Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
97 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svenja Eidesen De Smedt; Grete Mehus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Source at <a href=https://doi.org/10.7557/14.4238> https://doi.org/10.7557/14.4238 </a>. In Norway, many areas can be classified as rural on climatic, geographic or demographic grounds. The rural context means that nurses and patients face circumstances and situations t...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stornes, Ole Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Finnmark står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede produksjonsinntektene for de vel 300 gårdsbrukene i ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kroken, Anders; Sekse, Tor Håvard; Høiby, Joachim;

  Hæren og Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste (FMGT) representerer i dag de største miljøene for geografiske informasjonssystemer (GIS) i Forsvaret. Ettersom den teknologiske utviklingen har resultert i en lavere brukerterskel blir implementeringen i organisasjoner ut...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla - Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016 - NINA Rapport 1343. 70 s. Denne rapporten presenterer kortfattede resultater, tilstandsklassifiserin...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Martinez, Nicolas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I denne masteroppgaven er det sett på påvirkningen av klimaendringer på avløpsnettet i Solumstrand rensedistrikt i Drammen Kommune. Framskrivinger for klima i verden og Norge viser en progressiv økning i nedbørintensitet og antall regnhendelser på grunn av et varmere kl...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med ca. 130 bruk. I tillegg til hovedpublikasjonen fra regnskapsundersøkelsen, har vi...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målsetting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan benyttes til å oppdatere tallene i framtida samt ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Håkon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Klimaendringer fører til store utfordringer i mange deler av verden. Noen regioner vil få økte utfordringer med tørke og vannmangel, mens andre vil få økt nedbør og større flomproblemer. Det er spesielt de urbane områdene med en stor andel av tette flater og rask avrenn...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger av fosfortilførsler er utført for spredt avlø...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker hele landet. Tilstandsregistreringen gjentas hver...

97 research outcomes, page 1 of 10