Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products, page 1 of 2

 • Rural Digital Europe
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Ktisis

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Στόχος της παρακάτω εργασίας είναι η ανάλυση των βημάτων για την υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης δικτύων αποχέτευσης, όπου αυτό στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζεται μέσω της ανάλυσης της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Λατσιών. Η μοντελοποίηση του δικτύου αποχέτευσης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της διαχείρισης των ομβρίων αλλά και των λυμάτων. Σ’ αυτή την εργασία προτείνονται μοντέλα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε όλες τις περιοχές της Κύπρου οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αποχετεύσεων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε ψηφιοποίηση του αποχετευτικού συστήματος του Δήμου Λατσιών, όπου αποτυπώθηκαν ο κεντρικός αγωγός, τα φρεάτια του κεντρικού αγωγού και των οικιών, καθώς και οι συνδέσεις του κεντρικού αγωγού με τις οικίες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για όλες τις περιοχές που εντάσσονται στο αποχετευτικό σύστημα Κύπρου. Εφόσον γίνει αυτό υπάρχουν πολλές εφαρμογές και αξιοποιήσεις των δεδομένων αυτών, για την ανάπτυξη και τη διαχείριση τους. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται κυρίως το θέμα γύρω από τα δίκτυα αποχέτευσης, τόσο της Κύπρου, όσο και του εξωτερικού. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική, οι περιβαλλοντικές αρχές, αλλά και η υφιστάμενη κατάσταση της Κύπρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα από παρόμοιες εργασίες ψηφιοποίησης, από το εξωτερικό, την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Στο τρίτο κεφάλαιο εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης και τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης. Ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα και τα οφέλη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός, όπως ο ΣΑΛ, από την αξιοποίηση των δεδομένων της ψηφιοποίησης, καθώς και κάποιες προτάσεις αξιοποίησης των δεδομένων αυτών. Επιπλέον στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια λίστα από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες από το πεδίο, καθώς και τα κατάλληλα λογισμικά όπου θα χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση των διαδικασιών του γραφείου. The aim of the dissertation is to analyze the steps that need to be followed so as to implement digitization on a sewerage system. This analysis will be presented through the analysis of the digitalization of the sewerage network of the Municipality of Latsia. Modeling the sewer system is a valuable tool for evaluating the management of storm water and wastewater alike. This paper proposes models that are suitable for development in all areas of Cyprus which are integrated into the sewer system. The results presented in this dissertation where achieved via digitizing the sewer system of Latsia Municipality, including the blotted center conductor, the wells of the center conductor and the housing as well as the connections of the central conduit houses. The same process can be followed in all areas included in the sewer system in Cyprus. If this occurs, there are many ways in which the collected data can be applied for their management and development. This dissertation primarily focuses on sewerage systems, both in Cyprus and abroad. The first chapter deals with the existing environmental legislation and policies, environmental authorities as well as the current situation in Cyprus. The second chapter presents examples of similar digitization work from abroad, Greece and Cyprus. The third chapter explains the details of the sewerage network digitization process as well as its results. Lastly, the final chapter presents the results and benefits of implementing data digitization on an organization such as SBN (Sewerage board of Nicosia), as well as some proposals of exploiting such data. In addition, the final chapter presents a list of the equipment used to obtain all necessary information from the field, and the appropriate software which will be used for handling office procedures. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  The purpose of this study is to establish the use of the Technical Satellite Remote Sensing in relation to the Technical Geographical Information Systems GIS, in order subsoil structures to be discovered and more specifically in order to lead at the discovery of military subsoil repositories. Although, because that specific matter is still in the early stages of its research, this study will indicate the measurements procedure by the spectro-radiometry and the measurements processing that had been presented periodically. At first, measurements have been made in natural vegetation and then to barley which was nourished within an area of high interest. At the end of the measurement procedures, observations about the foliage growth and development have been stated as well as the research of vegetation indices NDVI and SAVI which have been made before and during the barley undergrowth. Namely, natural foliage and cultivation by creating charts circulation of vegetation indices in the area of interest. Indices were determined by the usage of Landsat 7 and Landsat 8 satellites. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η δυνατότητα χρήσης των τεχνικών της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ), για τον εντοπισμό υπεδάφιων κατασκευών και πιο συγκεκριμένα υπεδάφιων στρατιωτικών αποθηκών. Λόγω του ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ερευνητικό και βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια μελέτης του, στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται η διαδικασία λήψης μετρήσεων με φασματοραδιόμετρο στην περιοχή μελέτης, και η επεξεργασία των μετρήσεων που έχουν παρθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μετρήσεις έγιναν σε φυσική βλάστηση και στη συνέχεια σε κριθάρι, το οποίο καλλιεργήθηκε στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τέλος έγιναν παρατηρήσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας, όπως επίσης και μελέτη των δεικτών βλάστησης NDVI και SAVI, πριν και μετά τη καλλιέργεια κριθαριού, δηλαδή της φυσικής βλάστησης και της καλλιέργειας, δημιουργώντας διαγράμματα κατανομής των δεικτών βλάστησης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Οι δείκτες υπολογίστηκαν βάση των δορυφόρων Landsat7 ΕΤΜ+ και Landsat 8. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The science of remote sensing is undoubtedly an integral part of the evolution of technology using satellite data. It provides inexhaustible capabilities and a variety of applications providing solutions to various problems related to data collection from a distance and also to a large extent. Its applications include the study of land use changes, the mapping of areas, the study of burned areas and the study of meteorological phenomena. With the development of technology, the use of satellite data is now common since the advantages they give are many and at the same time they have the ability to cover many areas without limits or restrictions. They also allow you to monitor the earth's surface to observe various changes. This dissertation discusses, processes and analyzes the use of various vegetation indices using specific satellite data. The satellite data used was drawn from the Landsat 8 satellite, which was launched in February 2013 and was launched in May of the same year. The aim of the study is the bibliographic review of the use of vegetation indices which aim to monitor and study areas of interest by analyzing the final results. Through research, various applications are identified that combine the vegetation indices with the data of Landsat 8. Finally, these applications are commented on and explained, drawing some basic conclusions. Η επιστήμη της Τηλεπισκόπηση: αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της τεχνολογία: με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων. Παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και πληθώρα εφαρμογών παρέχοντας λύσεις για διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από απόσταση και σε μεγάλη έκταση. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η μελέτη αλλαγών χρήσεων γης. η χαρτογράφηση περιοχών, μελέτη καμένων εκτάσεων και μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων. Με την ανάπτυξη της τεχνολογία η χρήση των δορυφορικών δεδομένων είναι πλέον συνηθισμένη αφού τα πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολλά και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα κάλυψης πολλών περιοχών χωρίς όρια και περιορισμούς. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιφάνειας της γης για παρακολούθηση διάφορων μεταβολών. Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματεύεται, επεξεργάζεται και αναλύει την χρήση διάφορων δεικτών βλάστησης με την χρήση δεδομένων συγκεκριμένου δορυφόρου. Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Landsat 8 ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία για παροχή δεδομένων τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Σκοπός της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήση δεικτών βλάστησης οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση και την μελέτη περιοχών ενδιαφέροντος αναλύοντας τα τελικά αποτελέσματα Μέσα από έρευνα εντοπίζονται διάφορες εφαρμογές οι οποίες συνδυάζουν τους δείκτες βλάστησης με τα δεδομένα του Landsat 8. Τέλος γίνεται σχολιασμός των εφαρμογών αυτών αλλά και επεξήγηση τους βγάζοντας κάποια βασικά συμπεράσματα. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικης, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Η παρούσα, πτυχιακή μελέτη έχει ως στόχο την ανίχνευση διαρροών νερού σε αγωγούς με τη χρήση τηλεσκοπικών μεθόδων. Για τις ανάγκες της μελέτης πάρθηκαν φασματοραδιομετρικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας το φορητό φασματοραδιόμετρο GER 1500 (350-1050nm) σε περιοχή πάνω από υπόγειο αγωγό νερού. Οι μετρήσεις πάρθηκαν τόσο πριν τη διαρροή του αγωγού όσο και όταν η διαρροή βρισκόταν σε εξέλιξη. Μετρήσεις πάρθηκαν και με τη χρήση του θερμομέτρου σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (πριν. κατά τη διάρκεια και μετά τη διαρροή του αγωγού). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη μελέτη. Αρχικά, παρατίθεται ένα κεφάλαιο το οποίο περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο όπου γίνεται σύντομη περιγραφή των βασικών συνιστωσών της Τηλεπισκόπησης. Έπειτα παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο αφορά τον εντοπισμό διαρροής σε αγωγούς πίεσης μέσα από τη ξένη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό των χαρτών (χάρτες θερμοκρασίας και διαφοράς των δεικτών βλάστησης). Ακολουθεί η εφαρμογή των δεικτών βλάστησης NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) και SR (Simple Ratio) σε δορυφορική εικόνα στη οποία είναι γνωστό ότι εμφανίστηκε διαρροή νερού σε αγωγό. Τέλος, αναφέρονται τα βασικό, συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την πτυχιακή εργασία. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  One of the environmental problems that has been occurring at a very high rate in recent decades is the forest fire. Forests are undoubtedly a renewable natural resource, which provides both environmental, economic and also cultural and social development for each place. Forest fire have devastating and unfortunate effects on both vegetation and ecosystems. Dealing with them presupposes the existence of integrated plans and management policies, but also the availability of timely and reliable statistics and information on fire regimes. Valuable help in these actions is the use of new technologies and data sources. Remote Sensing provides a solution to large-scale data collection problems. In more depth, Satellite Remote Sensing together with satellite data provides the possibility of better monitoring and management of the burned areas as well as the degradation of the environment. It is used for prevention, detection and direct mapping, both short- term and long- tern impacts. With the help of satellite data, taking at least two different time images depicting the same area, the appropriate correction can be made, using the appropriate vegetation indicators for each occasion and sorting the image so that it can indicate tot the analysed areas where the mapped surface has undergone changes. The presented diplomatic study refers to forest fire and how they affect the ecosystems, but even to the restoration of vegetation. The research also mentions the detectors contained in each satellite and how the Remote Sensing helps to monitor the vegetation by creating vegetation markers that each has its own role and purpose. It even develops the processing that satellite imagery needs to be classified and how Satellite Remote Sensing can help map forest fires. Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς εμφάνισης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, τα οποία παρέχουν τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, αλλά και πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη για κάθε τόπο. Οι δασικές πυρκαγιές επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στη βλάστηση όσο και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την υπάρξει ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών διαχείρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών και πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πυρκαγιών. Πολύτιμο αρωγό σε αυτές τις ενέργειες αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και πηγών δεδομένων. Η Τηλεπισκόπηση δίνει λύση σε προβλήματα συλλογής δεδομένων με μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση παρέχει μαζί με τα δορυφορικά δεδομένα την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και διαχείρισης των καμένων εκτάσεων καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη, ανίχνευση και άμεση χαρτογράφηση, εκτίμηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα των επιπτώσεων που προκαλεί. Με την βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων, παίρνοντας δύο τουλάχιστον διαφορετικές χρονικά εικόνες που να απεικονίζουν την ίδια περιοχή, μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους για κάθε περίσταση δείκτες βλάστησης και ακολούθως την ταξινόμηση των εικόνων για να μπορεί να υποδείξει στον αναλυτή περιοχές όπου η χαρτογραφούμενη επιφάνεια έχει υποστεί αλλαγές. Στη παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αναφορά στις δασικές πυρκαγιές και πως αυτές επηρεάζουν στην συνέχεια τα οικοσυστήματα, αλλά ακόμα και στην αποκατάσταση της βλάστησης. Στην έρευνα γίνεται αναφορά και για τους ανιχνευτές που περιέχονται μέσα σε κάθε δορυφόρο αλλά και πως η Τηλεπισκόπηση βοηθά στην παρακολούθηση της βλάστησης με τη δημιουργία δεικτών βλάστησης που ο κάθε ένας έχει τον δικό του ρόλο και σκοπό. Αναπτύσσεται ακόμα και η επεξεργασία που χρειάζονται οι δορυφορικές εικόνες με την ταξινόμηση και πως μπορεί να βοηθήσει η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Lazarou, Marina;
