Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22,515 Research products, page 1 of 2,252

 • Rural Digital Europe
 • Publications
 • Open Access
 • Master thesis

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Vončina, Lara;
  Country: Slovenia

  V magistrski nalogi sem digitalizirala pisma dveh slovenskih pesnic Vide Jeraj in Ljudmile Polja-nec, ki sta reprezentativni avtorici slovenske moderne. Obe sta delovali predvsem pred prvo sve-tovno vojno. Vida Jeraj je bila prva slovenska lirična pesnica. Ljudmila Poljanec pa velja za prvo slovensko avtorico, ki v svojih pesmih upodablja tematiko lezbične ljubezni. Prvi del magistrske naloge sem začela s predstavitvijo obeh zgoraj omenjenih avtoric in nadaljevala s predstavitvijo njunih dopisovalk in dopisovalcev. Nato sem prepisala in analizirala njuna pisma. Digitalizirana pisma sem vstavila v elektronsko zbirko Pisma. Digitalizirana korespondenca bo omogočila na-tančnejše razumevanje avtoričinih ustvarjanj. V nadaljevanju sem s pomočjo ključnih besed dolo-čila tematike, ki se pojavljajo v njunih pismih in prišla do ugotovitve, da so največkrat prisotne naslednje tematike: Osebno razmerje in prijateljstvo, kultura in umetnost, literarna kritika, literarne revije, ženske revije, pesnjenje, Dunaj, izobraževanje, zdravje in potovanja. Pri Vidi Jeraj pa še starševstvo in podeželsko življenje. S pomočjo v pismih omenjenih oseb sem raziskala njuno soci-alno mrežo in dognala, da sta največkrat sodelovali in prijateljevali z osebami s področja kulturne-ga delovanja. S primerjanjem tematik, ki se pojavljajo v pismih Vide Jeraj in Ivana Cankarja sem prišla do ugotovitve, da se korespondenca avtorja in avtorice razlikuje. Na koncu sem raziskala še, ali se tematike v njunih pismih pojavljajo tudi v njunih pesmih in ugotovila, da se pojavljajo, in sicer najpogosteje: vreme, podeželsko življenje, religija in ljubezen. In this master’s thesis, I digitalised letters by two Slovenian poets, Vida Jeraj and Ljudmila Pol-janec, who are representative female authors of Slovenian modernism. Both were active especially before the First World War. Vida Jeraj was the first Slovenian female lyrical poet, and Ljudmila Poljanec is considered the first Slovenian female author who portrayed lesbian love in their po-ems. The first part of the master’s thesis presents said authors and continues by presenting their correspondents. I first transcribed and analysed their letters. The letters, once digitalised, were added to the electronic database Pisma. On the basis of the digitalised correspondence, it will be easier to understand the authors’ work. Based on selected keywords, I was able to identify the topics that are discussed in their letters, determining that the most frequently present topics are the following: personal relationship and friendship, culture and art, literary criticism, literary mag-azines, women's magazines, poetry, Vienna, education, health and travelling. In addition, Vida Jeraj also discussed parenthood and life in the countryside. Focusing on the people mentioned in their letters, I was able to study their social network and conclude that, most frequently, they interacted and were friends with people in the field of cultural activities. By comparing the topics discussed in the letters by Vida Jeraj and Ivan Cankar, I concluded that the correspondence of each author differs from one another. In the end, I also studied whether the topics present in their letters also appear in their poems, concluding that they do, with the most frequent topics being the weather, life in the countryside, religion and love.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Marc, Matej;
  Country: Slovenia

  Status zaščitene kmetije je poseben pravni status, ki se dodeli kmetijam, ki obsegajo od najmanj 5 do največ 100 ha primerljive kmetijske površine. Osnova za dodelitev statusa je Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev iz leta 1995. Namen statusa zaščitene kmetije je, da se prevzemniku omogoči prevzem kmetije pod pogoji, ki ga preveč ne obremenjujejo in da se hkrati ohranja ekonomska, socialna in ekološka funkcija kmetije. Glavna značilnost zaščitenih kmetij je, da se z dedovanjem ne smejo fizično deliti. Lastništvo zaščitenih kmetij se spreminja na podlagi dedovanja in različnih pogodb. Tako je mogoče kmetijo predati s prodajno, izročilno, darilno pogodbo, pogodbo o preužitku, pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali darilno pogodbo za primer smrti. Z anketiranjem lastnikov in bodočih prevzemnikov smo raziskali lastnosti zaščitenih kmetij in njihovih gospodarjev ter družin, ki tam živijo in kmetije obdelujejo. Ugotovili smo, da po mnenju anketirancev veliko zaščitenih kmetij ne omogoča preživetja niti eni osebi in da je ekonomska sposobnost zaščitene kmetje zelo odvisna od dejavnosti, s katero se ukvarja. Rezultati kažejo na to, da deležniki načeloma podpirajo poseben status zaščitenih kmetij. Glede na analizirano sodno prakso in literaturo sta nujni jasnejša definicija zaščitene kmetije ter smiselno in pravično urejena zaščita fizične in s tem gospodarske celovitosti kmetije kot proizvodne enote. Protected farm status is a special juridical status assigned to farms which comprise a minimum of 5 and maximum of 100 hectares of comparable agricultural area. The basis for granting the status is a 1995 Law on the inheritance of agricultural holdings. The purpose of protected farm status is to enable the acquirer to take over the farm under such conditions that do not burden him too much and to ensure its economic, social and ecological functions. The main characteristic of protected farms is that it may not be physically divided in the case of inheritance. The ownership of protected farm can be transferred by sale, handover, gift contract, contract of subsistence, lifetime maintenance contract, or gift contract in the event of death. With the inquiry of the owners and future acquirers we researched the characteristics of protected farms, their holders and families who live on and cultivate them. We found out that regarding the opinion of respondents a lot of the protected farm do not allow even one person to survive and that the economic capability is very much dependent on the activity of the farm. The results show that the respondents tend to support the special status of the protected farm. In the light of the analysed case law and literature, a clearer definition of the protected farm is necessary, while the protection of the physical and economic integrity of the farm as a production unit should be regulated in a meaningful and fair way.

