Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products, page 1 of 2

 • Rural Digital Europe
 • Other research products
 • 2019-2023
 • European University of Technology

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access
  Authors: 
  Nzembayie, Kisito Futonge;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  Digitisation has ushered in a new era of value creation where cross border data flows generate more economic value than traditional flows of goods. The powerful new combination of digital and traditional forms of innovation has seen several new industries branded with a ‘tech’ suffix. In the education technology sector (EdTech), which is the industry context of this research, digitisation is driving double-digit growth into a projected $240 billion industry by 2021. Yet, despite its contemporary significance, the field of entrepreneurship has paid little attention to the phenomenon of digital entrepreneurship. As several scholars observe, digitisation challenges core organising axioms of entrepreneurship, with significant implications for the new venture creation process in new sectors such as EdTech. New venture creation no longer appears to follow discrete and linear models of innovation, as spatial and temporal boundaries get compressed. Given the paradigmatic shift, this study investigates three interrelated themes. Firstly, it seeks to determine how a Pure Digital Entrepreneurship (PDE) process develops over time; and more importantly, how the journey challenges extant assumptions of the entrepreneurial process. Secondly, it strives to identify and theorise the deep structures which underlie the PDE process through mechanism-based explanations. Consequently, the study also seeks to determine the causal pathways and enablers which overtly or covertly interrelate to power new venture emergence and performance. Thirdly, it aims to offer practical guidelines for nurturing the growth of PDE ventures, and for the development of supportive ecosystems. To meet the stated objectives, this study utilises an Insider Action Research (IAR) approach to inquiry, which incorporates reflective practice, collaborative inquiry and design research for third-person knowledge production. This three-pronged approach to inquiry allows for the enactment of a PDE journey in real-time, while acquiring a holistic narrative in the ‘swampy lowlands’ of new venture creation. The findings indicate that the PDE process is differentiated by the centrality of digital artifacts in new venture ideas, which in turn result in less-bounded processes that deliver temporal efficiencies – hence, the shorter new venture creation processes than in traditional forms of entrepreneurship. Further, PDE action is defined by two interrelated events – digital product development and digital growth marketing. These events are characterised by the constant forking, merging and termination of diverse activities. Secondly, concurrent enactment and piecemeal co-creation were found to be consequential mechanisms driving temporal efficiencies in digital product development. Meanwhile, data-driven operation and flexibility combine in digital growth marketing, to form higher order mechanisms which considerably reduce the levels of task-specific and outcome uncertainties. Finally, the study finds that digital growth marketing is differentiated from traditional marketing by the critical role of algorithmic agencies in their capacity as gatekeepers. Thus, unlike traditional marketing, which emphasises customer sovereignty, digital growth marketing involves a dual focus on the needs of human and algorithmic stakeholders. Based on the findings, this research develops a pragmatic model of pure digital new venture creation and suggests critical policy guidelines for nurturing the growth of PDE ventures and ecosystems.

 • Open Access
  Authors: 
  Pohl, Vivien;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  Air quality monitoring in Ireland is under the jurisdiction of the Environmental Protection Agency in compliance with the Gothenburg Protocol, EU/national legislation, and the National Clean Air Strategy. Particulate Matter (PM) has been acknowledged as a key atmospheric pollutant, with serious public health impacts and no safe threshold of exposure in place to-date. Ammonia (NH3) emissions are linked to the secondary production of PM through atmospheric reactions occurring with acidic atmospheric components such as sulfuric acid, nitric acid, and hydrochloric acid. These reactions result in the formation of ammonium sulfate, ammonium nitrate and ammonium chloride, among others. More than 95% of NH3 emissions occurring in Ireland arise from agriculture, with minor contributions from transport and natural sources. This study aims to advance knowledge and understanding of the role of arable agricultural practices and management in NH3 enrichment and aid in mapping of the sources of PM production. The nature and contribution of NH3 in the atmosphere to secondary PM in defined arable settings will be examined to provide greater insight into system dynamics facilitating emission control and mitigation measures to be implemented. This will be achieved through a review of existing literature and database assessment combined with the application of a localised field monitoring network in arable agricultural settings. As Ireland currently has no active atmospheric NH3 monitoring in place, reported emission levels can prove to be imprecise. And lead to over- and under-estimation of NH3 gas emissions to the atmosphere from sources such as agriculture. By establishing localized monitoring stations at emission sources, the precision of the estimated NH3 concentrations in the atmosphere can be improved. This can also lead to improved understanding of PM dynamics and formation. This will be achieved by using a combination of active and passive sampling instruments for in-field atmospheric sample collection, which will then be analysed in the laboratory using ion chromatography. Additionally, to gain a fuller understanding of the dynamics of an agricultural system, background monitoring of soil properties and water nutrient enrichment will also be carried out. The output of this project will build on existing theories of NH3, and PM dynamics established by previous research, and combine these with field data, including agricultural practices, NH3 source production and PM generation, soil and water enrichment and quality background monitoring to synthesise a new mechanistic paradigm. This new understanding will be operationalised through the development of a conceptual model of NH3 dynamics and PM generation, and agri-ecological interactions known as Conceptual Ammonia-aeroSol bIOspheric Simulation (CASIOS). The model builds on a Drivers, Pressures, State, Impacts, Responses framework, with an additional attribute introduced under the term ‘Concept’ which includes environmental conditions previously not considered under this paradigm.