  Publisher: Department of Communication and Internet Studies, Faculty of Communication and Media Studies, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  Considering the needs and demands of contemporary society, this study follows a technological approach. The use of technology and precisely the Internet of Things (IoT), flourishes among miscellaneous sectors due to the innumerable benefits that it grants. It plays a fundamental role in creating more efficient operations, as well as reshaping and facilitating people’s everyday lives. The current thesis focuses on the implementation of IoT technology in retail stores. It pursues an experimental methodological strategy which involves qualitative data. Specifically, through the literature review and interviews which were materialized, the tracking process and facilitation of garments within retail environments, were proven to have been significantly lacking. These processes noticeably influence customers’ service, as well as their experience and satisfaction. Hence, the development of a smart fitting room aims to enhance these segments and boost the store’s functional operation. Briefly, a smart fitting room is the evolution of the stores’ traditional changing room. The basic cabin is transformed to an enhanced consumer service environment, through the networked software and devices provided by the IoT ecosystem. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  This paper presents the various imperfections (problems) that can occur on asphalt roads giving a little explanation for each. In addition, research has been done by other scientists in finding problems using different remote sensing techniques that can show the problems and various imperfections of asphalt pavements, mainly comparing their spectral signatures taken by each one separately, but also presenting the method and the instruments used. The research that I did on various roads using remote sensing techniques and mainly a wavelength spectrometer from 350nm to 2500nm is presented. Also presented are the spectral signatures extracted from the measured pavements, as well as the spectral signatures created knowing the percentages of imperfections they contain and the percentage of asphalt. At the same time, is presented on how these percentages can be perceived by three different satellites which are Landsat 8, Spot 7, World View 3 and expressed in square centimeters. My results and the conclusions drawn from the research are presented regarding the differences that asphalts may have, either due to the age difference of construction or due to the different problems that everyone may have, but at the same time their different imperfections. Reference to the spectral signatures created on how they can change the spectral signature of pure asphalt and are explained. This research is needed to get better results. In conclusion, the results showed that there are differences between the spectral signatures of the asphalts that depend on the year of construction but also on the imperfections (problems) that each presented separately. Spectral signatures have shown that not all imperfections can be seen through their reflectivity. Specific imperfections are obvious, and cause changes in the spectral signature of each pavement separately, which can be visible from satellites. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις διάφορες ατέλειες(προβλήματα) που μπορούν να εμφανιστούν στα ασφαλτικά οδοστρώματα δίνοντας μια μικρή επεξήγηση για το καθένα. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε έρευνες που έγιναν από άλλους επιστήμονες στην ανεύρεση των προβλημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης οι οποίες μπορούν να δείξουν τα προβλήματα και τις διάφορες ατέλειες των ασφαλτικών οδοστρωμάτων συγκρίνοντας κυρίως τις φασματικές υπογραφές τους που λήφθηκαν από το καθένα ξεχωριστά, αλλά και παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε από εμένα σε διάφορους δρόμους χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης και κυρίως σπεκτροραδιόμετρο μήκους κύματος από 350nm μέχρι 2500nm. Επίσης παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές που εξάχθηκαν από τα οδοστρώματα που μετρήθηκαν ,καθώς επίσης και οι φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν γνωρίζοντας τα ποσοστά ατελειών που περιέχουν αλλά και το ποσοστό ασφάλτου. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα μικρό κομμάτι για το πώς μπορούν τα συγκεκριμένα ποσοστά να γίνουν αντιληπτά από τρις διαφορετικούς δορυφόρους οι οποίοι είναι οι Landsat 8 , Spot 7 , WorldView 3 και να εκφραστούν σε τετραγωνικά εκατοστά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μου και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μέσα από την έρευνα όσο αφορά τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι άσφαλτοι είτε λόγω διαφοράς ηλικίας κατασκευής είτε λόγω των διάφορων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο καθένας , αλλά ταυτόχρονα και των διαφορετικών ατελειών τους .Γίνεται και αναφορά στις φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν για το πώς μπορούν να μεταβάλουν την φασματική υπογραφή του καθαρού ασφάλτου και επεξηγούνται. Το συγκεκριμένο κομμάτι αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα με σκοπό να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φασματικών υπογραφών των ασφάλτων που εξαρτώνται από το έτος κατασκευής αλλά και από τις ατέλειες(προβλήματα) που παρουσιάζει το καθένα ξεχωριστά. Οι φασματικές υπογραφές έδειξαν ότι δεν μπορούν όλες οι ατέλειες να είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους . Συγκεκριμένες ατέλειες που είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους , προκαλούν αλλαγές στην φασματική υπογραφή κάθε οδοστρώματος ξεχωριστά .Αυτές οι ατέλειες μπορούν να είναι εμφανές και από δορυφόρους. Completed

