων εκτάσεων και μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων. Με την ανάπτυξη της τεχνολογία η χρήση των δορυφορικών δεδομένων είναι πλέον συνηθισμένη αφού τα πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολλά και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα κάλυψης πολλών περιοχών χωρίς όρια και περιορισμούς. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιφάνειας της γης για παρακολούθηση διάφορων μεταβολών. Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματεύεται, επεξεργάζεται και αναλύει την χρήση διάφορων δεικτών βλάστησης με την χρήση δεδομένων συγκεκριμένου δορυφόρου. Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Landsat 8 ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία για παροχή δεδομένων τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Σκοπός της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήση δεικτών βλάστησης οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση και την μελέτη περιοχών ενδιαφέροντος αναλύοντας τα τελικά αποτελέσματα Μέσα από έρευνα εντοπίζονται διάφορες εφαρμογές οι οποίες συνδυάζουν τους δείκτες βλάστησης με τα δεδομένα του Landsat 8. Τέλος γίνεται σχολιασμός των εφαρμογών αυτών αλλά και επεξήγηση τους βγάζοντας κάποια βασικά συμπεράσματα. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  One of the environmental problems that has been occurring at a very high rate in recent decades is the forest fire. Forests are undoubtedly a renewable natural resource, which provides both environmental, economic and also cultural and social development for each place. Forest fire have devastating and unfortunate effects on both vegetation and ecosystems. Dealing with them presupposes the existence of integrated plans and management policies, but also the availability of timely and reliable statistics and information on fire regimes. Valuable help in these actions is the use of new technologies and data sources. Remote Sensing provides a solution to large-scale data collection problems. In more depth, Satellite Remote Sensing together with satellite data provides the possibility of better monitoring and management of the burned areas as well as the degradation of the environment. It is used for prevention, detection and direct mapping, both short- term and long- tern impacts. With the help of satellite data, taking at least two different time images depicting the same area, the appropriate correction can be made, using the appropriate vegetation indicators for each occasion and sorting the image so that it can indicate tot the analysed areas where the mapped surface has undergone changes. The presented diplomatic study refers to forest fire and how they affect the ecosystems, but even to the restoration of vegetation. The research also mentions the detectors contained in each satellite and how the Remote Sensing helps to monitor the vegetation by creating vegetation markers that each has its own role and purpose. It even develops the processing that satellite imagery needs to be classified and how Satellite Remote Sensing can help map forest fires. Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς εμφάνισης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, τα οποία παρέχουν τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, αλλά και πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη για κάθε τόπο. Οι δασικές πυρκαγιές επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στη βλάστηση όσο και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την υπάρξει ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών διαχείρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών και πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πυρκαγιών. Πολύτιμο αρωγό σε αυτές τις ενέργειες αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και πηγών δεδομένων. Η Τηλεπισκόπηση δίνει λύση σε προβλήματα συλλογής δεδομένων με μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση παρέχει μαζί με τα δορυφορικά δεδομένα την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και διαχείρισης των καμένων εκτάσεων καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη, ανίχνευση και άμεση χαρτογράφηση, εκτίμηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα των επιπτώσεων που προκαλεί. Με την βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων, παίρνοντας δύο τουλάχιστον διαφορετικές χρονικά εικόνες που να απεικονίζουν την ίδια περιοχή, μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους για κάθε περίσταση δείκτες βλάστησης και ακολούθως την ταξινόμηση των εικόνων για να μπορεί να υποδείξει στον αναλυτή περιοχές όπου η χαρτογραφούμενη επιφάνεια έχει υποστεί αλλαγές. Στη παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αναφορά στις δασικές πυρκαγιές και πως αυτές επηρεάζουν στην συνέχεια τα οικοσυστήματα, αλλά ακόμα και στην αποκατάσταση της βλάστησης. Στην έρευνα γίνεται αναφορά και για τους ανιχνευτές που περιέχονται μέσα σε κάθε δορυφόρο αλλά και πως η Τηλεπισκόπηση βοηθά στην παρακολούθηση της βλάστησης με τη δημιουργία δεικτών βλάστησης που ο κάθε ένας έχει τον δικό του ρόλο και σκοπό. Αναπτύσσεται ακόμα και η επεξεργασία που χρειάζονται οι δορυφορικές εικόνες με την ταξινόμηση και πως μπορεί να βοηθήσει η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  This paper presents the various imperfections (problems) that can occur on asphalt roads giving a little explanation for each. In addition, research has been done by other scientists in finding problems using different remote sensing techniques that can show the problems and various imperfections of asphalt pavements, mainly comparing their spectral signatures taken by each one separately, but also presenting the method and the instruments used. The research that I did on various roads using remote sensing techniques and mainly a wavelength spectrometer from 350nm to 2500nm is presented. Also presented are the spectral signatures extracted from the measured pavements, as well as the spectral signatures created knowing the percentages of imperfections they contain and the percentage of asphalt. At the same time, is presented on how these percentages can be perceived by three different satellites which are Landsat 8, Spot 7, World View 3 and expressed in square centimeters. My results and the conclusions drawn from the research are presented regarding the differences that asphalts may have, either due to the age difference of construction or due to the different problems that everyone may have, but at the same time their different imperfections. Reference to the spectral signatures created on how they can change the spectral signature of pure asphalt and are explained. This research is needed to get better results. In conclusion, the results showed that there are differences between the spectral signatures of the asphalts that depend on the year of construction but also on the imperfections (problems) that each presented separately. Spectral signatures have shown that not all imperfections can be seen through their reflectivity. Specific imperfections are obvious, and cause changes in the spectral signature of each pavement separately, which can be visible from satellites. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις διάφορες ατέλειες(προβλήματα) που μπορούν να εμφανιστούν στα ασφαλτικά οδοστρώματα δίνοντας μια μικρή επεξήγηση για το καθένα. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε έρευνες που έγιναν από άλλους επιστήμονες στην ανεύρεση των προβλημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης οι οποίες μπορούν να δείξουν τα προβλήματα και τις διάφορες ατέλειες των ασφαλτικών οδοστρωμάτων συγκρίνοντας κυρίως τις φασματικές υπογραφές τους που λήφθηκαν από το καθένα ξεχωριστά, αλλά και παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε από εμένα σε διάφορους δρόμους χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης και κυρίως σπεκτροραδιόμετρο μήκους κύματος από 350nm μέχρι 2500nm. Επίσης παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές που εξάχθηκαν από τα οδοστρώματα που μετρήθηκαν ,καθώς επίσης και οι φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν γνωρίζοντας τα ποσοστά ατελειών που περιέχουν αλλά και το ποσοστό ασφάλτου. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα μικρό κομμάτι για το πώς μπορούν τα συγκεκριμένα ποσοστά να γίνουν αντιληπτά από τρις διαφορετικούς δορυφόρους οι οποίοι είναι οι Landsat 8 , Spot 7 , WorldView 3 και να εκφραστούν σε τετραγωνικά εκατοστά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μου και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μέσα από την έρευνα όσο αφορά τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι άσφαλτοι είτε λόγω διαφοράς ηλικίας κατασκευής είτε λόγω των διάφορων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο καθένας , αλλά ταυτόχρονα και των διαφορετικών ατελειών τους .Γίνεται και αναφορά στις φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν για το πώς μπορούν να μεταβάλουν την φασματική υπογραφή του καθαρού ασφάλτου και επεξηγούνται. Το συγκεκριμένο κομμάτι αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα με σκοπό να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φασματικών υπογραφών των ασφάλτων που εξαρτώνται από το έτος κατασκευής αλλά και από τις ατέλειες(προβλήματα) που παρουσιάζει το καθένα ξεχωριστά. Οι φασματικές υπογραφές έδειξαν ότι δεν μπορούν όλες οι ατέλειες να είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους . Συγκεκριμένες ατέλειες που είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους , προκαλούν αλλαγές στην φασματική υπογραφή κάθε οδοστρώματος ξεχωριστά .Αυτές οι ατέλειες μπορούν να είναι εμφανές και από δορυφόρους. Completed