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The science of remote sensing is undoubtedly an integral part of the evolution of technology using satellite data. It provides inexhaustible capabilities and a variety of applications providing solutions to various problems related to data collection from a distance and also to a large extent. Its applications include the study of land use changes, the mapping of areas, the study of burned areas and the study of meteorological phenomena. With the development of technology, the use of satellite data is now common since the advantages they give are many and at the same time they have the ability to cover many areas without limits or restrictions. They also allow you to monitor the earth's surface to observe various changes. This dissertation discusses, processes and analyzes the use of various vegetation indices using specific satellite data. The satellite data used was drawn from the Landsat 8 satellite, which was launched in February 2013 and was launched in May of the same year. The aim of the study is the bibliographic review of the use of vegetation indices which aim to monitor and study areas of interest by analyzing the final results. Through research, various applications are identified that combine the vegetation indices with the data of Landsat 8. Finally, these applications are commented on and explained, drawing some basic conclusions. Η επιστήμη της Τηλεπισκόπηση: αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της τεχνολογία: με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων. Παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και πληθώρα εφαρμογών παρέχοντας λύσεις για διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από απόσταση και σε μεγάλη έκταση. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η μελέτη αλλαγών χρήσεων γης. η χαρτογράφηση περιοχών, μελέτη καμένων εκτάσεων και μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων. Με την ανάπτυξη της τεχνολογία η χρήση των δορυφορικών δεδομένων είναι πλέον συνηθισμένη αφού τα πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολλά και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα κάλυψης πολλών περιοχών χωρίς όρια και περιορισμούς. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιφάνειας της γης για παρακολούθηση διάφορων μεταβολών. Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματεύεται, επεξεργάζεται και αναλύει την χρήση διάφορων δεικτών βλάστησης με την χρήση δεδομένων συγκεκριμένου δορυφόρου. Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Landsat 8 ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία για παροχή δεδομένων τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Σκοπός της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήση δεικτών βλάστησης οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση και την μελέτη περιοχών ενδιαφέροντος αναλύοντας τα τελικά αποτελέσματα Μέσα από έρευνα εντοπίζονται διάφορες εφαρμογές οι οποίες συνδυάζουν τους δείκτες βλάστησης με τα δεδομένα του Landsat 8. Τέλος γίνεται σχολιασμός των εφαρμογών αυτών αλλά και επεξήγηση τους βγάζοντας κάποια βασικά συμπεράσματα. Completed

 • Open Access
  Authors: 
  Adesi, Michael;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  The construction industry contributes significantly to the socio-economic development of nations through infrastructure development, and job creation culminating into the growth of Gross Domestic Product (GDP). Quantity Surveying Professional Service Firms (QSPSFs) play a critical role in the construction industry by ensuring that projects are delivered within cost, required quality and duration by providing technical and knowledge-intensive services to clients, contractors and stakeholders. Irish QSPSFs are facing challenges such as tender price inflation, intense competition, a skills shortage and disruptive technology. These challenges coupled with the cyclicality of the sector create a turbulent business environment for Irish QSPSFs, yet there remains a paucity of empirical evidence pertaining to how strategic decisions are made by these firms. Strategic planning is critical to addressing the challenges confronting business organisations such as the Irish QSPSFs; however, to date strategic planning has focused to a greater extent on manufacturing, oil and gas, retail, consumer products and light manufacturing, whereas there remains limited empirical investigation within the construction industry. This study aims to address this gap by examining the strategic decision-making process of Irish QSPSFs operating in the changing environment of the construction industry. What sets the research apart is that a Dynamic Capabilities (DC) perspective has been used with focus on sensing; seizing; and transformation, culminating into its integration into the development of a strategic decision-making framework. This study is entrenched in the pragmatist philosophical stance with emphasis on the positivist and interpretivist position and adopts mixed method by using quantitative and qualitative approaches over two phases. The first phase involves a survey administered with support from the Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) to 350 member practices whereby a single senior Quantity Surveyors (QS) in each practice was invited to participate. Seventy-two usable survey questionnaires completed by respondents were prepared for data analysis. The second phase of the research comprised of interview with ten chief executives or managing directors of Irish QSPSFs. The study found the most preferred strategic choice at the corporate level of QSPSFs as the expansion of services to new markets and sectors. At the business level, the investigation discovered the differentiation of services as the main strategic choice of QSPSFs. Furthermore, participation in strategic decision-making is very critical to the success of strategy formulation in organisations. This study identifies the factors that drive participation in strategic decision-making as the knowledge and competence of staff; personality traits; and the ability of people to make decision at the operational level of the organisation. The investigation also found that strategic change has occurred in QSPSFs over the past ten years. This strategic change is attributable to turbulent environmental conditions such as economic recession, in particular reference to the prolong economic recession 2008-2013. The investigation identified the specific strategic changes that occurred in QSPSFs as growth and expansion into new markets; agglomeration, and changes in the ownership and management structure. The negative and positive impacts of economic recession on QSPSFs have also been identified in this investigation. For instance, a radical shift in strategic response from being proactive to reactive; and self-preservation of ownership structure are the ii adverse effects of economic recession identified by the study while knowledge acquisition; and risk profiling for identification and capturing of opportunities are the positive impacts of economic recession. The study found significant statistical evidence to confirm a strong relationship between the turbulent business environment and the strategic decision-making process characteristics of QSPSFs. A strategic decision-making framework was developed on the basis of field work undertaken which was subsequently validated by respondent practices. The framework is the first of its kind pertaining to construction PSFs.