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products, page 1 of 2
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Στόχος της παρακάτω εργασίας είναι η ανάλυση των βημάτων για την υλοποίηση έργων ψηφιοποίησης δικτύων αποχέτευσης, όπου αυτό στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζεται μέσω της ανάλυσης της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Λατσιών. Η μοντελοποίηση του δικτύου αποχέτευσης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της διαχείρισης των ομβρίων αλλά και των λυμάτων. Σ’ αυτή την εργασία προτείνονται μοντέλα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε όλες τις περιοχές της Κύπρου οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αποχετεύσεων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε ψηφιοποίηση του αποχετευτικού συστήματος του Δήμου Λατσιών, όπου αποτυπώθηκαν ο κεντρικός αγωγός, τα φρεάτια του κεντρικού αγωγού και των οικιών, καθώς και οι συνδέσεις του κεντρικού αγωγού με τις οικίες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για όλες τις περιοχές που εντάσσονται στο αποχετευτικό σύστημα Κύπρου. Εφόσον γίνει αυτό υπάρχουν πολλές εφαρμογές και αξιοποιήσεις των δεδομένων αυτών, για την ανάπτυξη και τη διαχείριση τους. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται κυρίως το θέμα γύρω από τα δίκτυα αποχέτευσης, τόσο της Κύπρου, όσο και του εξωτερικού. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική, οι περιβαλλοντικές αρχές, αλλά και η υφιστάμενη κατάσταση της Κύπρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα από παρόμοιες εργασίες ψηφιοποίησης, από το εξωτερικό, την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Στο τρίτο κεφάλαιο εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία της ψηφιοποίησης του δικτύου αποχέτευσης και τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης. Ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσματα και τα οφέλη που μπορεί να έχει ένας οργανισμός, όπως ο ΣΑΛ, από την αξιοποίηση των δεδομένων της ψηφιοποίησης, καθώς και κάποιες προτάσεις αξιοποίησης των δεδομένων αυτών. Επιπλέον στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια λίστα από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες από το πεδίο, καθώς και τα κατάλληλα λογισμικά όπου θα χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση των διαδικασιών του γραφείου. The aim of the dissertation is to analyze the steps that need to be followed so as to implement digitization on a sewerage system. This analysis will be presented through the analysis of the digitalization of the sewerage network of the Municipality of Latsia. Modeling the sewer system is a valuable tool for evaluating the management of storm water and wastewater alike. This paper proposes models that are suitable for development in all areas of Cyprus which are integrated into the sewer system. The results presented in this dissertation where achieved via digitizing the sewer system of Latsia Municipality, including the blotted center conductor, the wells of the center conductor and the housing as well as the connections of the central conduit houses. The same process can be followed in all areas included in the sewer system in Cyprus. If this occurs, there are many ways in which the collected data can be applied for their management and development. This dissertation primarily focuses on sewerage systems, both in Cyprus and abroad. The first chapter deals with the existing environmental legislation and policies, environmental authorities as well as the current situation in Cyprus. The second chapter presents examples of similar digitization work from abroad, Greece and Cyprus. The third chapter explains the details of the sewerage network digitization process as well as its results. Lastly, the final chapter presents the results and benefits of implementing data digitization on an organization such as SBN (Sewerage board of Nicosia), as well as some proposals of exploiting such data. In addition, the final chapter presents a list of the equipment used to obtain all necessary information from the field, and the appropriate software which will be used for handling office procedures. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  The purpose of this study is to establish the use of the Technical Satellite Remote Sensing in relation to the Technical Geographical Information Systems GIS, in order subsoil structures to be discovered and more specifically in order to lead at the discovery of military subsoil repositories. Although, because that specific matter is still in the early stages of its research, this study will indicate the measurements procedure by the spectro-radiometry and the measurements processing that had been presented periodically. At first, measurements have been made in natural vegetation and then to barley which was nourished within an area of high interest. At the end of the measurement procedures, observations about the foliage growth and development have been stated as well as the research of vegetation indices NDVI and SAVI which have been made before and during the barley undergrowth. Namely, natural foliage and cultivation by creating charts circulation of vegetation indices in the area of interest. Indices were determined by the usage of Landsat 7 and Landsat 8 satellites. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η δυνατότητα χρήσης των τεχνικών της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ), για τον εντοπισμό υπεδάφιων κατασκευών και πιο συγκεκριμένα υπεδάφιων στρατιωτικών αποθηκών. Λόγω του ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ερευνητικό και βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια μελέτης του, στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται η διαδικασία λήψης μετρήσεων με φασματοραδιόμετρο στην περιοχή μελέτης, και η επεξεργασία των μετρήσεων που έχουν παρθεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μετρήσεις έγιναν σε φυσική βλάστηση και στη συνέχεια σε κριθάρι, το οποίο καλλιεργήθηκε στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τέλος έγιναν παρατηρήσεις για την ανάπτυξη της καλλιέργειας, όπως επίσης και μελέτη των δεικτών βλάστησης NDVI και SAVI, πριν και μετά τη καλλιέργεια κριθαριού, δηλαδή της φυσικής βλάστησης και της καλλιέργειας, δημιουργώντας διαγράμματα κατανομής των δεικτών βλάστησης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Οι δείκτες υπολογίστηκαν βάση των δορυφόρων Landsat7 ΕΤΜ+ και Landsat 8. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The science of remote sensing is undoubtedly an integral part of the evolution of technology using satellite data. It provides inexhaustible capabilities and a variety of applications providing solutions to various problems related to data collection from a distance and also to a large extent. Its applications include the study of land use changes, the mapping of areas, the study of burned areas and the study of meteorological phenomena. With the development of technology, the use of satellite data is now common since the advantages they give are many and at the same time they have the ability to cover many areas without limits or restrictions. They also allow you to monitor the earth's surface to observe various changes. This dissertation discusses, processes and analyzes the use of various vegetation indices using specific satellite data. The satellite data used was drawn from the Landsat 8 satellite, which was launched in February 2013 and was launched in May of the same year. The aim of the study is the bibliographic review of the use of vegetation indices which aim to monitor and study areas of interest by analyzing the final results. Through research, various applications are identified that combine the vegetation indices with the data of Landsat 8. Finally, these applications are commented on and explained, drawing some basic conclusions. Η επιστήμη της Τηλεπισκόπηση: αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της τεχνολογία: με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων. Παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και πληθώρα εφαρμογών παρέχοντας λύσεις για διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από απόσταση και σε μεγάλη έκταση. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η μελέτη αλλαγών χρήσεων γης. η χαρτογράφηση περιοχών, μελέτη καμένων εκτάσεων και μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων. Με την ανάπτυξη της τεχνολογία η χρήση των δορυφορικών δεδομένων είναι πλέον συνηθισμένη αφού τα πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολλά και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα κάλυψης πολλών περιοχών χωρίς όρια και περιορισμούς. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιφάνειας της γης για παρακολούθηση διάφορων μεταβολών. Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματεύεται, επεξεργάζεται και αναλύει την χρήση διάφορων δεικτών βλάστησης με την χρήση δεδομένων συγκεκριμένου δορυφόρου. Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Landsat 8 ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία για παροχή δεδομένων τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Σκοπός της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήση δεικτών βλάστησης οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση και την μελέτη περιοχών ενδιαφέροντος αναλύοντας τα τελικά αποτελέσματα Μέσα από έρευνα εντοπίζονται διάφορες εφαρμογές οι οποίες συνδυάζουν τους δείκτες βλάστησης με τα δεδομένα του Landsat 8. Τέλος γίνεται σχολιασμός των εφαρμογών αυτών αλλά και επεξήγηση τους βγάζοντας κάποια βασικά συμπεράσματα. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικης, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Η παρούσα, πτυχιακή μελέτη έχει ως στόχο την ανίχνευση διαρροών νερού σε αγωγούς με τη χρήση τηλεσκοπικών μεθόδων. Για τις ανάγκες της μελέτης πάρθηκαν φασματοραδιομετρικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας το φορητό φασματοραδιόμετρο GER 1500 (350-1050nm) σε περιοχή πάνω από υπόγειο αγωγό νερού. Οι μετρήσεις πάρθηκαν τόσο πριν τη διαρροή του αγωγού όσο και όταν η διαρροή βρισκόταν σε εξέλιξη. Μετρήσεις πάρθηκαν και με τη χρήση του θερμομέτρου σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (πριν. κατά τη διάρκεια και μετά τη διαρροή του αγωγού). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη μελέτη. Αρχικά, παρατίθεται ένα κεφάλαιο το οποίο περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο όπου γίνεται σύντομη περιγραφή των βασικών συνιστωσών της Τηλεπισκόπησης. Έπειτα παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο αφορά τον εντοπισμό διαρροής σε αγωγούς πίεσης μέσα από τη ξένη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό των χαρτών (χάρτες θερμοκρασίας και διαφοράς των δεικτών βλάστησης). Ακολουθεί η εφαρμογή των δεικτών βλάστησης NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) και SR (Simple Ratio) σε δορυφορική εικόνα στη οποία είναι γνωστό ότι εμφανίστηκε διαρροή νερού σε αγωγό. Τέλος, αναφέρονται τα βασικό, συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την πτυχιακή εργασία. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  One of the environmental problems that has been occurring at a very high rate in recent decades is the forest fire. Forests are undoubtedly a renewable natural resource, which provides both environmental, economic and also cultural and social development for each place. Forest fire have devastating and unfortunate effects on both vegetation and ecosystems. Dealing with them presupposes the existence of integrated plans and management policies, but also the availability of timely and reliable statistics and information on fire regimes. Valuable help in these actions is the use of new technologies and data sources. Remote Sensing provides a solution to large-scale data collection problems. In more depth, Satellite Remote Sensing together with satellite data provides the possibility of better monitoring and management of the burned areas as well as the degradation of the environment. It is used for prevention, detection and direct mapping, both short- term and long- tern impacts. With the help of satellite data, taking at least two different time images depicting the same area, the appropriate correction can be made, using the appropriate vegetation indicators for each occasion and sorting the image so that it can indicate tot the analysed areas where the mapped surface has undergone changes. The presented diplomatic study refers to forest fire and how they affect the ecosystems, but even to the restoration of vegetation. The research also mentions the detectors contained in each satellite and how the Remote Sensing helps to monitor the vegetation by creating vegetation markers that each has its own role and purpose. It even develops the processing that satellite imagery needs to be classified and how Satellite Remote Sensing can help map forest fires. Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς εμφάνισης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, τα οποία παρέχουν τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, αλλά και πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη για κάθε τόπο. Οι δασικές πυρκαγιές επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στη βλάστηση όσο και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την υπάρξει ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών διαχείρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών και πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πυρκαγιών. Πολύτιμο αρωγό σε αυτές τις ενέργειες αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και πηγών δεδομένων. Η Τηλεπισκόπηση δίνει λύση σε προβλήματα συλλογής δεδομένων με μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση παρέχει μαζί με τα δορυφορικά δεδομένα την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και διαχείρισης των καμένων εκτάσεων καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη, ανίχνευση και άμεση χαρτογράφηση, εκτίμηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα των επιπτώσεων που προκαλεί. Με την βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων, παίρνοντας δύο τουλάχιστον διαφορετικές χρονικά εικόνες που να απεικονίζουν την ίδια περιοχή, μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους για κάθε περίσταση δείκτες βλάστησης και ακολούθως την ταξινόμηση των εικόνων για να μπορεί να υποδείξει στον αναλυτή περιοχές όπου η χαρτογραφούμενη επιφάνεια έχει υποστεί αλλαγές. Στη παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αναφορά στις δασικές πυρκαγιές και πως αυτές επηρεάζουν στην συνέχεια τα οικοσυστήματα, αλλά ακόμα και στην αποκατάσταση της βλάστησης. Στην έρευνα γίνεται αναφορά και για τους ανιχνευτές που περιέχονται μέσα σε κάθε δορυφόρο αλλά και πως η Τηλεπισκόπηση βοηθά στην παρακολούθηση της βλάστησης με τη δημιουργία δεικτών βλάστησης που ο κάθε ένας έχει τον δικό του ρόλο και σκοπό. Αναπτύσσεται ακόμα και η επεξεργασία που χρειάζονται οι δορυφορικές εικόνες με την ταξινόμηση και πως μπορεί να βοηθήσει η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Lazarou, Marina;
