Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
60 research outcomes, page 3 of 6
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein;
  Publisher: NIBIO

  I denne rapporten presenteres tall for jord- og fosfortap for alle nedbørfelter i vannområdene i Vestfold og Telemark fylke, beregnet med den empiriske modellen Agricat2, med nye erosjonsrisikokart (fra våren 2019) som grunnlag. Modellen er brukt for arealtilstanden (jo...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. Omsetningen i jordbruket i Sør-Trøndelag er be...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk insitutt for vannforskning

  Prosjektleder Sissel Ranneklev Konsentrasjoner av mikroplast i landbruksjord og avrenningsvann fra landbruksarealer i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) ble bestemt. Vann- og jordprøver ble tatt fra arealer hvor korn, gras, grønnsaker og bær dyrkes. I arealene hvor gras og ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Espelandsvatnet i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger er utført for spredt avløp, jordbruk og ba...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgås Anser brachyrhynchus og hvitkinngås Branta leucopsis i Vesterålen v...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk i de fleste driftsformer. Størst inntektsøkning hadde brukene med ensidig kornproduksjon og brukene med kombinert korn...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokkeland, Rasmus Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Effekt av MJ på utvikling av traumatiske kvaekanaler og utvikling av finrøtter. Forskjell i avgang mellom ulike plantetyper. Gransnutebillen (Hylobius abietis L.) ble for første gang observert på 1700- tallet. Det norske navnet gransnutebille kan virke misvisende, da bi...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fuglår, Joakim Spetaas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt sammenhengen mellom norske aksjer og råvarepriser nærmere ved å analysere ukentlige prisendringer blant femten av de største aksjeselskapene på Oslo Børs mot råvaregruppene energi, metaller og landbruk. Tidligere studier av aksje...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur;
  Publisher: NIBIO

  Klimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram mot slutten av dette århundret viser at klimaet k...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holien, Svein Olav; Stornes, Ole Kristian; Ystad, Eystein;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  I 1998 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) en analyse av kostnader i saueholdet i forbindelse med tap til fredet rovvilt. Sommeren 2014 ble NILF bedt av Miljødirektoratet om å foreta en oppdatering av deler av dette tallgrunnlaget, med h...

60 research outcomes, page 3 of 6