 • Open Access English
  Authors: 
  Matsietsi, Lisema;
  Publisher: Faculty of Commerce
  Country: South Africa

  The purpose of the study investigates the institution of an exclusive financing model to digitalise South African SMMEs to encompass both the sourcing and the administration of development funds for digitalisation. The SMME 4IR (digitalisation) financing model provides finance for SMMEs digitalisation, especially for e-commerce and operational efficiencies. The need for SMME 4IR financing model is driven by fewer digitalised SMMEs given the increasing share of participation in digital marketplaces. SMMEs' finance is provided for the entire scope of business operations, and there exists no special digitalisation finance. The study employed the convergent parallel mixed methods research (MMR) approach to first, to examine the effect of economic factors on internet usage among the population in South Africa using annual secondary data between 1997 and 2017. The second discovered tech SMMEs in South African business incubators and their potential to digitalise other SMMEs. The last objective developed a model for the digitisation of SMMEs in South Africa. The last two objectives followed a qualitative approach. From the quantitative analysis, the study found long run negative relationship is between SMME and Economy and internet usage while Census/Economy and SMME/ICT Services exhibited long run positive effect on internet usage. The qualitative component explored the digitalisation potential of SMMEs using a sample of Tech SMME, venture capitalist (VC), angel investors, and business incubators' public domain (websites). The study found that tech SMMEs embodied significant potential to digitalise other SMMEs. This potential resides in a network of business incubators with private support, VC firms and angel investors-supported programmes. The SMME 4IR financing model has been proposed to address the need to digitalise SMMEs. This model is a hybrid between a equity-based crowdfunding model, existing tech start-up finance, ICT development funds, alternative (innovative) SME fund generation, and other government initiatives relating to SMMEs and 4IR. Business incubators are suitable to administer funds sourced using the SMME 4IR finance model in partnership with business schools. A partnership has been identified as appropriate to solve the lack of expertise associated with finance designed for SMME digitalisation.

 • Publication . Master thesis . 2023
  Open Access English
  Authors: 
  Carvalho, Gonçalo Rosário de;
  Country: Portugal

  Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Data Science and Advanced Analytics, specialization in Business Analytics Industry 4.0 has been growing within companies and impacting the economy and society, but this has been a more complex challenge for some types of companies. Due to the costs and complexity associated with Industry 4.0 technologies, small and medium enterprises face difficulties in adopting them. This thesis proposes to create a model that gives guidance and simplifies how to implement Industry 4.0 in SMEs with a low-cost perspective. It is intended that this model can be used as a blueprint to design and implement an Industry 4.0 project within a manufactory SME. To create the model, a literature review of the different fields regarding Industry 4.0 were conducted to understand the most suited technologies to leverage within the manufacturing industry and the different use cases where these would be applicable. After the model was built, expert interviews were conducted, and based on the received feedback, the model was tweaked, improved, and validated.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Tolvanen, Miika;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
  Country: Finland
 • Open Access Greek
  Authors: 
  Daskalaki, Effrosyni-Rafaella;
  Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
  Country: Greece

  Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες (EPF) μπορούν να αποικίζουν φυτικούς ιστούς και να δρουν στις καλλιέργειες όχι μόνο ως βιοπαρασιτοκτόνα, αλλά και ως βιοδιεγέρτες, προάγοντας την φυτική ανάπτυξη και ενεργοποιώντας τους φυτικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Στο παρόν πείραμα πεδίου, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των εμπορικών σκευασμάτων δύο στελεχών του Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae), GHA (Botanigard) και PPRI 5339 (Velifer® ES) και ενός άγριου στελέχους (AP0101) που απομονώθηκε από την Αχαΐα, Ελλάδα. Τα τρία στελέχη ερευνήθηκαν στο πεδίο για τις ενδοφυτικές τους επιδράσεις στο πεπόνι Cucumis melo (Cucurbitales: Cucurbitaceae) και ειδικότερα για την ικανότητά τους να αποικίζουν φυτικούς ιστούς, να ελέγχουν την προσβολή των φυτών από τα μυζητικά έντομα Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) και να βελτιώνουν τις παραμέτρους ανάπτυξης των φυτών (ύψος φυτού, αριθμός λουλουδιών και καρπών). Όλα τα πειραματικά στελέχη αποίκισαν με επιτυχία τα φυτά Cucumis melo. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού της αφίδας στα φυτά που είχαν εμβολιαστεί με τα τρία στελέχη του εντομοπαθογόνου μύκητα σε σχέση με τα φυτά ελέγχου. Όσον αφορά την φυτική ανάπτυξη, τον αριθμό των λουλουδιών και των καρπών, αυξήθηκαν σημαντικά στα φυτά που ήταν εμβολιασμένα με τα στελέχη του B. bassiana AP0101 και PPRI 5339. Τα αποτελέσματά μας, υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι ενδοφυτικοί μύκητες μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά ως παράγοντες διπλής δράσης, δρώντας τόσο ως εντομοκτόνα, όσο και ως προαγωγείς ανάπτυξης. Entomopathogenic fungi (EPF) can colonize plant tissues and serve crops not only as biopesticides but also as biostimulants that promote plant growth and trigger defense mechanisms. In this context, field trial was conducted evaluating two commercial strains of the entomopathogen Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae), GHA (Botanigard) and PPRI 5339 (Velifer® ES) and a wild strain (AP0101) isolated from Achaia, Greece. The three strains were investigated in the field for their endophytic effects on melon Cucumis melo (Cucurbitales: Cucurbitaceae) and in particular for their ability to colonize plant tissues, control infestations of sucking insects Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) and improve plant growth parameters (plant height, number of flowers and fruits). All experimental fungal strains successfully colonized the C. melon plants. A significant decrease in the aphid population was observed in the treated plants compared to the untreated control. As for plant growth, the number of flowers and fruits was significantly increased in plants treated with B. bassiana strains AP0101 and PPRI 5339. Our results clearly indicate that fungal endophytes can efficiently act as dual action agents demonstrating both insecticidal and growth-promoting effects. Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία 65 σ.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ababio, Benjamin;
  Country: Portugal

  Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Geospatial Technologies Obuasi is one of the major municipalities in southwestern Ghana, Forest resources play a major significant role in the day-to-day activities of the locals due to their high dependency on it. Despite this contribution, the annual rate of current deforestation in Obuasi is about 50 hectares. At this rate the municipality may lose its substantial forest cover completely in the next 25 years. GIS and remote sensing techniques have proven to be efficient ways to monitor forest cover, especially on a large-scale using satellite imagery. In this study, a post-classification comparison change detection algorithm was used to determine the change in forest cover in the 1991-2021 period. The methodology includes a statistical analysis of rainfall and temperature variability for a period of 30years as well as the analysis of perceptions and knowledge of locals on forest modifications. MOLUSCE plugin in QGIS was used to model and generate maps of forest cover and predict future changes in land use/land cover. The land-use/landcover maps showed that between 1991 to 2000 forest areas decline at the rate of 17.1% while another class such as agricultural, built-up, and mining sites has a significant increase of 14%, 4%, and 2% respectively. Between 2000 to 2021, forest areas and agricultural lands decrease from 67% to 60% and 26% to 20% respectively while built-up and mining areas increase from 4% to 12% and 3% to 7% through forest areas remain the dominant landcover class in the area. During the same study period, there was a fluctuation in climatic conditions. Rainfall between 1991 to 2021 has reduced by an amount of 24 mm while temperature has increased to 0.037°C per annum. The majority of the locals believe that cultivated land expansion and mining are the driving forces of forest cover change in the area and the only solutions to these issues are through enrichment planting, and strengthening forest protection laws and mining regulations. Future prediction on forest cover in the area for 2030 map shows that forest areas will be the major contributor of land to other land use/landcover class, henceforth causing it to decline if no intervention is made. These findings can be used to inform conservation and management strategies to mitigate the impact of forest cover change and protect the ecological integrity of forests in the municipality.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yıldırım, Dilek;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler günümüzdeki birçok toplumsal yapıyı değiştirmektedir. Bu değişim sürecinden en fazla etkilenen kurumlardan biri ise kütüphanelerdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan internet kullanımı her türlü bilgiye erişmede kullanılan önemli bir araçtır. Araştırmacılar açısından zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde bilgiye erişebilmek günümüzde önemli hale gelmiştir. Web 2.0 teknolojilerinin getirdiği yenilikler araştırmacıların da kütüphaneden beklentilerinin değişmesine ve artmasına neden olmuştur. Geleneksel kütüphanelerin yerini erişime dayalı dinamik kütüphaneler almaya başlamıştır. Kütüphaneler sürekli artan bilgiyi kontrol altında tutmak, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, işlerini doğru ve hızlı bir şekilde yapabilmek amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada kütüphanelerde yaşanan dijital dönüşüm ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin kütüphanelere etkisi değerlendirilmiş, dijital kütüphane kavramı açıklanmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin bilgi arama davranışları ve kütüphaneden beklentileri incelenmiştir. Çalışmada verilerin toplanabilmesi için nitel veri toplama yöntemlerinden mülakat yöntemi kullanılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesinde farklı birimlerde görevli 19 akademisyen ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi için ise “içerik analizi” kullanılmış olup veriler araştırmanın ana amacına ve içerik analizine uygun olacak şekilde tasnif edilerek Maxqda 18 aracılığıyla kodlanıp veri analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, akademik personel interneti en çok akademik amaç ile kullanmaktadır ve bilgiye erişimde öncelikle interneti tercih etmektedir. Araştırmada dijitalleşen kütüphanelerin olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Dijitalleşen kütüphanelerin olumlu yönlerinden ilki erişim kolaylığıdır. Akademik personel genel olarak kütüphanenin beklentilerini karşıladığını belirtmiştir. Kullanıcıların kütüphaneden en çok beklediği şey erişimin kolay olmasıdır. Kütüphaneler ortaya çıkan profilden yola çıkarak ve akademisyenlerin özeliklerini dikkate alarak bu kullanıcı grubunun beklentilerini karşılayacak şekilde nasıl hizmet verebileceğini planlamalı, kullanıcı merkezli bir anlayış sergilemelidir. Developments in today's information technology are changing many social structures. One of the institutions most affected by this change process is libraries. Increasing use of the internet with the development of technology is an important tool used to access all kinds of information. It has become important for researchers to be able to access information independently of time and place. The innovations brought by Web 2.0 technologies have also caused the expectations of researchers from the library to change and increase. Dynamic libraries based on access have begun to replace traditional libraries. Libraries benefit from technological developments in order to keep the ever-increasing information under control, to provide better service to users, and to do their work accurately and quickly. In this study, the effects of digital transformation in libraries and developments in information technologies on libraries will be evaluated, and the concept of digital library will be explained. Information researhing behaviors of academicians working at Necmettin Erbakan University and their expectations from the library will be examined. Interview, one of the qualitative data collection methods, was used to collect data in the study. Face-to-face interviews were conducted with 19 academicians working in different units at Necmettin Erbakan University. "Content analysis" was used for the analysis of the data, and the data were classified in accordance with the main purpose of the research and content analysis, coded using Maxqda 18 and data analysis was carried out. According to research results, academic staff use the internet mostly for academic purposes and prefer the internet primarily in accessing information. In the research, it has been seen that the positive aspects of digitized libraries are more than the negative aspects. One of the positive aspects of digitized libraries is ease of access. Academic staff generally stated that the library met their expectations. What users expect most from the library is ease of access. Libraries should plan how they can serve to meet the expectations of this user group, based on the profile that has emerged and taking into account the characteristics of academicians, and exhibit a user-centered understanding. Yüksek Lisans Tezi

