Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
61 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haraldsen, Trond; Anda, Torhild; Kværnø, Sigrun;
  Publisher: NIBIO

  I denne rapporten er det lagt fram resultater av jordundersøkelser, som er gjennomført langs veitraseen for E 18 Retvet-Nygårdskrysset, arealer for tilførsel av jord ved jordflytting “Ny Jord” og areal som er regulert som deponiarealer. Jordbruksarealet langs veitraseen...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Astad, Mari Skjåk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  This paper addresses innovative capacity in an agricultural industry. Agricultural industries are dependent on adapting to changing conditions of production. The future climate changes will most likely lead to an increased insecurity for food production, and to have cap...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva;
  Publisher: NIBIO

  I dette forprosjektet har kantsoner langs jordbruksvassdrag i Rogaland blitt vurdert. Både kantsoner langs kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster og langs verna vassdrag er vurdert. En spørreundersøkelse blant grunneiere er også gjennomført. Forprosjektet har...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lillekvelland, Rasmus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven tar for seg design med dimensjonerende styrkeberegninger for en såmaskin til en landbruksrobot utviklet ved NMBU i 2014. For å forsøke å effektivisere arealbruken i jordbruket ble det bestemt at denne skulle så frøene i et bestemt mønster på jordet. Det f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvheim, Endré Werner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dagens landbruk er preget av store og tunge jordbruksmaskiner som i kombinasjon med større mengder regn har ført til flere utfordringer. Et sentralt problem er komprimering av jorda, jordpakking, som blant annet fører til avlingstap og materielle ødeleggelser. Videre me...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjelmo, Otto;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å beregne verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrnæringen i Sør-Trøndelag fylke. Prosjektet har også hatt som målsetting å se på hvilke datakilder som finnes for driftsøkonomiske beregninger i pelsdyrholdet. Pelsdyrholdet i Sør-...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere bestandsutviklingen av kongeørna i Norden, presente...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Andersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter registreringer av grågjess (Anser anser) og hvitkinngjes...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut;
  Publisher: Skog og landskap

  AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Klassifik...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Regmi, Sachin; Gautam, Usha Kiran;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Master thesis Business Administration - University of Agder 2016 Micro Finance, one of the essential banking services providing institution has a major contribution upon the economic development of people and nation. It targets mostly to low income generating people and...

61 research outcomes, page 1 of 7