Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products, page 1 of 2

 • Rural Digital Europe
 • Other research products
 • Greek
 • European University of Technology

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Η παρούσα πτυχιακή μελέτη επικεντρώνεται στην αναγνώριση και στον εντοπισμό καμένων εκτάσεων με τη χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων. Οι περιοχές μελέτης ορίστηκαν βάσει των στοιχείων, που δόθηκαν από το Τμήμα Δασών Κύπρου. Τα στοιχεία αυτά, αφορούσαν σημαντικές πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στο παρελθόν σε δασικές περιοχές της Κύπρου. Ως κύριες περιοχές μελέτης επιλέχθηκαν τα χωριά Μέσανα, Νατά, Άγιος Ιωάννης και Πάνω Πύργος και ως υπό-περιοχή μελέτης το χωριό Βρέτσια. Για τις κύριες περιοχές μελέτης υπολογίστηκαν με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat TM και ETM+ και χαρτογραφήθηκαν οι δείκτες βλάστησης NDVI και SAVI, καθώς και οι μεταβολές τους, που προκλήθηκαν λόγω των πυρκαγιών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (PCA). Κατά τη διαχρονική μελέτη και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, των δεικτών κάθε καμένης έκτασης, των κύριων περιοχών μελέτης, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος των τιμών τους παρουσίαζε σημαντική μείωση μετά από το συμβάν της πυρκαγιάς. Οι εργασίες αυτές διεξήχθηκαν, αφού πρώτα έγιναν μετρήσεις σε υλικά καμένης βιομάζας, με φασματοραδιόμετρο, στην υπό-περιοχή μελέτης Βρέτσια. Συμπερασματικά, με την εφαρμογή των πιο πάνω μεθόδων Τηλεπισκόπησης, δίνεται η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης και παρακολούθησης των καμένων εκτάσεων, καθώς και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα δεδομένα του φασματοραδιομέτρου μπορούν να συγκριθούν ή να συνδυαστούν με πληροφορίες από δορυφορικές εικόνες. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η εξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και βάσεις δεδομένων, στις οποίες θα καταχωρούνται οι μετρήσεις πεδίου (φασματικές υπογραφές). Έτσι, έχοντας μια βάση δεδομένων των φασματικών υπογραφών των καμένων υλικών και με την προϋπόθεση ότι τα είδη βλάστησης των δασικών περιοχών είναι γνωστά, δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο πεδίο, σε περίπτωση που προκύψουν μελλοντικά νέες καμένες εκτάσεις. Η μελέτη τους θα γίνεται, με την αξιοποίηση των καταγραφών της βάσης δεδομένων σε συνδυασμό με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  During the past few years there was an increasing demands of needs for mapping the bottom of water, either because it was needed for Navigation Safety, Nautical charts, or for Pollution controlling, mineral and fish industries. Over the years the methods of bathymetry and mapping showed a huge improvement especially in the last 40 years where a rapid growth occurs in this part of science. Particular growth occurs in the bathymetry area using satellite data which continuously presented and exported new models in order to create maps in a shorter time period and with fewer expenses. Additionally there is an increasing improvement in the accuracy of the results of the maps over time and it is accomplished with smaller errors. For export of maps and finding data followed a fairly complicated process which needs to take into account many parameters are either located in the constituents of water, either the nature of the water bottom, or in the atmosphere and beyond. The method of remote sensing is divided into two main categories imagine methods and the Non imagine methods. Both are widely known, in conclusion, the methodology of remote sensing comparatively with the eco-sounding method is more efficient in a matter of time, financial budget, data accuracy than any other method exists, and usually is recommended for use. Πάντα υπήρχε η ανάγκη της χαρτογράφησης του πυθμένα του νερού, είτε ο λόγος αυτός αφορούσε την ασφαλή ναυσιπλοία είτε αφορούσε τον έλεγχο της στάθμης του νερού ή αφορούσε περιβαλλοντικούς λόγους. Κατά την πάροδο των χρόνων οι μέθοδοι της βυθομέτρησης και της χαρτογράφησης εξελίσονταν και βελτιώνονταν, ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια όπου παρουσιάζεται μία ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζεται στον τομέα της βυθομετρίας με την χρήση δορυφορικών δεδομένων όπου συνεχώς παρουσιάζονται νέοι τρόποι εξαγωγής χαρτών σε συντομότερο χρόνο και με λιγότερες δαπάνες. Επιπρόσθετα διακρίνεται μία συνεχής βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων καθώς με τον καιρό επιτυγχάνεται η εξαγωγή αποτελεσμάτων με μεγαλύτερες ακρίβειες συνεπώς με μικρότερα σφάλματα. Για την εξαγωγή των χαρτών και την εύρεση των δεδομένων ακολουθείται μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία όπου χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παραμέτροι είτε αυτοί βρίσκονται στα συστατικά του νερού, είτε στο είδος του πυθμένα του νερού, είτε στην ατμόσφαιρα και όχι μόνο. Η μέθοδος της τηλεπισκόπησης διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες η μέθοδος απικόνησης και η μέθοδος μη απικόνησης. Είναι και οι δύο ευρέως γνωστές. Εν κατακλείδι, η μέθοδολογία της τηλεπισκόπησης είναι πιο αποδοτική σε θέμα χρόνου, οικονομικού προυπολογισμού, ακρίβεια δεδομένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο υπάρχει, και συνήθως είναι αυτή που συστήνεται για χρήση. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The aim of this paper was the observation of asphalt surfaces using Remote Sensing techniques like the spectrometer, and digital images since they provide all the information that is needed to identify the damages that occurred due to time and the vehicle traffic. The main idea was to study various asphalt surfaces with damages caused by different factors (e.g. time, traffic) in the area of Limassol. However, because of the current situation this was not possible. Thus, the thesis was conducted based on previous studies. The previous studies refer to the damages that were caused mainly because of aging so they were divided based on the instruments that were used into the following categories: identification of damages using a spectrometer, identification of damages using a camera, and identification of damages using a spectrometer and a camera. The results showed that there were some differences in the asphalt surfaces that were studied. Specifically, in most of the previous studies errors were occurred because of some values that were removed for a better comparison of the results. Also, information about the asphalt’s aging were extracted based on their spectral signature. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο την παρακολούθηση των επιφανειών της ασφάλτου με τη βοήθεια της Τηλεπισκόπησης όπως το φασματοραδιόμετρο καθώς και τις ψηφιακές εικόνες, αφού πλέον μπορούμε πιο εύκολα να παρακολουθήσουμε τις φθορές της ασφάλτου που προκαλούνται είτε από τη μεγάλη ηλικία τους είτε από τη μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων. Το δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης θα αποτελούσαν επτά διαφορετικοί δρόμοι της επαρχίας Λεμεσού με διαφορετικές συνθήκες ο καθένας ( ηλικία, κυκλοφορία). Δυστυχώς όμως λόγω της επικρατούσας κατάστασης αυτό δεν κατέστη εφικτό. Συνεπώς η πτυχιακή εργασία βασίστηκε σε άλλες μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές. Όλες αυτές οι μελέτες αναφέρονται στη γήρανση και στις φθορές γι’αυτό και χωρίστηκαν με βάση τα όργανα που χρησιμοποίησαν για να τις πραγματοποιήσουν με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν ως εξής: εύρεση γήρανσης με φασματόμετρο, εύρεση γήρανσης με κάμερα και εύρεση γήρανσης με φασματόμετρο και κάμερα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις πιο πάνω μελέτες ήταν ότι υπήρξαν κάποιες διαφορές στα ασφαλτικά οδοστρώματα. Πιο συγκεκριμένα διαφάνηκε ότι σε αρκετές μελέτες δεν έλειπαν τα σφάλματα με αποτέλεσμα κάποιες ακραίες τιμές να αφαιρούνται από τη φασματική υπογραφή ώστε να υπάρχει μια καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ακόμη μέσα από τη φασματική υπογραφή παρατηρείται ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της γήρανσης της ασφάλτου σε διάφορους παράγοντες. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  This paper presents the various imperfections (problems) that can occur on asphalt roads giving a little explanation for each. In addition, research has been done by other scientists in finding problems using different remote sensing techniques that can show the problems and various imperfections of asphalt pavements, mainly comparing their spectral signatures taken by each one separately, but also presenting the method and the instruments used. The research that I did on various roads using remote sensing techniques and mainly a wavelength spectrometer from 350nm to 2500nm is presented. Also presented are the spectral signatures extracted from the measured pavements, as well as the spectral signatures created knowing the percentages of imperfections they contain and the percentage of asphalt. At the same time, is presented on how these percentages can be perceived by three different satellites which are Landsat 8, Spot 7, World View 3 and expressed in square centimeters. My results and the conclusions drawn from the research are presented regarding the differences that asphalts may have, either due to the age difference of construction or due to the different problems