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Hokkanen, Simo;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
  Country: Finland
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Karaula, Mihovil;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.
  Country: Croatia

  Predmet istraživanja ovog diplomskog rada jest analiza promjene šumskoga pokrova u Spačvanskome bazenu u razdoblju od 1975. do 2022. godine, uz referentne godine 1976., 1991. i 2022. Područje istraživanja u potpunosti je smješteno u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a sastoji se od 16 šumskogospodarskih jedinica, čije su prostorne granice ustupljene od strane Hrvatskih šuma u obliku GIS shapefilea. Analiza promjene pokrova provedena je preko Landsat satelitskih snimaka preuzetih s Earth Explorer servisa Američkog zavoda za geologiju (USGS). Korištene su snimke Landsat 1 (za 1976.), Landsat 5 (za 1991.) te Landsat 9 (za 2022.) misija. Stanja zemljišnih pokrova utvrđena su pomoću ručne nadzirane klasifikacije unutar ESRI-jevoga softverskog paketa ArcMap 10.8 unutar 4 klase zemljišnog pokrova. Pri klasifikaciji korišteni su RGB kompoziti satelitskih snimaka, kao i false color kompoziti te CVI (Chlorophylle Vegetation Index) vegetacijski indeks. Površine klasa zemljišnih pokrova utvrđene su pomoću funkcija unutar ArcMap programa i poznate veličine ćelije, odnosno piksela pojedinih satelitskih snimaka. Površine klasa potom su uspoređene te su izrađeni i rasteri promjene unutar kojih su promjene između klasa pokrova grupirane u 4 karakteristične skupine. U promatranome razdoblju od 1975. do 2022. uočena je dominacija procesa gubitka šumskoga pokrova, odnosno šumske mase, to jest procesa deforestacije, dok je proces reforestacije, odnosno obnove šumske vegetacije, bio prisutan, međutim u znatnoj manjoj mjeri. The aim of this thesis is analysis of forest cover change in Spačva basin from 1975 to 2022, using reference years of 1976, 1991 and 2022. Research area is in its whole a part of Vukovar-Srijem County and consists of 16 forest management units, which spatial boundaries were granted by the Croatian Forestry via the GIS shapefile. Forest cover change analysis was carried out using the Landsat satellite images, accessed to via the Earth Explorer service of the United States Geological Survey (USGS). In use were the images of the Landsat 1 (1976), Landsat 5 (1991) and Landsat 9 (2022) mission for the respective reference years. Land cover state was determined using the manual supervised image classification in ESRI software package ArcMap 10.8. and divided into 4 land cover classes. RGB composites, as well as false colour composites and CVI index were in use in order to carry out the classification. Areas of land cover classes were determined using ArcMap functions as well as the known area and size of the raster cell for each satellite image. Areas of the land cover classes were then compared through the years and inter-class cover changes rasters between the respective reference years were made in addition. Land cover changes between the land cover classes were grouped into 4 characteristic groups. The analysis of this paper brought a conclusion of domination of process of deforestation, while process of reforestation exists, but on a significantly smaller scale.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
22,515 Research products, page 1 of 2,252
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Vončina, Lara;
  Country: Slovenia