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  One of the environmental problems that has been occurring at a very high rate in recent decades is the forest fire. Forests are undoubtedly a renewable natural resource, which provides both environmental, economic and also cultural and social development for each place. Forest fire have devastating and unfortunate effects on both vegetation and ecosystems. Dealing with them presupposes the existence of integrated plans and management policies, but also the availability of timely and reliable statistics and information on fire regimes. Valuable help in these actions is the use of new technologies and data sources. Remote Sensing provides a solution to large-scale data collection problems. In more depth, Satellite Remote Sensing together with satellite data provides the possibility of better monitoring and management of the burned areas as well as the degradation of the environment. It is used for prevention, detection and direct mapping, both short- term and long- tern impacts. With the help of satellite data, taking at least two different time images depicting the same area, the appropriate correction can be made, using the appropriate vegetation indicators for each occasion and sorting the image so that it can indicate tot the analysed areas where the mapped surface has undergone changes. The presented diplomatic study refers to forest fire and how they affect the ecosystems, but even to the restoration of vegetation. The research also mentions the detectors contained in each satellite and how the Remote Sensing helps to monitor the vegetation by creating vegetation markers that each has its own role and purpose. It even develops the processing that satellite imagery needs to be classified and how Satellite Remote Sensing can help map forest fires. Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς εμφάνισης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, τα οποία παρέχουν τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, αλλά και πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη για κάθε τόπο. Οι δασικές πυρκαγιές επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στη βλάστηση όσο και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την υπάρξει ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών διαχείρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών και πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πυρκαγιών. Πολύτιμο αρωγό σε αυτές τις ενέργειες αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και πηγών δεδομένων. Η Τηλεπισκόπηση δίνει λύση σε προβλήματα συλλογής δεδομένων με μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση παρέχει μαζί με τα δορυφορικά δεδομένα την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και διαχείρισης των καμένων εκτάσεων καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη, ανίχνευση και άμεση χαρτογράφηση, εκτίμηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα των επιπτώσεων που προκαλεί. Με την βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων, παίρνοντας δύο τουλάχιστον διαφορετικές χρονικά εικόνες που να απεικονίζουν την ίδια περιοχή, μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους για κάθε περίσταση δείκτες βλάστησης και ακολούθως την ταξινόμηση των εικόνων για να μπορεί να υποδείξει στον αναλυτή περιοχές όπου η χαρτογραφούμενη επιφάνεια έχει υποστεί αλλαγές. Στη παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αναφορά στις δασικές πυρκαγιές και πως αυτές επηρεάζουν στην συνέχεια τα οικοσυστήματα, αλλά ακόμα και στην αποκατάσταση της βλάστησης. Στην έρευνα γίνεται αναφορά και για τους ανιχνευτές που περιέχονται μέσα σε κάθε δορυφόρο αλλά και πως η Τηλεπισκόπηση βοηθά στην παρακολούθηση της βλάστησης με τη δημιουργία δεικτών βλάστησης που ο κάθε ένας έχει τον δικό του ρόλο και σκοπό. Αναπτύσσεται ακόμα και η επεξεργασία που χρειάζονται οι δορυφορικές εικόνες με την ταξινόμηση και πως μπορεί να βοηθήσει η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών. Completed