  Publisher: Department of Communication and Internet Studies, Faculty of Communication and Media Studies, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  Considering the needs and demands of contemporary society, this study follows a technological approach. The use of technology and precisely the Internet of Things (IoT), flourishes among miscellaneous sectors due to the innumerable benefits that it grants. It plays a fundamental role in creating more efficient operations, as well as reshaping and facilitating people’s everyday lives. The current thesis focuses on the implementation of IoT technology in retail stores. It pursues an experimental methodological strategy which involves qualitative data. Specifically, through the literature review and interviews which were materialized, the tracking process and facilitation of garments within retail environments, were proven to have been significantly lacking. These processes noticeably influence customers’ service, as well as their experience and satisfaction. Hence, the development of a smart fitting room aims to enhance these segments and boost the store’s functional operation. Briefly, a smart fitting room is the evolution of the stores’ traditional changing room. The basic cabin is transformed to an enhanced consumer service environment, through the networked software and devices provided by the IoT ecosystem. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  This paper presents the various imperfections (problems) that can occur on asphalt roads giving a little explanation for each. In addition, research has been done by other scientists in finding problems using different remote sensing techniques that can show the problems and various imperfections of asphalt pavements, mainly comparing their spectral signatures taken by each one separately, but also presenting the method and the instruments used. The research that I did on various roads using remote sensing techniques and mainly a wavelength spectrometer from 350nm to 2500nm is presented. Also presented are the spectral signatures extracted from the measured pavements, as well as the spectral signatures created knowing the percentages of imperfections they contain and the percentage of asphalt. At the same time, is presented on how these percentages can be perceived by three different satellites which are Landsat 8, Spot 7, World View 3 and expressed in square centimeters. My results and the conclusions drawn from the research are presented regarding the differences that asphalts may have, either due to the age difference of construction or due to the different problems that everyone may have, but at the same time their different imperfections. Reference to the spectral signatures created on how they can change the spectral signature of pure asphalt and are explained. This research is needed to get better results. In conclusion, the results showed that there are differences between the spectral signatures of the asphalts that depend on the year of construction but also on the imperfections (problems) that each presented separately. Spectral signatures have shown that not all imperfections can be seen through their reflectivity. Specific imperfections are obvious, and cause changes in the spectral signature of each pavement separately, which can be visible from satellites. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις διάφορες ατέλειες(προβλήματα) που μπορούν να εμφανιστούν στα ασφαλτικά οδοστρώματα δίνοντας μια μικρή επεξήγηση για το καθένα. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε έρευνες που έγιναν από άλλους επιστήμονες στην ανεύρεση των προβλημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές τηλεπισκόπησης οι οποίες μπορούν να δείξουν τα προβλήματα και τις διάφορες ατέλειες των ασφαλτικών οδοστρωμάτων συγκρίνοντας κυρίως τις φασματικές υπογραφές τους που λήφθηκαν από το καθένα ξεχωριστά, αλλά και παρουσιάζοντας τη μεθοδολογία και τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε από εμένα σε διάφορους δρόμους χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλεπισκόπησης και κυρίως σπεκτροραδιόμετρο μήκους κύματος από 350nm μέχρι 2500nm. Επίσης παρουσιάζονται οι φασματικές υπογραφές που εξάχθηκαν από τα οδοστρώματα που μετρήθηκαν ,καθώς επίσης και οι φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν γνωρίζοντας τα ποσοστά ατελειών που περιέχουν αλλά και το ποσοστό ασφάλτου. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα μικρό κομμάτι για το πώς μπορούν τα συγκεκριμένα ποσοστά να γίνουν αντιληπτά από τρις διαφορετικούς δορυφόρους οι οποίοι είναι οι Landsat 8 , Spot 7 , WorldView 3 και να εκφραστούν σε τετραγωνικά εκατοστά. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μου και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μέσα από την έρευνα όσο αφορά τις διαφορές που μπορεί να έχουν οι άσφαλτοι είτε λόγω διαφοράς ηλικίας κατασκευής είτε λόγω των διάφορων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο καθένας , αλλά ταυτόχρονα και των διαφορετικών ατελειών τους .Γίνεται και αναφορά στις φασματικές υπογραφές που δημιουργήθηκαν για το πώς μπορούν να μεταβάλουν την φασματική υπογραφή του καθαρού ασφάλτου και επεξηγούνται. Το συγκεκριμένο κομμάτι αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα με σκοπό να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φασματικών υπογραφών των ασφάλτων που εξαρτώνται από το έτος κατασκευής αλλά και από τις ατέλειες(προβλήματα) που παρουσιάζει το καθένα ξεχωριστά. Οι φασματικές υπογραφές έδειξαν ότι δεν μπορούν όλες οι ατέλειες να είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους . Συγκεκριμένες ατέλειες που είναι εμφανές μέσω της ανακλαστικότητας τους , προκαλούν αλλαγές στην φασματική υπογραφή κάθε οδοστρώματος ξεχωριστά .Αυτές οι ατέλειες μπορούν να είναι εμφανές και από δορυφόρους. Completed