  V magistrski nalogi sem digitalizirala pisma dveh slovenskih pesnic Vide Jeraj in Ljudmile Polja-nec, ki sta reprezentativni avtorici slovenske moderne. Obe sta delovali predvsem pred prvo sve-tovno vojno. Vida Jeraj je bila prva slovenska lirična pesnica. Ljudmila Poljanec pa velja za prvo slovensko avtorico, ki v svojih pesmih upodablja tematiko lezbične ljubezni. Prvi del magistrske naloge sem začela s predstavitvijo obeh zgoraj omenjenih avtoric in nadaljevala s predstavitvijo njunih dopisovalk in dopisovalcev. Nato sem prepisala in analizirala njuna pisma. Digitalizirana pisma sem vstavila v elektronsko zbirko Pisma. Digitalizirana korespondenca bo omogočila na-tančnejše razumevanje avtoričinih ustvarjanj. V nadaljevanju sem s pomočjo ključnih besed dolo-čila tematike, ki se pojavljajo v njunih pismih in prišla do ugotovitve, da so največkrat prisotne naslednje tematike: Osebno razmerje in prijateljstvo, kultura in umetnost, literarna kritika, literarne revije, ženske revije, pesnjenje, Dunaj, izobraževanje, zdravje in potovanja. Pri Vidi Jeraj pa še starševstvo in podeželsko življenje. S pomočjo v pismih omenjenih oseb sem raziskala njuno soci-alno mrežo in dognala, da sta največkrat sodelovali in prijateljevali z osebami s področja kulturne-ga delovanja. S primerjanjem tematik, ki se pojavljajo v pismih Vide Jeraj in Ivana Cankarja sem prišla do ugotovitve, da se korespondenca avtorja in avtorice razlikuje. Na koncu sem raziskala še, ali se tematike v njunih pismih pojavljajo tudi v njunih pesmih in ugotovila, da se pojavljajo, in sicer najpogosteje: vreme, podeželsko življenje, religija in ljubezen. In this master’s thesis, I digitalised letters by two Slovenian poets, Vida Jeraj and Ljudmila Pol-janec, who are representative female authors of Slovenian modernism. Both were active especially before the First World War. Vida Jeraj was the first Slovenian female lyrical poet, and Ljudmila Poljanec is considered the first Slovenian female author who portrayed lesbian love in their po-ems. The first part of the master’s thesis presents said authors and continues by presenting their correspondents. I first transcribed and analysed their letters. The letters, once digitalised, were added to the electronic database Pisma. On the basis of the digitalised correspondence, it will be easier to understand the authors’ work. Based on selected keywords, I was able to identify the topics that are discussed in their letters, determining that the most frequently present topics are the following: personal relationship and friendship, culture and art, literary criticism, literary mag-azines, women's magazines, poetry, Vienna, education, health and travelling. In addition, Vida Jeraj also discussed parenthood and life in the countryside. Focusing on the people mentioned in their letters, I was able to study their social network and conclude that, most frequently, they interacted and were friends with people in the field of cultural activities. By comparing the topics discussed in the letters by Vida Jeraj and Ivan Cankar, I concluded that the correspondence of each author differs from one another. In the end, I also studied whether the topics present in their letters also appear in their poems, concluding that they do, with the most frequent topics being the weather, life in the countryside, religion and love.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Marc, Matej;
  Country: Slovenia

  Status zaščitene kmetije je poseben pravni status, ki se dodeli kmetijam, ki obsegajo od najmanj 5 do največ 100 ha primerljive kmetijske površine. Osnova za dodelitev statusa je Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev iz leta 1995. Namen statusa zaščitene kmetije je, da se prevzemniku omogoči prevzem kmetije pod pogoji, ki ga preveč ne obremenjujejo in da se hkrati ohranja ekonomska, socialna in ekološka funkcija kmetije. Glavna značilnost zaščitenih kmetij je, da se z dedovanjem ne smejo fizično deliti. Lastništvo zaščitenih kmetij se spreminja na podlagi dedovanja in različnih pogodb. Tako je mogoče kmetijo predati s prodajno, izročilno, darilno pogodbo, pogodbo o preužitku, pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali darilno pogodbo za primer smrti. Z anketiranjem lastnikov in bodočih prevzemnikov smo raziskali lastnosti zaščitenih kmetij in njihovih gospodarjev ter družin, ki tam živijo in kmetije obdelujejo. Ugotovili smo, da po mnenju anketirancev veliko zaščitenih kmetij ne omogoča preživetja niti eni osebi in da je ekonomska sposobnost zaščitene kmetje zelo odvisna od dejavnosti, s katero se ukvarja. Rezultati kažejo na to, da deležniki načeloma podpirajo poseben status zaščitenih kmetij. Glede na analizirano sodno prakso in literaturo sta nujni jasnejša definicija zaščitene kmetije ter smiselno in pravično urejena zaščita fizične in s tem gospodarske celovitosti kmetije kot proizvodne enote. Protected farm status is a special juridical status assigned to farms which comprise a minimum of 5 and maximum of 100 hectares of comparable agricultural area. The basis for granting the status is a 1995 Law on the inheritance of agricultural holdings. The purpose of protected farm status is to enable the acquirer to take over the farm under such conditions that do not burden him too much and to ensure its economic, social and ecological functions. The main characteristic of protected farms is that it may not be physically divided in the case of inheritance. The ownership of protected farm can be transferred by sale, handover, gift contract, contract of subsistence, lifetime maintenance contract, or gift contract in the event of death. With the inquiry of the owners and future acquirers we researched the characteristics of protected farms, their holders and families who live on and cultivate them. We found out that regarding the opinion of respondents a lot of the protected farm do not allow even one person to survive and that the economic capability is very much dependent on the activity of the farm. The results show that the respondents tend to support the special status of the protected farm. In the light of the analysed case law and literature, a clearer definition of the protected farm is necessary, while the protection of the physical and economic integrity of the farm as a production unit should be regulated in a meaningful and fair way.