 • Open Access
  Authors: 
  Stacey, Paul;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  As geographical observational data capture, storage and sharing technologies such as in situ remote monitoring systems and spatial data infrastructures evolve, the vision of a Digital Earth, first articulated by Al Gore in 1998 is getting ever closer. However, there are still many challenges and open research questions. For example, data quality, provenance and heterogeneity remain an issue due to the complexity of geo-spatial data and information representation. Observational data are often inadequately semantically enriched by geo-observational information systems or spatial data infrastructures and so they often do not fully capture the true meaning of the associated datasets. Furthermore, data models underpinning these information systems are typically too rigid in their data representation to allow for the ever-changing and evolving nature of geo-spatial domain concepts. This impoverished approach to observational data representation reduces the ability of multi-disciplinary practitioners to share information in an interoperable and computable way. The health domain experiences similar challenges with representing complex and evolving domain information concepts. Within any complex domain (such as Earth system science or health) two categories or levels of domain concepts exist. Those concepts that remain stable over a long period of time, and those concepts that are prone to change, as the domain knowledge evolves, and new discoveries are made. Health informaticians have developed a sophisticated two-level modelling systems design approach for electronic health documentation over many years, and with the use of archetypes, have shown how data, information, and knowledge interoperability among heterogenous systems can be achieved. This research investigates whether two-level modelling can be translated from the health domain to the geo-spatial domain and applied to observing scenarios to achieve semantic interoperability within and between spatial data infrastructures, beyond what is possible with current state-of-the-art approaches. A detailed review of state-of-the-art SDIs, geo-spatial standards and the two-level modelling methodology was performed. A cross-domain translation methodology was developed, and a proof-of-concept geo-spatial two-level modelling framework was defined and implemented. The Open Geospatial Consortium’s (OGC) Observations & Measurements (O&M) standard was re-profiled to aid investigation of the two-level information modelling approach. An evaluation of the method was undertaken using II specific use-case scenarios. Information modelling was performed using the two-level modelling method to show how existing historical ocean observing datasets can be expressed semantically and harmonized using two-level modelling. Also, the flexibility of the approach was investigated by applying the method to an air quality monitoring scenario using a technologically constrained monitoring sensor system. This work has demonstrated that two-level modelling can be translated to the geospatial domain and then further developed to be used within a constrained technological sensor system; using traditional wireless sensor networks, semantic web technologies and Internet of Things based technologies. Domain specific evaluation results show that twolevel modelling presents a viable approach to achieve semantic interoperability between constrained geo-observational sensor systems and spatial data infrastructures for ocean observing and city based air quality observing scenarios. This has been demonstrated through the re-purposing of selected, existing geospatial data models and standards. However, it was found that re-using existing standards requires careful ontological analysis per domain concept and so caution is recommended in assuming the wider applicability of the approach. While the benefits of adopting a two-level information modelling approach to geospatial information modelling are potentially great, it was found that translation to a new domain is complex. The complexity of the approach was found to be a barrier to adoption, especially in commercial based projects where standards implementation is low on implementation road maps and the perceived benefits of standards adherence are low. Arising from this work, a novel set of base software components, methods and fundamental geo-archetypes have been developed. However, during this work it was not possible to form the required rich community of supporters to fully validate geoarchetypes. Therefore, the findings of this work are not exhaustive, and the archetype models produced are only indicative. The findings of this work can be used as the basis to encourage further investigation and uptake of two-level modelling within the Earth system science and geo-spatial domain. Ultimately, the outcomes of this work are to recommend further development and evaluation of the approach, building on the positive results thus far, and the base software artefacts developed to support the approach.

 • Open Access English
  Authors: 
  Lazarou, Marina;
  Publisher: Department of Communication and Internet Studies, Faculty of Communication and Media Studies, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  Considering the needs and demands of contemporary society, this study follows a technological approach. The use of technology and precisely the Internet of Things (IoT), flourishes among miscellaneous sectors due to the innumerable benefits that it grants. It plays a fundamental role in creating more efficient operations, as well as reshaping and facilitating people’s everyday lives. The current thesis focuses on the implementation of IoT technology in retail stores. It pursues an experimental methodological strategy which involves qualitative data. Specifically, through the literature review and interviews which were materialized, the tracking process and facilitation of garments within retail environments, were proven to have been significantly lacking. These processes noticeably influence customers’ service, as well as their experience and satisfaction. Hence, the development of a smart fitting room aims to enhance these segments and boost the store’s functional operation. Briefly, a smart fitting room is the evolution of the stores’ traditional changing room. The basic cabin is transformed to an enhanced consumer service environment, through the networked software and devices provided by the IoT ecosystem. Completed

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
15 Research products, page 1 of 2
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολυμέσων Και Γραφικών Τεχνών, Σχολή καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Agricultural Sciences, Biotechnology and Food Science, Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

 • Open Access
  Authors: 
  Nzembayie, Kisito Futonge;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  Digitisation has ushered in a new era of value creation where cross border data flows generate more economic value than traditional flows of goods. The powerful new combination of digital and traditional forms of innovation has seen several new industries branded with a ‘tech’ suffix. In the education technology sector (EdTech), which is the industry context of this research, digitisation is driving double-digit growth into a projected $240 billion industry by 2021. Yet, despite its contemporary significance, the field of entrepreneurship has paid little attention to the phenomenon of digital entrepreneurship. As several scholars observe, digitisation challenges core organising axioms of entrepreneurship, with significant implications for the new venture creation process in new sectors such as EdTech. New venture creation no longer appears to follow discrete and linear models of innovation, as spatial and temporal boundaries get compressed. Given the paradigmatic shift, this study investigates three interrelated themes. Firstly, it seeks to determine how a Pure Digital Entrepreneurship (PDE) process develops over time; and more importantly, how the journey challenges extant assumptions of the entrepreneurial process. Secondly, it strives to identify and theorise the deep structures which underlie the PDE process through mechanism-based explanations. Consequently, the study also seeks to determine the causal pathways and enablers which overtly or covertly interrelate to power new venture emergence and performance. Thirdly, it aims to offer practical guidelines for nurturing the growth of PDE ventures, and for the development of supportive ecosystems. To meet the stated objectives, this study utilises an Insider Action Research (IAR) approach to inquiry, which incorporates reflective practice, collaborative inquiry and design research for third-person knowledge production. This three-pronged approach to inquiry allows for the enactment of a PDE journey in real-time, while acquiring a holistic narrative in the ‘swampy lowlands’ of new venture creation. The findings indicate that the PDE process is differentiated by the centrality of digital artifacts in new venture ideas, which in turn result in less-bounded processes that deliver temporal efficiencies – hence, the shorter new venture creation processes than in traditional forms of entrepreneurship. Further, PDE action is defined by two interrelated events – digital product development and digital growth marketing. These events are characterised by the constant forking, merging and termination of diverse activities. Secondly, concurrent enactment and piecemeal co-creation were found to be consequential mechanisms driving temporal efficiencies in digital product development. Meanwhile, data-driven operation and flexibility combine in digital growth marketing, to form higher order mechanisms which considerably reduce the levels of task-specific and outcome uncertainties. Finally, the study finds that digital growth marketing is differentiated from traditional marketing by the critical role of algorithmic agencies in their capacity as gatekeepers. Thus, unlike traditional marketing, which emphasises customer sovereignty, digital growth marketing involves a dual focus on the needs of human and algorithmic stakeholders. Based on the findings, this research develops a pragmatic model of pure digital new venture creation and suggests critical policy guidelines for nurturing the growth of PDE ventures and ecosystems.

