Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3 Research products, page 1 of 1

 • Rural Digital Europe
 • Basque
 • Recolector de Ciencia Abierta, RECOLECTA
 • Rural Digital Europe

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Basque
  Authors: 
  Arburua Arteaga, Julen;
  Country: Spain

  36 p. : il.-- Bibliogr.: p. 30-32 [EUS] XXI. mendeko gizartean digitalizazio prozesuaren ondorio nabarmenak ikus daitezke. Gizartearen gehiengoak egunerokotasunean erabiltzen ditu Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT) eta, erabilera akademikotik haratago, bizitza sozialaren parte dira. Gainera, digitalizazioak pisu handia izaten du nerabeengan, une oro sarera konektatuta bizi dira eta euren bizitzako arlo askotan erabiltzen dituzte IKTak. Sare sozial eta online jolasak dira adin-tarte horretako pertsonen artean gehien erabiltzen direnak eta aktibitate sozial handia edukitzen dute. XXI. mendeko gizartean harremantzeko beste bide bat dira tresna hauek eta ikasleen subjektibitatean eragin handia izan dezakete. Lan honetan Lehn Hezkuntza-ko (LH) 5 eta 6. mailako ikasleen erabilera-ohiturak eta pribatutasunaren pertzepzioa aztertu dira. Horretarako, galdetegi bat pasa da hiru ikastetxetatik eta 272 ikaslek erantzun dute. Emaitzetan ikus daitekeen bezala ikasle hauek IKTen erabiltzaileak dira, nahiz eta, zenbait aspektutan ezjakintasuna nagusitzen den. Ezjakintasun honen aurrean formakuntzaren beharra ezinbestekoa da. [ES] En la sociedad del siglo XXI se ven claramente las consecuencias del proceso de digitalización vivido. La mayoría de la población usa los TIC con cotidianidad y más allá del uso académico los TIC son parte de la vida social de la gente. El proceso de digitalización nombrado anteriormente tiene un peso importante entre la población joven. Las redes sociales y juegos online son unas de las herramientas más utilizadas y los jóvenes suelen tener mucha actividad social en ellas. En la sociedad del siglo XXI estas herramientas son otra forma para relacionarse entre las personas y pueden afectar a la subjetividad de los estudiantes. En este trabajo se han analizado las costumbres de uso de las TIC y la percepción de la privacidad que tienen los jóvenes respecto a eso. Para ello, se ha usado un cuestionario repartido por tres centros docentes en los que han respondido 272 alumnos. En los datos analizados se refleja que los alumnos son usuarios cotidianos de las TIC. Aún así, hay diferentes aspectos en las cuales la formación es muy necesaria. [EN] In the twenty-first century society, the consequences of the digitalization process can be seen clearly. The majority of the population uses ICTs in their everyday nature, and beyond the academic use of those, ICTs are part of people’s social life. The digitalization process mentioned above has a significant impact on the young population. Social networks and online games are one of the most used tools and young people tend to have a lot of social activity on them. In nowadays society, these tools are another way to relate between people and can affect students' subjectivity. This study analysed young people's ICT usage habits and their perception of privacy. To do so, a questionnaire was distributed to three educational centres, to which 272 pupils responded. The data analysed shows that pupils are daily users of ICT. Even so, there are different aspects in which training is very necessary.

 • Open Access Basque
  Authors: 
  Abadia Vicente, Ander;
  Country: Spain

  Gaur egun, IoT (Gauzen Internet-a) kontzeptuak geroz eta indar handiagoa hartzen hari den teknologia bat da, non, eguneroko objektuak Internet-era konektatzea ahalbidetzen duen. Gai hau hain zabala izan arren, Gradu Amaierako Lan (GrAL) honetan garatuko den proiektua, datu meteorologikoen prozesaketan jarduten duen behatoki batean oinarrituko da. Zehatzagoak izanda, proiektu honen helburua, aurretik garatutako hodeira konektatutako eguraldi behatoki baten prototipoaren PCB-en diseinuak egitea izango da. Non, helburu hauen betetzearen helmuga, prototipoari ikerkuntza proiektu batean erabili ahal izateko egitura egokia bat ematea izango den, beti hasieratik ezarritako hardware askearen kontzeptua errespetatuz. Gainera, elikaduraren aldetik, guztiz autonomoa den behatoki bat izatean, bateriaren kargaren eta sistema osoaren kontsumoaren monitorizazioa ahalbidetuko duen modulu bat inplementatuko da. Honela, bateriaren maila ezagutzeaz gain, deskarga edo karga prozesuan dagoen jakinaraziz. Actualmente, el concepto IoT (Internet de las cosas), es una de las tecnologías que más fuerza está adquiriendo, ya que posibilita la conexión a Internet de cualquier objeto cotidiano. Pese a estar ante un tema tan amplio, el proyecto que se desarrollará en este Trabajo de Fin de Grado (TFG), se basará en un observatorio que únicamente se dedica al procesamiento de datos meteorológicos. Siendo más concretos, el objetivo de este proyecto tratará del diseño de las PCB del prototipo de un observatorio meteorológico conectado a la nube ya desarrollado. Donde, la meta de este objetivo, será proporcionar al prototipo una estructura adecuada para habilitar su uso en un proyecto de investigación. Además, desde el punto de vista de la alimentación, al encontrarnos con un observatorio totalmente autónomo, se implementará un módulo que facilite la monitorización de la carga de la batería, al igual que el consumo del sistema completo. De este modo, además de conocer el nivel de batería, podrá conocerse si este está en proceso de carga o descarga. Currently, the IoT (Internet of Things) concept is one of the technologies that is gaining most strength, since it makes possible the connection to the Internet of any everyday object. Despite being such a broad subject, the project that will be developed in this Final Degree Project (FDP), will be based on an observatory that is solely dedicated to the processing of meteorological data. Being more specific, the objective of this project will be the design of the PCBs of an already developed prototype of a meteorological observatory connected to the cloud. Where the goal of this objective will be to provide the prototype with an adequate structure to enable its use in a research project. In addition, from the point of view of the supply, being a fully autonomous observatory, a module will be implemented to facilitate the monitoring of the battery charge, as well as the consumption of the complete system. This way, in addition to knowing the battery level, the process of loading or unloading can be known.