 • Open Access Greek
  Country: Cyprus

  Initially, the author in the dissertation below refers to the field of Topography, which mainly processes the Earth. Topography deals with agriculture, archeology, plot separation, etc. Then, Remote Sensing is a part of Topography and helps with land uses. From the satellites that exist in space, satellite images are taken in very short intervals, in a large area, without human contact and currently present. Also, satellite data take various data on land use, such as the type of vegetation, the color of the vegetation, the burned area and what was burned in case of fire. Note that a satellite image contains errors and must first be processed by radiometric or geometric correction. In addition, from the spectral signatures that a corrected satellite image has for example, of a vegetation area, it can be understood from its levels and values, the areas are not healthy, dead or healthy vegetation. Today, there are several satellites in active state and with very good digital features. Finally, it is mentioned how with the help of Remote Sensing several iterations can be done to measure data Αρχικά, ο συγγραφέας στην πιο κάτω πτυχιακή αναφέρεται στον κλάδο της Τοπογραφίας, η οποία επεξεργάζεται κυρίως την Γη. Η Τοπογραφία ασχολείται με την γεωργία, την αρχαιολογία, την διαχώριση οικοπέδων κτλ. Έπειτα, η Τηλεπισκόπηση είναι ένα μέρος της Τοπογραφίας και βοήθα στις χρήσεις γης. Από τους δορυφόρους που υπάρχουν στο διάστημα, λαμβάνονται δορυφορικές εικόνες σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, σε μεγάλη έκταση, χωρίς ανθρώπινη επαφή και επί παρόντος παρουσία. Επίσης, από τις δορυφορικές λήψης παίρνονται διάφορα δεδομένα για τις χρήσης της γης, όπως για παράδειγμα το είδος της βλάστησης, το χρώμα της βλάστησης, την καμένη έκταση και το τι κάηκε σε περίπτωση πυρκαγιάς. Να σημειωθεί, πως μια δορυφορική εικόνα περιέχει σφάλματα και πρέπει να επεξεργαστεί πρώτα με ραδιομετρική ή γεωμετρική διόρθωση. Επιπλέον, από τις φασματικές υπογραφές που έχει μια διορθωμένη δορυφορική εικόνα για παράδειγμα, μιας περιοχής βλάστησης, μπορεί να κατανοηθεί από τα επίπεδα της και τις τιμές της, τις περιοχές δεν είναι υγιές, νεκρή ή υγιές η βλάστηση. Σήμερα, υπάρχουν αρκετοί δορυφόροί σε ενεργή κατάσταση και με πολύ καλά ψηφιακά χαρακτηριστικά. Τέλος, αναφέρεται πώς με την βοήθεια της Τηλεπισκόπησης μπορούν να γίνουν αρκετές επανάληψής για την μέτρηση δεδομένων κ.α. Completed