 • Open Access
  Authors: 
  Pohl, Vivien;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  Air quality monitoring in Ireland is under the jurisdiction of the Environmental Protection Agency in compliance with the Gothenburg Protocol, EU/national legislation, and the National Clean Air Strategy. Particulate Matter (PM) has been acknowledged as a key atmospheric pollutant, with serious public health impacts and no safe threshold of exposure in place to-date. Ammonia (NH3) emissions are linked to the secondary production of PM through atmospheric reactions occurring with acidic atmospheric components such as sulfuric acid, nitric acid, and hydrochloric acid. These reactions result in the formation of ammonium sulfate, ammonium nitrate and ammonium chloride, among others. More than 95% of NH3 emissions occurring in Ireland arise from agriculture, with minor contributions from transport and natural sources. This study aims to advance knowledge and understanding of the role of arable agricultural practices and management in NH3 enrichment and aid in mapping of the sources of PM production. The nature and contribution of NH3 in the atmosphere to secondary PM in defined arable settings will be examined to provide greater insight into system dynamics facilitating emission control and mitigation measures to be implemented. This will be achieved through a review of existing literature and database assessment combined with the application of a localised field monitoring network in arable agricultural settings. As Ireland currently has no active atmospheric NH3 monitoring in place, reported emission levels can prove to be imprecise. And lead to over- and under-estimation of NH3 gas emissions to the atmosphere from sources such as agriculture. By establishing localized monitoring stations at emission sources, the precision of the estimated NH3 concentrations in the atmosphere can be improved. This can also lead to improved understanding of PM dynamics and formation. This will be achieved by using a combination of active and passive sampling instruments for in-field atmospheric sample collection, which will then be analysed in the laboratory using ion chromatography. Additionally, to gain a fuller understanding of the dynamics of an agricultural system, background monitoring of soil properties and water nutrient enrichment will also be carried out. The output of this project will build on existing theories of NH3, and PM dynamics established by previous research, and combine these with field data, including agricultural practices, NH3 source production and PM generation, soil and water enrichment and quality background monitoring to synthesise a new mechanistic paradigm. This new understanding will be operationalised through the development of a conceptual model of NH3 dynamics and PM generation, and agri-ecological interactions known as Conceptual Ammonia-aeroSol bIOspheric Simulation (CASIOS). The model builds on a Drivers, Pressures, State, Impacts, Responses framework, with an additional attribute introduced under the term ‘Concept’ which includes environmental conditions previously not considered under this paradigm.