 • Open Access English
  Authors: 
  Matsietsi, Lisema;
  Publisher: Faculty of Commerce
  Country: South Africa

  The purpose of the study investigates the institution of an exclusive financing model to digitalise South African SMMEs to encompass both the sourcing and the administration of development funds for digitalisation. The SMME 4IR (digitalisation) financing model provides finance for SMMEs digitalisation, especially for e-commerce and operational efficiencies. The need for SMME 4IR financing model is driven by fewer digitalised SMMEs given the increasing share of participation in digital marketplaces. SMMEs' finance is provided for the entire scope of business operations, and there exists no special digitalisation finance. The study employed the convergent parallel mixed methods research (MMR) approach to first, to examine the effect of economic factors on internet usage among the population in South Africa using annual secondary data between 1997 and 2017. The second discovered tech SMMEs in South African business incubators and their potential to digitalise other SMMEs. The last objective developed a model for the digitisation of SMMEs in South Africa. The last two objectives followed a qualitative approach. From the quantitative analysis, the study found long run negative relationship is between SMME and Economy and internet usage while Census/Economy and SMME/ICT Services exhibited long run positive effect on internet usage. The qualitative component explored the digitalisation potential of SMMEs using a sample of Tech SMME, venture capitalist (VC), angel investors, and business incubators' public domain (websites). The study found that tech SMMEs embodied significant potential to digitalise other SMMEs. This potential resides in a network of business incubators with private support, VC firms and angel investors-supported programmes. The SMME 4IR financing model has been proposed to address the need to digitalise SMMEs. This model is a hybrid between a equity-based crowdfunding model, existing tech start-up finance, ICT development funds, alternative (innovative) SME fund generation, and other government initiatives relating to SMMEs and 4IR. Business incubators are suitable to administer funds sourced using the SMME 4IR finance model in partnership with business schools. A partnership has been identified as appropriate to solve the lack of expertise associated with finance designed for SMME digitalisation.

 • Publication . Master thesis . 2023
  Open Access English
  Authors: 
  Carvalho, Gonçalo Rosário de;
  Country: Portugal

  Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Data Science and Advanced Analytics, specialization in Business Analytics Industry 4.0 has been growing within companies and impacting the economy and society, but this has been a more complex challenge for some types of companies. Due to the costs and complexity associated with Industry 4.0 technologies, small and medium enterprises face difficulties in adopting them. This thesis proposes to create a model that gives guidance and simplifies how to implement Industry 4.0 in SMEs with a low-cost perspective. It is intended that this model can be used as a blueprint to design and implement an Industry 4.0 project within a manufactory SME. To create the model, a literature review of the different fields regarding Industry 4.0 were conducted to understand the most suited technologies to leverage within the manufacturing industry and the different use cases where these would be applicable. After the model was built, expert interviews were conducted, and based on the received feedback, the model was tweaked, improved, and validated.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Tolvanen, Miika;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
  Country: Finland
 • Open Access Greek
  Authors: 
  Daskalaki, Effrosyni-Rafaella;
  Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
  Country: Greece

  Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες (EPF) μπορούν να αποικίζουν φυτικούς ιστούς και να δρουν στις καλλιέργειες όχι μόνο ως βιοπαρασιτοκτόνα, αλλά και ως βιοδιεγέρτες, προάγοντας την φυτική ανάπτυξη και ενεργοποιώντας τους φυτικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Στο παρόν πείραμα πεδίου, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των εμπορικών σκευασμάτων δύο στελεχών του Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae), GHA (Botanigard) και PPRI 5339 (Velifer® ES) και ενός άγριου στελέχους (AP0101) που απομονώθηκε από την Αχαΐα, Ελλάδα. Τα τρία στελέχη ερευνήθηκαν στο πεδίο για τις ενδοφυτικές τους επιδράσεις στο πεπόνι Cucumis melo (Cucurbitales: Cucurbitaceae) και ειδικότερα για την ικανότητά τους να αποικίζουν φυτικούς ιστούς, να ελέγχουν την προσβολή των φυτών από τα μυζητικά έντομα Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) και να βελτιώνουν τις παραμέτρους ανάπτυξης των φυτών (ύψος φυτού, αριθμός λουλουδιών και καρπών). Όλα τα πειραματικά στελέχη αποίκισαν με επιτυχία τα φυτά Cucumis melo. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού της αφίδας στα φυτά που είχαν εμβολιαστεί με τα τρία στελέχη του εντομοπαθογόνου μύκητα σε σχέση με τα φυτά ελέγχου. Όσον αφορά την φυτική ανάπτυξη, τον αριθμό των λουλουδιών και των καρπών, αυξήθηκαν σημαντικά στα φυτά που ήταν εμβολιασμένα με τα στελέχη του B. bassiana AP0101 και PPRI 5339. Τα αποτελέσματά μας, υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι ενδοφυτικοί μύκητες μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά ως παράγοντες διπλής δράσης, δρώντας τόσο ως εντομοκτόνα, όσο και ως προαγωγείς ανάπτυξης. Entomopathogenic fungi (EPF) can colonize plant tissues and serve crops not only as biopesticides but also as biostimulants that promote plant growth and trigger defense mechanisms. In this context, field trial was conducted evaluating two commercial strains of the entomopathogen Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae), GHA (Botanigard) and PPRI 5339 (Velifer® ES) and a wild strain (AP0101) isolated from Achaia, Greece. The three strains were investigated in the field for their endophytic effects on melon Cucumis melo (Cucurbitales: Cucurbitaceae) and in particular for their ability to colonize plant tissues, control infestations of sucking insects Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) and improve plant growth parameters (plant height, number of flowers and fruits). All experimental fungal strains successfully colonized the C. melon plants. A significant decrease in the aphid population was observed in the treated plants compared to the untreated control. As for plant growth, the number of flowers and fruits was significantly increased in plants treated with B. bassiana strains AP0101 and PPRI 5339. Our results clearly indicate that fungal endophytes can efficiently act as dual action agents demonstrating both insecticidal and growth-promoting effects. Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία 65 σ.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ababio, Benjamin;
  Country: Portugal

  Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Geospatial Technologies Obuasi is one of the major municipalities in southwestern Ghana, Forest resources play a major significant role in the day-to-day activities of the locals due to their high dependency on it. Despite this contribution, the annual rate of current deforestation in Obuasi is about 50 hectares. At this rate the municipality may lose its substantial forest cover completely in the next 25 years. GIS and remote sensing techniques have proven to be efficient ways to monitor forest cover, especially on a large-scale using satellite imagery. In this study, a post-classification comparison change detection algorithm was used to determine the change in forest cover in the 1991-2021 period. The methodology includes a statistical analysis of rainfall and temperature variability for a period of 30years as well as the analysis of perceptions and knowledge of locals on forest modifications. MOLUSCE plugin in QGIS was used to model and generate maps of forest cover and predict future changes in land use/land cover. The land-use/landcover maps showed that between 1991 to 2000 forest areas decline at the rate of 17.1% while another class such as agricultural, built-up, and mining sites has a significant increase of 14%, 4%, and 2% respectively. Between 2000 to 2021, forest areas and agricultural lands decrease from 67% to 60% and 26% to 20% respectively while built-up and mining areas increase from 4% to 12% and 3% to 7% through forest areas remain the dominant landcover class in the area. During the same study period, there was a fluctuation in climatic conditions. Rainfall between 1991 to 2021 has reduced by an amount of 24 mm while temperature has increased to 0.037°C per annum. The majority of the locals believe that cultivated land expansion and mining are the driving forces of forest cover change in the area and the only solutions to these issues are through enrichment planting, and strengthening forest protection laws and mining regulations. Future prediction on forest cover in the area for 2030 map shows that forest areas will be the major contributor of land to other land use/landcover class, henceforth causing it to decline if no intervention is made. These findings can be used to inform conservation and management strategies to mitigate the impact of forest cover change and protect the ecological integrity of forests in the municipality.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yıldırım, Dilek;
  Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler günümüzdeki birçok toplumsal yapıyı değiştirmektedir. Bu değişim sürecinden en fazla etkilenen kurumlardan biri ise kütüphanelerdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan internet kullanımı her türlü bilgiye erişmede kullanılan önemli bir araçtır. Araştırmacılar açısından zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde bilgiye erişebilmek günümüzde önemli hale gelmiştir. Web 2.0 teknolojilerinin getirdiği yenilikler araştırmacıların da kütüphaneden beklentilerinin değişmesine ve artmasına neden olmuştur. Geleneksel kütüphanelerin yerini erişime dayalı dinamik kütüphaneler almaya başlamıştır. Kütüphaneler sürekli artan bilgiyi kontrol altında tutmak, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, işlerini doğru ve hızlı bir şekilde yapabilmek amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada kütüphanelerde yaşanan dijital dönüşüm ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin kütüphanelere etkisi değerlendirilmiş, dijital kütüphane kavramı açıklanmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin bilgi arama davranışları ve kütüphaneden beklentileri incelenmiştir. Çalışmada verilerin toplanabilmesi için nitel veri toplama yöntemlerinden mülakat yöntemi kullanılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesinde farklı birimlerde görevli 19 akademisyen ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizi için ise “içerik analizi” kullanılmış olup veriler araştırmanın ana amacına ve içerik analizine uygun olacak şekilde tasnif edilerek Maxqda 18 aracılığıyla kodlanıp veri analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, akademik personel interneti en çok akademik amaç ile kullanmaktadır ve bilgiye erişimde öncelikle interneti tercih etmektedir. Araştırmada dijitalleşen kütüphanelerin olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Dijitalleşen kütüphanelerin olumlu yönlerinden ilki erişim kolaylığıdır. Akademik personel genel olarak kütüphanenin beklentilerini karşıladığını belirtmiştir. Kullanıcıların kütüphaneden en çok beklediği şey erişimin kolay olmasıdır. Kütüphaneler ortaya çıkan profilden yola çıkarak ve akademisyenlerin özeliklerini dikkate alarak bu kullanıcı grubunun beklentilerini karşılayacak şekilde nasıl hizmet verebileceğini planlamalı, kullanıcı merkezli bir anlayış sergilemelidir. Developments in today's information technology are changing many social structures. One of the institutions most affected by this change process is libraries. Increasing use of the internet with the development of technology is an important tool used to access all kinds of information. It has become important for researchers to be able to access information independently of time and place. The innovations brought by Web 2.0 technologies have also caused the expectations of researchers from the library to change and increase. Dynamic libraries based on access have begun to replace traditional libraries. Libraries benefit from technological developments in order to keep the ever-increasing information under control, to provide better service to users, and to do their work accurately and quickly. In this study, the effects of digital transformation in libraries and developments in information technologies on libraries will be evaluated, and the concept of digital library will be explained. Information researhing behaviors of academicians working at Necmettin Erbakan University and their expectations from the library will be examined. Interview, one of the qualitative data collection methods, was used to collect data in the study. Face-to-face interviews were conducted with 19 academicians working in different units at Necmettin Erbakan University. "Content analysis" was used for the analysis of the data, and the data were classified in accordance with the main purpose of the research and content analysis, coded using Maxqda 18 and data analysis was carried out. According to research results, academic staff use the internet mostly for academic purposes and prefer the internet primarily in accessing information. In the research, it has been seen that the positive aspects of digitized libraries are more than the negative aspects. One of the positive aspects of digitized libraries is ease of access. Academic staff generally stated that the library met their expectations. What users expect most from the library is ease of access. Libraries should plan how they can serve to meet the expectations of this user group, based on the profile that has emerged and taking into account the characteristics of academicians, and exhibit a user-centered understanding. Yüksek Lisans Tezi

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Hokkanen, Simo;
  Publisher: Itä-Suomen yliopisto
  Country: Finland
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Karaula, Mihovil;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.
  Country: Croatia

  Predmet istraživanja ovog diplomskog rada jest analiza promjene šumskoga pokrova u Spačvanskome bazenu u razdoblju od 1975. do 2022. godine, uz referentne godine 1976., 1991. i 2022. Područje istraživanja u potpunosti je smješteno u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a sastoji se od 16 šumskogospodarskih jedinica, čije su prostorne granice ustupljene od strane Hrvatskih šuma u obliku GIS shapefilea. Analiza promjene pokrova provedena je preko Landsat satelitskih snimaka preuzetih s Earth Explorer servisa Američkog zavoda za geologiju (USGS). Korištene su snimke Landsat 1 (za 1976.), Landsat 5 (za 1991.) te Landsat 9 (za 2022.) misija. Stanja zemljišnih pokrova utvrđena su pomoću ručne nadzirane klasifikacije unutar ESRI-jevoga softverskog paketa ArcMap 10.8 unutar 4 klase zemljišnog pokrova. Pri klasifikaciji korišteni su RGB kompoziti satelitskih snimaka, kao i false color kompoziti te CVI (Chlorophylle Vegetation Index) vegetacijski indeks. Površine klasa zemljišnih pokrova utvrđene su pomoću funkcija unutar ArcMap programa i poznate veličine ćelije, odnosno piksela pojedinih satelitskih snimaka. Površine klasa potom su uspoređene te su izrađeni i rasteri promjene unutar kojih su promjene između klasa pokrova grupirane u 4 karakteristične skupine. U promatranome razdoblju od 1975. do 2022. uočena je dominacija procesa gubitka šumskoga pokrova, odnosno šumske mase, to jest procesa deforestacije, dok je proces reforestacije, odnosno obnove šumske vegetacije, bio prisutan, međutim u znatnoj manjoj mjeri. The aim of this thesis is analysis of forest cover change in Spačva basin from 1975 to 2022, using reference years of 1976, 1991 and 2022. Research area is in its whole a part of Vukovar-Srijem County and consists of 16 forest management units, which spatial boundaries were granted by the Croatian Forestry via the GIS shapefile. Forest cover change analysis was carried out using the Landsat satellite images, accessed to via the Earth Explorer service of the United States Geological Survey (USGS). In use were the images of the Landsat 1 (1976), Landsat 5 (1991) and Landsat 9 (2022) mission for the respective reference years. Land cover state was determined using the manual supervised image classification in ESRI software package ArcMap 10.8. and divided into 4 land cover classes. RGB composites, as well as false colour composites and CVI index were in use in order to carry out the classification. Areas of land cover classes were determined using ArcMap functions as well as the known area and size of the raster cell for each satellite image. Areas of the land cover classes were then compared through the years and inter-class cover changes rasters between the respective reference years were made in addition. Land cover changes between the land cover classes were grouped into 4 characteristic groups. The analysis of this paper brought a conclusion of domination of process of deforestation, while process of reforestation exists, but on a significantly smaller scale.