that everyone may have, but at the same time their different imperfections. Reference to the spectral signatures created on how they can change the spectral signature of pure asphalt and are explained. This research is needed to get better results. In conclusion, the results showed that there are differences between the spectral signatures of the asphalts that depend on the year of construction but also on the imperfections (problems) that each presented separately. Spectral signatures have shown that not all imperfections can be seen through their reflectivity. Specific imperfections are obvious, and cause changes in the spectral signature of each pavement separately, which can be visible from satellites. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις διάφορες ατέλειες(προβλήματα) που μπορούν να εμφανιστούν στα ασφαλτικά οδοστρώματα δίνοντας μια μικρή επεξήγηση για το καθένα. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε έρευνες που έγιναν από άλλους επιστήμονες στην ανεύρεση των προβλημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης οι οποίες μπορούν να δείξουν τα προβλήματα και τις διάφορες ατέλειες των ασφαλτικών οδοστρωμάτων συγκρίνοντας κυρίως τις φασματικές υπογραφές τους που λήφθηκαν από το καθένα ξεχωριστά, αλλά και παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε από εμένα σε διάφορους δρόμους χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης και κυρίως σπεκτροραδιόμετρο μήκους κύματος από 350nm μέχρι 2500nm. Επίσης παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές που εξάχθηκαν από τα οδοστρώματα που μετρήθηκαν ,καθώς επίσης και οι φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν γνωρίζοντας τα ποσοστά ατελειών που περιέχουν αλλά και το ποσοστό ασφάλτου. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα μικρό κομμάτι για το πώς μπορούν τα συγκεκριμένα ποσοστά να γίνουν αντιληπτά από τρις διαφορετικούς δορυφόρους οι οποίοι είναι οι Landsat 8 , Spot 7 , WorldView 3 και να εκφραστούν σε τετραγωνικά εκατοστά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μου και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μέσα από την έρευνα όσο αφορά τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι άσφαλτοι είτε λόγω διαφοράς ηλικίας κατασκευής είτε λόγω των διάφορων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο καθένας , αλλά ταυτόχρονα και των διαφορετικών ατελειών τους .Γίνεται και αναφορά στις φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν για το πώς μπορούν να μεταβάλουν την φασματική υπογραφή του καθαρού ασφάλτου και επεξηγούνται. Το συγκεκριμένο κομμάτι αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα με σκοπό να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φασματικών υπογραφών των ασφάλτων που εξαρτώνται από το έτος κατασκευής αλλά και από τις ατέλειες(προβλήματα) που παρουσιάζει το καθένα ξεχωριστά. Οι φασματικές υπογραφές έδειξαν ότι δεν μπορούν όλες οι ατέλειες να είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους . Συγκεκριμένες ατέλειες που είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους , προκαλούν αλλαγές στην φασματική υπογραφή κάθε οδοστρώματος ξεχωριστά .Αυτές οι ατέλειες μπορούν να είναι εμφανές και από δορυφόρους. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικης, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Η παρούσα, πτυχιακή μελέτη έχει ως στόχο την ανίχνευση διαρροών νερού σε αγωγούς με τη χρήση τηλεσκοπικών μεθόδων. Για τις ανάγκες της μελέτης πάρθηκαν φασματοραδιομετρικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας το φορητό φασματοραδιόμετρο GER 1500 (350-1050nm) σε περιοχή πάνω από υπόγειο αγωγό νερού. Οι μετρήσεις πάρθηκαν τόσο πριν τη διαρροή του αγωγού όσο και όταν η διαρροή βρισκόταν σε εξέλιξη. Μετρήσεις πάρθηκαν και με τη χρήση του θερμομέτρου σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (πριν. κατά τη διάρκεια και μετά τη διαρροή του αγωγού). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη μελέτη. Αρχικά, παρατίθεται ένα κεφάλαιο το οποίο περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο όπου γίνεται σύντομη περιγραφή των βασικών συνιστωσών της Τηλεπισκόπησης. Έπειτα παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο αφορά τον εντοπισμό διαρροής σε αγωγούς πίεσης μέσα από τη ξένη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό των χαρτών (χάρτες θερμοκρασίας και διαφοράς των δεικτών βλάστησης). Ακολουθεί η εφαρμογή των δεικτών βλάστησης NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) και SR (Simple Ratio) σε δορυφορική εικόνα στη οποία είναι γνωστό ότι εμφανίστηκε διαρροή νερού σε αγωγό. Τέλος, αναφέρονται τα βασικό, συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την πτυχιακή εργασία.