 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
  Country: Cyprus

  This dissertation investigates the capabilities of Geographic Information Systems (GIS) in the monitoring of public green spaces of a Municipality or a Community, as well as in the planning of their maintenance. Specifically, the dissertation begins with a literature review of similar GIS applications and uses the main findings to start the design of a GIS that, on the one hand, will facilitate the monitoring and maintenance of open green spaces and, on the other hand, will be usable by non-specialists in GIS. In line with the above goals, the final application combined: a) ArcGIS Collector, which was used to ease the surveys of green open spaces, as it can include predefined fields with default entries, b) ArcGIS Online, which was used as a linkage between ArcGIS Collector and ArcMap, c) Microsoft Excel, which provides a convenient way for the creation and update of databases by non-specialised staff, and d) ArcMap, which was used to connect the above databases with the spatial geometry of the open green spaces and, also, to produce the maps that will allow the sound planning of maintenance tasks. For application purposes, the Parish of Geroskipou was selected as a case study, as it includes 160 public green spaces belonging to different types. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στην αποτύπωση των δημόσιων χώρων πρασίνου ενός Δήμου ή μίας Κοινότητας για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησής τους. Συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία πραγματοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπηση παρόμοιων εφαρμογών GIS και, ακολούθως, θέτει ως στόχο της την υλοποίηση σχετικής υποδομής γεωχωρικών δεδομένων, η οποία, αφενός διευκολύνει τις εργασίες παρακολούθησης και προγραμματισμού και, αφετέρου, επιτρέπει τη χρήση της από όσο το δυνατόν λιγότερο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με βάση τον παραπάνω στόχο, δημιουργήθηκε η σχετική υποδομή, η οποία συνδυάζει: α) τη δυνατότητα διενέργειας πρωτογενών καταγραφών των χώρων πρασίνου με χρήση του λογισμικού ArcGIS Collector, το οποίο επιτρέπει τη χρήση πεδίων καταχώρησης με προεπιλεγμένες τιμές για διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής, β) αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πιο πάνω καταγραφών σε περιβάλλον web GIS με χρήση του λογισμικού ArcGIS Online, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων στο λογισμικό Microsoft Excel για χρήση της από τους επιστάτες των χώρων πρασίνου, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση και ενημέρωση των εργασιών συντήρησης και, τέλος, δ) σύνδεση της βάσης δεδομένων με GIS και επεξεργασία 22 διαφορετικών χαρτών στο λογισμικό ArcMap, για σκοπούς παρακολούθησης και προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η Ενορία Γεροσκήπου του ομώνυμου Δήμου, ο οποίος περιλαμβάνει 160 δημόσιους χώρους πρασίνου διαφόρων τύπων. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The science of remote sensing is undoubtedly an integral part of the evolution of technology using satellite data. It provides inexhaustible capabilities and a variety of applications providing solutions to various problems related to data collection from a distance and also to a large extent. Its applications include the study of land use changes, the mapping of areas, the study of burned areas and the study of meteorological phenomena. With the development of technology, the use of satellite data is now common since the advantages they give are many and at the same time they have the ability to cover many areas without limits or restrictions. They also allow you to monitor the earth's surface to observe various changes. This dissertation discusses, processes and analyzes the use of various vegetation indices using specific satellite data. The satellite data used was drawn from the Landsat 8 satellite, which was launched in February 2013 and was launched in May of the same year. The aim of the study is the bibliographic review of the use of vegetation indices which aim to monitor and study areas of interest by analyzing the final results. Through research, various applications are identified that combine the vegetation indices with the data of Landsat 8. Finally, these applications are commented on and explained, drawing some basic conclusions. Η επιστήμη της Τηλεπισκόπηση: αναμφισβήτητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εξέλιξη της τεχνολογία: με την χρήση των δορυφορικών δεδομένων. Παρέχει ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και πληθώρα εφαρμογών παρέχοντας λύσεις για διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την συλλογή δεδομένων από απόσταση και σε μεγάλη έκταση. Στις εφαρμογές της περιλαμβάνεται η μελέτη αλλαγών χρήσεων γης. η χαρτογράφηση περιοχών, μελέτη καμένων εκτάσεων και μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων. Με την ανάπτυξη της τεχνολογία η χρήση των δορυφορικών δεδομένων είναι πλέον συνηθισμένη αφού τα πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολλά και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα κάλυψης πολλών περιοχών χωρίς όρια και περιορισμούς. Δίνουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της επιφάνειας της γης για παρακολούθηση διάφορων μεταβολών. Η παρούσα διπλωματική μελέτη πραγματεύεται, επεξεργάζεται και αναλύει την χρήση διάφορων δεικτών βλάστησης με την χρήση δεδομένων συγκεκριμένου δορυφόρου. Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από τον δορυφόρο Landsat 8 ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και τέθηκε σε λειτουργία για παροχή δεδομένων τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Σκοπός της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήση δεικτών βλάστησης οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση και την μελέτη περιοχών ενδιαφέροντος αναλύοντας τα τελικά αποτελέσματα Μέσα από έρευνα εντοπίζονται διάφορες εφαρμογές οι οποίες συνδυάζουν τους δείκτες βλάστησης με τα δεδομένα του Landsat 8. Τέλος γίνεται σχολιασμός των εφαρμογών αυτών αλλά και επεξήγηση τους βγάζοντας κάποια βασικά συμπεράσματα. Completed