 • Open Access Greek
  Country: Cyprus

  The topic I chose for my dissertation is the Sentinel-2 satellite image classification for the disaster that occurred on 4/8/20 in the port of Beirut after an explosion. In the dissertation we used the SNAP program, and two Sentinel-2 satellite images. Through the thesis we could elaborate the steps on how to properly perform a supervised classification using the appropriate software. The classification is done to identify the categories of all terrestrial objects where they can consist of lakes, rivers, dams, sea, mountains, land, vegetation and urban areas. The initial classification process was done in the image before the disaster in the port of Beirut, in which the categories of objects were made as follows: soil, sea, vegetation and urban area. The Random Forest Classifier, Maximum Likelihood Classifier and Minimum Distance Classifier were then classified. Based on these results, the best classification was made based on the Random Forest Classifier. We then placed the classes in the second Sentinel 2 image after the disaster occurred and created the disaster class. Finally, we repeated the classification only in the category Random Forest Classifier for the second image which was the best classification before and the classification based on the disaster that has taken place in the port of Beirut came out. Το θέμα που επιλέχτηκε στην πτυχιακή εργασία είναι η ταξινόμηση δορυφορικής εικόνας Sentinel-2 για την καταστροφή που έγινε στις 4/8/20 στο λιμάνι της Βηρυτού μετά από έκρηξη. Στην πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα SNAP και δύο δορυφορικές εικόνες Sentinel-2. Αρχικά γίνεται σύγκριση με βάση της εικόνες που πάρθηκαν πριν και μετά την έκρηξη. Παράλληλα μπορούμε να εφαρμόσουμε τα βήματα επιβλεπόμενης ταξινόμησης χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά. Η αρχική διαδικασία της ταξινόμησης έγινε στην εικόνα πριν την καταστροφή στο λιμάνι της Βηρυτού, στην οποία επιλέγηκαν ως κατηγορίες των αντικείμενων οι εξής: χώμα, θάλασσα, βλάστηση και αστική περιοχή. Στην συνέχεια έγινε ταξινόμηση με βάση τις τεχνικές Random Forest Classifier, Maximum Likelihood Classifier και Minimum Distance Classifier. Βάση των αποτελεσμάτων αυτών, η καλύτερη ταξινόμηση έγινε βάση της Random Forest Classifier. Στην συνέχεια τοποθετήσαμε τις ίδιες κλάσεις στην δεύτερη εικόνα Sentinel 2 μετά που έγινε η καταστροφή και δημιουργήσαμε μια επιπρόσθετη κλάση. Τέλος επαναλάβαμε την ταξινόμηση μόνο στην κατηγόρια τις Random Forest Classifier για την δεύτερη εικόνα η οποία ήταν η καλύτερη ταξινόμηση από πριν και βγήκε η ταξινόμηση βάση της καταστροφής που έχει γίνει στο λιμάνι της Βηρυτού. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The aim of this paper was the observation of asphalt surfaces using Remote Sensing techniques like the spectrometer, and digital images since they provide all the information that is needed to identify the damages that occurred due to time and the vehicle traffic. The main idea was to study various asphalt surfaces with damages caused by different factors (e.g. time, traffic) in the area of Limassol. However, because of the current situation this was not possible. Thus, the thesis was conducted based on previous studies. The previous studies refer to the damages that were caused mainly because of aging so they were divided based on the instruments that were used into the following categories: identification of damages using a spectrometer, identification of damages using a camera, and identification of damages using a spectrometer and a camera. The results showed that there were some differences in the asphalt surfaces that were studied. Specifically, in most of the previous studies errors were occurred because of some values that were removed for a better comparison of the results. Also, information about the asphalt’s aging were extracted based on their spectral signature. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο την παρακολούθηση των επιφανειών της ασφάλτου με τη βοήθεια της Τηλεπισκόπησης όπως το φασματοραδιόμετρο καθώς και τις ψηφιακές εικόνες, αφού πλέον μπορούμε πιο εύκολα να παρακολουθήσουμε τις φθορές της ασφάλτου που προκαλούνται είτε από τη μεγάλη ηλικία τους είτε από τη μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων. Το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης θα αποτελούσαν επτά διαφορετικοί δρόμοι της επαρχίας Λεμεσού με διαφορετικές συνθήκες ο καθένας ( ηλικία, κυκλοφορία). Δυστυχώς όμως λόγω της επικρατούσας κατάστασης αυτό δεν κατέστη εφικτό. Συνεπώς η πτυχιακή εργασία βασίστηκε σε άλλες μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές. Όλες αυτές οι μελέτες αναφέρονται στη γήρανση και στις φθορές γι’αυτό και χωρίστηκαν με βάση τα όργανα που χρησιμοποίησαν για να τις πραγματοποιήσουν με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν ως εξής: εύρεση γήρανσης με φασματόμετρο, εύρεση γήρανσης με κάμερα και εύρεση γήρανσης με φασματόμετρο και κάμερα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις πιο πάνω μελέτες ήταν ότι υπήρξαν κάποιες διαφορές στα ασφαλτικά οδοστρώματα. Πιο συγκεκριμένα διαφάνηκε ότι σε αρκετές μελέτες δεν έλειπαν τα σφάλματα με αποτέλεσμα κάποιες ακραίες τιμές να αφαιρούνται από τη φασματική υπογραφή ώστε να υπάρχει μια καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ακόμη μέσα από τη φασματική υπογραφή παρατηρείται ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της γήρανσης της ασφάλτου σε διάφορους παράγοντες. Completed

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Magkouti Sotiria;
  Country: Greece

  Το Αγιωργίτικο είναι μια πολυδυναμική ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται κατά κόρον στην περιοχή της Νεμέας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης διαφόρων τμημάτων ενός αμπελοτεμαχίου με κριτήριο την κλίση και τον προσανατολισμό στη βιοσύνθεση φαινολικών συστατικών στη ράγα ποικιλίας Αγιωργίτικου (Vitis vinifera, L.). Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, συλλέχθηκαν από τους αμπελώνες του Κτήματος Παλυβού, στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Στα αντιπροσωπευτικά δείγματα καταγράφηκαν το βάρος 30 ραγών, το βάρος της σταφυλής καθώς και οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος) των σταφυλών και των ραγών και, έγιναν οι βασικές αναλύσεις οξύτητας και περιεκτικότητας σακχάρων. Έπειτα με τη χρήση φασματοφωτομέτρου και της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), προσδιορίσθηκαν τα φαινολικά συστατικά σε φλοιούς και γίγαρτα, καθώς και η αντιοξειδωτική τους ικανότητα, με τις μεθόδους FRAP και DPPH. Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ των επεμβάσεων καθώς παρατηρήθηκε ότι σε προσανατολισμό Β-Ν, η ανατολική πλευρά ενισχύει σημαντικά τη βιοσύνθεση ανθοκυανών και άλλων φαινολικών ενώσεων, λόγω αυξημένης έκθεσης στον ήλιο. Επίσης, υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ ολικών φαινολικών ενώσεων και αντιοξειδωτικής ικανότητας, που ομοίως αυξάνεται ιδιαίτερα με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Agiorgitiko is a multi-dynamic red variety that is widely cultivated in Nemea. The purpose of the present dissertation is to study the effect of different parts of a vineyard with the criterion of inclination and orientation in the biosynthesis of phenolic components in grape berries of the cultivated variety Agiorgitiko (Vitis vinifera, L.). The samples used were collected from the vineyards of the Palivos Estate, in Ancient Nemea. The weight of 30 grape berries, the weight of the grape as well as the dimensions (length, width) of the clusters and the berries, were recorded in the representative samples and the basic analyzes of acidity and sugar content were performed. Then, using a spectrophotometer and high performance liquid chromatography (HPLC), the phenolic components in skins and seeds, as well as their antioxidant capacity, were determined by FRAP and DPPH methods. The differences between the samples are noteworthy as it was observed that in the N-S orientation, the east side significantly enhances the biosynthesis of anthocyanins and other phenolic compounds, due to increased sun exposure. There is also a direct correlation between total phenolic compounds and antioxidant capacity, which also increases significantly with exposure to sunlight.

Powered by OpenAIRE graph