 • Open Access Basque
  Authors: 
  Arenas Cortázar, Maialen;
  Country: Spain

  58 p. [EUS] Gradu Bukaerako Lan honetan Arabako Nekazarien Elkartearekin (UAGA) sortutako lankidetzaren ondorioz egindako proposamen didaktiko bat aurkezten da, zehatz-mehatz nekazaritza-ustiategi baten inguruan. UAGAk eskola bisitak didaktikoki mugatuak zirela sumatzeaz gain, nekazal munduaren inguruko hezkuntza eta giza baloreak transmititzeko beharra ikusi zuen eta horren ondorioz, proiektu hau sortu zen. Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleekin aurrera eraman zen proposamen hau, Gasteizko Aranbizkarra ikastolako 6. mailako ikasleekin hain zuzen, Trebiñuko labore estentsiboak eta ortu ekologikoa dituen ustiategi baten inguruan. Proposamen didaktiko honek erantzun ona jaso du bai irakasle baita ikasleen partetik ere eta erabilgarria izan da nekazal inguruko zenbait kontzeptu ikasteko. Emaitzek erakusten dute, adin horretako ikasleek ez dituztela genero estereotipoak markatuta. Baserritarren eta teknologiaren erabileraren inguruko pertzepzioan ordea, hasiera eta amaierako iritzien artean ezberdintasunak izan dira. Etekin gehiago ateratzeko eta ikasleengan eragin gehiago izateko asmoz, hainbat hobekuntza proposamen egin dira ikasleen motibazioa eta irakasleen inplikazioaren inguruan. [ES] En este Trabajo de Fin de Grado se presenta una propuesta didáctica centrada en una explotación agrícola, desarrollada en colaboración con la Unión Agroganadera de Álava (UAGA). Esta asociación manifestó que las visitas escolares que organizaban eran limitadas y expreso la necesidad de reforzar valores humanos y educativos del mundo de la agricultura. La propuesta se llevó a cabo con alumnos y alumnas del tercer ciclo de Educación Primaria, en concreto con estudiantes de la ikastola Aranbizkarra de sexto de primaria, centrada en una explotación agraria de labores extensivas y huerto ecológico. Esta propuesta didáctica ha recibido buena crítica por parte del alumnado y profesorado y ha sido útil para aprender algunos conceptos sobre el medio agrario. Los resultados demuestran que a esta edad no se han observado estereotipos de género en los alumnos y alumnas de esta edad. Sin embargo, la percepción que los estudiantes tenían sobre los agricultores y el uso de las nuevas tecnologías, sí que ha sufrido cambios considerables. Con el fin de sacar mayor rendimiento a la unidad didáctica, se han propuesto varias mejoras haciendo énfasis en la motivación del alumnado y la implicación del profesorado. [EN] In this Graduate Dissertation a teaching plan proposal is presented, which was developed in collaboration with the Agricultural and Farming Union of Alava/Araba (UAGA). UAGA feared that sporadic visits by pupils to farms did not raise enough awareness towards agriculture and farming. Hence, this initiative was set up to design farming oriented contents and to increase such awareness. This project was aimed at 6th grade students from Aranbizkarra Primary School and was based on a visit to a farm in Trebiño, specialized on cereal crops and organic horticulture. This teaching proposal has been warmly welcomed by both teachers and students, and has proved to be of great utility to learn about some topics on agriculture. In light of the results, no gender-based stereotypes were found in kids from that age. However, changes on perceptions about farmers and their use of technology have been observed. In order to improve the performance of this teaching plan, suggestions related to students´ motivation and teachers´ implication are discussed throughout this work.