 • Open Access
  Authors: 
  Adesi, Michael;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  The construction industry contributes significantly to the socio-economic development of nations through infrastructure development, and job creation culminating into the growth of Gross Domestic Product (GDP). Quantity Surveying Professional Service Firms (QSPSFs) play a critical role in the construction industry by ensuring that projects are delivered within cost, required quality and duration by providing technical and knowledge-intensive services to clients, contractors and stakeholders. Irish QSPSFs are facing challenges such as tender price inflation, intense competition, a skills shortage and disruptive technology. These challenges coupled with the cyclicality of the sector create a turbulent business environment for Irish QSPSFs, yet there remains a paucity of empirical evidence pertaining to how strategic decisions are made by these firms. Strategic planning is critical to addressing the challenges confronting business organisations such as the Irish QSPSFs; however, to date strategic planning has focused to a greater extent on manufacturing, oil and gas, retail, consumer products and light manufacturing, whereas there remains limited empirical investigation within the construction industry. This study aims to address this gap by examining the strategic decision-making process of Irish QSPSFs operating in the changing environment of the construction industry. What sets the research apart is that a Dynamic Capabilities (DC) perspective has been used with focus on sensing; seizing; and transformation, culminating into its integration into the development of a strategic decision-making framework. This study is entrenched in the pragmatist philosophical stance with emphasis on the positivist and interpretivist position and adopts mixed method by using quantitative and qualitative approaches over two phases. The first phase involves a survey administered with support from the Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) to 350 member practices whereby a single senior Quantity Surveyors (QS) in each practice was invited to participate. Seventy-two usable survey questionnaires completed by respondents were prepared for data analysis. The second phase of the research comprised of interview with ten chief executives or managing directors of Irish QSPSFs. The study found the most preferred strategic choice at the corporate level of QSPSFs as the expansion of services to new markets and sectors. At the business level, the investigation discovered the differentiation of services as the main strategic choice of QSPSFs. Furthermore, participation in strategic decision-making is very critical to the success of strategy formulation in organisations. This study identifies the factors that drive participation in strategic decision-making as the knowledge and competence of staff; personality traits; and the ability of people to make decision at the operational level of the organisation. The investigation also found that strategic change has occurred in QSPSFs over the past ten years. This strategic change is attributable to turbulent environmental conditions such as economic recession, in particular reference to the prolong economic recession 2008-2013. The investigation identified the specific strategic changes that occurred in QSPSFs as growth and expansion into new markets; agglomeration, and changes in the ownership and management structure. The negative and positive impacts of economic recession on QSPSFs have also been identified in this investigation. For instance, a radical shift in strategic response from being proactive to reactive; and self-preservation of ownership structure are the ii adverse effects of economic recession identified by the study while knowledge acquisition; and risk profiling for identification and capturing of opportunities are the positive impacts of economic recession. The study found significant statistical evidence to confirm a strong relationship between the turbulent business environment and the strategic decision-making process characteristics of QSPSFs. A strategic decision-making framework was developed on the basis of field work undertaken which was subsequently validated by respondent practices. The framework is the first of its kind pertaining to construction PSFs.

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  One of the environmental problems that has been occurring at a very high rate in recent decades is the forest fire. Forests are undoubtedly a renewable natural resource, which provides both environmental, economic and also cultural and social development for each place. Forest fire have devastating and unfortunate effects on both vegetation and ecosystems. Dealing with them presupposes the existence of integrated plans and management policies, but also the availability of timely and reliable statistics and information on fire regimes. Valuable help in these actions is the use of new technologies and data sources. Remote Sensing provides a solution to large-scale data collection problems. In more depth, Satellite Remote Sensing together with satellite data provides the possibility of better monitoring and management of the burned areas as well as the degradation of the environment. It is used for prevention, detection and direct mapping, both short- term and long- tern impacts. With the help of satellite data, taking at least two different time images depicting the same area, the appropriate correction can be made, using the appropriate vegetation indicators for each occasion and sorting the image so that it can indicate tot the analysed areas where the mapped surface has undergone changes. The presented diplomatic study refers to forest fire and how they affect the ecosystems, but even to the restoration of vegetation. The research also mentions the detectors contained in each satellite and how the Remote Sensing helps to monitor the vegetation by creating vegetation markers that each has its own role and purpose. It even develops the processing that satellite imagery needs to be classified and how Satellite Remote Sensing can help map forest fires. Ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρουσιάζει πολύ υψηλούς ρυθμούς εμφάνισης τις τελευταίες δεκαετίες, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο, τα οποία παρέχουν τόσο περιβαλλοντική όσο και οικονομική, αλλά και πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη για κάθε τόπο. Οι δασικές πυρκαγιές επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στη βλάστηση όσο και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την υπάρξει ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών διαχείρισης, αλλά και τη διαθεσιμότητα έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών και πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πυρκαγιών. Πολύτιμο αρωγό σε αυτές τις ενέργειες αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών και πηγών δεδομένων. Η Τηλεπισκόπηση δίνει λύση σε προβλήματα συλλογής δεδομένων με μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση παρέχει μαζί με τα δορυφορικά δεδομένα την δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης και διαχείρισης των καμένων εκτάσεων καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη, ανίχνευση και άμεση χαρτογράφηση, εκτίμηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα των επιπτώσεων που προκαλεί. Με την βοήθεια των δορυφορικών δεδομένων, παίρνοντας δύο τουλάχιστον διαφορετικές χρονικά εικόνες που να απεικονίζουν την ίδια περιοχή, μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους για κάθε περίσταση δείκτες βλάστησης και ακολούθως την ταξινόμηση των εικόνων για να μπορεί να υποδείξει στον αναλυτή περιοχές όπου η χαρτογραφούμενη επιφάνεια έχει υποστεί αλλαγές. Στη παρούσα διπλωματική μελέτη γίνεται αναφορά στις δασικές πυρκαγιές και πως αυτές επηρεάζουν στην συνέχεια τα οικοσυστήματα, αλλά ακόμα και στην αποκατάσταση της βλάστησης. Στην έρευνα γίνεται αναφορά και για τους ανιχνευτές που περιέχονται μέσα σε κάθε δορυφόρο αλλά και πως η Τηλεπισκόπηση βοηθά στην παρακολούθηση της βλάστησης με τη δημιουργία δεικτών βλάστησης που ο κάθε ένας έχει τον δικό του ρόλο και σκοπό. Αναπτύσσεται ακόμα και η επεξεργασία που χρειάζονται οι δορυφορικές εικόνες με την ταξινόμηση και πως μπορεί να βοηθήσει η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση στη χαρτογράφηση των δασικών πυρκαγιών. Completed

 • Open Access
  Authors: 
  Stacey, Paul;
  Publisher: Technological University Dublin
  Country: Ireland

  As geographical observational data capture, storage and sharing technologies such as in situ remote monitoring systems and spatial data infrastructures evolve, the vision of a Digital Earth, first articulated by Al Gore in 1998 is getting ever closer. However, there are still many challenges and open research questions. For example, data quality, provenance and heterogeneity remain an issue due to the complexity of geo-spatial data and information representation. Observational data are often inadequately semantically enriched by geo-observational information systems or spatial data infrastructures and so they often do not fully capture the true meaning of the associated datasets. Furthermore, data models underpinning these information systems are typically too rigid in their data representation to allow for the ever-changing and evolving nature of geo-spatial domain concepts. This impoverished approach to observational data representation reduces the ability of multi-disciplinary practitioners to share information in an interoperable and computable way. The health domain experiences similar challenges with representing complex and evolving domain information concepts. Within any complex domain (such as Earth system science or health) two categories or levels of domain concepts exist. Those concepts that remain stable over a long period of time, and those concepts that are prone to change, as the domain knowledge evolves, and new discoveries are made. Health informaticians have developed a sophisticated two-level modelling systems design approach for electronic health documentation over many years, and with the use of archetypes, have shown how data, information, and knowledge interoperability among heterogenous systems can be achieved. This research investigates whether two-level modelling can be translated from the health domain to the geo-spatial domain and applied to observing scenarios to achieve semantic interoperability within and between spatial data infrastructures, beyond what is possible with current state-of-the-art approaches. A detailed review of state-of-the-art SDIs, geo-spatial standards and the two-level modelling methodology was performed. A cross-domain translation methodology was developed, and a proof-of-concept geo-spatial two-level modelling framework was defined and implemented. The Open Geospatial Consortium’s (OGC) Observations & Measurements (O&M) standard was re-profiled to aid investigation of the two-level information modelling approach. An evaluation of the method was undertaken using II specific use-case scenarios. Information modelling was performed using the two-level modelling method to show how existing historical ocean observing datasets can be expressed semantically and harmonized using two-level modelling. Also, the flexibility of the approach was investigated by applying the method to an air quality monitoring scenario using a technologically constrained monitoring sensor system. This work has demonstrated that two-level modelling can be translated to the geospatial domain and then further developed to be used within a constrained technological sensor system; using traditional wireless sensor networks, semantic web technologies and Internet of Things based technologies. Domain specific evaluation results show that twolevel modelling presents a viable approach to achieve semantic interoperability between constrained geo-observational sensor systems and spatial data infrastructures for ocean observing and city based air quality observing scenarios. This has been demonstrated through the re-purposing of selected, existing geospatial data models and standards. However, it was found that re-using existing standards requires careful ontological analysis per domain concept and so caution is recommended in assuming the wider applicability of the approach. While the benefits of adopting a two-level information modelling approach to geospatial information modelling are potentially great, it was found that translation to a new domain is complex. The complexity of the approach was found to be a barrier to adoption, especially in commercial based projects where standards implementation is low on implementation road maps and the perceived benefits of standards adherence are low. Arising from this work, a novel set of base software components, methods and fundamental geo-archetypes have been developed. However, during this work it was not possible to form the required rich community of supporters to fully validate geoarchetypes. Therefore, the findings of this work are not exhaustive, and the archetype models produced are only indicative. The findings of this work can be used as the basis to encourage further investigation and uptake of two-level modelling within the Earth system science and geo-spatial domain. Ultimately, the outcomes of this work are to recommend further development and evaluation of the approach, building on the positive results thus far, and the base software artefacts developed to support the approach.

 • Open Access English
  Authors: 
  Lazarou, Marina;
  Publisher: Department of Communication and Internet Studies, Faculty of Communication and Media Studies, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  Considering the needs and demands of contemporary society, this study follows a technological approach. The use of technology and precisely the Internet of Things (IoT), flourishes among miscellaneous sectors due to the innumerable benefits that it grants. It plays a fundamental role in creating more efficient operations, as well as reshaping and facilitating people’s everyday lives. The current thesis focuses on the implementation of IoT technology in retail stores. It pursues an experimental methodological strategy which involves qualitative data. Specifically, through the literature review and interviews which were materialized, the tracking process and facilitation of garments within retail environments, were proven to have been significantly lacking. These processes noticeably influence customers’ service, as well as their experience and satisfaction. Hence, the development of a smart fitting room aims to enhance these segments and boost the store’s functional operation. Briefly, a smart fitting room is the evolution of the stores’ traditional changing room. The basic cabin is transformed to an enhanced consumer service environment, through the networked software and devices provided by the IoT ecosystem. Completed