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της ανομβρίας, το οποίο παρουσιάζεται όλο και πιο έντονο. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε μέσα από την εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής χρησιμοποιώντας διάφορα συστηματικά δεδομένα. Η τηλεπισκόπηση συμβάλει στην εκτίμηση αυτί] χρησιμοποιώντας τόσο δορυφορικά όσο και μετεωρολογικά δεδομένα. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής καλλιεργειών εφαρμόζοντας την μέθοδο της Τηλεπισκόπησης. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από πολύπλοκες εξισώσεις και μοντέλα που απαιτούσαν την χρήση πολλών μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως είναι η μέθοδος Pemnan-Monteith κατά FAO προσαρμοσμένη σε δορυφορικά δεδομένα, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω μελέτη. Η μέθοδος αυτή έχει αξιολογηθεί ως η πλέον ακριβής για την εκτίμηση της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής. Για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου χρησιμοποιήθηκαν τόσο δορυφορικά δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν από τους δορυφόρους Landsat 5 ΕΤ και 7 ΕΤΜ~, όσο και μετεωρολογικά δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου της Λάρνακας. Για την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής υπολογίστηκε αρχικά ο NDVI και ο LAI μέσα από επίγειες μετρήσεις και στην συνέχεια είχαν προβεί στην μεταξύ τους συσχέτιση. Τέλος μέσα από την μέθοδο Pemnan-Monteith κατά FAO παράχθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα, τα οποία είναι η δημιουργία χαρτών εξατμισοδιαπνοής. Cyprus now day is facing the problem of drought and as the years go it becomes even bigger. For this purpose it creates the need for a rational and sustainable water resource management. This problem has been treated through the estimation of evapotranspiration using various systematic data. The remote sensing contributes to assessment using both satellite and meteorological data. Also, applying the method of sensing, the objective of this study is to estimate the crop evapotranspiration. This was achieved through complicated equations and models that required the use of several meteorological parameters such as the method of Penman Monteith by FAO adapted to satellite data, which was used in the research. This method was tested as the most accurate estimation of the real evapotranspiration. To achieve this objective were used satellite data, which were collected from the satellites Landsat 5 ET and 7 ETM+ and also from the meteorological data from the meteorological station of the Larnaca airport. At the beginning NDVI and LAI were calculated for the completion of the study, and afterwards they had carried out their correlation. Finally, through the method of Penman-Monteith by FAO the related results were taken, which are the creation of evapotranpspirations‟ maps. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  The purpose of this study is to establish the use of the Technical Satellite Remote Sensing in relation to the Technical Geographical Information Systems GIS, in order subsoil structures to be discovered and more specifically in order to lead at the discovery of military subsoil repositories. Although, because that specific matter is still in the early stages of its research, this study will indicate the measurements procedure by the spectro-radiometry and the measurements processing that had been presented periodically. At first, measurements have been made in natural vegetation and then to barley which was nourished within an area of high interest. At the end of the measurement procedures, observations about the foliage growth and development have been stated as well as the research of vegetation indices NDVI and SAVI which have been made before and during the barley undergrowth. Namely, natural foliage and cultivation by creating charts circulation of vegetation indices in the area of interest. Indices were determined by the usage of Landsat 7 and Landsat 8 satellites. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η δυνατότητα χρήσης των τεχνικών της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ), για τον εντοπισμό υπεδάφιων κατασκευών και πιο συγκεκριμένα υπεδάφιων στρατιωτικών αποθηκών. Λόγω του ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ερευνητικό και βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια μελέτης του, στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται η διαδικασία λήψης μετρήσεων με φασματοραδιόμετρο στην περιοχή μελέτης, και η επεξεργασία των μετρήσεων που έχουν παρθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μετρήσεις έγιναν σε φυσική βλάστηση και στη συνέχεια σε κριθάρι, το οποίο καλλιεργήθηκε στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τέλος έγιναν παρατηρήσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας, όπως επίσης και μελέτη των δεικτών βλάστησης NDVI και SAVI, πριν και μετά τη καλλιέργεια κριθαριού, δηλαδή της φυσικής βλάστησης και της καλλιέργειας, δημιουργώντας διαγράμματα κατανομής των δεικτών βλάστησης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Οι δείκτες υπολογίστηκαν βάση των δορυφόρων Landsat7 ΕΤΜ+ και Landsat 8. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed